University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

CHILDREN SEEK SHELTER IN AN ANTHILL

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About 12:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Several women
Narrative 1S-707
Tape 15, side 2

A woman attempts to disguise her pregnancy, then secretly gives birth to twins, a boy and a girl, hiding them in an anthill. The children grow up alone, living in that anthill, and it becomes their rock-of-two-holes, a commonly evoked motif in Xhosa oral tradition. The boy gains access to the anthill by speaking in a way that his sister understands, and she therefore opens the anthill door to him. When an ogre attempts to get in, he is refused, until he disguises his voice. Then he kidnaps the girl, whose name is Nojikolo, and forces her to marry him.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...intombi yomzi othile...yamitha...yathi yakuba imithi yazibon' uba ihlazekile ngokumithela ekhaya...yasifihla isisw' eso okokuba[1165] ibonakale yokuba imithi...zabe zihamba ke zona iinyanga ekhulelwa...abe amabele exela uba umith'...wanguye umntana othanda ukuthi abe yedwa angacaci kubantu ukuba umith'...wahamba wahamba ke enjalo esebenza ukuzigusha loo ndlela ayiyo[1166] ...uthe ke emzuzwini waziva elunywa ngenye imini...wathi nxa elunywa kangako wazicingela okokuba 'fan' uba kukho into eza kwenzeka...uhambile ke wemka ekhayeni...uthe akumka kakhul' ekhaya wemka kakhulu wafika ndawen' ithile kwaye kuqina khona ukulunywa oko...umbile apho esidulwini wemba wemba wemba esenza indlu esidulwini...uthe akumba kweso siduli yakhawulezisa inimba...ukuzamela okokuba makazale...ud' es'ke ke waba uyazala wazala abantwana ba'[1167] babini...umntana oyinkwenkwe noyintombi...abantwana abo ke uthe akubazala...wababhijela ngezizityana zakhe ezithile...wabaqhushek' apho kweso siduli wabashiya...waphinda wawuzenza[1168] omsulwa ongenant' anayo...wawuhlala[1169] emakhaya...ngoku ke abantwana abo bona bakhulile apho babadala bad' es'ke emzuzwini banokukhasa...besitya umhlaba lowo kuba abananto ibatyisayo aph'...bakhula abantwana besity' umhlaba lowo...bad' es'ke bakhasa bad' es'ke bahamba bad' es'ke bangabantwana abaqabukileyo...bemana ukubona zinto zigqitha nje behleli kwesiduli...kuthe kwaba[1170] kudala ke ngonje wathi lo uyinkwenkwe wamane ukuhambahamba ezingela...azingele abethe iintaka...athi akuzibetha iintaka ezo angene nazo kudadewabo...uba mabazoje...kuhambe kwahamba kwahamba...wabona okokuba lo mntana ikhona into engenzekayo kwesi sithuba kuba babodwa wabe ngonje ingqondo le yona iyakhula kwakuba behleli nje bodwa apha esidulwini...wagcakamela ukuthi makacing' int' angayenzayo...kuba noko ngonje 'se bebadadlana...uthe lo mntana lo dade uyabona eli 'zwe eli lineent' ezinintshi sihleli kulo...ndihamba kakhulu ke nam ndibuye kuhlwil'...ibe apha akukho nt' ingekhoyo kukho namazim' amazim' ke ngamagongqongqo zizinto ezitya abantu...ke kufuneka ke ndize ndithi nxa ndifikile...uvalile apha emnyango...uvule ngezwi lam ungavuli kungekho zwi lam uvule nakubani na...ndiza kwenza le nto xa ndingekho...apha...s'uba[1171] ndiye endaweni...ndifun' uba ndifike apha uvulile ungavuli...ke izwi lam ke uyalaz'...ndiza kuthi ke mna ndime emnyango...ndithi

vulela vulela...
vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela...[1172]

uba ke umntu otshiloyo...mhlayimbi ndavelwa ngumntu...waze waza kwenza loo nto...uze unotise[1173] ngokwezwi lam uvile ke udadewabo lowo...uhambile ke njalo...ke eya kufuna ezo 'nto...ezi azityayo...aye kuzingela ke abuye ke...atsho ke eme ke emnyango evalile udadewabo...wathi

vulela vulela...
vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela

avule k' udadewabo yho! mntakamama...oo batye ke bonwabe ke behleli kakuhle ke njalo...kanti ke le nto ayenzayo lo mntana...'se kukho manuka-mandi emagongqongqweni...kukho kuva kuthile kuba abantu abava ngevumba kuba kaloku ayabazingela...libonisele ke elo liboniseleyo latsh' ukuthi libonisele linentak' eliyiboniseleyo nxa lithetha namanye amagongqongqo...lisukile ke lanokumamela leva okokuba kwenziwa le ngoma phaya kuvulwe...ke lafun' okokuba liye nxa eyedwa...lo emkile lo...lisuke laya ke apho...lafika lema emnyango...lathi

vulela vulela...
vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela[1174]

ayavula intombi konke...lenze lenza lenza lenza lenza intombi ayakh'[1175] itsho ukuvula isiv' uba asinguye...limkile ke...lathi emveni koba emkile wafika umnakwabo

vulela vulela...
vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela...

uvulile ke...ngoko umnakwabo lowo...wathi ke akuvula...yena...wangena...wamxelela udadewabo wo! mntakamama kwafika into apha...ndithi yarwexisa ilizwi apha emnyango...ithi[1176] mandiyivulele...ndaqonda kakuhl' uba sobe[1177] ndivule tu ndisiv' uba asinguwe imkile loo nto yaxashiza yemka...wathi ke umnakwabo uz' ungakh' ulinge uvule tu...ithi ke lona igongqongqo elo lafika kwamanye labuzisa ukuba iqhinga le— lale nto...lingavela ngaphi na okokuba liyifumane intaka yalo...uze libe nelizwi elifanayo neliya kuba liyivile yona indlela ekuvulwa ngayo kodwa kuvakele phaya ukuba lona lilo akukhange kwavulwa...licetyisiwe ke ngonje...ngam—[1178] ngumntu othile okwaphakathi kwawo amagongqongqo lawo wathi yho! izwi lakho kaloku wena likhul'...ke kufuneka woje izembe libe bomvu...uliginye xa libomvu liyokuphuma ngezants'...lilojile ke izemb' elo kuba lifuna loo nto laloja izembe...alabi bomvu kakhulu izembe lala xa liqal' ukuza kuba bomvu laliginya...la— alaphuma ngezantsi...lahamba laya phaya kulaa ndawo liphinde nangoko lakrwexa ilizwi...lathi

vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela[1179]

ayavula intombazana...yeva nangoko uba asinguye umnakwethu lowo...imkile kanjaqo into leyo ingavulelwanga...ufikile umnakwabo...

vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela...

wavula ke...waphindile ke udadewabo wambalisela oko wo! kanjaqo ngoku ungekhoyo apha...ifikile enye into esithi yena yenye...ithe ngoku le yanezwi elirwexayo...isithi mandivule andivulanga...ibe yemka loo nto leyo...ungakhe ulinge uvula waqinisa u— umnakwabo ukumyalez' ub' azang' avuli...yakufika ke yona ekhayeni ibalisile okokuba ayivulelwanga yintombazana...ilizwi noko kucac' uba alikalungi kakuhle...uyaxela omnye 'be ndithe kuwe izembe loje libe bomvu...uliginye lokuphuma[1180] ngezants'...laloja ke izembe...labomv' okunene namhla...yaliginya yaphuma ngezantsi...yaya entakeni yayo yafika apho yema emnyango...

vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulela...

yavul' intombi isithi ngumnakwayo namhla...yho! kwangena nto yimbi int' endlebe[1181] zinoboya zizom'[1182] emanqineni...waxakeka umntana into 'se yenjenjalo ukungena...ifike yamthatha yamfaka engxoweni yamtyatha ngoku...ibheka nayo ekhaya...xa enjalo ke elila kanti ke yena xa ethathwayo...uthe nkathu uthuthu eziko ngesandla sazala...ulikrozisile njalo uthuth' olo ekuba behamba...esenza umgcwayelo uthuthu wade wawungena[1183] endlini yezim'...uthe akungena ke endlini yezim' izim' limtyhilile apho lithe lakumtyhila wamhle ngohlobokazi intombi leyo... kwabonakal' uba ayifanele uba ingatyiwa noko imele 'ze[1184] ibe iyinkosikazi...kuba lo mfazi mhle okanye iya kundenzela nohlobo...ufuyiwe ngolo hlobo ke waqala ke ngonj' wangumfazi...wantlininika bhetele kunoba makatyiwe wayikhetha naleyo yoba abe ngumfaz' endawen' uba aphekwe...wahlala ke apho ke engumfazi...lo mfazi ke wanegama[1185] lakhe loba unguNojikolo[1186] ...umfazi wasekh' aph'...uhleli wahlala ke apho umnakwabo lowo wokufik'[1187] ekhayeni ke yena...wafika wathi akufika wabona kwangoko e— ngothuthu emnyango...wathi kwo! konakele kodwa utshilo ukuthi

vulela vulela...
kwelitye lintunjambini
vulela...
elingenazimkhonjane
vulel'

akwabikho nto wavula wathi umntakamama umkile...namhlanje amfumene...wahlala ke umnakwabo walila...walila walila...wathatha ezakhe iintonga...walungisa elungiselela ukuhamba...uvalile emnyango eqonda uba akanakuhlala ngaphandle kokuba ad' es'ke aqond' uba udadewabo ukuyiphi na into kanye...noba usekufeni noba usekuphileni...ngoko ke wahamba ke ngalo mgca wolo thuthu...ud' es'ke ke waya kufika apho...ufike kulo 'zwe[1188] kwalile x' engaphesheya kwentlambo wanamanakani udadewabo ehleli nomyeni wakhe lowo...wamkhangela wathi akukhangela wabona kwa ukunyathela uba nguye lowa ngumntana kanina...wathi hee! az' uba uza kuthiwani na esitsho ngokwasemphefumlweni uthethile wathi uyabona ke...nkosi yam...laa mntu lowa...uyambona...lithe igongqongqo liyambona...wathi ngumntana ke lowa wangapha...oo kwela cala lasekhaya...okuthi oluvavunge lam[1189] ...ke ngoku liyacinga okokuba uvavunge lam kudala ndahlukene nalo...laa nto leya ke imele kukukikizelwa kuba iza namhlanje...iza kundenzela izintw' ezintle...ibe nesithunzi sam...uze[1190] siphakame kufuneka kukho olaa vavung' ecalu[1191] kwam...oo! uthini na nkosikaz'...yatsho indoda...luvavunge lakh' oluya...ewe watsho umfazi wathi ki ki ki ki kiii lavel' uvavunge lenkosikaz' uvavunge loNojikolo...oo yatsho ke nendoda...yiza vavunge loNojikolo vavunge lenkosikaz' umfazi wam wendlu ephezulu...leza ke uvavunge olo luluvavunge...letshova[1192] lizokufika[1193] ke uvavunge labhekwa ezimbekweni ukwandlalelwa ukhuko...labekwa emva kocango...luzinyathisiwe ngenxa yokuba sisilwanyana senkosikazi uNojikolo...kuthe ke kwaba[1194] kusile kwaba kuya kuzingelwa ke uvavunge luncamangile luthetha nodadewalo...indlela emasiyenze...ke mna ndifuna sigodukile wakholwa udadewabo waye udadewabo lo emasu[1195] mabini enomntana apha oyinkwenkwe...ngonje ke uza kuthi...uNo— uNojikolo...hayi kulungile yeka wena kuza kuhanjwa apha kuyazingelwa k' apha ke indoda le yam kufuneka ihambile kuba kaloku mna andiyityi inyama yomntu...ke yona igcakamele ukuba kubekh' inyamakazi inyama etyiwa ndim...ayinakusala ayicingwa konke ndibe ndiza kuyixelela nangovavunge olu uba aluyityi inyama yomntu...uve njalo ke behleba indoda xa iphumile...itshilo ke intokazi leyo ukuthi endodeni yayo...ke nkosi konke olu vavunge inyama yomnt' aluyifaki emlonyeni...litya kwa le nyam' ityiwa ndim oo hayi kulungile nkosikazi...kuza kuzanywa loo nto...ihambile ke nayo inkosi leyo kwemkiwa kwashiywa ixhegwazana apha...ese lingasento inkathalala yento endala...engasakwaziyo ukuhamba...ebuqhwala-butshitshiliza lishiyekile k' eli xhegwazana...kumkiwe ke kwayiwa engqina kuyozingelwa njalo...bathelekelel' uba kuxa aphiphiphi...lema ngazo zombini iinyawo uvavunge loNojikolo...layiqokelela yonke eshukumayo yasekh' apha...kwabotshwa nezo nqwelo kwalayishwa[1196] yonke into yasemhlabeni efunekayo ngaphandle kwabangayifuniyo...beyiqhube yonke impahla yalo mzi...livile ixhegwazana uba ikhona noko le nto ngathi ithi goqogoqo...lanokutshitshiliza likrobe emnyango liyamva lo shiki nalo ngxashingxashi ekh' apha...laye lisaz' uba akukho bantu ngaphandle koNojikolo...umnt' ongenakuya ndawo...likhangele labona okokuba...iyaqhutywa le mpahla xa iyonke ithe fithi yasekh' aph' akukho nanye into eshiyekileyo apha phandle...limemezile lishixiza lifuna ukuchopha kundaw' ebuphakama endulwini...lamemeza lathi umzi apha weeeemka novavunge loNojikolo!...kuthiwe apho ezantsi...yintoni na leyo ingathi iyathetha...ingathi iyamemeza entabeni...laphinda ixhegwazana...lath' umz' weeeemka novavunge loNojikoooooolo![1197] ...kwathiwa uthini...uthi ezantsi nantso kanye ibhukuqekile ukubheka ngasehlathini...ahambile ke amagongqongqo az' intsalu[1198] ...aphindile ke xa kunjalo laphinda lamemeza ixhegwazana...lathi umzi weeeemka novavunge loNojikoooolo! kwathiwa uthini...kwathiwa lithi ikhehlekazi pha'...umlenze womntu omde makathathe umlenze womntu omfitshane kutshintshelwane[1199] ngemilenze...benjenjalo ke ukuqhawula umlenze komde kuye kufakwa komfitshane kuthathwe omfitshan' kuye kufakwa komde emacala kwesibhanxa intsomi...ngoko ke kuhanjwa kwahanjwa ke ngolo hlobo bavingxela ke ngoku baqhwalela akabikho amendu konke kuba kaloku umnt' akahambi ngamlenze wakhe...omnye uhamba ngomlenz' omd' odibene nomfitshane...lamemeza ixhegwazana baye bephiphiphi ke bona 'se bemke mpela aba...'se bede bakutshonela[1200] lamemez' ixhegwazana lathi umzi weeeemka novavunge loNojikolo!...uthini uth' umzi uyemka novavunge loNojikolo baqala ke ukukhululelana lo milenze loo nto 'se ingamaphuthuphuthu abanye behambe besiwa...beqhwalela njalo bayokufika ekhay'...lifike laxela ngako konke oko ixhegwazana...kulandiwe ke emva koko...kuthe njalo kulandwa ubhekile obhekayo uthe udadebomnye komnye nantso k' into yakho namhla...nango ke amazim' az' uba singabant' abayintoni na aphume onke ngebhokisi yawo...uthe umnakwabo kulungile makuhle okuhlayo...wath' kuba ebephethe umkhonto...uyekile yena aza kufika njengoko eshiyana ngamendu ukuza kuye...lithe elo liqale lafika...walibinza...uthe akulibinza laya kuwa atsho afa onke athi waca engawenza nganto amanye...bahambile ke bahamba ke ngoku ngokonwaba baya kufika ke ngonje ekhayeni labo kungoko ke batsho banomzi ophucukileyo ngaphezulu kweminye imizi phela phela ngantsomi.


Notes

[1165] okokuba: sokokuba.

[1166] ayiyo: ayiyona is the full form.

[1167] ba': baba.

[1168] wawuzenza: waya kuzenza.

[1169] wawuhlala: waya kuhlala.

[1170] kwaba: kwakuba.

[1171] s'uba: xa sukuba.

[1172] She sings these words.

[1173] unotise: from English “notice.”

[1174] She sings the words harshly this time.

[1175] ayakh': ayakhe.

[1176] ithi: isithi.

[1177] sobe: andisayi kube.

[1178] ngam—: she is about to say ngamagongqonqgo, but decides to say ngumntu instead.

[1179] The song is sung harshly again.

[1180] lokuphuma: liye kuphuma.

[1181] endlebe: the full form is enendlebe, but endlebe is the common form.

[1182] zizom': zize kuma.

[1183] wawungena: waya kungena.

[1184] imele 'ze: imele ukuze.

[1185] wanegama: waba negama.

[1186] Nojikolo is her married name.

[1187] wokufik': waya kufika.

[1188] kulo 'zwe: kwelo lizwe.

[1189] luvavunge lam: luvavunge lwam. Masithathu Zenani places this noun, uvavunge, into the li- class regularly in this narrative.

[1190] uze: ukuze.

[1191] ecalu: ecaleni.

[1192] letshova: utshova, from English “force.”

[1193] lizokufika: luze kufika.

[1194] kwaba: kwakuba.

[1195] emasu: enamasu is the full form.

[1196] kwalayishwa: from Afrikaans laai.

[1197] umz' weeeemka novavunge loNojikoooooolo!: each time she says this, she does so in a soft, chanted manner.

[1198] az' intsalu: azi uba zintsalu.

[1199] kutshintshelwane: from English “change.”

[1200] bakutshonela: baya kutshonela.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page