University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A DIVINER HELPS A BARREN WOMAN

Listen to this section

Date:    September 19 1967
Time:    About 10:00 a.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Another woman
Narrative 1S-701
Tape 15, side 1

A woman is barren. She goes to a doctor, and she follows the doctor's instructions, but because she is not pregnant, her husband is angry, insisting that she is “not meeting your obligations to me!” But the doctor assures her that she is indeed pregnant. She gives birth, but before she can return to normal, her husband must go to the doctor to appease her. His wife tells him, “Now you understand what this is all about. I almost died because of the mystery of my barrenness, as if I were the reason for my inability to conceive.”

Ithi intsomi...umfazi nendoda...waze umfazi lowo waba nguye umfazi ongamithiyo...akazala konke bagqiba ixesha elide...behleli bobabini nendoda leyo...umfazi engamithi konke tu...id' es'ke yathi indoda emzuzwini omkhulu...igcakamele umfazi wayo lowo uba angade mhlayimbi amithe kodwa akaze amithe...yathi yona ifuna uba ithathe omny' umfaz'...imgxothe lo mfazi kuba akasoze[970] enze nto ekh' apha...ngoba akamith'...xa yayikhupha iinkomo zayo ezo yayizikhuphel' uba ifumane umntana...uthe umfazi ngobuhlungu baloo nto...waya kowabo...wathi makasiwe emntwini oligqira...onamayeza okokuba amnyange...uthe ke uyise lowo akumsa kulo mntu ngokuva int' embi ngentombi yakhe leyo...wamsa ke emntwini apho oligqira...emsa ephethe umkhonto engaphethanga nto iyenye[971] ...ufike wathi apho egqireni...ndizise lo mntana wam khawukhe umxilonge ukuba unantoni na...lithe ke igqira elo sondela ke ntombazana 'khe sikhangel'...isondele ke intombi leyo...liyibambile ke igqira layibamba entloko...layibamba esifubeni...layibamba esinqeni...layibamba esiswini ezants'...lathi hambokuhlala[972] ke ntombi...isukile ke intombi leyo yaya kuhlala phants'...lithe ukuthetha kwalo igqira hayi ke ndiyamva lo mntu...akanampilo kodwa ke engenampilo njalo into anayo isesiswini...apho esiswini sakhe isibeleko sakhe sifuna ukukhanywa amanzi...uthe ke uyise lowo xa lisitsho igqira wathi ewe ndiyeva ke...ngaba ke...ungakhe ulinge na...ngolo hlobo...lithe ke igqira andaz' kambe kuba abanye ndiye ndibalinge...mhlayimbi ke ndingakhe ndilinge...lithe ke igama lendoda leyo hayi ke ndiyamshiya ke apho kuwe ukuba uze ke ulinge ke...ushiyekile ke umntana lowo apho egqireni...akuba ke eshiyekile limsebenzile ke ngamayeza walo...limnyanga ngokunyanga kwalo...lisenza izinto zalo eliqhele kuzenza mntwini[973] xa limnyanga...ngoko ke lithe goduka ke ntombi...uze uhambe nawo la mayeza...uwaqhube ngohlobo endikuxelela ngalo...igodukile ke intombi leyo...yaya kowayo yafika yaxelela uyise okokuba lithi igqira la mayeza 'ze ndiwaqhube ngolu hlobo...ke hayi ke igama likayise kulungile ke mntana wam goduka ke...uyokuwasebenzela emzini wakho...igodukile ke intombazana leyo...yabheka emzini wayo lowo...ifikile emzini wayo...yafika yawasebenzisa ke amayeza ngako konke oko kube kuxeliwe ligqira elo...kuthe ke kwakuvela inyanga evelayo...yazibona ingayenzi into eb' iqhele ukuyenza...kuphindile kwathi kungekaqondakali nto mabayithethe ngaloo nto...kwavela enye inyanga yesibini...kuphindile yabona ingayenzi into ebe iyenza...yay'[974] intombi leyo ingakwazi ukumitha uba kuyintoni na...kuba ayizange yamith'...isukile ke ngonje intombazana ukuthi emyenini wayo...hee andazi noba kuyintoni na ke bhuti kasisi ngokuba ngoku ndibona iyinyanga yesibini le...ndingasaphindi ngoku ndiyetshintshini[975] ...ke loo nto ayifanelanga na okokuba ndiyokuyichaza egqireni apho ukuze mhlayimbi lithi mandiqinise na kula mayeza...okanye ngenye indlela libe liza kuthi mandiwayeke na...ithe ke indoda leyo ukuphendula hayi ke kulungile kuba nam ndinayo into endingayaziyo kwisithuba sala mayeza yiya phaya egqireni...ukuze uve ngalo noba umele kuwathi na la asekhoyo amayeza...isukile ke intombazana leyo yaya ke apho egqireni...yakufika egqireni ee camagu gqira! ee lathi igqira camagu ntomb' 'am!...oo uvela phi ntombi...hayi gqira ndivela ekhaya...ewe mntan' 'am...hayi ndiza kukuxelela okokuba yinyanga yesibini le ndingasaphindi nditshintshe...ke nakuloo nto amayeza lawa asekhona ndandimka nawo apha...ke ngoku ke andazi noba ndiza kuthi na ngawo...noba ndiqhube na...ndizokufun'[976] okokuba kusalungile na ukuqhuba ngawo...libuzile igqira elo okokuba wena ke ntombi...phaya ke kwelaa yeza lisenkonkxeni...ngabokhe[977] waphinda wawagalela na amanz'...ithe intombazana ukuphendula hayi andiphindanga kuba nalawa wokuqala...asekhona mancinci kodwa ngoku...iphindile igqira labuza okokuba eliya ke 'be ndisithi loje lihlafune ngaba lona lisekhona na...iphindile intombi ukuphendula egqireni yathi hayi elo lona ndaligqiba kunyanga yokuqala...oo hayi ke latsho ke igama legqira elo hayi ke ntombi okokuba kunjalo ngoku ke wayeke lawo amayeza ndiza kukwenzela elinye iyeza...lisukile ke igqira elo lathatha into elimba ngayo amayeza limka ke lathi ndilindele apho ndiyabuya...yahlala ke intombi leyo ihambile ke intokazi leyoi gqirakazi elo laya kukha ke amayeza...labuya ke ngexesha lalo...lifike lalenza ke iyeza elo laligalela kwasenkonkxeni lathi ke eli yeza ke uze ungaliciki...alikufuni ukucikwa kuba xa ulicikile liya kutshetsha livunde...yavuma intombi isithi camagu gqira...elek'[978] okokuba lithetha igqira elo ithi camagu gqira...ngoko ke ihambile ke intombi nelo yeza ke yagoduka...ithe indoda leyo yakhe umntana lowa akufika evela egqireni ephethe elo yeza...yathi elaa gqira uvela kulo lithi uyinto na noba akuyonto...ithe cwaka yathi cwaka yathi andiyazi le nto uyithethayo noba uthini na...ithe indoda ukuphendula elo gama ndibuza ukuba igqira elo lithe umithi na noba akumithanga...iphendule intombazana yathi hayi bhuti kasisi lithe igqira mna kum...ngaba ke ngoku xa ndithetha ngoku kuthetha mandiliyeke elaa yeza 'be ndilisebenzisa latsho ke landenzela eli...ngoku ke mna andiyazanga ke into kuba 'khange lide licacis' uba ndimithi e— lingakhange litsho nokuthi andimithanga...ithe indoda idanduluka ngomsindo ara![979] suka ungathini ukuya egqireni uze ngoku ubuye nomthetho ongacaciyo eyona nto uthetha yona...ngaba ke ub' uyokwenzani na phaya hamb' uhambe uye kwelaa gqira...uyokubuz' ub' umithi na noba akumithanga...injalo nje mna undilibazisile kuba ndifuna umfazi...ililile intombazana kakhulu yaliia isithi kwo! kwo! kwo! ibuhlungu into yokungamithi ndingathini ukuthi ngoku mna...ijike loo nto ibuzwe kum ngathi ndiyazenzela...noko kubi ukungacacelwa yindoda ithi kanti naxa 'se iyindoda yakho...ayikukhathalele nangelinye ixesha ingakukhathaleli naxa nawe sosiv'[980] int' embi...kubhetele ndigoduke...ithe indoda ukuphendula e— ulila amahala kuba ndisithi kuwe ngoku wawusiwe ndim egqireni...ngoku wena ubuya nenteth' engacacanga...ize kanti mna ndiyadleka ngawe kanti ndandidlekile ngokukulobola...mhla ndakuthatha kowenu...ndingayifumani ke int' endandikuthathela yona...wena ngoku uxhaphaza nje mna...isukile ke intombi leyo ihamba ilila...e— isiv' int' emb' ikhala...iyokufika egqireni apho yathi nkqo kwathiwa ngaphakathi i— ewe camagu gqira...laze igqira laphindisa ngelokuthi[981] camagu...ithe yona yahlala yalila yalila...lathi igqira yintoni mntan' 'am walapha izolo...waze waphinda namhlanje wafika ulila kutheni na...ithe intombi ukuphendula ewe gqira ndimele 'ze[982] ndibe ndiyalila kuba indoda yam indiphethe kakubi ngento yoba mna ndibuya apha...ndingakhange ndicacise okokuba wena uthi ndimithi na noba andimithanga...ke mna ke 'khange ndive nt' uyithethayo ngokumitha...ndise ndatsho ke kuyo...ithi ke ngonje ndiyifatshatsha kowayo ndimele ukuze ndimke indigxoth'...ke ithi iyadleka ngam kubhetele ndigoduke xa ndingayaziyo into endiyihambelayo...ndizokuqondisisa loo nto ke...kuba ke le nt' ibange ndize kuyiqondisisa...'be ndingakhange ndibe ndifuna uba ndiyinkazana ekhaya...ngoku ke ndibuza kuwe ke gqira...uba ndimithi na ke noba ndimithanga...lithe igqir' ukuphendula...lathi camagu mntana wam...ee ukuze ndithi kuwe liye ke elaa yez' ub' ulitya kuqala...'be ndisenziwa kukuba ndikuqond' okokuba umith'...uyabona ke ngoku...uyandikhathaza umyeni wakho...xa enokuthi ushushu wena...akusebenzise igazi okokuba malitsibe...uzama ke ngoku yen' ukwenje njalo ukupatyalakisa into ebe se ndiyisebenzile kuwe...thula ke 's'[983] ukulila yeka ukulila kuba mna ndithi kuwe hamba umxelel' uba iinyanga zimbini umith'...ee ihambile ke intombi leyo...ingaxolanga njalo kuba ayiyaz' int' eza kuthethwa ngumyeni wayo...ithe yakufika ke ekhaya yamxelela ke umyeni lowo...lithi igqira ndimith'...lithi igqira yinyanga yesibini...injalo nje igqira likathazekile phaya bhuti kasisi yinto...othe wena ndakufika apha wandikhathaza...aliyifunanga ke int' uba ndifike pha'[984] ndilila...lithi loo nto isaya kwenz' okokuba kukhululeke into eb' ikum...lithi nxa lithi liphambili libe semva...uthule ke umyeni lowo wathula wathula engathethi...wathi hayi...bubuyilo bakho obo benza loo nto ngoba 'be ndibuza kuwe...wen' akwayazi into onayo...akwazi nob' uyintoni kanti sovela[985] kumntu esiqhayise ngaye...hayi ke noko uxolo igazi lakho lingehla...noko lingaphuphumi yiloo ndawo kuba nam 'be ndifuna umithile...kuhleliwe ke kwahlaliwa ke wakhulelwa wazala...ekupheleni kwenyanga kunyanga yethoba wamzala ke umntwana oyinkwenkwe...uthe ke akuzala ngoku umntana oyinkwenkwe kanti indoda le ihleli nje ayingqini okokuba lo mfazi umith'...yaqala ke ngonje okokuba imcoselele...ihlale ngoku imthanda...yayiyeka laa nto yokokuba ib' iza kuthatha ntombi yimbi kunaye kuba yena engamithi...uhleli ke lo mfazi naloo ndoda yakhe bonwabisana ke ngoku...enguye una[986] kantemekana...wakhula ke umntana lo...uthe akukhula walunyulwa...iphindile ke intombi leyo yamitha ingabangasaphinda iy' egqireni...ithe ke yakuba ingayanga egqireni njalo ibe nokuthi yakuzala kunyanga yethoba...yamelwa...kwaphuma umntana yedwa kwakho izinto ezingaphumiyo...kuthiwe awu siza kuthini ngoku...ee uthe uninazala wayo hayi kaloku...noko mntana wam...kaloku lo mfazi wakho wamfunela igqira...ke nxa kukho int' exakileyo...kumele 'ze kuphinde kuyiwe kulo lize kuyijonga kanye mhlayimbi lingayazi...endaweni yokokuba sithabathe amanye amagqira kanti 'se likhona igqira lasekh' aph' loo nto iya kuba zindleko...khawukh' uye kulo ke kuqala...usukile ke umfana lowo...ukuya apho egqireni...uthe akufika apho egqireni...wanokunkqokqoza kwathiwa ngaphakathi ewe wathi molweni uthe akuthi molweni e— kwathiwa ewe uthe akuhlala phantsi...limjongile igqira elo lomkakhe labuz' okokuba akunguye umyeni walaa mfazana na eb' elapha na...uhamba ekh' apha...uthe umfana ewe ndinguye ndingumyeni wakhe...ke...latsho igqira kutheni le nto ubulisa isiXhosa esingesosegqira[987] ...uthe umfana andazi kaloku noko mama ukuba ndimele kuthini na nxa ndibulisayo...uthe e— ugqira lowo[988] hayi kaloku...xa ndiligqira lomkakho...ndililo igqira lakho omele 'ze uthi nawe xa ungenayo uthi camagu gqira...wathi ke umfana oo hayi uxolo camagu gqira nangoku ke ndiyacamagusha kuba kaloku ezi 'nto thina kuthi ziyaphuma ziphume zingena...le nto thina ayicaci okokuba nabani na umele 'ze athi camagu siba 'fan' ukuba umnt' othi camagu ngulowo s'uba[989] enyangwa apho...lithe igqira hayi xa kunyangwa apho kunyangwa owakho kunyangwa wena kuba kunyangelwa wena ib' inguwe ob'[990] uqaqanjelwe...ewe watsho umfana ndiyeva gqir' uxolo...ndiyacamagush'...uthe igqira elo ndiyakudla ke wena mfana...kuba kucaca okokuba akuyi kukwazi nokundinika inkomo yam yomlandu kuba akundixabisanga kanti ke umkakho ngoku 'se enomntana ngoku unomntana wesibini kanti wena akukabi nangxabiso ngam...kubhetele le nto ukuba ndiqale ngoku ukuzixhuzulela inkomo yam kuwe ndiyakudla ke...ndifuna undinike ithokazi lebhokhwe ngendawo yokokuba wena uthe wakufika apha akwabi nasimilo...oo watsho umfana...hayi ndiyacamagusha gqira ilungile naleyo indawo ndiya kulikhupha elo thokazi lenkomo[991] ...ngoba umkam umasu[992] mabini...hayi ndiyadlala ngoku noko ndiyonwaba ngoku noko ndifana nabo abanye kub' oontanga bam...bebese benabantwana abanintshi...mna ndingenaye umntana...usukile umfana lowo wathi ndiyacela indlela ke gqira...uhambile ke wacela indlela leyo esithi ndiya kubuya ngayo neyona nto 'be ndiyicacele kuwe ukuba mandiyithethe...wemka ke umfana...ufikile umfana ekhaya...tata phaya igqira lindidlile...igqira lindidlele into endithe mna ndab' andiyazanga...into yokuba nam ndingacamagusha...ndise ndathi molweni...livumile kanti livuma nje noko linayo into engaphakathi...liyithethile ke loo nto...sibe nokuxoxa siphikisana...phofu ndingaphiki kakhulu tata ndisithi 'be ndingaz' okokuba nam ndingacamagush'...lithe ke lakubalisa okokuba nxa linyanga umkam linyangela mna iindleko ngezam[993] ...umntu uyacamagusha xa esegqireni lomntu wakh' eb' emsile..ke noko ndayibona loo ndawo uba inyanisile...lindidlile ke landidla ithokazi lebhokhwe...ngokuswela isimilo...lisithi eyona nto ibonakalayo kum ngathi andiyi kuwukhupha umlandu walo 'ze[994] kanti mna ndiyifumene int' ebe ndiyifuna kuye...kuba umkam ngonj' umasu mabini...uthe uyise ukuphendula inyanisile loo nto mntan' 'am...kaloku amagqira la ngabantu abacengwayo...kuba ngabantu abathwasileyo...kuba ngabantu abalawulwayo...us'ke umntu abe nehlaba us'ke umntu angalenzi kakuhle iyeza lakho xa uthe wena akwamnika mbeko...kufuneka umnike imbeko uz' akwenzele int' entle...lithathe ngoku elo thokazi lebhokhwe lingatshonanga nje ilanga...ulise uze akubone okokuba uyothukile into eb' eyitheth'...khona 'ze[995] akwazi ukuzingxenga...uthe ke umntana enkosi kakhulu ngodliwo lam lanamhlanje kusasa...loo nto indikhathazile...ndad' es'ke ndabon' ub' andinakuhlala kakuhle kuba ndiyaqond' okokuba imkhathazile yena...ngoko ke ndifuna ke avele azokuxola ndizokuxolisa yena...lisukile ke igqira elo lavela emnyango...lathi oo ndiyacamagusha[996] ...camagu ke mfana...hayi um— umnt' uzibetha ngokwakhe...akukho mntu ubethwayo kuba uswazi olu lukhiwa kwakuye umntu...'ze aphinde abethwe ngalo...mandithi ke uluthathile kum uswazi...esandlen' ulubeke phantsi...ngoku ke ndiyakuphulula kuba noko umlomo lo wam ub' use uyithethile into ekuchukumisayo egazini...hayi k' uxolo ke mfana ndixolile nam ndlela ntle ke...watsho ke wathatha uthuthu ugqira lowo eziko walugalela emqolo ebhokhweni apho wathi yiyekeni ke...nantso ke bantwana nize niyiqonde le bhokhwe ndifuna iphawulwe ngumyeni wam ke yena ke usesemgidini mfana...ukuba le bhokhw' ingaqhwesha e— yafika pha' kowenu yaphuncuk' ebantwaneni uz' uphind' uyibambe ngentambo...uyizise aph'...uphendule ke umfan' wathi ewe gqira camagu ndiyeva...ndiya kuyenza loo nto kuba le bhokhwe ndiyizisa apha nje ndiyizisa ngentlungu...efuna ukukhulula wen' ungahlungelwa ndim...ukub' iqhweshile ke uya kubona ngam ngenye ixesha ukuba ayidukanga emhlambini wezinye iibhokhwe ndiya kuyizis'...ucamagushile njalo ke ugqira lowo...uthe ke umfana hayi ke ndisagoduka ke mama uthe ke ugqira hayi camagu mfana hamb' akukho nto kulungile...sobuye[997] sibonane wacamagusha k' umfana wahamba...wagoduka ke wakufika[998] ekhaya...uthe akufika ekhaya wamxelela ke uyise lowo okokuba hayi sidibene nogqira kwok'! ndambon' ub' usakile[999] wahleka ese kude wath' esiza ndambona kw'[1000] esesuka tat' uba hayi wonwabile yahleka le ntokazi yancuma ndabon' uba hayi yonwabile hayi nam ndimke 'se ndonwabile ngonje pha' 'se sincokola kakuhle akwabikho nt' ikhoyo...kwabonakala ke ngoku nasemfazini kukuhle wathi yho! bhuti kabani...ndihleka ukundigxiza kwakho nxa ndivel' egqireni...ngoku soyiqonda[1001] nje le nt' ub' inje...he! ndaphants' ukungabikho kanene ekhay' aph'...ngesimangandini sokokuba mna ndingamithi yangathi ndim l'[1002] ungakwaziyo ukuzimithisa...yathi indoda yakhe hayi 's'[1003] ukuyiphinda int' ebe 'se iphelile kaloku...wenzani na wena phela phela ngantsomi.


Notes

[970] akasoze: akasayi kuze.

[971] iye: i, subject concord and relative particle; y, copulative; e, relative particle.

[972] hambokuhlala: hamba uye kuhlala.

[973] mntwini: or emntwini.

[974] yay': yaye.

[975] ndiyetshintshini: from English “change.”

[976] ndizokufun': ndize kufuna.

[977] ngabokhe: ngaba ukhe.

[978] elek': from Afrikaans elke, “every time.”

[979] ara!: a strong curse.

[980] sosiv': se usiva.

[981] ngelokuthi: ngela ukuthi, ngelizwi lokuthi.

[982] 'ze: ukuze.

[983] 's': musa.

[984] pha': phaya.

[985] sovela: se uvela.

[986] una: unina.

[987] esingesosegqira: esingesiso esegqira.

[988] ugqira lowo: a shift in concords, from igqira elo.

[989] s'uba: sukuba.

[990] ob': obe.

[991] elo thokazi lenkomo: earlier, she had spoken of ithokazi lebhokhwe as the fine, and inkomo yomlandu as a payment for the cure.

[992] umasu: unamasu is the fuller form, but it is not usually employed.

[993] ngezam a Hlubi form; the Xhosa form is zezam.

[994] 'ze: ukuze.

[995] 'ze: ukuze.

[996] After the young husband's elaborate and apologetic greeting, Masithathu Zenani's igqira becomes gushingly polite and syrupy. The young man has made his apologies, has paid his fine, and the doctor's situation is again secure. (Masithathu Zenani is herself a doctor, and this narrative sometimes takes the form of a colorful advertisement.)

[997] sobuye: siya kubuye.

[998] wakufika: waya kufika.

[999] usakile: from Afrikaans sak, “sag.”

[1000] kw': kwa.

[1001] soyiqonda: se uyiqonda.

[1002] l': lo.

[1003] 's': musa.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page