University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section 

South African artwork

AN ORPHAN IS SWALLOWED BY SEVERAL ANIMALS

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About 2:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Several women
Narrative 1S-712
Tape 15, side 2

A barren wife finally bears a child. A series of animals, a hog, a heifer, a horse, a crab, swallow that child who has been abandoned because of the jealousy of the wife's sister. When the child is given into the care of the crab in a river, the child has his surrogate father, and he is brought up there, undergoing a transformation in the process.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...emzini...yayindoda nomfazi wayo bahlala bobabini apho...umfazi lowo wayengamithi tu konke ke...engumfazi nje...behleli...ude umfazi lowo wakhula...uthe umfazi lowo kweza udadewabo kuye ekhayen' aph' azohlala[1227] naye...ngokuthanda nje uya kuhlala kwadadewabo...uthe udadewabo lowo ehleli wevana kakhulu nosibali wakh'...uthe xa bevana njalo nosibali lowo wakhe wahamba lo wabheka ekhaya...ekhayeni lakhe lokuzalwa kwakhe umfazi wakhe eyokubona abantu...washiya udadewabo lo apha kunye nomyeni wakhe...uhleli phaya ekhaya...iintsuku ezingange zokubona abantu kwelaa khay'...apha usibali lo wakhe x' ehleli...ujikile usibali wanomoya...umoya wokokuba ngoku ehleli nodadewabomkakhe lo...waqala wanesizunguzanana somoya...kwabonakala emngena ngokumqhatha...okokuba wena sibali 'be kumele 'ze[1228] ndithathe wena kub' udadewenu akamith'...iyhu!...kutheni sibali le nt' ucinga njalo...okokuba ungathetha mna...udadewethu x' angamithiyo...uya kundenza ndibe nezothe kudadewethu kuba uza kundikrokrel'...uthi ke omnye hay' akazi kukrokrela nganto...ndiza kukuthatha mna ngqe...ngoba akukho nto ndiza kwenza nto ngaye yinkabi le...kuba ayimith'...ayithini...hayi endaweni yaloo nto...ungase undingene nganto yimbi...ungandithathi ndibe ngumkakho...nxa ngaba uthetha uhlobo loba ngaba ukholwe ndim...ibe ke nam ungandaz' noba ndinganaye na umntana...bangenene ke ngolo hlobo labo bangenana ngalo...kulo ngqondo yabo 'be[1229] bekuyo...kuloo nto yabo 'be[1230] bethetha yona nalo ngcinga yabo babonisana...uhleli ke njalo ke umfazi lowo yen' wafik' wabuya kowabo...waza kufik' ekhayeni...uyikrokrele ke ngenene loo nto...wakrokra wabon' uba hayi e— udadewethu lo ikhona noko into ayenzayo nomyeni lo wam...ndiyayibona...noba andizange ndayibona ngamehlo izirano zikhon'...uhleli njalo ke...waqala wangumntu olusu lumbi kunolusu eb' elulo...waqala ngonje nodadewabo lo akamcacela kakhulu kodwa wazizama okokub' angamboni...ub' akamcacelanga...kwenzekile ngobuhlungu bentliziyo...ooo wathi apha emyeni wakhe...khawuyondifunela[1231] imbokotho entle elwandle...noba undithembe kangaka nani na...ndakukuzalela[1232] umntan' omhle...uthe umyeni awu...utsho njalo na mfazi wathi ewe...ngawuye[1233] ...uyokundifunela imbokotho entle elwandle uze uyithathe emanzini phakathi...ungayithathi ngaphandle...nob' undithembile kangaka nani na ndakukuzalela[1234] umntana omhle...uthi uya kumzala lo mntan' ndakumzala[1235] ...ukuba uze nayo loo mbokotho ndakukuzalela[1236] umntana...ihambile ke indoda leyo yenza loo malinga...athethwa ngumfazi...yakutsh'[1237] elwandle...yayifuna imbokotho elwandle ihamba nasemanzini nangaphandle m— i— ijongile kuba amanz' olwandle acwengile into ephaya emanzini uyayibona...'za uyalusa uyijong' uyenjenje wade wayibona imbokoth' entle ba— oo! nantsiya...intle laa mbokoth' wangena...aph' elwandle...ungene wayithatha le mbokotho...yasilingan' isandl' okokuba wayifumbatha wayifumbatha...wabuya nayo...weza nayo ufikile...wafika wathi nantsi ke nkosikazi i— imbokotho yakho ndivela nayo ke elwandle...ndiyamfun' umntan' 'am lowo ub' uthe uza kumzala...hayi...anditshong' ukuthi yiya elwandl' uya kufika ndinomntana...ndithi...'be ndithe kuwe hamb' uye kundifunela imbokotho elwandle ndiya kukuzalela umntana...kunjalo nje afane nawe noba 'se undithembe kangaka nani na...kuba le ntliziyo ndinayo iya kwanza ndibe nomntana...kusitsho umfazi okhathazekileyo indoda yakhe ingene kudadewabo ayisamkhathalelanga...kwabonakala okokuba lo mfazi ngayo yonke le nto...iya kumnyanga le ntliziyo yakhe abe naye umntana...ngendoda yakh'...wahlala ke umfazi lowo...engayanga gqireni engayanga ntweni[1238] ...i— i— imbo— kuyo— imbokotho leyo ibekiwe yona wayithatha nje wayibeka endlin' akenza nto ngayo...uhleli ke wahlala ke...ok' usibali lo ke...nguyena kakhulu yena ukuba uhleli...e— u— u— uhleli nje nokw' akusekho nt' itsalileyo...indoda l' ithi ize iqond' uba yonwabile...incokole nosibali lo...wahlal' apha lo mfazi...uthe esakubon' uba umzuzu uyahamba...lamgqitha ixesha umfazi...yegqitha le nyanga...laphinda lamgqith' ixesha...yegqitha le nyanga...lamgqitha ixesha....yegqitha le nyanga...kwaza kuthi kunyanga ezihlanu...indoda yanokubona okokuba hayi noko ikhon' int' ekulo mfaz'...akaqhelanga kuba nje...waqala umfazi wanobukrelekrele...waqala wanokubuyisa negazi...hayi noko wambona...nakuzint' ezithile...athe waqal' ukuthanda zona...nakuzint' ezithile...athe waqala wangazifuni wambon' uba ikhona ke noko ngonje int' ekhoyo...ngaba bethuna lo mfazi angamitha ngenyani...waye ke lo mfazi ethe ndakuzala[1239] umntan' ofana nawe...le ndoda yakhe ke...khawubuz' ukub' injani na...indoda leya ke inenkwenkwez' elaph' ebunzi...incechaphaza leceba lenyanga aph' esifubeni...izinto eziyimikhango edaliweyo...yeee wahlala k' umfazi...uthe akubon' uba uhleli njalo wakhulelwa umfaz'...wakhulelwa umfaz'...wakhulelwa umfaz' yafik' inyanga yoba makazale umfazi walunywa...uthe endodeni yakhe ndiyalunywa...andaz' uba ndiya kubelekiswa ngubani na...ithe indoda awu...watsho wena ungaxakekanga kuba wen' unodadewenu ohlala kuwe nguwena mntu uza kubeleka kakuhle kuba unomntakanyoko...uthe umfazi lowo hayi ke leyo...andingeyiphenduli phofu kunjalo...watsho wahlala...waye eneliqhina lilapha entliziyweni yokokuba udadewethu lo ngulo 's'[1240] endingene ngemva...ihlalekile ke le nto injalo lufikile lona usuku lokulunywa walunywa...wathi ke akulunywa ngonje ke...ngokwenyani engaguquli sel' elunywa mpela...wazama ukuzenza zonke iinto zokucacisa uba uza kuzala...uhlalile ke kundlu ethe udadewabo lowo wayilungisa wayitshayela yena mntu uza kuzalelwa ngudadewabo...bahlala ke kuloo ndlu bobabini bebaselene imililo aph'...ngoko ke uthe kuba uyazibula wath' udadewabo lo uyabona...ntombi kamama...njengoba uzibula nje...kukho izint' ezinintsh' ekufuneka ungazibonanga...ukuze uzale kakuhle...yizisa apha laa qhiya yakho imnyama ndikuboph' amehlo la...akufunek' uzal' ujongile...ubuzile omnye awu...kuzalwa nje abantu bayabotshwa na...babotshwa ngeeqhiya kakad' abantu nxa baza kuzala...wathi kuba ke ngenyani ke umntana ke uyazibula ukuzibula kwaziwa umfazi wonk'...wase wadideka yena kuba usentlungwini apha ngoku akazazi nokuba uza kufa nokuba akazi kufa na 'zang' azale wavuma wamnika iqhiya ecing' uba x' embophe ngeqhiya 'fan' uba kwakuba bhetele le nt' ibuhlungw' iza kuphela...umbophile ke ngeqhiya leyo apho ke emehlweni...wamthi mba iphindiwe...uthe akumthi mba iphindiwe...xa emqonda kanye uba ufuthekele okokugqibela umbophe x' aqalayo ukubila athi chi wamboph'...wambona ngonj' uba uza kuzala...uthe akumbopha wazala...uzele umntana oyinkwenkwe onenkwenkwezi ebunzi oneceba lenyang' esifubeni laa nto[1241] ikuyise wakhe laa nt' wayethe ndiya kukuzalela umntan' omhle kunjalo nje uza kufana nawe...watsho wanjalo umntana...ngoku ke...yesuka ke intokazi le yamthi tshwa engubeni yamsonga yamsonga yamsonga...yaya kumbeka kwenye indawo...ithe ke apha imbekile kuloo ndawo yayo imbeka kuyo...imsongile njalo...yathatha intshontsho lekati...kukat' eb' eyibonil' izalele egadini...yakuthatha[1242] eliny' intshontsho apho...yafika yalibhuqa esikhundleni apha yalibhuqa yalibhuqa yalibhuqa lafanelwa ukuzalwa nguye ngoku...layi— layint' enje ngoba izelwe ngoku...elibhuqe esikhundleni uyiyekile ke njalo nxa injalo...wathi tyo!...hee! amanyala...uyaze ubon' into haha! ndaze ndasibon' isimanga 'zanga ndimbon' umnt' ezal' ikati...watsho wamkhulula khawukhulule ntombi...ukh' ubon' int' oyizeleyo...uthe yen' akukhulul' athi oo...le nt' ib' ilila ngokomntana yile nto...wathi yena ewe kaloku ib' iqal' ukuphuma...yase yakhamisa ngokungathi lusana...ubona nje ngokuya 'khe ndabaleka...'be ndiyoyika le kat'...uxela ngokuya ke eb' eye kubeka olaa sana kulaa ndaw' aye kulubeka kuyo...oo...wathi hay' akukho nto yatsho le ntomb' hayi akukho nto...nxa kanti ke ndingas'ke ndibe nokumitha ikati ndingazanga ndidibane nakati...uhlalile ke umdlezana lowo esentlungwini kodwa isikrokro sikhona int' ekunay' akathetha...phofu ekrokrela into leyo yena...wahlala...wathi le kati wayithatha...waman' eyibhencabhenca eyibhencabhenca le kati...eyijonga...akabona nto...uyijonge ke wayijonga ke ikati leyo...ehleli njalo nayo...ehleli eyijongile njalo...wathi kwo! ibuhlungu into endiyifumeneyo ukuzala ikati...az' uba ke ngoku ndiza kuba ngumntu oyintoni na...kuba kaloku ndathi mna endodeni mayiye kundifunela imbokotho elwandle...ngoku ke indoda yeza nayo imbokotho...ndaye ndandithe endodeni yam ndiya kuyizalela umntana omhle injalo nje lo mntana uya kufana nayo...kanti ndithetha le nt' uba ndiza kuzala le kat'...watsho walila walila...wath' omnye oo hlala mntakatat' 's'[1243] ukuzibulala ngaloo nto...int' akuphe yon' uThix' uboyithanda[1244] ...yisingathe nale kat'...kuba kaloku yin' oyifumeneyo...kwesuka. ke indoda k' ib' ingekho ngoko...yabuya k' indoda...oo wangqisha ukubheka kulaa ndlu waqiqizel' qi qi qi qi qi qi qi...mhmm! sibali uzele apha umfazi wakho...int' ekunayo umfazi wakho uzele isimanga loo nt' isixakile...kuba 'zanga simbone thina umntu eyizala ikati kumhla siyibonayo le nto ngalo mkakho...zizimanga zenu ekh' apha 'se[1245] ndazoyika...hayi mna ndiza kusuka ndigoduke ndiyawoyika la manyala...hayi ke usibali wakhe yena...wakhuza loo nto okokuba yenzeke kanjani na int' enjalo...hayi yenzekile...watsho wathi 'be ndiyixela le nto ndandithe apha kuwe...kufuneka wena ube ngumkam ndandisitsho kuwe...wathi wena ayinakulunga loo nto...kanti ke ndandiyibona mna uba akukho mfazi ngandawo aph'...ngonje nguye lo ezele ikat'...uthi ni ngalaa nto ndandiyitheth'...ilungile laa nto mayihlale kulaa ndlu nezaa kati zayo...hayi kulungile akukho nt' ikhoyo...mhmh...hayi kulungile...nam ke ndandingayazi mntana le nto ub' iza kuzala ikati nam ndincanyiswe kukuyibona ke ngoku loo nto...wajika ke ngoku...wathokombisa wathathela phantsi ukuba nguye umfazi kasibali wakh'...wangumkakhe ke ngoku wazimisela...ngako konke...uhleli nje ke laa dadewabo pha'...naxa engumdlezana kungekho nto yenziwayo intle yabubele kuba akasentwanga[1246] nx' anjeya...ude waphuma ke encancisa loo kat' esohlisa...nekati leyo incanyiwe ngunina wayo kuba le kati kaloku inab' abantwana bayo 'be kuyiwe kuthathwa intshontsho pha' kuye laza kubhuqwa kulo mntu...ngok' abotshiweyo...uhleli ke ngolaa hlobo...uthe akub' ehleli kanjaqo kangangoko waphuma ebudlezaneni...wangumfazi phandl' ahleli nale kati mm...imthathile laa ntokazi laa mntana pha'...yathi hagu ginya lo mntana[1247] ...kukho iihagu k' ekh' apha ezinkulu...yamginya ke ihagu umntana lowo...bimbilili[1248] ihagu...yahlala ke le ntombi...ngoku ke...iyakhula ihagu kuba umntana lowa uyakhul' apha ngaphakathi...yas'ke le hagu...yaruq' isis' kub' iginye lo mntana[1249] le hagu ke ayiyo hagu i— ilithokazi yihagu eyinkab'...wath' akuyibona lo mfazi 's'[1250] engumfazi wasekh' aph' ujikil' udadewabo lo yena sisicaka sakhe ngoku...wathi oo kubhetele okokuba noko siyixhele laa hagu...injalo nje ndingafa ndingasevang' isibindi salaa hagu...yathi indoda eye phi na ngoku nje ihagu...leya laa nkab' inkul' isiruq' isisu kakubi mayixhelwe...ndifun' isibindi sayo mna ngoku...oo hayi kulungile xa utshoyo...mayixhelwe...yayiva loo nto ihagu ukuba ikhona int' ethethwayo ngoba iza kuxhelwa...isukile ihagu...yakutsho[1251] enkomeni...yathi kuthokazi lenkomo giny' apha lo mntana kuthiwa ndiza kuxhelwa isukile inkomo yamginya lo mntana wahlala wasenkomeni...ixheliwe ke ihagu leyo akakhange abonwe umntana phakathi esiswini...yathi le ntokazi kwangoko heyi lo mntan' uye phi bethuna[1252] ...ndandimginyise le hagu ithe yakuxhelwa nje akabonakala...yagada ngamehlo yabona ngonje oo nants' inkomo isindana kwezinye iinkomo...'cac' uba lo mntana waginywa yile nkomo...iphindile yasukuza ukuthi hayi ndifuna isibindi senkomo salaa nkomo isindanayo sisisu...injalo nje ndingafa ndingasivanga...ivumile indoda yathi mayixhelwe le nkomo...inkomo iyivile loo nto ukuba iza kwenziwa yaya ehashin'...yath' ihashe maliginye lo mntana...ivile uba iza kuxhelwa ngomso...ixheliwe le nkomo...asibonakalang' umntana...satyiw' isibindi...yaye! waphinda lo mntu az' uba ngaba ngonje ngoku le nkomo uye phi na lo mntana kuba ithe yakuxhelwa ayabonakala loo nto ekuxhelweni kwayo...iphindile ke ngonje inkomo leyo...ihashe laphinda labe liyasindana lisindwa nguye lo mntana unjalo uginyekileyo ngolo hlobo...kuphindile kwathiwa ma— yathi kwakhona hayi ndifuna eso sibindi selaa hash'...iyabuza ke uba indoda injalo na kakade loo nto...sikhe...sityiwe na[1253] ...isibindi sehashe hayi 'khe sityiwe...oo...hayi azange siyibone thina loo nto...hayi libanjiwe ihashe laxhelwa asa— akabikho umntana uyokugciniswa ke ngoku kunonkala emlanjeni...kwahlaleka ke waye ke lo mfazi ekule ntlungu yoba yena ebotshelelwe ngalaa kati wonwabile ke yena udadewabo lo kuba wendele aph'...yanguyena ubhetele wangcumbeka lo kuba uhleli entlungwini...uhleli kwahlaleka kwahlaleka...hmh!...'hleli kwahlaleka kwahlaleka...kwathiwa kuza kuthiwani ngoku...wabon' uba hayi lo mntan' akakho...akungebi mhlayimb' le hagu...yamhlafuna ngoko ndandiyiginyisile[1254] ...ukhulile umntana kwanonkala...unonkala wafuna uba umntana makagoduke...ewe...ndifuna ukukugodusa ngoku...uhambile unonkala...wagodusa umntana lowo emsa kowabo...ufikile kowab' uth' akufika wabulisa...wahlala ngasem— ngasemnyango ebulisa wabamba izandla...uthe akugqib' ukubamb' izandla kwabuz' ub' ungumnyatheli waphi na wathi yena ungowa 'sesapha[1255] kwanonkala...ewe wath' unonkala hayi umama nam...ndimzise apha uth' ufun' ukukh' azokubona abantu apha akhangel' uba akungeze kubekho mntu amaziyo na...utshe[1256] umntana lowo wothula umnqwaz' wawubeka phants' uyise waqala ukubona inkwenkwez' isebunzi...wothuka kakhulu wabe unina s'[1257] elila oko eb' elile ukuthi thu kwalo mntana...uphindile emva koko umntana wathatha ibhatyi wayithi[1258] kwavela iceba lenyanga elilapha...watsiba lo mfo wamwola ngazo zozibini wathi ungumntakabani na...wambiz' uyise umntan' wambiza ngegama lakhe...wathi awu...oo wawutheni[1259] na...endandithe ndakuzalwa ngumama...wathi udadewabo wawuthath'[1260] ikati egadini wayibhuqa esikhundleni sakhe embophile amehlo efuna okuba z'[1261] azale...umntu ondim angazali— angabonakali umnt' ondim amnyengeze ath' uzele ikat'...akuboni umam' elugodo enjenjenje...ee hayi ke ngonje ke...kwathiwa ke makabanjwe...axhelwe ngoku wabanjwa waxhelwa ngoku waya kulahlwa egageni engangcatywanga kakubi bahlala ke ngonje kwakhona[1262] ke inkosikazi leyo yonwabileyo...ihleli esikhundleni sayo sokuqala phela phela ngantsomi.


Notes

[1227] azohlala: eze kuhlala.

[1228] 'ze: ukuze.

[1229] 'be: babe.

[1230] 'be: babe.

[1231] khawuyondifunela: khawuye kundifunela.

[1232] ndakukuzalela: ndiya kukuzalela.

[1233] nga: variant of kha.

[1234] ndakukuzalela: ndiya kukuzalela.

[1235] ndakumzala: ndiya kumzala.

[1236] ndakukuzalela: ndiya kukuzalela.

[1237] yakutsh': yaya kutsho.

[1238] engayanga ntweni: the full form is engayanga ntweni ibe itheni.

[1239] ndakuzala: ndiya kuzala.

[1240] 's': 'se.

[1241] laa nto: spoken emphatically.

[1242] yakuthatha: yaya kuthatha.

[1243] 's': musa.

[1244] uboyithanda: ube kuyithanda.

[1245] 'se: ndisuke.

[1246] akasentwanga: a verbal form created from the noun, into.

[1247] ginya lo mntana: a member of the audience groans, Yho!

[1248] bimbilili: she lowers her voice.

[1249] yaruq' isis' kub' iginye lo mntana: slow, pronounced.

[1250] s': se.

[1251] yakutsho: yaya kutsho.

[1252] heyi lo mntan' uye phi bethuna: in a lowered voice.

[1253] sikhe...sityiwe na: gruffly.

[1254] ndandiyiginyisile: Masithathu Zenani says, ndandimginyile. If she means what she says, then the meaning of this passage is: “It may be that the hog chewed the child up, and then I swallowed him [i.e., when she ate the hog's liver].” But it seems more likely that she means, “It may be that the hog chewed the child up when I caused it to swallow him.”

[1255] 'sesapha: esa apha, ngasese apha.

[1256] utshe: ithso.

[1257] 's': 'se.

[1258] wayithi: the “ideophone” that follows this word is a gesture rather than a spoken word. She acts as if she is opening the flap of the jacket to reveal the crescent.

[1259] wawutheni: waye utheni.

[1260] wawuthath': waya kuthatha.

[1261] z': ze.

[1262] kwakhona: kwaba kukhona.

Previous Previous section
Go up to Top of Page