University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

SOME MEN SEEK TO SLAUGHTER THE OX, DULUBE

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About noon
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Several women
Narrative 1S-706
Tape 15, side2

A father insists that his son take the cattle to a far-off place for water. The boy is afraid to go to that place because there are ogres there. But the father insists. The ogres then force the boy to speak to Dulube, a great ox in the herd, to make the cattle do their bidding. The boy sings a song to the ox, and the ox then does what the ogres instruct it to do. In the end, this pattern leads to Dulube's destruction. But the boy gathers the bones of the ox and sings the song; the ox comes to life, and the boy and the herd of cattle escape.

Ithi ke kaloku intsomi...emzini othile owawuneenkomo ezinintshi...ezazinenkwenkwe eyayizalusa...inkwenkwe ley' isalusa iinkomo...yayizalusela mgama nekhaya kundawo enengca...ithi xa iphumayo ekhaya ath' uyise ezi nkomo ke mntan' 'am uz' uzise kundawo enengca...uzise kundawo enomlambo 'ze[1148] zikwaz' ukuthi emini zisele...waqhuba ngolo hlobo ke umntana lowo...esalusa iinkomo ezo...uhambile ke ngenye imini...wakuzalusela[1149] kuyo indawo engenamanz'...uthe akubuya kwalile xa kusengwayo...wathi uyise kwedini ezi nkomo akuzisanga emanzini...hayi tata ndizisile...hayi ziyabonakala xa zingaselanga iinkomo nangoku azohlisanga zixela okokuba 'khange zisele zinxaniwe imini le yonke...ungab' uphinde uyenze loo nto...uvile umntana lowo loo nto ithethwa nguyise...uhambile ke ngenye imini...waya kuzalusa apho kukho amanzi abalekayo...wabuya ke endle apho neenkomo ezo...utshilo ukuthi uyise uyabona ke namhlanje ziyabonakal' uba zisiwe emanzin'...kuthe esalusa njalo umntana...kwafika abafana benye ilali eyay' ikufitshane nomz' wakowabo...bathi ungaphindi kwedini ezi uyokuziqabelisa kwelaa thafa ub' ukulo izolo...apho kukho izigebenga...ungenzeka okokuba ke loo nto uhlangane nengozi...ubuzile umntan' uba izigebenga yintoni na...bathe ukumxelela abafana ngamagongqongqo nawe lowo akukutya[1150] ndawonye nezo nkomo zakowenu...uhleli ke umntana akaya kuloo ndawo wazalusa kodwa zona iinkomo ezi ezalusela bucala engavum' ukude azise aph'...ufikile ngeny' imini ekhay' waphind' uyise wath' uphinde wayenza wena laa nto...nangonje ezi nkomo ziyabonakal' uba 'khange ziye emanzini...uchazile umntana uba bathe oobhuti bangaphezulu...'ze ndingaphindi ndokwalusela[1151] kulaa ndawo kukho izigebenga...ndiyoyika ke ngoku ukuya khona...wangxola ke uyise esithi akukho zigebenga apho...'be befuna ukuba ezi nkomo zingayityi ingca elungileyo...uz' uye kuloo ndawo...uyile ke umntana apho ngelinye usuku olandelayo...uthe akufika apho nx' alusayo njalo...ubone ngothuli olukhuli oluza kuye olimdaka...wabona uba ezi 'nto zizayo zingabo abantu...uthe akufika kuloo ndawo...wafika wabuzimela yena ezimela le nto ayibonayo isiza...kant' akancedanga nto zifike ezi 'nto zingabantu...angabaziyo zafika zaqhiwula iinkomo ezi...ezi nkomo zaziqokelela zazidibanisa ndaweni-nye...kwathiwa iphi na inkwenkwe ngabanye ukubuza...leya 'be siyibona ukuza kwethu...itshone phi na ikhangelwe ke inkwenkwe leyo yafika yabonwa izimel'...ivunjululwe ke apho kwathiwa kwedin' hamba sihambe nezi nkomo...kwaye kwezi nkomo kukho inkabi enkulu egama linguDulube phakathi kweenkomo zakowabo...uthe ke ngoku ke xa beziqhuba iinkom' ezo azahamba konke tu...ezi nkomo zithi 'ze[1152] zihambe kuhambe le nkomo yokuqala ngesiko lokufundiswa kwas'...ngoku ke kuthiwa kwedin' khawuqhube ezi nkomo zakowenu azihambi sifuna zihambe...ukuba akuziqhubi siza kukwenza into...isukile inkwenkwe leyo yathatha intonga ilila igqumathel'...yabhekisa kuyo inkomo leyo yakowayo...yathi

Dulube hamba...
Dulube akuboni na uba siyabulawa...
hamba kaloku Dulub'...

isukile ke loo nkomo inguDulube yakhokela ukuhamba eziinkomeni...ziqalile ke ukusuka zonke zilandela emva kwayo...zisinga kundawo ezibhekiswa kuyo ngabo bantu...ke bahambile njalo ke nezo nkomo...bathe behamba ke neenkomo ezo ifikile yema yakuva ithanda...ithe yakuma baziqhuba baziqhuba bezibetha macala...zingahambi zingenakuhamba ingahambanga le nkomo... kuphindiwe kwathiwa kwedini thetha...wena ukwaz' ukuthetha nenkomo yakowenu sifuna ukuhamba...utshilo umntan' ukuthi

Dulube hamba kaloku...
akuboni na uba siyabulawa
hamba kaloku Dulub'...

ihambile ke inkomo leyo zahamba iinkomo...ziye zakufika[1153] ke kuwo umzi lowo wamagongqongqo...zaba zifikile zingeniswe ebuhlant'...zangeniswa ebuhlanti apho kuqalwe ngayo enye...yatyiwa inkomo engaphiwa nanyama yena umntana lowo...ehleli kodwa engafuni kulaa ndawo...kuba akafun' kuzishiya ezi nkomo aph'...yena usoloko egade ixesha lokumka kwaba bantu ukuze aqhube iinkomo zakowabo...agoduke nazo...akuyiwa ndawo kuhleliwe ndaweni-nye yaye naye egadiwe okokuba asoloko ephambi kwamehlo wala magongqongqo...uhleli ke lo mntana ehleli entlungwini njalo ngeenkomo zakowabo...kuphindile ke kwakuba kuphele leyo inyama...kwaphinda kwaxhelwa enye...kwatyiwa ngamagongqongqo...akatyi nanyama yena akayiphiwa...uhleli nje...int' ekhoyo us'ke achole amathambo lawo akhukuze...zihambe ngolo hlobo ezo nkomo zimane ukuthathwa nganye xa zityiwayo...zityiwa zityiwa ngala magongqongqo kolo mzi wakuloo gongqongqo...uthe umntana ngenye imini walinga ukuzimela...walile xa ekude kufitshane nekhaya elo lamagongqongqo...bathi ukuthi phutha bambona uba akakho...bathe makalandelwe asukelwe lo mntana...usukelwe umntana lowo kwathiwa kodwa ke lo uthe wambamba az' angamchukumisi ngakumenza nto...az' ambambe eze naye ekhaya...kuziwe naye ke ekhay' kwabuzwa uya phi na kwedin'...wathi hayi 'be ndisiya ethafeni int' endinayo nje 'be ndifuna nendawo esithileyo...uze ndigcakamele ilanga...kuthe ke uyabona singakwenza into...ungabe uphinde uhambe uye kude kangaka kudala nje ulapha wakha waya na kulaa ndawo uya kuyo ethafeni...uhleli ke umntana elila waye umntana ebhityile kuba ucinga nekhaya lakhe...uhleli apho ke kulo magongqongqo kuphinde kwatyiwa enye inkomo wabe lo mntana ubuhlungu nayile nt' ebon' uba iinkom' ezi zakowabo ziyacuthwa ngokuxhelwa...ityiwe naleyo...akanikwa nyama...wakhukuza yena amathambo...kwalile ngaminazana ithile kwathiwa hayi bo...ma'khe sixhele le— le nkabi kanye le singakwaziyo ukuthetha nayo ima ngaphambili iinkomo zingahambi ngoba lo mntana lo 'se sibonise okokuba ngeliny' ixesha angazimela...ize ke ngoku sixakwe...singakwazi thina ukuthetha nezi nkomo...zinenkomo ehamba ithi ize zihambe kuqale yona...kuthiwe ke ya— yiza nentambo endlini...weza nayo umntana intambo endlini kwathiwa kwedini siza kuxhela le nkabi yale nkomo namhlanje...uyavuya uthe yena umntana ewe ndiyavuya engcangcazelisa ilizwi kuba naxa esithi uyavuya akavuyi...int' ekhoyo akafuni kubonisa ub' akavuyi...ibanjiwe inkomo ngentambo...abe ngasuka ke bezama ukuyirintyela inkomo leyo...is'k' isuk' intamb' erintyele kwelinye igongqongqo...aba ngasuka ke erintyela inkomo isuke intamb' iyokurintyela komnye wabanye...kwakudala[1154] ke besenjenjalo bejikelezana ngentambo...kude kwathi elinye emzuzwini...hayi bo niyayibonani nale nto ukuba iya kusigqiba le nt' yale ntambo...ma'khe kuthethwe nale nkwenkwe ithethe into yayo eyithethayo kule nkomo yakowayo...kuthiwe thetha kwedin' thina sifuna ukubamba inkomo...uthe umntana ay— ay— ayali nam inkomo...yiyo leyo ibambeni...thetha kwedin'...'s'[1155] ukuthetha into oyithandayo kuba kudala siyibamba inkomo ayibambeki...uthethile umntana entlinintlin'...wasuka wathi

rintyeleka Dulube...
akuboni na uba siyabulawa...
rintyeleka kaloku Dulub'...

bayithathile ke intambo yarintyeleka ke ngenene inkomo leyo...bazama ke ukuyiwisa phants'...bathi xa befuna ukuyiwisa phantsi kus'ke kuwe omnye endaweni yoba[1156] kuwe inkomo...yenzekile loo nto ixesha elide isisizunguzan'...bengqulana bona ngokwabo kanti ke bagqula inkomo...bathe emzuzwini kwedin' khawude uthethe le nkomo iwe phantsi kudala siyenza le nto...liyatshona ilanga...singayihlinzanga...uthethile umntana kanjaqo elila wathi

khawuwe[1157] phantsi kaloku
Dulube
akuboni na uba siyabulawa
yiwa kaloku Dulube phantsi...

iwile ke inkomo leyo...ithe yakuwa ke ngoku phantsi beza nazo iinto zokuhlaba okokuba bayihlabe ngoku baze kuyibulala bayihlinz'...bahlabile ke enkomeni apho...bathe bakulinga ukuyihlaba...omnye wahlaba omnye...baphindile omnye wahlaba komnye...kwathiwa hayi bo siyenzakala ngok' kwedin' thetha msinyane sifuna ukuyihlinza inkomo...uthethile umntana wathi

hlabeka kaloku Dulube...
akuboni na ukuba siyabulawa...
hlabela— hlabeka...hlabeka nkomo katata

yahlabeka ke inkomo ley'...ithe ke yaba ihlatyiwe ke ayavuma ukufa kodwa 'se ihlatyiwe ayaze ife le nkomo...liphindile igongqongqo landuluka ukuthetha ngokuthi kwedini 's'[1158] ukuziyeka iinto ozaziyo...ulinde okokuba sithi sithethe yitsho kule nkomo id' es'ke iqhawuke sifuna ukuhlinza...utshilo umntana ukuthi

Dulube
qhawuka kaloku
akuboni na uba siyabulawa
qhawuka Dulub'

yafa inkomo...ithe ke ngonje yakufa beza nazo iimela...uba beza kuhlinza isikhumba...babengahlinz' omnye wahlaba komnye...baphinde kwangoko kwedini thetha...siyaphela zimela...uthule wena...uthethile umntana wathi

hlinzeka Dulub'
akuboni na ukuba siyabulawa...
kha wuhlinzeke kalok'...

uhlinzekile ke inkomo leyo yagqitywa...ithe yakugqiba ukuhlinzeka kwathathwa isibindi...kwabaswa...isibindi eso isibindi sagalelwa ityiwa[1159] ...safakwa eziko siphumile isibindi eziko sathakela ngaphandle...saba ngafakwa saphuma ngaphandle kwathiwa kwedin' thetha sifuna ukoja inyama...uthethile umntana

sibindi yojeka kaloku...
nkomo katata...
siyafuna ngoku okokuba wojeke
ngoba kaloku Dulube siza kubulawa...

yojekile ke inyama leyo...ithe yakuba yojekile yophulwa le nyama yabekwa ngazo izithebe zamagongqongqo lawo asondele neemela zawo kuba eza kusika atye esi sibindi...kuthe kwakusikwa isibindi athe asifaka emlonyeni singafakeko asifak' emlonyeni singafakek' kwedin' thetha kudala esibindi[1160] siza kubanda...uthethile umntana wathi

ngena Dulube...emazinyeni
ginyeka Dulube
hamba nkomo kabawo
siza kubulaw' akusaboni na wena...

ngonje ke sangena isibindi basihlafuna...basihlafuna ke isibindi basigqiba isikhelelwe ke inkomo yaphekwa ke ngeembiza zabo...kakhulu zazala inkabi ityebile inkulu...kutyiwe ke e— inyama leyo...ayatyeka inyama kwathiwa kwedin' thetha...wathetha imntana wathi

tyeka Dulube
akuboni na uba siya kubulawa
khawutyeke kaloku Dulub'...

yatyeka ke inkomo leyo...hayi badikwa ngalo mini kusile kusuku olulandelayo...iphinda iqokozwa ngokokuba mayiphinde iphekwe...iphindile yophulwa ngexesha lokuphula...yaphinda inkomo ayatyeka kumacala onke...kwaphindwa kwathethwa mntanandini thetha sifuna ukuyitya le nkomo ngoku...wathetha umntana...lo mntana ke oko alilileyo akhange ayeke ukulila uva int' embi yile nkomo..

yityeka kaloku Dulube
akuboni na uba siyabulawa
khawutyeke kaloku Dulube...

ityekile ke inkomo leyo...bayitya ke bayigqiba...kuthe ke ekubeni iphelile inkomo yaphela yonke kuba iphekwa ngamagongqongq' idityaniswe yonke loo.nto amanqina nentloko...bafune ukhe bayokuzingela ingqina njengoku ingabantu abaqhele ukuzingela besithi bawizes'ke[1161] bas'ke balibala ukusebenza umcimbi wabo...ziphele zona iinkomo ezi...bemkile ke bonke...bathe bakumka bonke bemka nazo iinkomo...enkwenkweni apho bathi mayishiye ke ekhaya...bazibeka bucala kuba besaz' okokuba laa nkomo zazihamba ngayo ayikho ngoku ziza kuhamba noba akhange kuthethwe...bazibekile ke bucala kundawo abayaziyo bona inkwenkwe ihleli ekhaya...isukile inkwenkwe yaqokelela amathambo lawo wenkomo yakowabo...yawabeka phambi kwayo elelo xokozo amathambo...ithethile...phezu kwamathambo enkomo yakowabo...yathi ukuthetha

vuka vuka Dulube...
vuka nkomo kabawo...
vuka Dulube
akuboni na uba siyabulawa
nkomo kabawo khawuvuke kaloku
Dulub'...

ahlanganisene amathambo enkomo ley'...aqokelelana yavuka inkomo sabuya isikhumba sangena kuyo...yabuya inkomo yanjengoko yema ngeenyawo...uthe yakuba ime ngeenyawo wakhwela phezu kwayo umntana inkomo wathi

khawuhambe Dulube
uze neenkomo zakowenu...
sigoduke Dulube
akubon' uba siyabulawa
khawuhambe nkomo katata...

ihambile ke inkomo leyo ekhwele umntana phezu kwayo...iye yazazi yona inkomo apho zikhona zakowayo yajikela yaya yakutsho[1162] kuzo...yazinqanda zonke yangaphambili kuba isiko layo ihamba ngaphambili ezinkomeni...zithi ezi nkomo zakowayo yakuma zime nazo...zithi yakubaleka zibaleke...zithi yakucotha zicothe...isukile ke yathi akugqiba ukuziqokelela yasuka yaqinisa yawuthwala umtshoba ziqinise zonke ke emva kwayo...oko ke zaqinisa isithonga sasinye...ukubheka ekhayeni lakowaboDulube...zifikile zabonwa...ziseza...zisisilungulela uthuli...ubonile uyise wazo nanzo iinkomo zakowethu...ndambona uDulube nanko ekhwelwe ngulo mntana ezi okokuba besuka phi na...kumzi ke owavuse utshazile ulahlekelwe yimpahla yawo ndawonye nomntana...ufikile ke uDulub' ekhaya...wema enkundleni...wagxwala kakabin' ukuthi booooooooo booooooooooo wabonga umfo lowo womzi wathi ewe yenze kakuhle inkomo kabawo bakholisile oomakhulu baziphuthume iimpahla zasekh' apha kade ndise ndijonge kubo...watsho wonwaba umfo lowo watsho esiya emntanen' 'akhe ebuz' uba zivela phi na...wachaza umntana ukuthi ndaya kulaa ndawo tata wawusithi wena mandokwalusela[1163] kuyo khona iinkomo 'ze zifumane amanz'...xa babethe oobhuti kum bala lali ngaphezulu...'ze ndingaphindi ndiye pha' ndakuxelel'...uthe wena kum ayikho loo nto...ndiyibonile ke int' enjalo...kwathi thu iqela elikhulu elinesilungulela sothuli...izinto ezafika zona ezo azandicenga...ndaba ngazimela zandifuna zandibhaqa...zaze ke ngonje ke zemka neenkomo zasekhaya...ndibe nokuthi ndilila njalo kwathiwa hamba azihambanga iinkomo ngenxa kaDulube...akavum' uDulube ukuhamba...ndad' es 'ke ke ndathetha naye wade wahamba...ngoku ke 'be bemxhelile bamtya uDulube...yaye iinkom' ezintathu sebe zityile...ndiqokelele amathambo wakhe ndathetha phezu koDulube...wavuka uDulube wakuziqokelela[1164] iinkomo...yiyo loo nto ke undibona ndilaph'...wavuya ke kakhulu uyise...unina yena wayelila wancama...namhlanje ke bavuye bonke baxelelan' ukuba ubuyile uDulube phela phela ngantsomi.


Notes

[1148] 'ze: ukuze.

[1149] wakuzalusela: waya kuzalusela.

[1150] akukutya: aya kukutya.

[1151] ndokwalusela: ndiye kwalusela.

[1152] 'ze: ukuze.

[1153] zakufika: zaya kufika.

[1154] kwakudala: kwaba kudala.

[1155] 's': musa.

[1156] yoba: yokuba.

[1157] khawuwe: from this point to the end of the chant, the words are deliberately, slowly uttered.

[1158] 's': musa.

[1159] ityiwa: ityuwa is the usual Xhosa form.

[1160] esibindi: esi sibindi.

[1161] bawizes'ke: baya kuza basuke.

[1162] yakutsho: yaya kutsho.

[1163] mandokwalusela: mandiye kwalusela.

[1164] wakuziqokelela: waya kuziqokelela.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page