University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

MBENGU-SONYANGAZA SAVES HIS SISTER

Listen to this section

Date:    September 13, 1967
Time:    About 5:00 p.m.
Place:    Outside, in a kraal in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    A large audience of about fifty men, women, and children
Narrative 1S-625
Tape 11, side 2, and tape 12, side 1

Twelve girls, led by Nojikolo, a princess from the royal residence, find twelve beautiful gardens in a forbidden forest. The girls regularly and secretly visit their gardens, cultivating them. It turns out that the gardens are a deception devised by fantastic creatures intent on kidnaping the king's daughter. She is abducted and becomes the wife of the leader of these creatures. Now her brother, Mbengu-Sonyangaza, destroys all of these creatures, taking from them their livestock and property. When Mbengu-Sonyangaza kills one of them, they all die.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...yangumzi wakomkhulu...lo mzi ke komkhulu apho kwakho iintombi...iintomb' ezimbini ezinomnakwazo...ezinentwana encinci yamagqibelo...ezi ntombi ke zazinamaphakathi...le enye ngeyabafana[26] enye ngeyamakhwenkwe[27] ...kwathiwa ke kufuneka ithombe le nkulu...yaqingqa int' ethi ke hayi ndiya kuthomba kulo nyaka uzayo mna...andifun' ukuthomba nonyake nje...yayekwa ke...ithe kuse njalo ke ngoku...yathi kwezinye iintombi...kufuneka sokutheza[28] kwelaa hlathi kungangenawayo kulo 'khe[29] sibone le nto yoyikwayo kwelo hlathi...elaa hlathi lineenkuni gqitha...zahamba ke iintombi zilishumi elinambini...izeza komkhulu ezimbini...izez' elali ezilishumi...zahamba zayokutheza apho ziphethe imiphako yeenkobe...ngelo xesha ke kwakulinywa ngezingxa...kulinywa ngezandla kungekho makhuba...akubophwa[30] nkabi...umntw' alime ke ngezandl' ezi...umbona namazimba...benze ke izonka zamazimba...benza izonka zombona...baziphatha ke bahamba kuba eli hlathi likude...bahambe bahamba bahamba bahamba bahamba bakufika[31] kwelo hlathi...bathi bakufika bakhulula...babeka ya— iimpahla ngaphandle bangen' ehlathini...batheza iinkuni...bafika iinkuni zinintshi gqitha kweli hlathi...bazitheza bazitheza bazitheza bazikhuphela ngaphandle...babekelela...bathe bakugqib' ukubekelela...babona izitiya ezihle...ezi tiya zalishumi elikwanambini...iziginqana ezihle yathi le ntombi yenkosi hee niyayibona na le nto ndiyibonayo...bath' abanye yintoni...niyayibona na le nto izitiya ezihle kangaka zidwelileyo khanizibale...bazibala zalishum' elinambini...bath' abanye 'be zitheni le nto zilingana nath'...hayi andazi 'fan' uba siphiwa zizinyanya...yatsho le ntombazana...'fan' uba siphiwa zizinyany' ezi zitiya...oo masigodukeni ke...zathwala k' iintombi zagoduka...xa zigodukayo ithi le ntombi yenkosi...kufuneka sibe imbewu ekhaya...nonke umntu kowabo ayibe imbewu yombona...ebe imbewu yeentanga...ebe imbewu yamazele...ukuze ke sikhangele ukuna kwemvula siboze[32] sifihl' amagaba sizolim'[33] apha...lo magaba ke zizingxa...asingomagaba yimithi...ngamaceba kulinywa ngamaceba phants'...hayi ke bahamba ke bavuma...bathe bakufika k' emakhaya yabangulowo wabheka kwelakhe ngulowo wabheka kwelakhe ngulowo wabheka kwelakhe...bafika beba izimbewu...bazigcina...kuhlaleke kwahlaleka kwahlaleka yakhumk' imvula yana...yathi yakuna le mvula baman' ukuthi bakudibana heeee inkosazana leya...ngaba bethuni iyayibona le mvul' ub' inile ngoku...athi l' omnye hayi! 'fan' uba iyayibona...kuphinda kwadityanwa...yathi yaba bedibene yathi inkosazana inile imvula...ke sokulima[34] ezaa zitiya...iimbewu 'se ninazo na...yathi le ntombi hayi sazifihla kwangoko thin' iimbewu...yathi ke le ntombazana ningaboyixela[35] le nto ke emakhaya...nam andiyixeli phay' ekhaya...hayi 'zange siyithetha asiyithethi nath'...zahamba ke ngaminazana...zenza kwa le miphako...zaphinda zabheka pha'...ziphethe ke ezi 'nto ziza kulima ngazo...ziye zakufika[36] kweli hlathi...zathi zakufika zathez'...zatheza zatheza zatheza zaphuma zabekelela...zazibek' iinkuni...zajika zalima...yangulowo walima kwesakhe yangulowo walima kwesakhe yangulowo walima kwesakhe...zalima zalimela ukugqiba...zalima zagqib'...zathi zakugqiba ke ngok' ukulima...kulungile ke ngoku masigoduke...zagoduka ke...zihambile ke zakufik'[37] emakhaya...zihleli ke zahlala zahlala zahlal' emakhaya kwala emva kwenyang' egqithileyo...kweyesibini...yaphind' yadibanis' intombi yenkosi...heeee ma'khe[38] sokuhlola[39] ...sokukhangel'[40] uba akungethi kanti sifun' ukuhlakulwan' ezaa ndawo zethu...hayi kulungile ningabi niyayixela le nto...hayi asiyixeli...nam andiyixeli ke le ntw' aph' ekhaya...hayi ke zahlala zaphinda ke zahamba...zakufika[41] apho oo! zafik' umbona elikhab'...zafika zahlakula zahlakula zahlakula zahlakula zathi zakugqib' ukuhlakula zangen' ehlathini...zathez' iinkuni...zabekelela...zaty' imiphako yazo zathwala zahamba...zaya zakufika k' ekhay'...zahlala ke ngok' kanjaq' ekhaya...zihleli zahlala zahlala kweli khaya kwalile kanjaq' emzuzwini...heeee yaphind' intombi...ma 'khe[42] sokuhlola[43] uba kuyintoni na ezityeni zethu...mh! zaphinda zenz' imiphako...zahamba zakuhlola[44] ...zifikil' apho zafika umbona x' enz' impontshane...zafika amazele x' adululayo...hayi zahlola nje zatheza kanjaqo kweli hlathi zaphinda zathwal' iinkuni zagoduka...zihleli ke le nto k' iqhub' ixesha libe lide zithelekelele uba ngaba kuyint' ethile ngoku...zahlala zahlala ke zahlala zahlala ke ngonje...oo! masiphinde siye...yakhumbuz' intombi yenkos' kanjaqo...kwenziw' imiphako kwaphinda kwayiwa...kuthe kwakufikwa kwafikw' umbon' evuthiwe...kwafikwa namazel' evuthiw'...zatheza...zatheza ke ngoku kancinci...zabasa umlilo...zathi zakugqib' ukubasa lo mlilo...yangulowo[45] ke ngonje wakh' umbona kwesakh' isitiya...yangulowo wakhe kwesakh' isitiya yangulowo wakha kwesakh' isitiya kojiwa umbona...kwathi kwakojiwa lo mbona kwatyiwa ke lo mbonaaaaaaaaa...kuthe kwakugqitywa ukutyiwa lo mbona...kwakhiwa amazele...yangulowo wakha kwesakhe yangulowo wakha kwesakhe...kwaza kuhlalwa[46] kwandawen' inye...kwatyiwa la mazele...kuthe kusatyiw' amazele lawo...kwathi thu inj' enkulu elubhelu...yathi yakuthi thu le nja bathi heee! yeyaphi le nja...yeza le nja yeza yeza yeza yafika yeza kule ntombi kanye yenkos'...yafika kuyo yayibungezelela ibetha ngomsila iyibungezelela iman' ikhwela kuyo ibetha ngomsila iyibungezelela kwathiwa hee le nja! 'fan' ukuba le nja yeyomhlobo wakho...kuba wena yiyo l' ikwaz'...yaye ke inja yomhlob' wakho ingaka...yathi le ntombi hayi asiyiyo...andiyazi le nja...ingathin'...zatsho eziny' iintombi...ingathini le nja le nto ikuqhele kangaka...kant' akuyaz'...hayi bo andiyazi le nja...hayi bo andiyazi le nja...hayi injalo nje ndiyayoyika le nja...zakhawuleziza...zabhinqa iintombi...zathi zisabhinqa njalo...kwavakala kusithiwa krwaba krwaba krwaba krwaba krwaba aph' ezitiyeni...zathi zakukhangela kwaaaaawo! ngabantu!...abant' abangabaziyo...aba bantu bandleb'[47] ezinde!...aba bantu oo! ngamagongqongqo...abantu abatya abanye...aba bantu zabaleka ke iintombi...zithe zakubaleka njalo...zakubaleka njalo...zabaleka gqitha ke zasukelwa ke...kwathia ke kanti apha kwaba bantu bangamagongqongqo...banenkunzi yabo yathi yona ziyekeni zooooonk' ezo ntombi nibambe leyaaaaaaaa iphambili...zisitsho ke kulaa ntombi ib' ibungezelelwa yile nja laa ntombi yona yayiqhube[48] ezinye zezibe laph'...azigqitha ke zonke zonke zonke zonk' eziny' iintombi...afika ayibamba loo ntombi...yakhala ke intombi...ibanjiwe njalo...zayekwa ezinye zabaleka...zithe ke zon' ezo zibalekileyo zaya kufika emakhaya...zafika zath' uBani umke namagongqongqo...afike e— sisoja umbona sasilime[49] izitiya apho...kwaze ke kwathiwa apho kwo! akho[50] mnt' ungaze ayovela[51] apho makabe usishiyile ke owethu umntana ngolu hlobo...kuhleliwe kwahlaliwa ke njalo...kwathi kule nt' 'okokuba[52] le ntombi ib' ikhala...kwagodukwa nayo ngala magongqongqo...aya nayo emzini wawo...athi amagongqongqo la manintshi ayiqaja le ntombazana ingekahlinzwa...lathi e— elinye ndinomkhono nkos'...lithi elinye nam ndinomny' umkhono...hayi mna ndinebele...lith' elinye ndinomlenze lith' elinye ndinomlenze...oo hayi nkosi ndineliny' ibele ndinentloko...a— ndinomphakathi...kwagaja kwagaja kwagaja kwagqityw'...yathi inkosi haaaayi ayinakho ukwenizwa nto...le ntombazana...ikh' iza kuba inkosikazi yam...ikh' iza kuba nguNojikolo...iza kuba ngowendlu ephezulu...ukuze andenzele imbewu yohlobo...kuya kutyiwa othe akabililo uhlobo kubantwan' aza kubazal'...aqala ke ngonj' amagongqongqo anokudana...kuba eb' esesith' afumene namhlanje...aza kuty' inyama...yakhelwa ke le ntombazana indlu yayo...yahlala kuyo kunye negongqongqo elo lingumyeni ngonje...yahlala ke yamitha yazala...yazala ke ngoku umntana omhle umntana oyintombi ofana nonina...uthe x' akumzala loo mntana kwathiwa nkosi sinike lo mntana sitye yena...wathi hayi andinakumtya lo mntana uyathandwa nguNojikolo...angav' int' embi umkam...amyeka ke lo mntana aye embawela lo mntana' amagongqongqo...athi lo mntan' akulila...amtsibele...kukhothwe iinyembezi zakhe ziginywe...ingxol' inkosi hayi hayi ningamenje[53] njalo umnta' kaNojikolo...bamyeke ke babaleke...lo mntana ke athi nob' uhamba nabanye...ukhe walila...uza kusitshela akhothwe iinyembezi kuthiwe[54] ffffff mnca kwo! ngas'k' uve yena ffff mnca kwo!...hayi ke lo mntana ke athi uba uyithethile le nto...babethwe abo bantwana...kuhlaleke kwahlaleka ke ngonje ke waphinda wazal' uNojikolo...wazala ke ngonje umntana oyinkwenkwe ofana ke yena noyise ondlebe zizom'[55] emagxeni...ngoku ke kwahlaleka kanjaqo...kwalile ke intombazana le 'se ikhulile...'se inamabele...yabheka emlanjeni neziny' iintombi kuba lo mntan' uyathandwa nguyise akasebenzi nto...waya ngokunqwena waphatha ke inkonkxa wabheka emlanjeni kuth' akufika emlanjeni kwakhiwa ngabanye bathwala...wathi ke yena iyandisinda le nkonkx'...itheni...ayaphakama...ndithwaliseni kwathiwa yho! unamabhongo...kanene wena 'zang' usebenze kub' uyathandw'...ungasindwa yiloo nto na...bamshiya[56] ...wahlala lo mntana...uthe abe[57] ehleli njalo ezamana nale nkonkx'...kwathi vumbululu[58] ...into aph' emanzini...kwathi vumbulul' umnt' omhle...wath' akuthi vumbululu lo mntu wabaleka lo mntana...wathi 's' u'baleka[59] ...andizi kukwenza nto yiz' apha ndibuze...wajik' umntana waya...wathi lo mntu...ungumntan' kabani wathi yena ndingumnta' kaNojikolo...wathi uthini uNojikolo nx' afungayo...wathi lo mntana uthi Mbengu-Sonyangaza ndiya kukwenz' int' embi...wathi lo mntu uyandibona mna wathi lo mntana ewe...wath' akundaz'...wathi lo mntana andikwazi int' enayo ndibon' ufana nomama...wathi lo mntu ndifana ngandawoni nomam' 'akho...wathi ufana ngomhlantla ufana ngosiba olu lusebunzi...nifana nangebala...wathi ke lo mntu ndingumnakwabo...ndingulo ke amfungayo...ndinguloMbengu-Sonyangaza ke aman' ethetha ngaye...ke yenza le nto ke mntan' 'am...yiya phatha nanzi iingcongolo...zibembini...uze uzibeke emnyango uze uthi makaze kukothula...uz' ungavumi kuz' omny' umntu...uz' uzithisa uziphambanise wenzel' int' 'okokuba az' azinyathele...uz' ath' akuzinyathela uzililel' ungavumi zizokhiwa ngomny' umntu...ufune zokukhiwa nguye...ke wenza loo nto k' umntana...waziphath' iingcongolo...wahamba ke umntana...wafika ke ekhaya...wafika wazibek' emnyango...waziphambanisa ezi ngcongolo...wathi mama yiza 'ndothula[60] ...mama yiza 'ndothul'...hayi yothula wethu...'s' 'undigezela[61] mna...hayi mama yiza 'ndothula...hayi suka yothula! yintoni le nto uza kothulwa ndim yintoni yona le nt' uyiphetheyo...ndithe mama yiza 'ndothula...kwok'! lo mntan' uyageza lo ndase[62] ndikubethe ke mna...awu! wathetha uyise...hayi Nojikolo...khawuthul' umntan' 'am kudal' em' emnyango...wesuka ke...wahamba...'hamb' engxola...uyageza lo mntana...wafika...wathi ngomsindo lo...wathi krobo kwezi ngcongolo wamothula...walila lo mntana wathi yoooooooooo! ungazikroboz' iingcongolo zam ndiyazifuna k' ezam iingcongolo...ndiyazifun' ukuzikroboz' iingcongolo zam...hamba...hay' yeka mntan' 'am...watsh' uyise yeka mntan' 'am ndiza kukukhelel'...ndiza kuzikha ngokwam...andifuni zikhiwe nguwe tata ndifuna zokukhiwa[63] ngumam' 'be zikrotywe ngumama...andizifuni zikhiwe ngomny' umntu makayozikha[64] ...eb' ezikroboza ngabom iingcongolo zam...yenzeka ke le nto lo mntana walila kwalalwa umntana elila engayanga unina...uyangxola unomsindo yile nt' yalo mntana uyageza...athi kwakusa...umntana wavukela kwakule nto walil'...wath' ufun' iingcongolo zakhe zokukhiwa[65] ngunina...hayi Nojikolo yid' uye...yatsho indoda...lo mntana lo uya kubhitya yid' uye uyokukh' iingcongol' umntan' 'am...ad' axole...wesuka ke unina wahamba...walandela ke umntana...uthe xa bakude kufitshan' emlanjeni...wathi lo mntana mama...wen' ub' ungavumi undikhelela iingcongolo...uthi 'fan' uba wena ndikuqhubel' int' yeengcongolo...'qhubeli[66] nt' yeengcongolo mna...ndibon' into kulo mlambo...ubone ntoni...uza kuyibona mama...khawuhambe...ndibon' umnt' omhle omhle omhle omhle...ufana nawe mama lo mntu...lo mntu unomhlantla lo mnt' unosiba...lo mntu uthi uthi ung— ungumnakwenu...lo umfungayo uth' unguMgengu-Sonyangaza...kwo! wambeth' unina...wambetha ngempama usile! uyageza...uMbengu-Sonyangaza wantoni ndiya kubetha mna...oo khawuhambe mama wahamba...wafika...wathi net[67] afike nje wathi thu...umnakwabo...kwo! walila...walila nomnakwabo...walila nodadewabo...walila nomntana...kwalilelwana ke ngonj' apha...benyukela besuk' aph' emlanjeni kule ndawo kukhiwa kuyo...bakuhlala kweny' indawo...wabuz' umnakwabo...uba uphi na dade...hayi ndathathwa zezaa nto...ke mna ke andatyiwa...kwathiwa ndiza kwenz' uhlobo...ndangumfazi[68] waso...oo indlela ndingayifumana kanjani yokokuba ndikufumane...wathi hayi ndiza kwenz' icebo...ndiza kwenz' icebo...uyakufuna ke wena ukugoduka...ugoduke nam ngoku ewe ndiyakufun' ukugoduka...oo kulungile ke...khawuzame k' icebo...wathatha ingubo yakhe wayixova ngodaka wayenza yamdaka yamdak' wayixovula wayixovula...wathath' udaka wamqaba wonke entloko wakuphuma[69] nasezinyaweni...yavuza ke le ngubo wayibeka kuye k' ivuz' injalo...wathi ke kufuneka ke ugaaaaaaqe...ugaaaaaqe uhambe ngamadolo...uze uhamb' aph' e— ngaphambili mna ndihambe ngemva...ndiza kuthi ke ndikwenze isilonyana[70] sam...akuz' ukwenziwa nto...bahamba ke...begoduka ngonj' egaqa ke ngaphambili esenje[71] njalo uMbengu-Sonyangaza...emdaka eyiloo nto evuz' amanzi...wahamba ngemva k' udadewabo...bathi ke bakuthi thu ke ekhaya...wathi halaaaaaaaaa halala! saveeeeeeela! savel' isilo saaaaaaaam halaaaaaaa! uza kubona uza kubona...yaphum' inkos' endlini yath' tyhini! uNojikolo unesilo sakh'! heeeee! iya kuthiwani le nto...susan' izibi singahlatywa zizib' endleleni...susan' izikhuni isilonyana isilonyana senkoskazi...susan' izibi yizani nokhuko kwandlalwa ke ukhuk' olutsha...evuyela le nt' 'esilonyana[72] senkosikazi yakh'...wahamba keeeeee...eth'[73] isilonyana saaaam...isilonyana sam...isilonyana sam isilonyana senkosikaz' uNojikolo...sangena k' endlin'...sath' akungena ke wandlalela ngolu khuk' wandlalela k' emva kocango...sahlal' apho ke iyavuza ke ingubo injalo imanzi...kwaxhelwa ke ngonj' apha kuxhelel' isilonyana...senkosikazi...kwahlala konwatyiw' apha...kwathi kwakusa...laphuma ke igongqongqo laya kuzingela kuzingelwa abantu...kuziwe nomnt' ofileyo azophekw' ekh' aph'...ke inkosikazi le yona iphathelwe inyamakazi...kuba ayimty' umntu...kwahanjwa ke kwakuzingelwa kwabuywa...kweziwa ke nenyamakaz'...kwathiwa ke nantsi ke eyakho ke Nojikolo...wathi ke ncedile...ngoba k' esi silwanyana asiyityi leyo inyama 'san'[74] ukungena nazo iinyam' ezinjalo aph' le yomntu ke...saphekelwa ke isilonyana ke...sitye ke nodadewaso...kwaphinda kwakuzingelwa...sabuza ke isilonyana hee dade!...ngaba ke icebo loba masigoduke lona...linokuvela kanjanin'...hayi liza kuvela namhlanje...ndifuna ukuba namhlanje sihambe...kushiyeke k' ekh' apha ke ixhegwazana...elingakwaziyo ukuhamba...ikhehlekaz' ese lilidala...lishiyeke lodwa ke kulo mzi kumke yonke into...umkile nalo mntana...wenkosikazi lo uyinkwenkwe l' ukhoyo ngulo uyintombi...kwa isilwanyan' esi akasazi lo uyinkwenkwe saziwa ngul' uyintombi...bahlala ke...ngoku ke babe[75] behleli...waqokelela ke impahla...uNojikolo...waqokelela yonke impahla...kwabotshwa inqwelo...kwaqokelela yonke impahla ekhanyayo yasekh' aph'...entle nxa iyonke kwaqokelela yonke impahla ooziigusha ooziibhokhwe ooziinkomo oomahashe...andilwa ngendlela...yabotshwa inqwelo bakhwela ngaphezulu...lo Mbengu-Sonyangaza ke uphethe umkhonto...bakhwela ke bahamba...okuba bemkile...bathe xa bephi...ikhehlekazi eli lisendlini...leva ukuth' oku kwenqwelo goqo goqo goqo...latshitshiliza...latshitshiliza lavela emnyango...tyhini kumaxa bathe fiti ngaphesheya...lathi hee! le mpahla yasekh' apha...kungekho bantu nje...imka nabani na...yonke...kutheni le nto kudiben' iibhokhwe neegusha neenkomo namahashe ndaweninye...ngubani na lo mnt' uqhuba le mpahla...yaye le nqwelo ibotshwe ngubani na...lamemeza Nojikolo! Nojikolo!...uye phi na beth' uNojikolo...le nt' iya kuqondwa ngubani...tu! Unojikolo...latshitshiliza latshitshiliza...lade lakufika kulaa ndlu kaNojikolo...oo kukhutshwe nocango akukho nocangw' endlin' aph'...lamemeza ikhehlekazi...lath' umzi weeeeeeeeeeka nesilonyana sikaNojikolo!...weva umnt' ovileyo kuba kumaxa kubuywayo...heee! yinto na le nto ithethwayo ngaphezulw' aph'...ngathi umakhul' uyamemeza khanime...umzi weeeeeeeeeemka nosilonyana soNojikolo[76] ...heeee! kuthiw' umz' umkile nesolonyana sikaNojikolo...kwo! kwangulekeleke ke ukuqabela ngaphezulu kusukelwa loo nto...bathi bakufika ke baye befika 'se kuthe muse beyokutshona ke bengasabonakali bona...lalatha k' ixhegwazan' okuba kuqatyelwe phayaaaaa!...kanje njalo k' amagongqongqo ukusukela...engumkhosi ongako esukela loo nto...aye athi akuvela wathi uNojikolo...oo! az' uba Mbengu-Sonyangaza mnta' katata siza kuba yintoni na ngoku...kuba ke ngonje naaaaanga amagongqongqo...kwaye ke kungazi kuba 'sasinda[77] nam ke namhlanje...wathi yena yeka...kulungile...wath' kuba eb' eqhuba iinkab' ezi...wathi qhuba ntombazana...wema yena...yaqhub' intombi...wema ke uMbengu-Sonyangaza lithe elifikileyo lokuqala...igongqongqo wabinza ngomkhonto kulo...wangena umkhonto...lithe elo laya kuwa phantsi awa onke afa one[78] onke nalawa angabinzwanga...wakhwela ke uMbengu-Sonyangaza enqweleni waqhuba...bahamba ke...bade ke bakufika ekhay'...bathe bakufika k' ekhayeni wafika wathi ke nanko ke tata ethetha ephandle ndibuya naye ke owasekh' apha umntana nexhoba lakh'...ndifikile ke namhlanj'...kwaphunywa ke phandle ke kwabulelwa kwenziwa umbulelo waloo nto...kwaxhelwa inkabi yenkomo...ukuhlanjwa loo nto yaloo ntombazana...ngoku ke kwabonakala okokuba ke le ntombazana ke yaye kakade ke iyintombi ekwakusithiwa mayithombe...yaye yathi yon' andikafuni kuthomba...ngoku ke kulungile mayithombe...ithe ke kwa yona ndifuna ke ndibhek' emboleni kuqala...ndifuna la maphakathi wam ezaa ntombi za'[79] zizintombi ngokuya...za'[80] zilishumi...ngoku ke 'se zisemizini yazo...kwenziwa ke into yokuba mazibuye ke...zize kuba inkosi yazo ikhona ngoku...zabuya ke ngezicelo kumizi yazo...zahamba ke zaya emboleni apho ziya[81] kukha imbola...zithe zakufika emboleni...zakufika emboleni intombi le yenkos' iphethe umkhonto...zithe zakufika emboleni...zafika zayikh' imbola...zakha imbola...yakhulula yona inkciyo into enxitywayo apha esinqeni...yayibeka phantsi...zayikha zayikha zayikh' imbola zahamba...zathwala zagoduka...zawela umlambo...zithe zakuba ziwelile umlambo...yathi le ntombi yenkosi yho yho yho yho yho yho...kwo! ndilibele inkciyo yam phaya emngxunyeni...awu! iza kuthiwani ke ngoku loo nto...'se sikude kangaka nje...ibe nelanda se litshona...hayi...andinakuyishiy' inkciyo yam...ngoba kaloku...kusa kufik' abany' abantu pha'...bayithath' noba litshonil' ilanga...Nomavo ndikhaphe...uNomavo ke ngudadewabo...mh! hayi bo! andicingi...andinakuya pha'...kukude pha'...andinakuba 'saya[82] eli xesha...oo yini mnta' kamama ungathin' ukungandikhaph'...ndingakhathswa nanguwe...hayi andinakukhapha[83] mna mntu eli xesha ebusuku ndiyoyika...awu!...hayi ke nxa ungandikhaphiyo...ndiyisawo— ndiyazincama...ke hlalani aph' nindilinde...ndiza kwenza le nto ke ndiza kugxumeka lo mkhonto phantsi...'ze zijonge kuwo ukuba ngaba ndithe ndakhubeka...uya kuwa uphind' uvuke...ukuba ndifile uya kuwa ungavuki ze nihambe ke...oo sivil'...zahlala ke iintombi...wahamba ke yena...ewugxumekile njal' umkhonto zajonga kulo mkhonto...wala nx' ekufitshane emngxunyeni wakhubeka wakuwa[84] ...wawa umkhonto...zath' ufile masihambe...zasuka zahamb' iintombi...washiyek' uvuk' umkhonto...akuvuka...wangena ke emngxunyen' apho...uthe akungen' aph' emngxunyeni wafika kumhlope...kulayitiwe[85] ...wathi hee! azi yintoni na le nt' ilayitileyo aph'...kanti le nto athi kulayitiwe ngamehlo...ubona amehlo ale nt' ilaph' emngxunyeni...uyithathile inkciyo leyo...iphambi kwale nto...wath' akuyithatha inkciyo yamthatha le nto yamfak' engxoweni...yaphuma naye yagoduka naye...yafika nay' ekhaya yamxhoma entla...uthe kwakubon' uba kunjalo zihambile iintombi eziya...zona yaye le ntomb' iza kuthomba namhlanje...ithe zakuwela omny' umfula...zacebisana...kuza kuthiwani...kuba kaloku 'be kufuneka sithi tu! phay' ekhay' ngengoma...yokokuba siza kungenisa intonjane...ke ngoku siya kuthin' kub' ayikho...hayi masithath' unonkala lo...zatsh' ezinye...sithombise nank' unonkala...nonkala yiza! sikuthombise...unonkala hayi! mna ndinabantwana bam...andiyi kwezo 'nto...zahamba...siya kuyithini le nto...masibambe nal' ihlungulu int' ethand' inyama...ihlungul' alinakungavumi...siza kulixokisa ngantoni...kwaqala kwabanjw' isele...lathi lakubanjw' eli sele lajingiswa kwathiwa yiza hlungulu nants' inyama...lez' ihlungulu...labanjwa...kwathiwa sikus' enyameni ke ngoku...uza kuthomb' uty' inyam' uty' amathumbu uty' isibindi utye yonk' into nenjeke...uza kuhlal' emkhusaneni ungakhali...uhlale lavum' ihlungulu kwemkiwa nalo...zaluka isigcobo seengcongolo iintombi...esiza kuthi senze umkhusane wentonjane...zithe zakufika iintomb' ekhaya...zajikela ngemva emzini...zenza ingoma yokuthomba...ingoma ekuthiwa

wena Nongabe-ungezanga-ngena,
o yooooo hewuhe!
yee-e yee-e yee-e yee-e!
ayithombang' ithunukele...

batsh' oonina beentombi...uba besiv' uba intombi yangena ngoku...yangeniswa ke leyo endlini...benza ke umkhusane lo lahlal' ihlungulu ngaphakathi...belifihla kuntombi ebe zingekho kulo mcimbi...bengavum' uba zijikele ngaphaya zilibone...ezi ntombi ziyazi zodwa ezi 'nto zinje...zahlala ke apha ke kusondliwa ke intonjane leyo...kusondliwa ke intonjane leyo kwaxhelwa ke kwakusa kuxhelelwa intonjane...kwaxhelwa ungena-ndlini[86] kwaxhelwa imihlonyane...kuxhelelwa oonina beentombi...lahamba ixesha ixesha lentonjane kwasilwa...kwathiwa ke ngonje intonjane iza kuba nomgid' iza kutshatelwa[87] yatshatelwa ke intonjane...mhla ngomango kuza kuhluzwa utywala...kwatshatwa...kwaxhelwa inkomo...yamakhwenkwe...kwaxhelwa inkomo yabafana...kwaxhelwa inkomo yakwantonjane...kwaxhelwa inkomo yamadoda kwaxhelwa inkomo yabafazi...athi amakhwenkwe atyela ezantsi kothango...bathi abafana batyela enkundleni...athi amadod' atyela ngaphakath' eluthangweni...bathi abafazi batyela ngasesibayeni...yathi kwantonjane kwatyelw' endlini yentonjane...kwaqhuma wonke ke lo mzi kuba luvuyo kuthonjiswe inkosazana...kuthe ke xa kunjalo...ngamhlala...kuphekwa lo mtshato...wesuka ke laaaaaaa roro yayiphethe laa ntombazana phaya emboleni...yayithatha laa ngxowa yayiyixhome ngayo yayityath' egxalabeni...yahamba...ithe xa ihamba-hamba yabona laaaaa mz' uqhuma-qhuma wonke...yaye isiva nothungo ngempuml' uba le nto ngathi yinyama kumoya l' uvela kwelo cala...yabekela khona ithe yakufika khona yaqala phaya...emakhwenkweni phantsi kothango...yathi makwedin'...tyhini! nizinganga ngenkomo...khaniphose ngasenqatheni nangesesihlunwin' apha ndiza kunikhalisel' intak' 'omnt'[88] omkhulu...ayiphos' amakhwenkwe inyama...isihlunu...inqatha itye itye itye itye le nto ivungul' ivungul' imivungulo...iyijul' aph' engxoweni kule ntombi uba mayitye...le ntombi ke ayizange yatya...okok' yayigqibele kowayo ukutya...hayi le ntombazana le mivungulo ingayity'...ithi ke yakugqib' ukutya ke...ithathe ke intong' enkulu itsho kule ntombi hnnnnnnnn! khawukhale ntak' 'omnt' omkhulu...ithi ke le ntombi ukukhala...

uthi mandithini mandithini
Bentsel'-esangweni,
ndahamba ndayilimal' endlu ntshana kabawo![89]
Noluhlu, akundipheleki?
Ntshiiiiiiii-ngantsoooooo-oo!
Nomavo, akundipheleki?
Ntshiiiiiiii-ngantsoooooo-oo!

ithi ke yakutsho ke le ntombazana kanti kukumntanana laa mntana wokugqibela kowabo...olaph' emakhwenkweni...weva ngoko eli lizwi uba nge[90] likasisi wakhe...yaye ebiza omnye kanjaqo wakhe...wabaleka lo mntana...waya phaya eeee ebafaneni enkundleni[91] ...wafika wathi bhuti bhuti bhuti khawuz' apha khawuz' apha...na— nal' ilizwi lentonjane ndiliva kulaa nto...injalo nje laa ntonjane leya iyakubiza nawe injalo nje laa ntonjane iyambiza nosisi lowa uphaya...lo umncinci lo walekel' intonjane...imbiza[92] ngamagama...awu...wath' umfana hayi 's'[93] ukuyikhwaza loo nto...khawuyeke...ewe thula ndivile...wahlal' umfana...yayisiza...indoda le...ityethe ngoku le ngxowa kanjaqo...yafik' ebafanen' apho enkundleni...ehleli njalo lo mntana aph' ecalu kobhuti wakhe...yathi bafana! ningangwa ngenkomo...khanindiphe inqatha...nesihlunu...ndiza kunikhalisela intaka yomnt' omkhulu...basika ke abafana baphosa kuye esihlunwini nasenqathin' yatya yatya yatya yatya nento yath' akugqib' ukutya yavungula...yayivungula yayivungula imivungulo yayiphos' aph' engxoweni kule ntombi...le ntombi ke ayiyityi le mivungulo...ihleli nje...yathi ke ngoku yakugqiba...yathatha le ntonga...yatsho mku! khala ntak' yomnt' omkhulu...yathi le ntombazana...

uthi mandithini mandithini mandithini
Bentsel'-esangwen'
ndahamba ndayilimal' endlu ntshana kabawo!
Noluhlu, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshooooooo-oo!
Nomavo, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshooooooo-oo!

nasenqatheni...ndiza kunikhalisela intaka yomnt' omkhulu...waye ke umfana lowa esukile way' apha kuyise wathi tata hee az' uba sithombise nton' ekhay' aph'...kuba intonjane nantsiya kulaa nto uza kuyiva...yaye laa ntonjane indibiza ngegama...yabe nodadewethu imbiza ngegama...uza kuyiva yinqobo le ntonjane siyixhelel' ekh' apha az' uba yintoni na nto siyixhelel' ekh' apha iinkom' ezingaka...yathi ke yakugqib' ukutya yakunikwa ngamadoda inqatha nesihlunu yatya yatya yavungula...yaphinda le mivungulo yayigalel' aph'...yathatha le ntonga...yabetha mku!...khala ntaka yomnt' omkhulu...

uthi mandithini mandithini
Bentsel'-esangwen'
ndahamba ndayilimal' endlu ntshana kabawo!
Noluhlu, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshoooooo-oo!
Nomavo, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshoooooo-oo!

oo kulungile...ngoku ke...yesuka...yahamba...yayityath' egxalabeni...yabhek' ebafazini ngasesibayeni...wesuka k' uyise wentonjane...ukusuka apho emadodeni...se iviwe le nto ngabantu bonke ukuba hayi bo! yile ntombazana le ilapha...ingaba le nto yenzeke kanjani na...esukile umfo lowo wabheka enkundleni phay' wafik' wabiza inkosikazi wakh'...yiz' aph'...wathi ke uyabona ke uze ungakhali njengoko uza kuyiva laa nto...le ntombazana siyithombil' ekh' apha sisenza iindleko ezingaka...yiyo le kule nto...uze ke ngoku ke wena ungakh' uling' uzibonakalise okokub' uyayibona loo nto...uz' ujonge nje ungayikhathaleli...siza kuyizama ngeny' indlel'...hayi ke wahlal' umfazi...wath' umfaz' kuba yint' es'k'[94] ilile msinyane wakhe wemka wawulila[95] wazicenga...hayi wahlala...yaya k' ebafazini...yafik' ebafazini yathi makhosikazi...khaniphose ngasenqathini nangasesihlunwini ndiza kunikhalisela intaba yomnt' omkhulu...bajul' abafaz'...yatya yaty' yavungula...yaphos' apha lo mvungulo...yahlala yona le ntombi yaphos' 'athath'[96] intonga...yayibetha...yabetha mku! khala ntaka yomnt' omkhulu...yath' le ntombazana

uthi mandithini mandithini
Bentsel'-esangwen'
ndahamba ndayilimal' endlu ntshana kabawo!
Noluhlu, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshooooooo-oo!
Nomavo, akundipheleki?
Ntshiiiiiiiii-ngantshooooooo-oo!

oo kulungile siyabulela mnt' omkhulu...ewe usigqibile...khawuye kutya ke ngonje inyam' ebuhlanti hamba...hayi ke yahamba ke...yathi ke nxa ity' inyama leyo ke yab' iyibek' ecalu kwayo ingxowa le...yanikwa kakhulu k' inyama yatya ngonje 'se ingasabhatali nto...kuthe emzizwini kwathiwa ke apha k' umnt' uthi x' ahambel' ekh' aph'...ayokhelel'[97] amanz' inkos'...ke umthetho ke wonk' umnt' ozileyo apha kufuneka ayokhel' amanz' inkos'...ngakumbi umnt' oyindoda...oo hayi kulungile yatsho...kwathathwa ke...um— ifatyi...ifaty' evuzayo...ixekexwa le fatyi yanikwa...kwathiwa hambokh'[98] amanzi...ke la manz'...ungakhi kundawo ekhal' amasele...ungakhi kundawo enemingxunya...imingxunya yoononkala...ukhe kundawo ecwengileyo ekungashukumi nto...yahamba ke le nto...yajika...xa ithe qelele yathi hayi!...ndiz— ingxow' 'am niya kuyiphatha-phath'...hayi yibophelele...asiyiphatha-phatha...mm! yayibophelel' ingxowa exhantin'...yayiqamangela yayiqamangela yayiqamangela yayiqamangela yayiqamangela yahamba...yaphinda yathi 'se ihambile yajika...ningayiphatha-phatha le ngxowa...hayi asinakuyiphathi nto yomnt' wasemzini...asiyiphathi nto yomnt' wasemzini...oo yahamba ke ngoku...yahamba mpela ke...yehla nomlambo...k' ezi mini...ifik' endaweni ith' isakha ibon' isele iwachithe...iyavuza le nto...iyayicika...ikhe k' aph' amadongwe...iyicike...ihleli kweziny' iindawo ith' isakha ibon' umnxunya kanonkala iwachithe...iphind' ihle...iyavuza le nto...iyayicika...yasebenza le nto yazala le fatyi ludak' icikwa yile nto...yade yafika sizibeni...sizolileyo ayabona nto yakha yathwala yahamba...le ntombazana ke ithathiwe...yakhuluwa phaya exhantini...yakubekwa[99] ekoyini kwatshixwa...yathi yakub' ikhululwe...kwabekwa le ngxowa phantsi...kwathiwa izilwanyana zonke zomhlaba mazise aph'...kwathi wayi wayi wayi wayi wayi ke izilwanyana...zonke apha zomhlaba...zathi zakuba zilapha ezi lwanyana...kwathiwa ke e— ninganakhon' ukuyithetha into ekuthiwa yithetheni...zavuma kwathiwa ke wena ke...ungathini wena nyoka ziinyoka akukho nt' ingekhoyo...yath' inyoka ndakusuka[100] ndimtye noba kusesithendeni noba kuseqatheni noba kusesiqulubeni...yafakw' engxoweni...kwathiwa ke...wena nomeva uya kuthini...wath' unomeva ndakusuka[101] ndimtye ndisuke ndimhlabe ngolwamvila lutshone...yafakw' engxoweni kwathiwa ke wena nomanxelana uya kuthini...wath' unomanxelana xa kuthiwani xa kuthiwa kaloku khala ntak' 'omnt' omkhulu kuba kuza kutshiwo...wath' unomanxelana ndakuthi[102]

uthi mandithini mandithini
Bentsel'-esangweni
ndahamba ndalimal' endlu ntshana kabawo!
Noluhl—

kwathiwa[103] yeka! uyakwaz' faka uz' utsho ke nomanxelana...zafakwa zonke ke izinto nezaphompholo yonke into elumayo int' engafakway' apha yengalumiyo kufakw' ezilumayo zodwa...yaphinda ingxowa yathi yakufika kusigama ebe singangesalaa ntombazana yayekwa yabotshelelwa ke phaya ngolaa hlobo eb' eyibophelele ngalo...kwelaa xhanti...kwahlaliwa ke...kuthe kwakuba kuhleliwe yafika ke le nto...yawothul' amanz'...yakha k' inkos' yasel'...kwathiwa kodwa ke ukhe kundaw' engakhaliyo na ewe...ndikhe kundaw' engakhaliyo yanikw' inyama yatya...kwathiwa ke...hayi ke ugqibile ke umcimbi...hayi ke yathi ke hayi ke nam ndisacela[104] ziinkosi...ewe...yathatha k' ingxowa yayo...yayibeka phantsi yathi kodwa 'khange niyiphatha-phath' kwathiwa hayi hayi hayi hayi ayinakuphatha-phathwa ingxowa...yathi khawukhale ntaka yomnt' omkhulu...

uthi mandithini mandi—

yeka! nguwe...ya— yam— yatyath' egxalabeni...yemka nayo ke...yaya kutshona emzin' 'ayo yafika yayixhoma kwakulaa ndawo yayiyixhome kuyo entla nangalaa min'...apha ke kwakuba kuhleliwe ke ngonje...kwadityanwa ngokuba makuthiweni na ke kulaa nto ikulaa nto...e— inkosi leyo ke yathetha nooyise bamantombazana...athombisileyo onke...ke la mantombazana ke alishumi linanye...alishumi nambini ngal' ithombileyo...e— ngudadewayo enye...lishumi iintombi zelali...ooyise ke bezi ntombi boshumi mabathethe bathini na ngeentombi zabo...oo hayi nkos'...mna ndikhupha ithokazi lenkomo ukuthenga ubom...bentombi yam...ke benje[105] njalo bonke ke balandelelana besenza loo nto...bekhupha loo mathokazi enkomo...inkosi ke yanokuthi ayiwafuni la mathokaz' ezi nkomo...ayiwamkeli kuba umntana wayo akasindanga ngenxa yokokuba makube basebenzile...usinde ngamawabo kuba wayencamekile wafayo yena ufelwe ziinkomo ezinintshi esithi uxhelela umntan' 'akh'...akazifuni ke ezi nkomo...waye loo mntana wakhe wayebuye[106] nexhoba elingako mhlana wayemke[107] namagongqongqo...ndithi kuni ndithini na ngeentombi zenu qha ke...umntu intombi yakhe makayinqumle ngokwakhe intamo...hayi kulungile...kwayiwa ke kwatonjane...kwathi kwakufikwa ngoku kwantonjane kwavingcwa emnyango...kuthe kwakuvingcw' emnyango ke wangena ke uMbengu-Sonyangaza...umnakob' 'enjonjane[108] waqhawul' umkhusane...labaleka ke ihlungulu...lemka lona alenziwa nto...wabuza okokuba iphi na intonjane eniyithombisileyo aph'...kwabe ke kungasathiwani waqala ngodadewabo lo wambamba...wamnqumla intamo wajula phandle...kwathiwa k' umntu ngamnye makangene k' anqumle intombi yakhe...enjenjalo k' amadod' ukungena ezinqumla iintombi zawo zijulwa phandle...zanqunyulwa zonke ke ezo ntombi zaye ke zayolahlwa[109] ...yashiyeka ke intonjane ngonje ingenadadewayo...udadewayo ngulo unqunyulweyo naye kuba wayesedingeni lale nto...ngoku ke kwafunek' engene ngokutsha...wangeniswa ke zezi 'be zingazi nto iintombi...waqalela emva ke ngonje ukuba intonjane...kuthe ke xa kuyiloo nto...yathi laa nto phaya emzini wayo...bafazindini bam hambani niyokutheza abafazi bayo bathathu...namhlanje intaka yam iza kuphekwa...ixela ke le ntombazana...kuba isithi isekhona phay' engxoweni...ngoku ke kuthe xa kunjalo ke bakutheza[110] k' abafaz'...bafika ke bayibeka inyanda...bathe bakuzibeka iinyanda ngoku e— wathi ke bekani imbiza...bekani imbiza...uthe ke xa kunjalo...kwabonakala ke okokuba ke ngoku...makuthiweni...hayi...xana ke ngoku...e— ezi ntom— ezi— abafazi bezibekile iinyanda...yizani nembiza enkulu...nibase umlilo ubemkhulu apha eziko uze le mbiza ibebomvu...ndifuna le ntaka namhlanje siyitye...iza kubhakwa[111] ...iphume amafutha ityebile...ngoko ke babasa ke abafazi...bayibeka ke imbiza leyo eziko yabomvu ke imbiza ithe xa ibomvu njalo imbiza leyo wathi mfazi wam omkhulu khawothule laa ngxowa yam...ibomvu ngoku le mbiza...uyile umfaz' omkhulu uthe akufik' umfazi omkhulu...akuyibamba ingxowa leyo...kwahlaba kuye esandleni...wathi shu shu shu shu Sobani iyaluma le ngxowa yakho...usukile umf' omkhulu wambetha kakhulu wathi phuma sidengendin'...endamosh' iinkomo zam ngokutshata wena kant' akuzi kundenzela nto...yiza mfazi wam omncinci wasekunene...wena ndakuthatha ngeenkom' ezibomvu zodwa undothulele yiyo le ingxowa yam entla...ibomvu le mbiza...uyile umfazi wasekunene...uthe akuyibamba ingxowa leyo yahlaba...wathi shu shu shu Sobani iyaluma le ngxowa yakho...waphinda wambetha nalowo...wathi hamba sidengendin' yiya...kwesinye isidenge phandle...ndamosh' iinkomo zam...yiza ke wena mfazi wam omncinci iqadi lendlu enkulu...oyena ndihlal' endlin' 'akhe uzokuthatha[112] ingxowa yam ibomvu le mbiza...waya le ufike wayibamba ingxowa...yahlaba ingxowa...ithe yakuhlaba ingxowa waphinda naye wathi shu shu Sobani iyaluma le ngxowa...umbethile nalowo wathi phuma yiya kwazinye izidenge yenzani le nto ke ngoku...xovani udaka...olu daka ke niza kuluxova apha...kufuneka nivale nitshixe...ninditshixele ngaphakathi...ukuze ke nityabeke nivingce kungabonakali ndawo eyayinomnyango[113] ...nityabeke ngokulinganayo nodonga...ukuze kungabikho nentunja engen' umoya...bayenzile ke loo nto abafazi...batshixa emnyango baluxova udaka batyabeka ke bawucika wonke umnyango bacika kwaphela kwathi tu akwabikho nesithuba esingena umoya...uthe ke xa kunjalo kungangen' umoya njalo...wesuka ke wathi nigqibile ke ngoku...bathi ke bona ewe hayi k' hambani nokuhlala[114] waya ngokwakhe ke waya kothula ingxowa yakhe...ayikhange ilume kuye ingxowa...uyithathile wath' akuyithatha wayisusa intamb' emlonyeni...wayiqubuthela embizeni...eyibambe ngezants' emnqund' ingxowa...emnqundu ingxowa wayiqubuthela...wathi ke akuyiqubuthela embizeni nesinye isilwanyana phantsi embizeni zonke zaphumela kuye emzimbeni...zimchube zamchuba ekhala esithi yhooooo ndivuleleni ndafa naba[115] nayiphi na indoda ndivuleleni[116] ...kwathiwa ngabafazi bobathathu yitya intaka yakho leyo wena mnt' ulumkileyo...siyeke sizihlalile thina ngobudenge...khawuty' ubulum' obo...wathi oo! yini na bethu zindigqibil' izinto ndiyatyiwa apha...zinditya izihlunu khanivule...wathi umfaz' omkhulu ukuthathel' okokuba uthe sizizidenge...wen' ulumkile khawukh' utyiwe bubulumk' obo...intle loo nto[117] ...bahlala ke abafazi behleka bona...bemhleka...zimtye zamtya ezo 'nto zashiya amathambo odwa emhlophe...uthe ungaphumanga njalo umphefumlo wakhe...watsiba wawuphuma phezulu endlini engceni...ubalekile njalo ehamba ze ufike wagxumekek' echibini ngentlok' umnqundu wawubhekisa phezulu...kanti ke ngoku ke uza kuba yiloo nto...wayiloo nto ke kwangen' iinyos' apho kwakhel' ubusi kulo mnqundu wakhe...ngoko ke kuthe nyeny' imini...xa ahambayo amadoda awayehamb'[118] indawo yawo...abon' ezi nyos'...ziphuma kulo mnqundu athi sisiphunz'...esisechibini...afika aya apho...aphakula...aphakula hayi bo...kwath' kuba iinyos' ezi ziba neengcango...ezingaphaya ekuthiwa 'ze zokugqibela ezithi zibe mhlophe zibe nobusi...kwathi bephakula njalo hayi itheni le nto...esam isandla asifiki apha yatsho le ndoda sikhulu...kwakho ke enye eyayo esandla sincinci yaphakula yafika ithe kucango lokugqibela...wabuy' umnqundu wasiminx' isandla...ngonje ke tyhini![119] iya kuthiwani le nto hayi! isandla sam asiphumi aph'...hayi maan masitsalwe basitsala basitsala hayi bo...athe nka! amathamb' omnqundu wendod' endala[120] ...yaye le ndod' ithetha...itheth' isithi ngaphakathi bamba mnqundu wendod' endala! bamba mnqundu wendod' endala!...hee iya kuthiwani ngonje le nto...hayi bo masinqunyulwe esi sandla...yathath' imela indoda sanqunyulwa isandla sanqunyulelwa ngaphakathi apho kulo mnqundo nobu bus'...ngoku sithe sakunqunyulwa isandla esi...yaqala ngonj' indoda yasidunts' ihlanza[121] eeeeeenh!...se[122] phuhlu esi sandla se[123] jwipha...hayi ke yaba se injalo ke leyo indoda se ingxwelerekile njalo...bahambile ke neyiloo nto bayiyo phela phela ngantsomi.


Notes

[26] ngeyabafana (Hlubi form). Xhosa: yeyabafana.

[27] ngeyamakhwenkwe (Hlubi form). Xhosa: yeyamakhwenkwe.

[28] sokutheza: siye kutheza.

[29] 'khe: sikhe.

[30] akubophwa: the performer does not palatalize the word (akubotshwa), perhaps for purposes of emphasis.

[31] bakufika: baya kufika.

[32] siboze: sibe kuze.

[33] sizolim': size kulima.

[34] sokulima: siye kulima.

[35] ningaboyixela: ningabi kuyixela.

[36] zakufika: zaya kufika.

[37] zakufik': zaya kufika.

[38] 'khe: sikhe.

[39] sokuhlola: siye kuhlola.

[40] sokukhangel': siye kukhangela.

[41] zakufika: zaya kufika.

[42] 'khe: sikhe.

[43] sokuhlola: siye kuhlola.

[44] zakuhlola: zaya kuhlola.

[45] yangulowo: yaba ngulowo.

[46] kuhlalwa: kuhlaliwa.

[47] bandlebe: baneendlebe.

[48] yayiqhube: yabe iqhube.

[49] sasilime: sabe silime.

[50] akho: akukho.

[51] ayovela: aye kuvela.

[52] kule nt' 'okokuba: kule nto yokokuba.

[53] ningamenje: ningamenze.

[54] kuthiwe: Masithathu Zenani here draws in breath through her nose, then utters the ideophone.

[55] zizom': zize kuma.

[56] bamshiya: Masithathu Zenani says, bamtshiya; she typically pronounces ukushiya, ukutshiya. This is the case in all of the stories that she tells.

[57] abe: akuba.

[58] vumbululu: in a low voice.

[59] 's' u'baleka: musa ukubaleka.

[60] 'ndothula: kundothula.

[61] 's' 'undigezela: musa ukundigezela.

[62] ndase: ndiya kusuka.

[63] zokukhiwa: ziye kukhiwa.

[64] makayozikha: makaye kuzikha.

[65] zokukhiwa: ziye kukhiwa.

[66] 'qhubeli: andikuqhubeli.

[67] net: from Afrikaans, net, just.

[68] ndangumfazi: ndaba ngumfazi.

[69] wakuphuma: waya kuphuma.

[70] isilonyana: isilwanyana is the usual form. The use of isilonyana rather than isilwanyana may suggest a person who is a minion with no will of its own, a mere extension of the sister.

[71] esenje: esenze.

[72] le nt' esilonyana: le nto yesilonyana.

[73] eth': esithi.

[74] 'san': musani.

[75] babe: bakuba.

[76] soNojikolo: sikaNojikolo.

[77] 'sasinda: kusasinda.

[78] one: she uses the English word.

[79] za': zabe.

[80] za': zabe.

[81] ziya: zisiya.

[82] andinakuba 'saya: andinakho ukuba nisaya.

[83] andinakukhapha: andinakho ukukhapha.

[84] wakuwa: waya kuwa.

[85] kulayitiwe: from English “light.”

[86] ungena-ndlini: “the entry into the house,” the first step of the intonjane ritual, the slaughter that accompanies the entry into the intonjane lodge.

[87] iza kutshatelwa: it is not that the intonjane-woman is being married, but that she is now at a marriageable age, now capable of being married because she is undergoing purification (intonjane).

[88] intab' 'omnt': intaka yomntu.

[89] ndayilimal' endlu ntshana kabawo: or, ndayilimal' endlu mtshana kabawo.

[90] nge: the Hlubi form. The Xhosa form: le.

[91] phaya eeee ebafaneni enkundleni: in a harsh voice.

[92] imbiza: inibiza?

[93] 's': musa.

[94] es'k': esuka.

[95] wawulila: waya kulila.

[96] 'athath': yathatha.

[97] ayokhelel': aye kukhelela.

[98] hambokh': hamb' uye kukha.

[99] yakubekwa: yaya kubeka.

[100] ndakusuka: ndiya kusuka.

[101] ndakusuka: ndiya kusuka.

[102] ndakuthi: ndiya kuthi.

[103] kwathiwa: rapidly, interrupting.

[104] ndisacela: ndisacela indlela.

[105] benje: benze.

[106] wayebuye: wabe ebuye.

[107] wayemke: wabe emke.

[108] umnakob' 'enjonjane: umnakwabo wentonjane.

[109] zayolahlwa: zaya kulahlwa.

[110] bakutheza: baya kutheza.

[111] kubhakwa: from Afrikaans bak, bake.

[112] uzokuthatha: uze kuthatha.

[113] eyayinomnyango: eyabe inomnyango.

[114] nokuhlala: niye kuhlala.

[115] naba: niya kuba.

[116] zamchuba ekhala esithi yhooooo ndivuleleni ndafa naba nayiphi na indoda ndivuleleni: uttered calmly by Masithathu Zenani., but with pain.

[117] The great wife's comments are delivered deliberately, with scorn, taunting.

[118] awayehamb': awabe ehamba.

[119] There is laughter throughout this section, to the end of the performance.

[120] The performer herself laughs here.

[121] ihlanza: hlonipha for isandla? Or, “the injured [cut] hand.”

[122] se: sathi.

[123] se: sathi.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page