University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The State of Wisconsin Collection

Page View

[Hamilton Manufacturing Company journal, 1912]
(1912)

[Cover]


~ThLAa.4
'K
"NAN
PLZLLA.p
AL  P4
LA o-/
5 ALA
- RAZALAp A
L/
"S
A/ft
'CA
*  ,AA'A.
'A'A V'A
ALAZA L~
AA'APLA'AA'4 ,A
'<54'
AS <4/
4   A4
a.AZLLLB
- PA A'' A 4
A?" ~ A
PAZ A' L~
~ALfl ~A
PAZLLLp
ALA AL
PAZ A' LA L
~,NLA5A'AA
.ALAANA
ALALLAA 4
0'9AAS'
AL9o
PAZALAp A
'A- '0
'A A LA'
1'
A/A -   A LAPA 'A'  - AL AL     ALAN,
A AAZL-Ls    PLZLLp -~  I PAZALA A  ' PAZA LA
4-fr, Atp~4$$/A \ ta& ~ALAA'L5-A
LA'    -              A
ZALLa 4  A               PAZA
'AAAA.   A ttHAtA.  A 'A AAA'AAAA
AN NAN
PAZALLA
LI
ALAA-
AAA~'*
A AAAZALLp
At
'ALA4 A'
At
-t
LA AA
ZA' AL
AAAA
<A A
A~ZA
LA A A
'PAZA LA
ALSA'
{Z
A~A A'
PAZA' A5
A  LA/A 4~
A/AL
I LAZA L
ASA
'I'
A -PA-A/LL'p.'
-$ AN
ALAAA 4
A-A
gLA ~
A ALASKAA
-'
-4" "''N
'2 ASA-AL
AIPAZALLA
N, PLA-At4- A
,A
%ZLA.A A
pt-V
ALAZA' Za A
,,g ~'
ALAA
-  A.-
''A-,
ALA A.,
1 PAZAL    A P
N AoAA'    A
-I
4-ALA- AL> ii',
APAZALLAt  ~
~PAAA~
AAZALL5 p 1 F
~~A'LA
AAAA,'KA ,/'
A AAAL
SAY
N
A' AAY#4$~"         FOR TA/F CON VEN/ENCE OF QUA
A -p A-'~
A' 'PAZLLA'p\~ A4"A
- LA-A / \,-A~0Aw--AA- ~
S   AL AAA  <-75 t~<Th-Y-tA"ft
- 4.? A'A
A ''P9
PAZALAKA -
-A'
A  A,
ALZAAA'A
A  AZ
",'ALAS'>
,L AN1     'A
PA'LLLA, A PAZA LA A
A 'A-AAAAA-
LAAA     A  'A
'AL
A PAZALAp    A PAZAL p
A Ar -4'-
A  AA  N  A
PAZA LA    PAAA  A
A ALALAL    '4t~  A
<IA
A   VN     ALA AL
A PAZALLa A, A' PAZALLA
'N 'A'0 <A  N"A  pA- A
<5A', j LA4A K " L - '
PA L - LLa' AAAL ;L.A t#ALA
eAAL   ' AALL
\\11/-
'A' 4Z' < AP'gAEL LA AA on
M L3A  'AAAI
>4- tSEAtA'V.LL
L' RAZLLL~"' S'p7'4~~~~ A' RAZLLLp~
N~   /   ''PA
ALA            'A A5A4.-
I
'K 'AA
ALPA'' LAA-~            A
p ''A     p
PAZ A ALA  A PAZA L'a.~  LAZA Lp
SPLAL     tsp'     AA-'AQAA
IAA
"'ALL A
'A Nfl,
PAZALLS A
'ALA,
-'A"-
LA"
4-~ 'Ap>
4' 'A>
- PAZA -As
~   A-i
A' A'AAAA- -
LA              AAAAA
- PA'  -   ' PAZLLL4   ' 'ZAZALLA A
A ,    AA-AA-A'    1A '4A -
AA&
A -    ALA AL~
A PAZA' L  '  PAZ/ALa   A PAZ, LA
I      4
Ap ,At     Aaa.~A    AA-~A'.
-A   'A-  t
<5 A<              "N'
A PAZALAp>   A'RAZLLLS'4-  ' PLA-LLA-~'~
'V       'k       "5S'AAA5~
A, p~.      4-A-~A-~
-"         ,'P42'A  ~:~A~At
'45A-'VPVLA' 4AAA'AAL'L.
A RAZLLLIA4 At$RIALLLAt
-'AAAAAA'Q <NA
ALA AQA
,A A?
PAZALAa 4
A-  A
P< At,
AZ-  A
S ~LA p~A
A' ALZALL.s A
kA't.
ALA AL  C 5LA<
- ALZLLLp~ /PAZLLLA~
''AAAAtAA N'PALAAtAL
A>-A, ~*-~'
'K,,~A ''~~    -Th
0LA A~   AALAANA
A  A> 'A'A?
A PAALLLp
N
AANL$$%ft
An',''-    LA            ""'A\               A-A'
~  p,      A4-   ~~-'       $A A., ,.   5LL
PAZAILA ~   oAZL~L'eq    LZALLp    PAZLLLp    LRAZLALa ~  A RLZALLp   A PAZA La
4'  A \A.S'A#"    %   ~    ~        ~~AA~Z <~          ~  A~1~
A',                      V  A/A'     ALPALL
ALA      L~A-~   4  <ALA,     ALAAN~A  ,CAAALN      AL'
PAZ ALL    PLZLLLAN  A' PAZALLA A'  PAZA L     PAZL'Ls ',  PA-LA p   PAZLLLp 4
'AZ     'a.
tA ~'E-/,  N. %AA~'~   NA  4-At    AAAAAA-A  Q~,',5p LA-'    AZA-A-    AALAACAA
ALA,~,     Lot>            tA>                  I
'T'N
PAZLLLp 4  A PAZLLA~ 4   PAZALAp   - PAZA'Lp   PAPAZA La'  ' PZLLp     PAZAL 5
Ar~p           A-A-  At   -%  ~    AA5  A'   ~A5  $
4-A
NA
<9Th
A"
1 25
A-
SA
4,,
pA
~ PAZLLL~   A P/AZ
VA-LA-     P4
,ALSAQ"AAALALAZ'K
LA   A?   /AA~~VA   ,,A  A/,
- PAZALp   A P4'ZALL/A , A PAZA ~
'A''  A   'A-A''     A' 'A'
Ap HA    A~APA'AA'J' 'A 5A,~AA/' -
-   - -
* AAAL
9 PAZA LA
<Nt/A'
t'A'
5  T/t
A--A '~A''
A'S'~AN
PAZALAp A~
- A AZ
'P4V4pt4
'K "'-"A"'
'K''  70
A .4-
-A
'TA
A
IA
LA
PAZ
-A-A4
75?'
IA
A       -   '    '       ftpA-A    "'LAAA    'A'
AS'Ap    AAt  VA    A'A 'p  -AA-A  N'
'PA  A   A PA'AA LA   PAZA La,  A RAZALLAA   AL A A/A4  PA.
'ASp 4A ~  ~              A~~'     AAA'AAsS'A/   'p
'A 0-PAA' '    A"    ALA-AL'   A
AZ     -" LAA'    "''AN'     ALAAL
'L~  'At
AAZALL5 A   AZAA'A,  A PAZA LA A  A PAZA LA A  ALALALA   A PAZ
Pta     \AA          A   A  A"           'A
~ A
-A,    ~--'V
,ANJ4ft'<                is'
NALAtA-At'',       f  'LA'     ""LALA-'      ~  'K A"'
'KA#&VNZS~AAAnALPNL     <5   V   Zt~   V"'  AA-  At'  5S'A
: PPZLLLR'j ,~ RAZA-LA A"  'PAZALLa '   AZA La   A PAZA 4   A PA-
AL 0AA~A'4'A , 'A Ap~0~A'  A AAA-00.~A  AtLAAA'45     A'
- "'KX4'< "'"""-tN"A->        7<7<5     '«""ii-    A-
ft           ~,      '0
N
-'A AN    A'A'N'K   A' AN            A A-A
A AA'ZAZp ,  PAZALA PA  PAAALLA A  PALL A   A' PAZA LA -
- 'NV                  A A5 '?'~ '4A44
A AL AL 'K
"A'    A
1 ALAL LA 'A
'K'VPLAA'A-I,
ALAN    A,,,AAAL'    ~A A'
A   A -  P"   A   - A
- PAZALLA   A' N5ZA-LA   , PLALA -A-
A   AA  'A--   A'  'S
%A't    AAAp,9pA-  - "~ V<AA' -
A'  1'   -
-       '   "'<   ALA  ft <A'.
A ALALAp           A
'PAZLAL'aA-  ALA! Ls'    PAZALLAAZ   4-AZA LA
4-P      A        'A      A1
N 5A0AA'            A~,A'N   ' 'AA~AA
Aid        A'                 '0~
L~~> At5#Z~4tN A A< #& IIA $/S~A-%
t'PAZALL'p4 /A'PAZLLAp1 A AZA LA? 1-
SN'   0-p ~A-'   A-  ~    ~A-ZALL&4
"'AZAPA A   A'
S  'p4           AA-~~           A 'ALA-LA
PAZA As    PAZA LA A   PAZALLA N   PAZALLA   - PLASA LA
'"V  A-At'  "A              'At~ LA-
"K          A-'   '''A
A"AAAA'AL  -  AL''     Al?      'LA
A'  A   "~'P'A     BY   V   'K A'0AL'
A- AL L5   A 'PSALLAp A A PLAALLp    PAZALLp
A   ASP   AZ  'A-   "'A
,,4$A'   'AN LAS' -  '~ALA-S"A'  A4%"A-PAAYA    Ar A/SA
55    A,,4'~
A                     t~   'N
A                           "''NAA
A A  'A-A' ' 'A'
ZA  p   A PAZA LA/A  , NAAZA As5  A PA'A A'
"A'  A  'N
A/4-AA A' -
A  A PAZALLS A
NV   At
-' - ALAL' -
A 'LA>
FAt -VS
p PAZLLLa~
A  ~-
'ALA/.
-s PAZ'A'LAp
'APALALA
'A""' A
A,   L~4
ALA '' - ~ ALA AN, -
- PAZALAp A 4 PAZALLA -
A <5
VLPAA-Z~/A  VA-AA-t~ A
'A'AA"      ?AAA'A"
N'     '        4-
N------N -
-At-     'LAAA    'A A'
SAAA   '~'~'-V    ~,LA'
PAZA' LA A' . AAZALA'4 A A PAZALAp A - FASAL Ap
- A.A- AZ  '-V 'At    V  A A
A'  A'   L'A"VAI ,"Ltt
A   AL    'LAA4     ~"      ,.  'A
PAZ' A/A - A PAZALLA '  'PAZA Lf   APAZAL  -  APAZA LAA,
NA~AAAAA'   AJtLAPA-/'  " PA AAN   - A ALA-' A  ' V LA-'
',-'. "K
'ALAL     4$A A \
A' PAZALAp>         A PAZALLA 4  A PLZLL4A& 4 A PAZALLS
4Pp~4$    &S(      L2S'tI~   AVApPA    AAp~A-
'A  A
LA',  '<'A' A-A   <AL  ft',  TA-' LA    LAL~AALA
PAZA -- A-  LAZA LA Al  1 PA'A'ALLA - 1 PAZA LA ' I RAZALLA
LA  'V   ~5    A  A'1  -A-A-A    NAP-  A-A
'A   ',0A'ALAL   'A%, LAN   'AAL4', -
-IA-
AA'Y5LAAL   'LA  ~  1~    ". 'K  ~
~   'V-    ~     AS V     AZS V
A PAZALLa       '    ____ -  A
A "'A"A-LA  ~       PAZALAp   PAZALAp
A PALs<AA A A SpA'S'  ,  'p4A~,   A 0~ 4'.'
ALA>'AAA4-S   "L~"    >~  4'-u<    -
"1
ZN    ALLAN         A ALLAN
AA~ZA  A  'PAZALA    ALAN A          AA A -
'0?
A-
A
<C
TA"'    A  'A
A    N    -' pLAN'
A-A   "'A
ALLp ' A PAZAILA
A -A-'
"ALAA-
v4    ~~LA~A
ALA~A1  A PAZAL
"A"LM  AZ.    A
A ~ZA LA
p4-CAj A  P LA-'
'A~LftA-
pAL A
1<14' PAAA LA
t
4-AZ
A ~'K4-~
K .'AE<
- 'LA A -
AN 'A-
A PA A LA
A A'
- -, 5ALtA"
AA~
AAA A' -
- PAZAL~p
A A'
NAPLALAL -
ALAAN    "''PA  A
N ?'S' V"
PAZA LA;   A' PAZA
NANALA,    ~~A p421,L''
A>
-' LAA' d'14AN
'A V ASP
PAZA LA 4 A RLZALLp 4
A P~<LA    4~4-ALA4AtA
ALA A    PLAZA
A PAZLAA / 1 PAZA' L~ A
A-  AA  AAL   A~
AA9AA'   NALALALA'_
'K
4-S VN
A' PAZLZLp A
t%4-SL
~'Kd 'A
A'
A -Bpz A LL'p A
ALA AN
PAZALA -
A-  LA
'VAt
''K  '
A AL<~
A PAZALLA
'A A-AA&'     'A
A'1
ZASA ALA
APAZALLA
<'K         A
'I-
AL
PAL '3' 'PAZ
-, VAAAAAAt ,~ '
S
- PAZA' Ap , PAZ
'A-   AA    N
N ~ALAA'4N-' 'Ap
A-  ""N   A~  -
'7  A"~
"'A
55
1 PSZALLA4    PAZ
'A'AALAsLtA  'A-'
'AAAAA
N  <5''~- -
-<OAt' -5L'
- A --
,AAL At ~> A'?'
PAZ/A-LA p PAZ
A-   A     A-
A AS'
A' ~ LA
N PAZALLA
-A, APLAA-
oZA' AL'
NA A
*A V
- PAZALLA A
Pp, A S'A
4'
A"L
1-4-AZ -
A,
ij"'A".
- Al AL
A PA,
'A- 5AA
A    05~   A
A" N~  A    "AL
A PAZA' Lp ' AA~
At'
'AL A4''    LA
AA~ A 'K,'
tAt VA AA-SL
A PAZALAS A A PAL
A ALA/A' , -
AL' AL      -
A A/A'A LA   ' PA'
APALA,
<4 ' ' -
'A    CA~   1ALAAA      5  A'N    AL
A' 'PAZALAp 'A ' PSASA ''A A A' PAZALAp A PLALA La A A PAL
~~4-A    AA-'AAAA A  ~'~;M~  AA
"A      -~  ~   \Lp~5§A, ~,
N                    I   -"
ALAZA    /'%AC'A~AiN  'A-'
'PAZA LA '          AZ
p4  'A-   ~A
LA LA,'
ALAZALLa
\AAA
"AS A''
<5   Np'
I PAZA LS
A   A4
AL/ A LAL
- AA'Z - -
* RAZLLLA
A'
'K 'P.LAAA-','
ALAZA L~
A A'
'A ASNAA-AL
A/ALA
trAL~V
~PZALL/A'~
4-A-
LA~?']
"-"A" <A
LAA
PAZZA p
tAAS
~pL VA-
PAZ A ALA
Ar-A-
-A LA' LA'
pLA A 'K
PA' A LA
4-   A
ALLA''
NA AVA
Pt A S
Al
AAAAAL4AZA
'K-
'~t VA'
iRAZALLa)
_I ITmKYr s Ten
A CUSTO*ERS TA/S   CAN E PUPA/cA TED BTOR/APP TAEARSVT NUMBER.
ALWAOYS       FFVE NUMBER A ST AI
F-


Go up to Top of Page