back to homeAppleton, Wisconsin

Potato Point

At Appleton

Appleton, Wisconsin, 1856

View of Fox River

At Appleton