University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

SISWANA SIBOMVANA IS SWALLOWED BY A MONSTER

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About 2:00 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Several women
Narrative 1S-711
Tape 15, side 2

Siswana Sibomvana, a greedy child, goes to a forbidden pool to drink; it is a pool that belongs to a fabulous creature. She drinks enormous quantities of water, and then is swallowed by the monster that owns the pool. The mother goes in search of the child, and is also swallowed by the creature. In its stomach are many others it has swallowed. The mother cuts the beast open and frees herself, Siswana Sibomvana, and all of the other people.

Yathi intsomi yangumfazi yayindoda...wazala umfaz' abantwana bakhe baliqela lalinintshi...kwaye kukho umntana kwaba bantwana...onyoluke gqitha igama lakhe ukunyoluka ke kukubawa nokuthand' ukutya...wanguye umntana onjalo ke lo mntana...igama lakhe languye uSiswana Sibomvana lo mntana...uthe lo mntana akuba ehleli njalo...uhleli wahlala lo mntan' enyolukile kumana kusithiwa kwo! lo mntana uya kuze ahlale ahlale andenzel' int' enkulu 'zange ndimbone umntan' onyoluke kangaka...wahlala ke uSiswana Sibomvana lo...kwaye kukho ichibi elikhulu kakhulu...ekungayiwayo kulo ngabantu...nangubani na...elikude kakhulu nalapha emakhayeni...kuthiwa lichibi lesilwanyana...ngoko ke kuthe ngenye imini kwashushu gqitha kwaba ngasuka besiya kusela naphin' amanz' ashush'...babangasuka baya kusela naphi na amanz' ashush'...uthe uSiswana Sibomvana kwewo! mna oko kwam ndiza kuya kusela kwelaa chibi...andikhathal' noba kuthiwa akuyiwa ndiyaya mna andisoze ndingayi ndinxaniwe...bathe abanye Siswana Sibomvana...'s'[1219] ukuya echibini ekungayiwayo kulo ekuthiwa akuyiwa uya kuthini wena le nt' uyayo...uthe uSiswana Sibomvana ndiza kuya...esitsho kwabany' abantwana...abany' abantwana abamlandelanga bange bangamlandela bajika kuba bayoyika ukuy' apha wahamba yena...ebheka ngakwelo chibi...ude kweli chibi...wathi nxa kude kufitshane wahlangana nento...le nto akayiyazi uba yintoni yaba bunyamakazi...yase yasuka yambiza ngegama yathi Siswana Sibomvana...uya phi...wathi ndiya kusele uya kusela phi...ndiya kusel' aph' echibini...yathi le nto kuyaselwa kakade pha...wathi soze ndingaseli mna ndixela mna ndiza kusela mna...akuselwa kunantoni...ngubani lo unamanzi wakhe yedwa...uhambile waya uSiswana Sibomvana phaya echibini...uza kusela ngetshova[1220] nokusela...ufikile kweli chibi...wafika wajonga wajonga wajonga akabona nto phofu...wabon' amanzi la wath' akuthi kula manzi kwe! amandi la manz' ayabanda...wathi kwo! ndiza kuwasela ndive kum ndiphumle...wasela wasela wasela waphumla...wakhe wahlala wahlala...waphinda kwaphinda kwakho ukunxanwa ngenxa yoba mandi kwamanz'...uphinde wawasela...wawasela kakhulu kwakrala imiphakatho...akusela gqitha ngonje...was'ke wakrala wakrala wakrala kwayinqab' ukusuka...yayinqab' ukusuka wahlala phants' uSiswana Sibomvana...uthe abehleli phantsi njalo ekhohlwe ukusuka...kwe[1221] thu...inyamakazi yanye...yafika yathi yho! Siswana Sibomvana...wathi mm...amanz' abelaph' afincw' nguban'...wath' uSiswana Sibomvana tyhini ndiwasel' amanz' soze ndingawaseli amanzi...nawe uza kuwasela nje...igqithile leyo yathi kwo! uyeza umbuzi wakho...uya kud' uyitheth' inyani...kwaphinda kwegqitha enye inyamakaz'...yathi Siswana Sibomvana...Siswana Sibomvana...amanz' abelaph' afincwe ntoni...wath' uSiswana Sibomvana hayi akubuzi kumama notata...abant' abathi behleli baya benxaniwe...waye enqatyelwe kukusuka efuna ngoku okokuba angesuka...unqatyelwe kukusuka akusukumeki...ihambile leyo yegqith'...kwaphinda kwafika enye...yathi Siswana Sibomvana...Siswana Sibomvana amanzi enkosi la...afincwe ngubani...wath' uSiswana Sibomvana akubuzi kumama na notata...abant' abathi behleli baya benxaniwe...yahamba leyo yath' uyez' umbuzi wakho...kuthe thu ke...into yona enkulu...ngokupheleleyo ethe yona yakufika...yathi Siswana Sibomvana...Siswana Sibomvana...amanzi abelapha afincwe ngubani...wathi yena akubuzi akubuzi kumama notata...abantw' abehleli babe benxaniwe...yasondela le nto yasondela kuye ishixiza njalo...yathi Siswana Sibomvana...Siswana Sibomvana...amanzi l' abelaph' afincwe ngubani...wath' uSiswana Sibomvana akubuzi kumama notata na...abant' bathi behleli babe benxaniwe...yamthatha le nto yamginya nje ingamhlafunanga...bimbilili...yahamba...yahamba ke imginyile njalo...ithe ke yakuba imginyile njalo...oonina bona nooyise...babuyile ke kundawo zabo abebekuzo ngamaxesh' okubuy'...bathe bakuba befikile...bafika ilolu lodwa usapho aph' ekhay' uSiswana Sibomvan' engekho...kwabuzwa uye phi na uSiswana Sibomvana...bathi k' abany' abantwan' ebethe yena uya kusela kwelaa chibi kungayiwayo kulo...sibe simlandela saza sajika ke thina siyoyik'...wathi yen' uSiswana Sibomvana soze angaseli yen' emanzini ewabona...ke ngoku ke asimaz'...sibona engabuyi...oo!...ulilile umfazi lowo...nendoda yanokulila kuba esaz' uba ke ufile icala linye akukho yimbi into...kusile kusasa...kuthe kwasa kusasa yemka indoda yaya kugawula...umfazi wathatha izembe wacanda...kwaye kukho umthi ongumthath'...wacanda lo mth' ungumthath'...wazinqunqa wazinqunqa wazinqunqa...wazinqunqa wazinqunq' iinkuni...wazibek' ecalu kwakhe...wazenz' ibathu...wathi...wathatha unophothwan'...wathath' ibhozo...walilola walilola walilola walibhijela ngesiziba...kwakusasa indod' ayikho ngoku...wayiqamangel' esinqeni wayithi nqa yenyuka nomqolo...wathath' unophothwan' wamitha ngaphakathi enesiciko sakhe...wathatha ububekilana betiki[1222] ...wagalel' amanzi wabucika ngathi uza kusez' umntan'...waphaya umfazi ngeenyawo zakhe...waya kwelaa chibi wafika kungekho mntu eqond' okokuba yena ngo kwakhe mayimenze le nto...le nt' ibiyenz' emntanen' 'akh'...wafika wathi

ndiboniseleni ngomntan' 'am...
ndiboniseleni ngomntan' 'am...
az' uSiswana Sibomvana
uginyiwe yintoni na...[1223]

kwe[1224] cwaka[1225] ...weva kukho nt' engathi ingumgqumo...waye engayikhathalele konke le nt' igqumayo...inga ngathi kanti yile nt' iginy' umntan' 'akhe nga okwe yakhe yabe le nto igquma eyiva uba iyagquma iyeza...kuphinde kwathi qakatha qakatha...ezaa nyamakazi 'be zithe qakatha...kulaa Siswana Sibomvana ukuqala kwakhe...waye eyibona uba le nto igquma kveli cala uhambile...wahamba wehla le nto ifun' uba ngezantsi...wafika we[1226] thu...kumzi okubonakal' uba mkhulu lo mzi usezantsi we thu ngentla yena...wathi

ndiboniseleni ngomntan' 'am...
ndiboniseleni ngomntan' 'am...
ndiboniseleni ngoSiswana Sibomvana

kwathiwa yihlel' ezantsi mfazindin'...kwathiwa yihlel' ezantsi mfazindin' asiva...uhlile umfazi ebhinqele phezulu uthe akuya kufika kwathiwa sondela...wasondela wabangasondela kwathiwa sondela...kwabe kuthiwa sondel' enkosini...ewe...kanti le nto kuthiwa yinkosi yile nto...yile nt' ity' abantu iginy' abant' ingabahlafunanga...usondele umfazi...isuke yamginya nje bimbilili...nezo 'nto zakh' azibelekileyo...ufikile ngaphakath' umfaz' esiswini kule nto...imginyile njalo...wathi wathatha imela...warol' elaa bhozo...wehla esibindini...wasinqunqa wasigalela kulo nophothwana ...isibindi iqalile into yathi...ndiyalunywa molokazana...ndiyalunywa molokazana...kwathiwa yini inkosi yalunywa iginye mntu mni na namhlanje...mm ndiyalunywa molokazan'...mm mm ndiyalunywa...kwathiwa yizani yizani namanzi...kweziwa namanz'...yawasela amanz'...egqith' aph' amanzi ngabantu bangaphakathi...wanqunqa...wanqunq' izibindi wazigqiba...wanqunq' izintso umfazi wafak' embizen'...walumeka umthathi wavuth' umthathi waduma esiswini...waphuma umsi kule nto ngempumlo nangomlomo yaye isithi ndiyalunywa molokazan'...kwathuthw' amanzi yab' isithi ndiyalunywa molokazana...kwathuthw' amanzi wawasela...hee wabas' umfazi ngaphakathi...zavuthw' izibindi wophula wanik' abantu batya kuba kuzele abant' abaginyiweyo apha...'se ehleli nalaa mntan' 'akhe ube eginyiwe...wamnik' isibindi waty' aph' umntana...wathi yitya mntan' 'am ulambile...ihlangene nam namhlanje...ayisoza iphinde iginye mntu...oo yathi le nto ndiyalunywa molokazana...kwathiwa hee inkos' iginy' umnt' ob' enani kuphum' ums' aph' ezimpumlweni kuphum' umsi nalaph' ezindlebeni...ngath' iyatsha...nalaph' emlonyeni kuphum' umsi...hayi...wayenza lo mfazi le nto...wangena...hayi yayoba into yayoba yayoba kuba uyasikelela lo mfazi qho ngaphakath' aph'...yayoba wangena wahlahl' asike nokuba kundawoni enze umbengo ngomthathi apha kojiwe kwatyiwa apha...yayoba yafa into dudlu...yaba ifile ithe yakuba ifile njalo...wegrabhuza umfazi...e— ngeli bhozo wagrabhuza esiswini...int' eqalileyo yaphuma apho...ithethile int' ephumileyo kuqala...inkuku ephumileyo...eyayiginyiwe yiyo...ithe kulukuku ndaze ndalibon' ilanga yatsho yafa...ibhokhw' ephumileyo ithe beee yafa...inkomo ephumileyo mmmm yafa...umnt' ophume kuqala yoo ndalibon' ilanga wafa...kuthe emva koko ke kwaphuma bonke ke ngokw' abangafiyo yonke into ke ngoku yaphuma ihleli nabantu aba...wabe lo mfazi ebancede kakhulu abantu babanintshi abantu...abathe bafumaneka aba behamba...becholwa yile nto ibaginya kwezinye iindawo...ngoku ke uhleli ke umfazi nomntana wakhe lowo...kwabulelwa ke kuye noko kuba wenze nt' enkulu...banokumruma ngezi nt' abazithandayo ukumpha zona...nanjengoko enze int' enjalo...wagoduka nomntana wakhe lowo...ibone indoda efika nomntan' 'akh'...ephilile kungekho nto anayo phela phela ngantsomi.


Notes

[1219] 's': musa.

[1220] ngetshova: “force,” from English “shove.”

[1221] kwe: kwathi.

[1222] ububekilana betiki: “a very small can.” itiki: a three-penny piece.

[1223] She sings these words.

[1224] kwe: kwathi.

[1225] cwaka: the word is whispered.

[1226] we: wathi.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page