University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

HERBS, FIRE, AND MARRIAGE IN THE OLD DAYS

Listen to this section

Date:    September 19, 1967
Time:    About 10:30 a.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Another woman
Narrative 1S-702
Tape 15, side 1

Regarding the marriage of a young woman: when a young man wanted to take a wife, he went and asked for the young woman at So-and-so's place. The family was told that it was fitting that this young man get a wife. No young man would ever say to a person older than himself, “I want a wife.” It was his father who would reach a certain point at which he would say, “I must get a wife for my child. He's old enough now.” That was the normal procedure.

Lithi ibali...le mbali yakudala ukuqala kokwakhiwa kokuhlala kwesiXhosa...kungekho mbona... kungekho nantoni na...abantu besambatha iingubo zomgqwetho...besambatha iingubo zomgqwetho izikhumba zeenyamakazi nezeenkomo...ngoko ke amasi amaselwa yayizizikhumba zeenkomo...ezithungwayo ngoko senzelwe[1004] ukuba 'ze[1005] kuthiwe kuso...kwakutyiwa imithi kudala...kwakutyiwa iinongwe ezazisimbiwa phantsi zojiwe...zityiwe...umlilo wawusenziwa ngentonga yomthi...umthi okhiwayo ogama lululuzi igama lawo...lo mthi lowo wawuxotyulwa...amaxolo...uthi wakuxotyulwa amaxolo iintonga zenziwe ntathu...wawuthi omnye lo umiswe phantsi...ugxunyekwe emhlabeni ume njengepali[1006] ...yayithi emibini imith' iphanjaniswe kuwo...indoda ibambe apho kulo mthi ke ibambe macal 'omabini apha kwezi ntonga ziphambeneyo iphakathi le intonga imiyo...yayiye[1007] ke yenje[1008] njalo indoda ikhuphe amandla wayo kuloo nto...ukuze kubekho umlilo...iyihlikihle ke loo nto ngamandla isihla inyuka isihla inyuka ixuzula kulo umiyo umthi ngezi zimbini iintonga...kodwa umthi wazomnye...kud' es'ke kuthi k' ebushushwini...balo mthi kuba kudala ulolwa ngezinye iintonga kude kuvele umlilo kubonakale usitsha...uthi wakutsha ke kukhangelwe ibunga lomthi obolileyo...kuthiwe lo mthi ubolileyo kuthathwe ibunga elomileyo kuthiwe igama lelo bunga lalo mthi kuthiwe livithi...loo nto ke kuze kulunyekwe ke apho...kubekho ke umlilo kuqalwe ke ukubaswa...ngoko ke imithi eyayityiwa yayinamagama abantu aba besondliwa yiyo kungekho kutya kumbi...ngaphandle kokuty' umthi...babesitya ke ngoko...umthi okuthiwa igama lawo ngumgxube...besitya umthi igama ngumhleli...besitya umthi igama ngumnqabaza...besitya umthi igama ngumsenge umsenge lowo babesitya ingcambu kuwo bewumba umnqabaza lowo...babesitya iinkozo eziye ziphume phezulu emthini...kwanomgxube yayizinkoz'...yonke ke imithi ngemithi kukho nemithi ekuthiwa ziitsawe...loo mithi imbiwe ixotyulwe amaxolo esikhondweni kutyiwe umphakathi...ibe ingumthi onendawo ekrakra...izinto zakudala zazingenabumandi babumandi kwaphela...zazishiya-shiyana ezinye zimuncu...ezinye zishwaqa...ezinye ziswiti...ezinye zibe nobuncasana...kukho umthi owawutyiwa owawusimbiwa ngamadoda umthi ogama lingumphunzisa...lo mthi ke wawuthi wakumbiwa...uxozwe usimbiwa kodwa isinqe sawo siphantsi...emhlabeni...uzeuxotyulwe uze uthi wakuxotyulwa wenziwe nguphunkuphu wanekwe wome...umhlophe e— loo nto leyo imhlophe kakhulu wa...ithi ke loo nto nxa womile lo mthi uphekwe...uze uthi wakuphekwa ube switi[1009] ...ngumthi ke owawutyiwa ke lowo...kusityiwa amakhiwane...amakhiwane la njengoko kwakusengwa...ayesithi[1010] ke wona ahlaza...aphekwe...kuphekwa ngeembiza zomdongwe ezibunjwe ngomhlaba...kuthi ke ngoko nxa kuphekiweyo lo makhiwane kuthathwe amatye agutywe amakhiwane kuthululwe amasi kumaselwa ayengawezikhumba[1011] ...kusithiwa ukubizwa kwawo ziimvaba...ngoko ke loo nto ke nezitya ekwakutyelwa kuzo...zazisenziwa kwa ngomhlaba ngodongwe...zazinamagama izitya ezo...zazithi ezi izitya zokusela kuthiwe ziingqayi...kwakukho amachule okuzenza ebona bantu babesenzela abanye...kuyiwe kubo...kuthiwe senzele...ad' es'ke ke loo nto umnt' ad' afumane nomvuzo ngayo...kuba wayesithi nxa esenza esenzela ilali yonke abanye bamnik' iinkuku...abanye bamnik' iibhokhwe...esenza iimbiza ngodaka...esenza iingqayi ngodaka yonke into imicephe[1012] amacephe ayesenziwa ngamaselwa...lithi iselwa xa lomile licandwe kwenziwe loo nto amacephe...kuhambe kwahamba ke kwad' es'ke kwakho iidosha[1013] ezazisenziwa kwanazo ngodaka olo...uze umntu akhangele ibunga lomthi owomileyo...yashiyana imithi kwakho imithi ebukhali kwakho imithi eva kade umlilo kwakho imililo ethi ikhawuleze kweminye imithi...kwanjalo ke ukufunwa kwalo ivithi elo kwavithi elo lalinemithi[1014] yalo ecacileyo okokuba okuba unevithi elilungileyo malibe lilo ivithi lomkhiwan'...malibe lilo ivithi lomhlaba...umhlaba ke amagama awe manintshi...njengoko ingumhlaba...elinye igama kuthiwa likhala...umthi oma emagageni...uze lo mthi lowo ube namagqabi uze uphume into...ephinda ityiwe kanjaqo le nto ukudubula kwawo...uya kudubula iinto ezibomvu...uze zithi ezo 'nto...zibe nokuvuthwa zityiwe ngabantwana umntu omdala sel' enentloni yena uya[1015] kutya kwezaa 'nto...abantwana beziqongqothela...phezu kwamatye...ithi le nto ibe bomvu ibe namanzi aswiti...bawasele abantwana bahluthe inegama layo...kusithiwa igama layo yimvomvo...ngoko ke yathi loo nto i— isisiXhosa ke eso esidalo...esasisidalo kudalo...ngoko ke kukho mthi utyiwayo kanjaqo umthi okuthiwa yingcolo...lo mthi uyingcolo wona uya kumbiwa ehlathini...uthi wakumbiwa kweli hlathi lo mthi e— uthathwe ufakwe ezingxoweni...uthi uyokubekwa emlanjeni kundawo enengxangxasi emanzi ahla eweni[1016] ...ukuze amanzi la abethe ngamandla phaya kulaa ngxowa inale mvomvo...kusithiwa yenzelwa okokuba iphume incindi le kuba le nto iyile ngcolo...ithi uba ityiwe incindi le yayo ingadambanga umnt' athamb' amadolo...akhohlwe kukusuka acubuke...kufuneka ikhanyiwe m— ngamanzi...iye inyulwe ke kusuku lesibini nolesithathu[1017] ...ithathwe ke iziswe ekhaya ifike ke ekhaya iphekwe iqale ke ngonje ityiwe kulalwe kutyiwe kuthiwe kutyiwe kudala...ngoko ke leya into iyimvomvo iphaya ekhalen'...okokuba abantwana bathe bayitya kakhuuuuuulu...abantwana bakudola[1018] kwa yiyo oku kudola kutheth' okokuba umntan' uza kuhlutha umntan' uza kucubuka akhohlwe kuhamba kuthiwe 's'[1019] 4 ukuyitya kakhulu imvomvo...ixesha ke elo laliqhuba liqhuba ngolo hlobo...kuza kuthi ke ngoku ekwendeni kwentombi nxa umfana efuna ukuba nomfazi eza kuya kucela intombi kwaBani...uza kuxelelwa amakhaya uba lo mntana kufaneleke okokuba afunelwe umfazi kungekho mntana wakhe watsho emntwini omdala ukuthi ndifun' umfazi...iza 'ba[1020] nguyise obonayo okokuba umntana wam ndimele 'ze ndimthathele umfazi ngoku...ufikile exabisweni...yayisenzeka ngolo hlobo ke into...ngoko ke kuthi ke kwakubizwa abantu abo kuthiwe...ngumfo lowo hayi!...mawethu ndifuna noko...umntana lo noko 'khe ndimenzele int' eyokokuba kubekho umfazi...ngoba noko lo mfana wam mdala ngoku...ke ndifuna sibonisane ngaloo nto...kusitshiwo ngamadod' amakhulu...loo nto ke kuphendulwane kuthiwe ewe hayi noko ufanele...ufanele nto yakuthi...ewe...hayi noko mdala ngoku...ingalunga loo nto...kutsho ke kungesuki yena lo mntana...uza kufunelwa umfazi...yena uzihlalele akukho nt' ibhekiswa kuye yena uzihlalele kungekho nento eyaziyo...uza kubona ke ukuba noko ikh' int' ethethwa ngootata nax' engayaziy' uba yintoni...kungekho nendoda namfazi uxelelwayo le nto ithethwayo ngamakhehl' ekhay' apha...kuza kuthi ke ngoku kwakuba kwenje njalo...kuthiwe ke e— kwa lixhego elo umnumzana...ke ndicela wena Bani mm— akhangele indoda ese inkulu athi ndifuna wena e— ufunele umntana wam e— omnye umntana...kodwa ke umzi endikholwa nguwo...ngumzi kaBaniban'...atsh' awubize ngegama...nesixeko eso salo mzi asibize nxa ethuma abantu...ngokufuna ukuzekelwa umntana wakhe...ngesiko lesiXhosa lakudala...asuke ke amadoda lawo ahambe ke noba mathathu noba mabini...ahambe ephethe iintonga ezimnyama ezinamagama wazo...ezintongeni zinegama laze kuthiwe aphethe iminqayi in— iminqayi iintonga zokwenza ubulawu umcimbi wekhay'...bahambe ke abo bantu baye bayokufika ke kulo mzi...bathi bakufika ke bahlal' enkundleni bangangeni endlini...ngoko ke baza kuthi babe[1021] befikile nakulo mzi...kuza kubonwa nangubani na uba aba bantu banento abayihambeleyo ekh' apha engathi noko iyinto ebalulekileyo kuba bahlel' enkundleni...kuza kusuka ke kuye indoda apho ibuze okokuba ningabantu abavela phi na...baza kuphendula ke kuphendule indoda enkulu kwamanye ithi hayi sivela ekhaya...ukwenjenje oku sizokucela umkhonto...iza kuthi ke loo nto nxa bekwenje njalo kusukwe ke ngulowo a— eb' eyokubuza abheke endlini exhegwini lalo mzi...afike athi hayi aba bantu bahambele ekhay' apha endodeni enkulu...atsho ke loo nto lo mntu angayithethi phay' endlini ukuba bahambel' int' ethile...asuke ke umfo lowo wekhaya aye apho afike ke ahlale ebulisile ukuba molweni...kuvunyiwe njalo ewe...ahlale ke naye abe nokuqala ke ukuthi ke ngaba ke in— abanumzana aba baphuma phi na...uza kuphendula ke kwakhona lowa umdala kwabanye...athi hayi mhlekazi ukwenjenje siphuma ekhaya...ukuphuma ekhaya ke noko sihambele kuwe apha mhle...ewe mntana kokwethu...e— ukuhambela kuwe ke noko esithunywayo likhehle ekhaya...atsho alibize elinguBanibani...ngoko ke ikhehle elo lithe masihambele apha kuwe...siphethe ubulawu njalo...siza kuthi ke usithuma int' okokuba sizokucela umkhonto...mm! itsho indoda...mm! oo hayi...ngaba ke...lo mkhonto ucelwayo ekhay' apha...wawukhe wabonwa noba 'zange ubonwe...oo baphendule abantu basemzini...hayi...noko bawo...ingathi noko wakhe wabonw'...nxa sisiva njengoko ethetha ubawo lowo...ingathi noko wakhe wabonw'...oo...mandithi ke okokuba ke o— utsho ukhehle lowo uh— uthi ufuna umkhonto ekhay' apha...mhmm wowalatha kaloku ngokwakhe indlu ebewubona kuyo...kuba izindlu zasekh' apha zingako ke...yaye ke kudala kanjalo amadoda...ayethi[1022] indod' ibebafazi[1023] babini...ibebafazi bathath'...ibebafazi bane...ibebafazi bahlanu indoda inye...loo nto ke kanti ke ezi zindlu xa zizonke zineentombi ezi zindlu zonke...hayi ke liza kuthi ke...eliphendul' abantu abo basemzini...hayi uthe umkhonto lo wayewubone kule ndl' inkulu...kuqale ke ngonje ukuthi ke oo...mandithi ke apha ke uyawufumana ke umkhonto lowo...ke ewufumana umkhonto lowo...siyamema ngawo okokuba ke asingephisi ngawo awuphisi...ngonje ke kuthi kuba kwala madoda eb' esexelelwe u— kwasekusukeni ekhaya...ukuba into ayifunayo 'ze nibekele ngakucala elithile okanye nizibethe nime ngendlela ethile iinkomo...ngonje ke aza kukhupha ke iinkomo la madoda kwalapha enkundleni ngoku athetha nalo mfo weli khaya...azikhuphe ke ezo nkomo noba zintandathu noba zibhozo na noba zingaphi na nge kwentando yakhe...kuthi ke kwakubon' uba kugqityiwe ukwenje njwalo kumkiwe ke ngabantu belo 'kakuba[1024] hayi sinivumile kutshiwo nxa kuthethwayo...kwakuba ke kumkiwe...iza kusuka le ndoda yeli khaya ibheke endlini...phaya endlini le nto ayizi kuyithetha ayizi kuyithetha nakubani nakubani nakubani...konke tu...akukho mnt' uyaziyo nomfazi way' akayazi...nonyana akayazi yaziwa indod' indod' enkulu kuba ib' ithethelwa kulaa ndawo kungekho mntu uyayo apho kuthethwa khona enkundleni ngabantw' abadala...ngoku ke kuza kuthi kwaba[1025] kudala ihlebe indoda emfazini wayo nxa bebobabini ithi ee Nobani...ee intombazana le iboniwe ngumntu othile ke le ntombazana ndimvumile lo mntu kuba ndimthandile...ngoko ke ndilobolisile ke iinkomo lungiselela ke wena izinto eza kuthi ziyilungele intombi leyo xa ihambayo...uza kuthi ke umfazi lowo...ingoba ke iya kuhamba nini na...athi ke umyeni ayixelel' inkosikazi yakhe ke ixesha lokuhamba kwentombi yakhe...ngoku ke bakuba befikile pha' kuza kulungiswa ke ekh' apha ke izinto zokuba kusiza umtshakazi...kudala ke kwakuqhutywa ngolo hlobo...yayisithi[1026] ke intombi leyo kuthi ngomhl' othile...baphinde bafike aba bantu bezokuqonda...umcimbi oba'[1027] bekuwo baphinde baphathe kwa iminqayi...baphinde bahlale kwa senkundleni bathi bakuba behleli ke phaya enkundleni kube nokuyiwa ke kubuzwe kubo okokuba ngaba nivela phi na...baphinde bayichaze indlela yabo 'ba[1028] sizokuqonda[1029] into esasithethe yona uba koda[1030] kube nini na kuba ke noko 'be siyifuna ibe ilungile kule cawe...uza kuphendula ke umnini-khaya lowo nge lokokuba hayi kulungile...kulungile ke noko...e— ndakuyithuma[1031] ke ndiya kuyithuma kwadadewayo...okanye ndiya kuyithuma kulonina nakudibana[1032] nayo ke endleleni...zazingayazi iintombi into yokokuba iyenda yona...ingaxelelwa isuke ithathwe nje ingenant' iyaziyo...izibone nje yona ithathwa...id' es'ke ke i— ihambe iyoba[1033] ngumfazi welo 'zwe ingakhange yaba ixelelw' ub' uza kwenda...kuza kuhanjwa ke kumkiwe ke kulindwe ke usuku ekugqitywe kulo okokuba sakuyithuma[1034] ke lo mntana uze nimkhangele...ngoku ke kwakuba kugodukiwe ke kuza kukhutshwa ke ngoku kuqale ngoku kukhutshwe abafana abancinci...kuthiwe ngonje aba bafana mabayoyilalela loo ntombi kundlela eza kuhamba ngayo e— eza kuthunywa iza kuhamba ngendlela ethile 'ze nihlale kundaw' ethile...niyilinde 'ze niyithathe...iza kuhamba ke intombi...ihambe loo ndlela abafana behleli njalo kuloo ndlela...ihambe ithi thu kubo belapho ihamba nje yona ingacinge nto ingekho nt' iyaziyo...ifik' is'k' ibulise nje molweni bathi ewe...hayi ntombazana hee sincazel' aph'...andinalo oba[1035] ayinalo...ilirole okuba inalo...ngonje ke basondele abafana...babuz' uyintombi yaphi babe ngathi bayinxusile bayayikhapha bayancokola nayo...ithi ke nxa ihambayo njalo...kuthiwe ke wena...kudala ngoku sihamb' apha jika siyahamba ngoku...ithi ke yona hayi mna ndibheka ngaph'...hayi uyahamba nathi ngoku ungumfazi wasekhaya...iqale ke intombi ukuthi hayi ndiyekeni mna hayi ndiyekeni mna...nindisa phi...kuthiwe uyahamba ijijitheke ke intombi ibakrempa ibaluma iqhabalaka isithi bayayigezela...ize bona bayibethe ngempama ngokomthetho ekufuneka beyibethile izokuboyika ize kuhamba...bayibethe ke kakhulu ibe nokulwa...iz' es'ke ke ngoku id' ibon' okokuba kunyanisiwe ndiyabethwa icala linye ijike ke ihambe...ihambe ke ikhala...ilahla iingubo zayo...bezichola beziphatha ikhala njalo id' es'ke ke iyokufika ekhayeni ingeniswe ke endlini ayazi nto...yon' ayazi noba le nto yenziwayo idibene noyise...ifike ke ibekwe endlini ithi yakubekwa ke endlini...isuke ke intombi yalo mzi ibekwa kuwo...noba ngumfazana...athathe iqhiya emnyama ayigungxise igungxe iqhinele phantsi kwesilevu...iqale ke ngonje intombazana kuthiwe wendil' ekh' aph'...imane ukuyithatha ke iqhiya iyilahla nge likakuba andendanga mna...id' es'ke ke enye ihambe njalo ingendanga enye ihlale njalo yende...kanti ke kuza kuthi emva kwexesha elide izokubolekwa kowayo loo ntombi...ibolekwe nguyise...oo khanindiboleke intombi leyo ngoko ke ethumel' engayanga ngokwakhe...hayi kukhululwe ayibolekwe...aqale ke ngoku uyise ukwenza iindlela zokusithisa' okokuba mayibe ke ngoku yendile nyani...ithi ke yakufika ekhayeni layo kuqale ke ngonje kwenziwe izinto ezinintshi eziya wayesith' lo mfo kumfazi wakhe lungiselela izinto zokwenda kwentombi...ngoko ke kulukwe yonke ke into ezokwendisa...ezikhiwa endle izinto zazikhiwa endle emilanjeni...yonke int' yokwenza umntu yayithathwa phandl' emlanjeni...nasemahlathini...kube kugqityiwe ukwenza izinto eziphucukileyo ngalo maxesha akudala...kungekho nto iyenye ikhanyayo ne-emere[1036] nembiza nantoni na isenziwa ngodongwe udaka...ezo 'nto ke zibe namachule akwaz' ukuzenza kakuhle uze kuthiwe zintle...ngoko ke kuza kuthi ke ibe ngamankazana ke neentombi namadoda...kuthi ke kuhamba uduli...kuqhutywe ke iinkomo zibe mibini...kuthiwe enye inkomo yinkomo yobulunga eya kuthi le ntombi nxa ibuhlungu uxhwithwe umsila wayo unxitywe kuyo emqaleni...enye inkomo kuthiwe yimpothulo...yinkomo eya kuthi ekuseni ixhelwe kulo mzi...kusiwa kulo uduli...ngoko ke kwahlalwa ke ngolo hlobo ifikile intombi leyo ekhaya kwaye kuciciyelwa izinto uba maziphelele zokuya kwendisa...kanti ke phaya emzini wentombi kuyalungiselelwa kwakhona kuba uduli lusiza...kulungiselelwa ke apho um— umbona oza kusilwa ekuza kwenziwa umgidi ekuza kududwa...ngoku ke luza kuhamba uduli ngemini yalo luza kusuka ke ekhaya...nxa kukude lusuke emva kwemini...luye kufika ngoratya lona[1037] xesha kufuneka lufike ngalo kufuneka lufike ngoratya...nxa kutyiwayo ukutya ngokuhlwa...ngoku ke luthi ke lakufika luhlale entla komzi kube kugadwa ke kuba kulindiwe kuba yimini yokuza kwalo ekhaya uduli namhlanje...ziza kuvakala ke izinja zikhonkotha zixela ukuba bakhona abantu basemzini...kuza kuphuma umntu egada ke njalo kuthiwe lukhona kuthiwe hambokubuza[1038] ke imvelaphi leyo kolo duli...kusuke umntu ke ayokubuza ke uduli olo imvelaphi...eqala ngokuthi ee ndiyabulisa kuthiwe ke ewe...zigqumathele ke iintombi ezinomntwenyana[1039] batyhilile ke abanye bonke abantu iintloko zabo...ngoku ke abuze umntu nivela phi na...lithethe ke lowo uthethayo hayi sivel' ekhaya hayi sihamba nomntan' ongaphilanga sicel' indawo...niyawazi lo mzi nicela kuwo indawo ngumbuzo lowo kodwa k' ubuzwa kubantu abaziwayo e'be belindiwe...ikwa lisiko lesiXhosa uba makabuzwe uba uyawazi na lo mzi kodwa uyaziwa uba uyawazi nabo 'be bemazi...hayi asiwazi int' ekhoyo sicela kuba noko usecalu kwendlela oo...hayi ke uza kusuka lo mntu athi ndisayisa endlini loo nto...asuke ke ayise endlini achaze okokuba aba bantu bathi bacela indawo nga bakude badiniwe...phofu bath' umzi abawazi int' ekunayo nje bayayicela indawo le yona okokuba balale...hayi.ke ibe ekh' apha 'se ilungisiwe indlu yabo...le ndlu yabo ke nxa igqityiweyo ukulungiswa iyasindwa le ndlu...kuba kusiz' undwendwe isindwe phantsi ngobulongwe uze kuthathwe iinkuni zibekwe phaya ngasemnyango ngaphakathi endlini...iinkun' abaza kuthi bakungena baphembe babase babase ngazo kusasa kuba namhlanje lo mhla bafikayo kuza kuthi kubaswe nxa bekho kusuk' inkazana yasekh' apha iye kuphemba kulaa ndl' iza kungen' uduli...uza kusuka ke umntu lowe aye athi kuthiwa yiyani kulaa ndlu...bahambe ke emva kwakhe njalo bongena[1040] kuloo ndlu...baza kuthi bakuba bengene baphinde bathi siyacela umhlobo wam...ungabisaphuma...betsho kulo wasekh' apha eb' eze kubafak' aph' endlini...ungabisaphuma siyacela sicela okokuba noko sinamathole...esihamba nawo...sicela ukuba ke ukh' uwafake...eluthangweni kuba asinaluthango aya kuqhwesha...hayi ke kuvunywe njalo ngumfo lowo kuba naleyo ib' ilindiwe...kuvulwe ke eluthangweni apho afakwe...kuza kuphinda ke ekuseni njalo...kuphinde kuthiwe siyaboleka siboleka intambo siboleka nomntu wokusincedisa...bamkhuphe ke bakhuphe abafana namakhwenkwe abantu basekhay' apha bekhuphela abantu basemzini...uba kokubanjwa[1041] laa nkomo laa nkom' igama layo kuthiwa yimpothulo...ke loo nkomo leyo ke yile ke iza kuxhelwa ekuseni...ixhelwe ke loo nkomo kusiwe ke inyama ekhaya icala...lithi icala liziswe eludulini...lithi i— i— isikhumba sayo sisiwe kulaa ndlu yasekh' apha...ngoko ke kuza kuhlaliwa ke ziphele ke iintsuku zokutyiwa kwaloo nyama kuthiwa igama layo yimpothulo...loo nkabi yaloo nkomo...kuza kusetyenzelwa okokuba k' ekh' apha makutshatwe kutshatwe ke umtshato ke yayikukuphuma[1042] ukuphuma ko— komntwenyan' abhek' ebuhlanti...egqumathele...nomyeni aphume phaya yena kokwabo abheke ebuhlanti...loo nto ke baza kudwela kangangoko umyeni lowa enabakhaphi bakhe becala lakhe...umntwenyana lo umtshakazi una bakhe abakhaphi becala lakhe abaya e'be 'ze[1043] nabo edulini...kutyhilwe ke aba bantu ke bayathukwa...ngoku bayayo ebuhlanti...kuthiwa hambani nenz' iintsula nje...musan' ukugoqozis' iintsul' apha...hambani kakuhle naloo mntana...kuthiwe ke kulo uphambili ukhuthukis' intioko nje ngath' ungunyileyo uthi 'fan' uba ngumntan' 'akho lowo...hayi bangaphenduli bona...kuba kwa leyo ikwa lisiko lesiXhosa...asikuba[1044] ngoba bethukwa nje kuxatyenwe akuxatyanwanga i— ngumthetho wokokuba benjiwe[1045] njalo...bangene ke ebuhlanti...kufike ke kwandlalwe ukhuko zidwele apho ke iintombi ezo umntwenyana zimfake phakathi...kutyhilwe ke kukhuzwe ke yhu yhu! wamhle! hayi phindani nimvelise 'se kugqunyiwe...kuphindwe kuphindwe ku— kucikwe kuhanjwe ke luphume ke uduli lushiye phantsi kundawo e'b'[1046] igaqe umntwenyana...kushiywe isheleni[1047] phantsi...ngoko yayizimali[1048] eza'[1049] kukho iimal' eza'[1050] zibomvu iimal' ekwa kuthiwa zingamashumi neeponti[1051] zibomvu izimali...kungekabikho mali zingamaphepha[1052] ...ngoko kuhanjiwe ke kuphunyw' apho...kokuhlaliwa[1053] enkundleni ebafazini kufike apho kuyi— kundlalwe[1054] kuphinde baguqe 'phinde batyhilwe kuboniswe ke ngok' ooninazala umntwenyana lowo...kuphinde kuthiwe yho yho yho! wamhle! khawuthi[1055] imilenze basukume ke ngoku abantwenyana bemiswe ngeenyawo...ibe inkazan' ibalungisa iingubo nonozakuzaku laa mf' uphambili lo uthukwayo kuthiwa unamatshanda ngathi ngunyileyo uneentsula ngonje ke ilungise k' ilungise loo nto batyhile ke imilenze beyibamba kakuhle iingubo beyinyusela phezulu kuzo zonke iintombi...oo ibonwe ke imilenze leyo kugqunywe...luhambe ke uduli lubheke endlini...luza kuthi ke lakufik' endlini uduli lakwaXhosa...kukhutshwe ke ngonje i— i— i— i— iiblankethe[1056] zibekwe phantsi kubhinqwe izikhaka ngabantwenyana...baxakathe ngonje bagungxe kuba ngoku baza kuphuma phandle baye emlanjeni...zibe 'se zibekiwe ii-emele ngamankazan' asekh' apha...kuziwe namagaba kuxabelwe[1057] phantsi kuthiw' ekh' apha kuyalinyw' ekh' apha kuyathiwani...umntu ahambe ke njalo kuyokukhiwa amanzi kubuywe ke emlanjeni kuhanjwe entla komzi kucwezwa kujikelwa emva kwezindlu zonke kuyokubekwa loo manzi apho ngezo emera[1058] zizingqayi...ngoko ke kuza kuthi ke kwakufikwa apho kothulwe kubuywe kuhlaliwe phantsi...kuthiwe kwakusa ngomso kuthiwe ngumdudo namhlanje siyaduda ekhay' apha kuba sizekile intombi kaBani...ngoko ke umyeni uza kuhamba ze oko wazalwa engambathanga uza kuthi ke abe nasa isidla esibekiweyo ngaphambili...kuthi ngasemva kubekwe ufele lenyamakazi luhle nomqolo ngaphambili abe 'ze wonke nesisu siphandle wonke loo nto ke baphethe ke iminqayi nezikhali kuthiwe bayatyhuluba igama kuthiwe bayatyhuluba loo nto ke baza kukroza enkundleni...nomfazi lowo wakhe kuthiwa ke kunxitywa izidabane ukubizwa kwezi zinto zinamagama zonke ezi zinto kuthiwe namhlanje bafake izidabane zokududa ukuqinisekis' uba le ntombi yendile nyani ekh' apha ingumfaz' womdudo...ngoku ke nomfazi lowo uza 'ba[1059] naso isidabane ngemva ebhinqile ke yena isikhaka...eyifakile kanjalo incebetha...kududwe ke zidude apho ke iindudi le nto ke ineenkunzi kuyaditywa kukho abantu abayenza kakhulu ababogqithayo abanye bad' es'ke babekelwe e— nangamacuba ngoko kwakutshaywa ngezigodlo uphondo lenkomo kungekho zinqawe...bungekabikh' ubuchule beenqawe...ngoku ke kuza kuthi ke kwenziwa loo nto iyonke...uphele ke umdudo lowo...uthi wakuphela umdudo...kuyokuphalazwa luduli lokutheza[1060] kuba ngomso kuza kugodukwa luchithakale...ziye ke ziyokutheza zonke ke iintomb' ezo zihambe nenkazana...zibekwe ke iinyanda ezo lucele ke indlela uduli...ngoku ke intombazana leyo...hayi kutshiwo ekh' apha asinaye umfazi onokumka...um— ngolu hlobo abantu bakowabo e'be[1061] bezokumendisa[1062] engatyiswanga amasi...thina umfazi simtyisa ngebhokhwe amasi...indima yokuqala ngokuya ib' ingumtshato ezaa 'nto zonke ezaa nkomo...kufuneka ke ngonje kuthathwe inkabi yebhokhwe...atshatelwe namhlanje...oo bavume ke abantu basemzini...ngoku ke bahlale...kuthathwe ke ibhokhwe kusasa...ixhelwe ke ibhokhwe...kuthathwe ithunga lokusenga...ekusengwa ngalo ekh' apha ezinkomeni...kuthathwe intambo ekubotshwa ngayo inkomo esengwayo ithiwe gintye ethungeni...kugalelwe amasi...athululwa emvabeni...kulaa nto kuthiwa kuyo ikhululwa umqala kuba kuthiwa esikhumbeni senkomo esithungiweyo...agalelwe amasi ethungeni...kuthathwe ke ngoku ke inyama yalaa bhokhwe ib' ihlinziwe kuza kuthathwa inyama enegam' ekuthiwa yintsonyama kucala lasekunene kuloo bhokhwe..ithathwe ke yenziwe umbhengo i— ithi kubaswe kulaa ndl' yoduli yojiwe ngumfo wasekh' apha walo mzi izokwendela kuwo le ntombi...yojiwe eziko...kuthiwe ke umfazana low' uzokwenda...athiwe gintye ngalaa ntambo emqaleni kuthathwe ilungu lenyama lithiwe nxu! emasini ethungeni kuthiwe yitya mfazana ungumfazi ekh' apha...ungaze ukhathazeke konke sifuna uzal' ekh' aph' uzal' inkwenkw' uzal' intombi...yenzeke ke loo ndima yonke...ithi ke yakugqitywa loo nto ukwenziwa kuse ke kusasa kucelwa ke ngoku indlela yokugoduka...baphume ke abantu abo bahlale enkundleni besithi sinikeni ke okwethu kuba sicela indlela...zikhutshwe ke iinkomo zokulobola lo mfazi...zibekwe ngaphambili uba baza kuqhuba zona nxa bagodukayo...batsho bathi ke ekh' apha ke siyamshiya lo mntana...simshiya ke lo mntana...ngoku ke beyaleza le nto nje ke uthathiwe neempahla zakhe...wakufakw'[1063] endlini kokwabo...ekh' apha ke simshiya lo mntana...simshiya izifo zakhe ma'khe sinixelele...uze athi nx' anento anayo entsha...niyazi...sim— simshiya engenant' anayo akaso[1064] siguli akakhathazwa nto...use abe nento nje njengamntu engenasigxina sasifo sithile loo nto ke ilungiselela ntoni...ilungiselela okokuba yena nxa eshiywe apho waze wanento entsha yaziwe okokuba yinto angazang' abe nayo uyaqala ukuba nayo...ilungiselela ntoni ilungiselela okokuba uthe wanento e— eyayixeliwe[1065] ...kwaziw' okokuba yinto ekwa kuthiwe ukh' abe nayo...oo kubulelwe ke ngabantu basemzini...oko kuthetha kuhle...ukuthi xa bashiya umntana wabo...bayithethe yonke into anayo uze aziwe...batsho babeke ke igama elithi ke nantsiya ke inkabi yenkomo e'be siyiqhuba yobulunga bakhe ukuze nx' akhathazwa yinto engayanga ekhaya kuxhwithwe kulaa nkomo kungxolwe anxibe e— ibe nokudamba int' e'b'[1066] ingafunzelanga ndawo...iqhubekile ke loo nto babe[1067] bemkile...ath' abe[1068] nento ke kuxhwithwe ke kulaa nkomo...ithi ke yakuxhwithwa laa nkomo kwangxolo[1069] kuthiwe yinkomo yakowenu le...ekwakushiywe[1070] yona kowenu ekwakuthiwe[1071] xa sibona igazi lakho liphithizela 'ze sixhwithwe yona phila nxa sikuxhwithela kule nkomo kunje ngokokuba mawube ufikile nakowenu kuba wayinikwa kowenu inamalungelo ngokungena kwayo ekhay' apha...emzuzwini lokubon' ub' ehleli...iza kuphinda le nt' yale nkomo ikhathaze abe[1072] ngayinxiba imkhathaze abe ngayinxiba imkhathaze...kufumanisek' okokuba oo ngokuya yathathwa ngoduli...kufunek' iphindisiwe kowabo uze iziswe ngokutsha...nxa iza kuza apha abe kowabo naye ithi pha' kowab' ixhelelw' ibhokhwe kuthiwe siyakukhulula okokub' uye kuphilisa le ntombi pha' kulaa mzi kule nkomo kuthethwa nguyise wentombi...iphinde ihambe isilelwe njalo kuphekwe iinkobe zamazimba kwaXhosa kudalo!...ngoku ke ithi yakufika phaya ko— kumzi wakhe kuphinde nalapho ingeniswe ebuhlanti kuxhelw' ibhokhwe kuthiwe siya kungenisa ebuhlanti sikuvumile okokub' uz' uyenze into e'be kuthiw' uz' uyenze kowenu kusiliwe nalapho kuphekwe iinkobe zamazimba...loo nto ke buza kuselwa obu tywala kuphakwe ezi nkob' zamazimba...ihlale ke iqale ke loo nt' ibe nokuphila intombi iyenze yonk' int' emele 'ze iyenze izale kuphile nabantwana bayo kuba amasik' akowayo agqityiwe phela phela ngantsomi.


Notes

[1004] senzelwe: she seems to say, siliziwe, just before this word, but it is perhaps a false start.

[1005] 'ze: ukuze.

[1006] njengepali: ipali, from Afrikaans paal, “pole.”

[1007] yayiye: yabe iye.

[1008] yenje: yenze.

[1009] switi: from English “sweet.”

[1010] ayesithi: abe esithi.

[1011] yengawezikhumba: wabe engawezikhumba.

[1012] imicephe: she says, imacephe.

[1013] iidosha: from Afrikaans doos, “box.”

[1014] lalinemithi: labe linemithi.

[1015] uya: ukuya.

[1016] eweni: eliweni.

[1017] lesibini nolesithathu: lwesibini nolwesithathu.

[1018] bakudola: baya kudola.

[1019] 's': musa.

[1020] 'ba: kuba.

[1021] babe: bakuba.

[1022] ayethi: aye esithi.

[1023] ibebafazi: ibe nabafazi.

[1024] 'kakuba: likakuba.

[1025] kwaba: kwakuba.

[1026] yayisithi: yabe isithi.

[1027] oba': obabe.

[1028] 'ba: ukuba.

[1029] sizokuqonda: size kuqonda.

[1030] koda: kuya kude.

[1031] ndakuyithima: ndiya kuyithuma.

[1032] nakudibana: niya kudibana.

[1033] iyoba: iye kuba.

[1034] sakuyithuma: siya kuyithuma.

[1035] oba: okokuba.

[1036] i-emere: also, i-emele. From Afrikaans emmer, “bucket.”

[1037] lona: elona.

[1038] hambokubuza: hamb' uye kubuza.

[1039] ezinomntwenyana: umntwenyana, umntwenyama, umntu wenyama, “person of the meat,” i.e., the person for whom the celebration is being held, the bride.

[1040] bongena: baye kungena.

[1041] kokubanjwa: kuye kubanjwa.

[1042] yayikukuphuma: yabe ikukuphuma.

[1043] e'be 'ze: a ube eze = a eb' eze = e 'be 'ze.

[1044] asikuba: asikuko ukuba.

[1045] benjiwe: benziwe.

[1046] 'b': ibe.

[1047] isheleni: from English “shilling.”

[1048] yayizimali: yabe izimali.

[1049] eza': ezabe.

[1050] eza': ezabe.

[1051] neeponti: iponti, from English “pound” (sterling).

[1052] zingamaphepha: iphepha, from English “paper.”

[1053] kokuhlaliwa: kuye kuhlaliwa.

[1054] kundlalwe: kwandlalwe.

[1055] kwawuthi: she says ngawuthi.

[1056] iiblankethe: iblankethe, from English “blanket.”

[1057] kuxabelwe: normally palatalized, kuxatyelwe.

[1058] emera: i-emera; she also pronounces it i-emele.

[1059] 'ba: kuba.

[1060] lokutheza: luye kutheza.

[1061] e'be: ebabe.

[1062] bezokumendisa: beze kumendisa.

[1063] wakufakw': waya kufakwa.

[1064] akaso: akasiso.

[1065] eyayixeliwe: eyabe ixeliwe.

[1066] 'b': ibe.

[1067] babe: bakuba.

[1068] abe: akuba.

[1069] kwangxolo: kuya kungxolo.

[1070] ekwakushiywe: ekwabe kushiywe.

[1071] ekwakuthiwe: ekwabe kuthiwe.

[1072] abe: she says, aba.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page