back to home
(authors icon)1918The Marinette and Peshtigo Eagle

SATURDAY, OCT. 14, 1871
View as Text (HTML)

View as Image (~175K)

View as Image (~175K)

The First Newspaper Story of the Great Peshtigo Fire, October 8, 1871. Peshtigo, Wis.: The Peshtigo Times, [1951]
From the State Historical Society of Wisconsin: Pam 57-1251.