University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A COURT TRIAL INVOLVES A FATHER AND HIS TWO SONS

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About 2:00 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Several women
Narrative 1S-710
Tape 15, side 2

This story begins with the puberty rites of two brothers, circumcised at the same time. The father secures a wife for one of the sons, but not for the other. This leads to an altercation, and the youth lays an official complaint against his father. The ordeal of this youth has to do with his eloquence at the court trial, identity being at the heart of this ritual as he struggles to establish his claims and argues their legitimacy.

Kwathi kaloku ngantsomi...yayindoda nomfazi...wazala umfazi lowo wazala abantwana babane...engamakhwenkwe omabini yaziintombi zombini...bakhulile ke abantwana abo...uthe uyise kulo umdala umntana ufuna uya[1201] kumbeka emathanga...aphungule iinkomo impahla yakhe kuba inintsh'...wakhile umzi okude ekhaya ewakha entla kwehlath'...kufitshane nehlath' elikhulu...wakha uthangw' apho wakha indlu yange...waxula impahla efuyiweyo...wathatha iinkomo neebhokhwe neegusha wakuzibheka[1202] kuye apha...wathi makaluse apho k' yena wenza ithanga...uhleli ke apha nalo umdala umntana...wahlala wahlala phaya lowa uhleli phay' unyana emathanga...balukile ke ngoku bathi ukwaluka kwabo...baluka kunye ngexesha elinye...omnye wathi makaye kwalukela kulonina kuba bakuhluthana[1203] ...omnye walukela kuye bangamadoda bobabini...uthe kuba yena ehleli nalo unyana apha mncinci...wamthathela umfazi unyana omncinci...engekabinamfazi omkhulu emathanga...ubuzile omkhulu uba kutheni na utata le nto athathela umninawa wam umfazi ndingekabinamfaz'...yint' uba[1204] sasaluke kunye na...loo nto ke ayibanganampendulo kuyise...wath' akanabuzwa kuba lo amthathela unyana wenza umolokazan'...wokuphumza umkakhe emsebenzini...yamqumbisa ke loo nto unyana omkhulu...ukuba azibon' uba uphantsi kulo mncinci unyana...bahleli k' apho wanokuthelela unina wabo...wathi hayi noko nawe 'se kabani[1205] le nto kuyenzanga ngandlela...kuba xa ub' uyenze ngendlela ngose[1206] wabathathela ngexesh' eliny'...kuba kaloku babaluke ngexesh' elinye kakade...bahlala ke apho uxabene ke umfo lowo nomfazi wakhe ngeso sizathu...esithi wena uyandithelekisa ke nabantwana bam...nangoku le nto ndiyayibona inayo indawo eya kuphuma kuyo...umfazi lowo ke ube nayo itshiki[1207] yokokuba yena esithi kuthandwa omncinci ngaphezulu ko mkhulu...kwabonakal' uba badibene ngenyani intetho yabo nalowa umkhulu...kwenzekile ukuthi omkhulu ngelinye ixesha wasebenza ukuthi makuze abantu...bazolamla udaba labo kunye noyise...ubabizile ke umntana lowo...bafika abantu bakowabo...bathe bakufika befikela ekhayeni lakhe bengafikeli mathanga befikela kowabo...ubuzile uyise uba niqokelelwe ngubani na ekh' aph'...wathi ke umntu oqalileyo ukuphendula hayi sabizwa thina ngunyana wakho...esithi uyasibiza apha ekhaya uyasinqwenel'...ke uphi na ke ngoku lo nyana bathi ke yiyona ndawo singayaziyo ke leyo...kuba sasibone yena kwezethu izindlu...unyana ke kuthethwa loo nto nje k' akafiki yen' ekhay'...usahleli emathanga kuba uvuka avulele impahla...ayokuyalusa...abuye ke ayivalele...andule ukuba aze aye kowabo kwakh'...ufikile ke unyana matshona kwelang' ekhay'...uza[1208] kukhangela...abant' abebazile uba bakhona na...ufike bekhona k' abantw' aba...wathi ke akufika bekhona abantw' abo...kwabuzwa ke kuye uba aba bantu basekhay' apha...babizwe ngubani na ekhay' apha kubuza uyise...uthe yena babizwe ndim...wabuza uyise ubabizela emzini kabani abantu aba...uthe unyana ndibabizela emzini wakho apho kukh' umonakalo...ubuzile uba uyise umonakalo ukhathaze bani na emzini wam...uthe umntana ukhathaze mna...wabuza uyise uba nguwena uyintoni na...uthe umntana ndim mna ndingunyana wakho ke nangoku naxa ndiphaya...ndingendalo yokokuba ndingunyana wakho ndihlala phezulu kwamahlathi nje...kukuba ndingunyana wakho...ke ndiyabon' okokuba ngoku ungxamele ukundichwetha tata ndifuna kuzokulungeleliswa loo nto...ibekiwe ke loo nto ngumnumzana lowo wathi andinakuva ngawe akukho mbizo ingaze ithi ekh' apha ibizwe nguwe ndingayibizanga mna...nge uqale wakhe wanokumangala kunyoko ndibe ndithethe nonyoko kuqala...wathetha ke umfana esithi umama nguye lowo wena ukhe waphantsa ukumbetha xa ebethetha int' ebe ndithethile kuye ngayo lona[1209] le nto ndiyibizele abantu...thetha tata ndifuna ndibone eyona nt' endingayenzayo...yaxoxwa ke yaxoxwa loo nto kwad' es'ke ke ngonje kwabonakal' ukuba makuyiwe komkhulu kukho ke indawo ekuthiwa kukomkhulu...apho kuxoxwa khona amatyala...nxa umntu oyisiwe yingxoxo yengqeqesho endlini...bathi ke ngoku babenokumangalelan'...kwayiwa komkhulu...ubuzile ke uyise njengoba le nto ikoyisa nje ke mfo wam apha kuba ndithi andifun' imbizo ekh' aph' ingabizwanga ndim...uza kubheka phi na...uthe unyana ke tata ndiza kuzibonela...indawo...enokuba ndiye indawo k' endiza kuzibonela noba ndiy' endaweni ndiza kuzibonela[1210] ...ngoba ke mna into endifunayo andifun' ukuhlanjwa nguwe ndifuna ulungise le nto ndiyibona uba uyonile wena ungayiboniyo ukuba uyonile...uthe ke uyise xa itshoyo...niyabonani ke ndithi nina mkani ekh' aph' andibizanga mbizo...waye echitha abantu bakowabo...kumhlana ke ngaloo mini besuka ke abantw' abo bagoduka...uhambile ke unyana kwakusa...kusasa...wabheka komkhulu...wathi yena uzokumangela...kwabuzwa ke komkhul' umangalela ntoni na wathi umangalela...ukuyicitshiswa kwenkundla nguyise nxa yena ebefuna ukulungeleliselwa into...kubuz' ub' umangalela bani na kanye...kukho ub' umangalela umhlaba lowo uliphantsi lasenkundleni...uthe hayi andimangaleli nkundla ingumhlaba ndimangalela...utata yena undenze into az' angavumi ukuyitheth'...ngoko ke kuthe makahambe ke lo mfana agoduke ityala lingomso kuza kukutshwa imisil'...ikutshiwe ke imisila leyo kwayiwa kubizwa umfo lowo kusithiwa unetyala enkundleni ngunyana wakhe...uyile ke umfo enkundleni apho...abuba eyile enkundleni lithethiwe ityala...kwaqala kwabuzwa ke kunyana kwathiwa khawutsho ke isikhalo sakho mntan' ngoyihlo...uthe umntana ndikhaliswa yint' okokuba utata kwamhla ndaluka mna 'zange ndikholwe...ndithe mhla ndaluka njengoko ndinomninawa saluswe ngemin' enye...wenza intlola utata kwangaloo mini...wathath' umninawa yam waya kumalusela kulomama...wath' ufun' ukuba 'ze singakhabakhabani...ukukhabakhabana omnye atshe nethonto...ukutsha nethonto omnye ke ngonj' angabinanqondo...ngenxa yokokuba sisalekelana saluke ngemin' eny'...naloo nto mna 'zange ndiyithanda...andi— anditsho nokuthi sikhabene...anditsho nokuthi asikhabanga...ke ndiyayibon' uba nangoko wayengathandi okokuba makabe walusa mna...ngoba uphindile emva koko...uyokwakha entla kwehlathi...waya kubeka mna kunye neenkomo zakhe ndedwa apho uba mandizaluse esithi uqhekeza amathanga ufuna iinkomo zande...ngoku emva koko eyenzile loo nto ndivuma njalo mna...uthatha intombi u— wenza umfazi wenyana omncinci...yigem'[1211] yesinga phi na ke leyo ndithule utata engenzi nto iphucukileyo kum...ke ngoku ndiyaphinda ndibiza amawabo uba azokuthi ahlangule oyena woniwa ngomnye kum notata utat' akayivumi loo nto uyichithile...kungathethwanga nge ndingezanga komkhulu...kodwa ke ndinyamezel' ndathi mandize komkhulu...kuba andiyazi le nto...ukuba iya kugqibela ngokuthini na...kubuziwe ke apho endoden' uba uyawavana amazwi wonyana lowo...uthe yena ewe...ndiyaweva wena...ndiyaweva wena amazwi lawo...ewe...uba abantwana bas 'ke bangxame bangxame ukuthetha ndiyamva wena...uba nanko ethetha kaloku oko kuthetha...kuthiwe ewe kaloku mfo kungoba ke e— e— u— unyanisile na ezi 'nt' azithethayo uyazazi na wena...ewe ndiyazazi loo nto leyo as'ke wabiz' amadoda 'se kwazal'[1212] ekhaya...ndingaz' ukuba uwabiz' emzini kabani na...yabe noba 'be ndizeka ndizekela umninawa wakhe...'be ndimzekela ngeenkomo zam...ndingakhange ndithathe iinkomo zakhe...ndandimxelele lo mntana lo kwathiwa yima 's'[1213] ukuthetha izinto ongekazibuzwa...thetha into obuzwa yona...sithi apha enkundleni...uyawazi na la mazwi athethwa ngulo mfana qhuba ke ngokuwazi kwakho...hayi nkosi nditsh' uba mna— nditsh' uba mna nangoko ndandimxelele mna uba nxa ndithatha le ntombazana ndiyithathela kuba unina egugile...ndisenzel' int' uba kubekho umntana ophekela unina...andiyaz' loo nt' ub' ingamkhathaza...iintloko zabantwana ziyaxaka...hayi mfo 's'[1214] ukuthetha apha nalapha thetha le nto ithethwayo...ume ungaloqi uthethe yonke into...wathi umfo lowo hayi ukuba ndiyaloqa ngaba yile ntetho yalo mfana...athi nx' athethayo athi wandibona kudala ub' andimfuni...i— izinto zinintshi...ndizona adibanise neento zokwaluka adibanise neento zokwakha kwam ithanga...ukhon' umnt' ongasuke uthi makaye kwalus' iinkomo zakho kanti lo mntu akamfuni...hayi 's' ukuthetha ngalo hlobo uthetha ngalo thetha ngokwalapha enkundleni...apha akuzanga kungxolisa nyana wakho...int' ekho unyana wakho ukumangalele ke phendula e— umbuzo 's' ukuse ujike ungxole naye kwalapha...hayi ndenziwa yile nto yalo— yalo mfana iyakruqula...lo mfana ndibone 'se kuzele ekhaya...ixoxiwe loo nto ixoxwa kuphinde kwabuyelwa emfanin'...kwathiwa mfana uyihlo akayithethi into ozoyithetha apha...yaye engayithethi...kufanele okokuba ke thina siyaphule siyaphule ngohlobo lalapha kuba wena ke sozile[1215] apha enkundleni...apha akukho xesha lomntu othi s' elapha kubekhona anomsindo yinto ebeyenzile...uth' umntu nokuba ebesiza etheni na apha athule athethe int' ethethwayo...ee uthi kanene wena mfana kudala umbona uyihlo lo okokuba akakukholis'...watsho umfana ukuthi ewe...ndithi utata ndimbonile ukuba izint' azenzayo xa zizonke...kusithuba esindim akasebenzel' int' uba ndikholwe...ndimbone ngokuthi esuke andaluse kunye nomninaw' 'am ngemini enye...into engazange ibekho apha kwaGcaleka...akuzange abantw' aba baluswe ngemini enye...besalekelana...ngoku uphindile utata emva koko wasuka utata waya kundakhela phezu kwehlathi...ndedwa...wathi wenza ithanga ngam...ngoku uphindile utata wathatha intombi yomntu wayenza umfazi womninawa wam...mna ndingekabinamfaz'...ngoku uphindile utata xa ndiyikrokrela loo nto ndiyibuza kuye nomama kungekho mfumba yamntu kuloo nto utata waba sisiguvuguvu saloo nto...ngoku ke uphindile utata xa ndimqokelelel' amawabo ukuba andibuzele kuye andicengele kuye uba ndinesizathu...utata wabachitha kakubi abantu...abanye watsho wabahlamba wathi ingaze aphind' ababone ekhaya ngenxa uba bebizwe ndim...ndithi ke ndigem' ngaphi na ndisenziwa izintw' ezingalunganga ngutata...e— endingathi ke nxa ndilapha kanti ke into ayinakuthethwa ngendlela...'be ndingazanga kummangalelela kumbamba ndizokummangalelela ukuchitha kwakhe...intlanganiso yamawabo ebendifuna siyicole ekhaya into endiphazamisayo kutata...ndimile...kuphindiwe ke kwathiwa ewethu e— uyayivana into ethethwayo ngunyana wakho...uphindile umfo lo wathi hayi uyabona...into ethethwa ngumntana ozidla ngobuciko...nx' ethethayo...into— into le yonke ayicikozele...ayenze banzi...ngokuyicikozela nento eyayingazang' ibende...ngoba lo mntan' akazang' atsho ukuthi akafuni yen' ukubheka emathanga...ndathi nxa ndithi ndiqhekeza impahla...wanguye umntan' ovuyayo kanti loo nto undibeke esipajini soba aze kundimangalela ngoku naxa ndithatha laa mfazana...akukho nt' ikhoyo kwaxhelwa utsiki wayitya naloo nyam' onwabile kant' undilayishil'...loo nto ke andiyikhathalele mna unos'ke[1216] ahambe ngayibonayo[1217] ...i— wathi ke umthetho wenkundla leyo ngaba ke umntu ongamkhathalelanga ingulo nyana wakho ibenkundla ngaba nguwuphi na kuba ngoku akuthethi na nyana wakho...uthetha nenkosi nenkundla utheth' okokuba ke ngaba nguwuphi na okany' ongamkhathalelanga ngoku...khawuqinise...uthe hayi...hayi inkosi yona ndiyikhathalele nenkundla le...le nt' indikhathazayo yile nto yalo mntana ngoba ukuthetha kwakhe ndiyakubona kuya ndijikelez'...ufuna ukub' umz' ube ngowakhe ndisekho...ibe ndiyambon' uba uxokiswa ngunina banento yokubuza int' efanayo...ichithiwe ke loo nto apho...yachithiwa ngelithiwa[1218] yinkosi...hamb' uye kuthethela lo mfana umfazi...ndigweba ngolo hlobo lokokuba hamb' uye kumthathela umfazi wakhe...uz' uthi wakugqiba ukumthathela umfazi wakhe...uze umkhuphe phaya emathanga...use l' umncinci emathanga...umntana omdala ayizange ibe nguye omkhayo ekhay'...izinto niyazigqwetha...ngoba yindlalifa yakho le uyokuyibeka emathanga...ekhona omele uze umbek' emathanga...lowo mncinci umfana...isukumile ke indoda leyo yasanga isandla senkosi...kuba ingenanto ityiwe yona igwetywe kwangomthetho yabulela...yathi hayi kulungile noko nkosi ndiya kuyenza loo nto...ndiyabulela...yatsho ke yagoduka ithe k' akufik' ekhaya...yamxelela umfazi intetho yakomkhulu...yamxelela isithi ke kuthiwe lo mfana makenzelwe lo mfazi...ke kulungile ke ivuthiwe into yenu...nonyana wakho...ngoko ke kuthiwa phaya makuye omncinci...ke kaloku ke ngok' ke ndifuna ukuzama int' uba kubekho umfazi walo mfana...kwenzekile ke oko kwafuna umfazi wakhe kweziswa uduli...wangumfazi wamtshata isiXhosa sonke wasigqiba wabuya waza kuhlala kowabo...kwathotywa lo umncinci ngoku...kunye nomkakhe ukubheka emathanga yaba iyaphela intsomi.


Notes

[1201] uya: ukuya.

[1202] wakuzibheka: waya kuzibheka.

[1203] bakuhluthana: baya kuhluthana.

[1204] uba: yokokuba.

[1205] 'se kabani: yise kabani.

[1206] ngose: nge usuke.

[1207] itshiki: from English “cheeky.”

[1208] uza: ukuza.

[1209] lona: the usual form is yona.

[1210] enokuba ndiye indawo k' endiza kuzibonela noba ndiy' endaweni ndiza kuzibonela: there seem to be one or two false starts in this utterance.

[1211] yigem': from English “game.” igemi yam: “my turn.” Thus, yigem' yesinga phi na ke leyo: “How much have I had to put up with?” that is, “How many turns have I had at this?”

[1212] 'se kwazal': kwasuka kwazala.

[1213] 's': musa.

[1214] 's': musa.

[1215] sozile: 'se uzile.

[1216] unos'ke: unokusuka.

[1217] ngayibonayo: ngendlela ayibonayo.

[1218] ngelithiwa: ngelizwi elithiwa.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page