University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A WICKED AUNT VICTIMIZES HER TWO NIECES

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 2:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-689
Tape 14, side 2

An old woman asks two sisters to lick the humor from her eyes. One of the sisters does this, the other is repulsed. Later, they visit their aunt who attempts to destroy them. Nature, in the form of an intengu bird, intervenes, and the girls escape.

Kwathi ke kaloku ngantsomi[898] ...yaziintombi...aba bantwana ke kowabo apha kwabo...bafuna ukuya kubona udadeboyise...beziintombi bobabini besalekelana...bahambile ke ukuya kubona udadeboyise lowo...bephethe imiphako kuba kukude kwadadeboyise...bathe ke bakuhamba njalo...baphikisana ke apha endleleni...wath' omnye ngokuya sakhe say' aph'...kwadadebobawo...sasingahambi ngale ndlela...wath' omnye uh uh sasihamba aph'...wath' omnye hayi bo sasingahambi apha...noko ayinje lento...bahambile kodwa ke kolo phikiswano labo[899] ...kwath' ekudaleni behamba...badibana nomntu ke ngoku...oo lixhegwazana onobuthuku amehlw' ethe qho bubuthuku...buluhlaza bubune[900] ...lathi ixhegwazana elo...khanize kundikhoth' aph' obu buthuku emehlweni bantana[901] bam...baze ngoku banyanya bacaphukel' obu buthuku...uthe ke lo yena umncinci waya kwelo xhegwazana...waburiphiliza ke wabukhotha ngolwimi ebuginya...ngoko ke le intombazana inkulu[902] yabe ikhonyuluka ihlanz'...icaphukela le nto yenziwayo yile ntombi incinci...uthe ke ngonje akugqiba njalo lowo...lathi ixhegwazana elo uyabona ke mntana wam...indlela oya kuyihamba ke iya kuba ntle 'bona[903] nje...ngokuba uya kukwazi ukusind'...ngokuba indlela le uza kuyihamba isaza kugqithisela kundawo ob'[904] ungayi kuzo wena...naxa nje ndisazi mna okokuba niya kwadadeboyihlo...nisaza kuhamba nihambe ke niyigqithe indima kadadeboyihlo...nihambe kwezinye iindima...uyabona ke nakufik' apho kwadadeboyihlo kuza kuba sisimanga futhi le ndlela nihamba ngay' ayiyo...indlela ebe nimele kuhamba[905] ngayo niyiyekile...ngoku ke ndiza kukuxelela ukuthi ngaphambili aph' uz' ujike...uz' ujike kucala lasekunene...ungayithabathi indlela ebheka ekhohlo...kanti ke nakufika kwadadeboyihlo pha' walimala udadeboyihlo...ngoba wajika yena akabi nguye umntu wasisigebenga utya abantu...nani aba uza kuninqwenelela ukunitya...kanti ke naxa nibuya njalo ningenzek' okuba ningabuyi ngandlela igodukayo...nihlangane nezinye izitrayika[906] ...ndithe kuwe mntana wam inene inene...uya kusinda ezintshabeni okuba uzithobile...bahambile ke abantwana abo njalo...uthe ke bakuba behamba loo ndlela yabo ithe ke le ntombazana...yakufika kweso siphambuka 'be kuthiwe kujikwe kuso sasekunene...masihambe...masijike aph'...ngoba 'be kuthiwe 'ze sijike apha...le ndlela ijika kule ndawo...uthi ke lo hayi...andinandlela iya kuze ijike aph'...yakugqib' okokuba mna ndikwazi kwadadebobawo...kungekho ndlela yakhe yajika kwesi sithuba...ndiyakwazi kwadadebobawo andixelelwa...uz' uthi njengokokuba ulamba kangaka nje...uhamb' usity' ubuthuku...ungabutyeli kum...uz' uzityel' esiswini sakh' ubuthuku bakho...mna ndiza kuhamba ngendlel'...ebheka kwadadebobawo...bahambile ke njalo...uthe lo mntan' kuba yena noko ululamil'...undwebile lo...ngul' umncinci lo ululamileyo bahamba njalo behamba olo hlobo...kwalile nxa kuphiphiphi wathi hee!...hayi bo noko ke sisi...ngoku...ndiyayoyika mna le nto yokuhamba...sithi sisiya kwadadebobawo uthi wena ngoku masihambe ngale ndlela...jonga ngonje le ndlela isisa...wakhe wayibona na laa nto siya kuyo...elaa hlathi wakhe walibona na ngokuya wakhe waya kwadadebobawo...wathi lo ihlathi eliphi...kutshiwo ngul' umdala elaa hlathi uyabon' uba ngumlambo kweliny' icala...uyabon' uba lihlathi kweliny' icala...uyabon' uba kweny' indawo...lidobo...yintoni ke leyo...wathi uyabona bukuphambanisil' ubuthuku bekhehlekazi...ubuhluthi bume ngengqosha...'zange ndimbon' umntan' uriphiliz' ubuthuk' emehlwen'...ngonje akuyazi indlel'...ngonje uthi wena ngamahlathi lawa uthi wena ngamawa lawa uthi wena yimilambo leya...kanti yindlela...ngonj' uphambene ndiyahamba ke mna...uhambile ke yona lo mntana wathula...ethula kodwa eqond' okokuba noko uhluphekile kuba lo uthetha le nto akayiboni le nt' okokuba injengoba etheth'...bahambile njalo...kanene apho ke bathe bakuba befika kuloo ndawo...bafike emzini apho...kumzi onomntu omnye...lo mntu mnye uhleliyo umile akahlali phantsi akagobi akathini ume nje nqo ngokwepali[907] ...uthe lo mntu kubo akagobi nentamo akagobi nesinqe akagobi namadolo...wathi lo mntu yhu! watsho lo mntu esi sixhinxilili eyipali enjalo...ehee abantu aba kule ndawo ngaba ngabant' abavela phi na...ithe le ntombazana ukuthetha kwayo...siya kwadadebobawo thina...singabant' abavel' ekhaya siya kwadadebobawo...wathi lo mntu kwadadebebawo apho niya khona indlela iyiyo na le nihamba ngayo...uthe le ntombazana uba asiyiyo ayiyo kuwe wena mnt' ungenadadebobawo uphaya thina yiyo kuthi kuba siya kwadadebobawo...ithe le ntombazana incinci kahle sisi kahle sisi asiyondlela le...'be ndithe kuwe indlela yileya 'be kuthiwe 'ze sihambe ngayo ngapha ekunene...wase[908] wena wandingxolisa...yaphinda l' indala[909] intombi yathi unento yokuphambana mntanandin'...'zange ndimbone kad'[910] umnt' oty' ubuthuku...u— umele uze uphambane kuba ayiyo nto yakha yatyiwa leyo...oo bahleli ke njalo wathi ke lo mntu...uyabona ke ntombi mn' andigobi...uyabona ke mna ntomb' andibhek'...ndiphelele njengoba ndinjenjenje...int' ebange ukuba ndibe ndisekhona...yint' uba ndinje...uba wena wena mntu unamalungu athambileyo ukwazi ukubheka ukwazi ukugoba kodwa ndithi kuwe wenzakele namhlanje ngoba apha 'zanga kuhambe mntu...eli hlathi eli uthi wena lihlathi asilohlathi...kwakunye nale nt' uthi ngumlambo ayingomlambo...kwakunye nale nt' uthi lidobo ayilodobo...ezo 'nto xa zizonke...sisilwanyana esiya int' ekhoyo simabalabala...nangoku ke silele ukuvuka kwaso...aninguwo nina nomthamo...usukile ke lo mntana lowo mncinanana wathi sisi masihambe watsho wamthi chu ngesondo lengubo...umdlikizile omnye ngamandla wathi usile[911] ...'zange ndimbon' umntan' ophambene bubuthuku bexhegwazana...uphambene lo mntana...ikakade kade kade kade ub' uth' uz' uty' ubuthuku bamanyange...us'[912] waphambana...unani na unditsalela ntoni...watsho wam— wamxhikriza[913] wakuwa[914] ...uvukile omnye...wathi ke kanti ke sisi andinakh' uba ndingalwa kuwe...int' enayo ndithi masihambe...qha masihambe...hayi wade wahamba...wahamb' emthuka njal' esithi iphi ke loo ndlela leyo ke uyaziyo wena uba ngeyo[915] kwenyani...wathi hamba sihambe siyojika kulaa ndawo 'be siza kujika kuyo...bahambile ke ngoko...bathe bakuba behamba njalo...bade bathi thu kulaa mthi 'be kuthiwe 'ze bajike kuwo...bajike ngalaa ndlela iya pha'...bajikile ke ngaloo ndlela...bayithatha ke indlela yasekunene...'se bengasayithathi ngamvano...'se beyithatha ngalo hlobo lokokuba lo 'se eqond' okokuba utshonelwe lilanga kungekho yakhe...bahambile ke kuloo ndlel'...bathe bakufika ke kwadadeboyise apho bafika ke kukh' umntu omlenze mnye nonengalw' enye...ufike lo mntu wathi yho yho yho yho...nivela phi...bathi bona sivel' ekha' sizokubon' udadebobawo...wathi lo mntu yhu! udadeboyihlw' apha hayi sigebenga[916] nangok' akakho...nangoku uyokuzingela umntu u— nangoku anganitya ize niyazi loo nto...kwo! ndiv' int' embi nam engandityi nje...yint' uba inyama yam ikrakra...yaba krakra waze wandiyeka ke ngenxa yenyam' ukuba krakra ndihleli ngolu hlobo aph'...uza kuza apha ephethe umntu...uyamty' umntu ephethe inyamakazi kuba ke mna nditya inyamakaz'...bahlala ke njalo ke abantwana...futhi k' uza kunibulisa...'ze ningavumi ke...amange ukwanga ke kukuncamis' emlonyeni...ukudityaniswa kwemilomo 'ze ningavumi...i— adibanis' umlomo wakhe nowenu...ngokuba ub' uyenzile loo nto...wawudibanisa...uya kusuka nawo uza kuwugrunya ngamazinyo...bavuma k' abantwana bahlala...bahleli bahlala bahlala ke...mm— kwavakala wathi nangoku ke niza kuv'...kwavakala ke ukuza kwakhe...kwazizingqi kwangumoya kwayintoni[917] ...kwavuthuza wafika...uthe ke akufika wathi godlo...uxwabiyo le ndoda ayibuleleyo engumntu...baqal' abantwana bakujonga ngamehlo kwewo! kubi ngoku...xa kanti kunje...wathi yhu! yhu yhu yhu tyhini mlenzana-mnye...yintoni ku— yintoni kunuka ntoni ngobani n' aba...wathi yena ngabantwana bomnakwenu...wathi yhu yhu abantwana bomnakwethu abantwan' oo wabulisa...wabulisa yho yho yho bandi— bandiphathele ntoni wabulisa komnye...wath' akubulisa komnye wathi gobo ngozipho[918] ...wath' omnye yho! shu! dadebobawo...ewe...waya kulo u— umdala...wathi ke lo umdala akumbulisa wathi molo mntan' 'omnakwethu[919] yiza mntan' 'omnakwethu waya umntan' 'omnakwabo zum molokonco wamthi vunyu umlomo[920] wawutya kuba yinyama ayifunayo leyo...wahlala ke lo yho yho yho yho dadebobawo...awu uhlalile ekhala njalo...wahlala pha' wathi hayi bububele ndigqib' ububele mntan' 'omnakwethu be ndigqib'ububele...wahlala ke...uhleli njalo kulaliwe ke ngokuhlwa...kwakugqityw' ukuphekwa ezi nyama kuphekwe lo mntu kwaphekwa le yenyamakazi...yathi yakophulwa le...yomntu wayitya yena...udadebobawo wabo lowo...wathi le yenyamakazi wayophula...wayibeka apha yatyiwa ngumlenzana-mnye kunye nezi ntombi zomnakwabo...kuhleliwe njalo...kuthe kwakubon' uba kunjalo kwathiwa makulalwe kwalalwa...yaze ke ngonje kwathi kwakulalwa phantsi...waye esithi umlenzana-mnye ningakhe nilinge nilale...anicing' uze nilale aph' anganixabeli ubom...noba 'se ningabantwana babanakwabo[921] ...kulaliwe ke...kwalalwa...usukil' udadebobawo...wacwashuza...waya pha' kwelaa cala epheth' izembe...wala x' athi cwashu cwashu cwashu...yathi le ntwazana incinci kuba ayilalanga ihleli...le inkulu ilele...yathi shu shu shu shu siyatyiwa zintakumba zendlu kadadebobawo...usuke wathi yena oo! hayi into yobubhanxa bent' yentakumba andiz' kuyazi...jwi! ingutyana yaleka leyo ingubo...zintakumb' ebe zitheni ezi...baleka ke loo ngubo balala...waya kulala naye esililini sakhe...ulalile esililini sakhe uthe akub' elele kweso silili sakhe kwamzuzu kwamzuzu bethule...uphindile wesuka...cwashu cwashu cwash' epheth' eli zembe...wathi x' akude kufitshane yaphinda le ntwazana yathi shu shu shu shu iintakumba zendlu kadadebobawo kwo! sakulala[922] nini sabakho[923] ukungalali...wathi yinqakralana yomntana enani na l'[924] ingasalaliyo...le nqakrala abanye belele bezise kahle linje ukusa[925] ...wathath' isikhaka...wasithi jwi! kuye...wasithatha isikhaka umntana...wasibeka...uth' akusibeka phezu kwakhe...waya kulala udadeboyise...uphindile udadeboyise...wacwashuza...cwashu cwashu[926] ...yathi le ntwazana yamfikila kul' indala uba mayivuke yayimfikila...yath' ukothuka kwal' indal' yathi undimfikilela ntoni na[927] utheni usuk' ube undimfikila mna ndifun' ukulala suka...wathula wathi tu lo akathetha yena...mh mh dadebobawo hayi bo kunjani kwelo lakh' icala siyafa ziintakumba...yho! le nqakrala ihleli...le nqakrala lo mntana unje wesuka lo dadeboyis' waya kulala kwelaa cala...uphindile...xa kunjalo...kwavakal' ub' ulel' udadebobawo...ubuthongo bufikile nakuye...wagronqoza warona kwatsho kwakhala neenkomo esiswini kwakhala yonk' into neenkuku...isisu segruxu akukho nt' ingakhaliyo...hayi ke ngonje...oo ulele bev' ub' ulel'...wamvusa ke lo mntan' umncinci wavusa lo umdala...hayi ndiyeke mna...ndiyeke 's' ub'[928] uvusana nam...unani na kakade...athule lo mntana...amvuse masihambe[929] ngok' udadebobaw' aleleyo...hayi hayi ndiyeke...ube undivus'[930] ...athule lo mntana abon' uba uza kud' avuke esaa sigebenga...sive uba siyavusana aph' ayek'...kube mzuzu aphind' amvuse...yade yavuka le nto wayitsala...ngemilenze wayikhuphela phandl' eyiruq' ok' kwesileyi[931] ...yath' akufika phandle...wathi yhu yhu yhu yintoni ngathi ndikuvus' ub' ungavuk'...ngonj' akuyazi le nt' uba siza kugetyengwa apha utheni ngoku...hayi bo nomlomo wakh' utyiwe wenzani[932] ...masigoduke...hayi sakuthini[933] ebusuku...kwesi sikade[934] ...hayi vuka sigoduke akukho busuku[935] ...hayi mna ndiyozela...wozeliswa yintoni...wade wamqingqisa wavuka ke...bahamba ke...bathe ke bakuhamba...njengokuba kulaa ndawo bebelele kuyo babek' esaa sikhaka kunye nelitye...ilitye ebe liphay' emva kwabo...balambathisa ngesaa sikhaka wonke la mabikibela eb' eman' elahlwa pha' ngudadeboyise bawafumba pha' benza imiqulu yokungathi ngabantu...bahamba ke...yonke ke le nto yenziwa yile ntomb' incinci...ayenziwa nguntem-ntem l' umdala...hayi l' umdala akaz' apho kuyiwa khona ufuna kuhlaliwe ezi min'...bahambile k'...bathi bakuhamba ke ngoku...oo...wavuk' udadeboyise khuphululu...kwo! balele...mp! balele ngoku wathath' izembe lakhe...walifak' elityeni...wathi zembe lam khalipha ndiza kuty' umntu ngoku ndiza kuty' amabengebenge...zembe lam...zembe lam khaliph' uza kuty' umntu ngoku uza kuty' amabengebenge[936] ...latsho lakhali[937] k' izembe...wasukuma wacwashuza waya kwelaa cala...wabamba ngalo zozibin' izandla...watsho bo helele[938] elityeni...latsh' izembe layintlunyuva[939] ...wathi kho kho kho kho kho kho bemke kwaphetolo[940] ...usukile ke ngomsindo...wahamba ke...walola izembe lakhe okutsha ngoku walilola walilola walilola walilola walilola izembe...wasisibentele[941] ...amabele ke wakhe la wokuncancisa aruq' apha phants' emhlabeni...athi rrrrrr wathath' elinye walithi tyu! kweliny'icala...wathath' elinye walithi tyu! kweliny' icala...wasisibentele ke ngonj' endleleni esukela ke...ok' ebekeke emkhondweni...kuye kwala ukuphuma kwelanga...yathi intomb' encinci yho yho nank' udadebobawo azi singabant' abayintoni na...yathi l' indala eyona nto ndidiniwe mna[942] ...andiyazi loo nto...hee weth' uth' udiniwe nje kant' udadebobawo nguye l' epheth' izembe...ndithi kuwe ndidiniwe...mna andiyaz' loo nto...kuba ndidiniwe...kwo! ungathin' ukudinwa sisesonakalelwe...hayi suka ndidiniwe...hee weth' udadebobawo siya kusuka simxelele uba sidiniwe...tyhini![943] eza[944] kusity' umntu!...oo uth' isengudadebobawo l' uty' abantu...umlomo wakh' uphi...hayi masibaleke maan...wamruqa babaleka ke...wafik' udadebobawo...wale uba abe kude kufitshane nje kuba yena ubaleka one[945] oku komoy' akabaleki ngandlela kuba akasaphiwa ngandlela ngale nt' aty' abantu engumntu...wath' uba a— abe kude kufitshane...yathi le ntombi incinci oo usifumene...ngok' udadebobawo...yathi wavel' udadebobawo hayi Noma ndinqen' ukuvuma...wavel' udadebobawo hayi Noma...uza kusixabela hayi Noma...ngezembe elibukhali hayi Noma...oo wasuk' udadeboyise

wath' yingom' 'am leyo
uyenzelwa ngubani na...
wath' yingom' 'am leyo
uyenzelwa ngubani na[946]

hitsh' hitsh' hitsh' hitsh' hitsh' hitsh'[947] waya kuthi ngqiiiiiiiii! ngendlu yakhe...wangqinibeka ngendlu yakh' udadebobawo...kwathiwa yho! heeeee! wathi tyhini! hleze 'se ndilapha ngoku...kwak'! bandiloyile...'se ndilapha[948] ...kwo! waphinda wabethelela udadebobawo...waphinda waya kufika udadebobawo...kwala xa kufitshane kwa— kukumthi ke olengalenga bawusukela abantwana...waphinda umntana wathi kwo! nank' udadebobawo 'se kufitshane...ee sakuthini[949] ngoku...

wavel' udadebobawo hayi Noma...
uza kusixabela hayi Noma...
izembe libukhali hayi Noma...
wathi bathin' abantwana bomnakwethu
yingom' 'am leyo
uyenzelwa ngubani
yingom' 'am leyo
uyenzelwa ngubani...[950]

wathi ngqe[951] ngendlu yakh'...hee! oo kulungile...oo ke ngonje nxa kunjalo ke...bade bafika k' emthini ke ngonj' omde bakhwela ke ngok' kuloo mthi...bakutsho[952] phezul' bathe bakukhwela ke kuloo mthi wafik' udadebobawo...evela kwasemzin' 'akhe ngomva...wathi asihlangananga ngako yimbali asihlangananga ngako yimbali ubabona phezulu[953] ...waye ke lowa umncinci umntan' engcangcazela...isidemadema[954] esidala sithe bhexe ubuxuse lo akananto yakhe konke kule nto...uphayiphayi lo...wathi asihlangananga ngako yimbal'...wathi lo mntana kwo! azi sakuthini[955] n'...wathath' izembe lakh'...wathi yahaa!...wathi zukhekhe! emthini...khekhe! u— u— uxabela lo mthi uba mawuwe...kuze kuwa ezi ntomb' aze kuzitya...wal' umthi xa uthi ukuthi yekethe...kwe thu[956] intaka...intaka intengu[957] aph' ezintakeni...ye[958] rrrriwu! yathi

ntengu ntengu macetyana...
az' ub' abantwana babant' aba benzeni na
ndihleka namthi!
uthi gomololo!

wathi gomolol' umthi gomololo wath' tyhini! yintak' etheni na le kwo! wayisukela le ntakaaaaaaa[959] ...wadibana nay' intaka wayibamha...wayitya...shwam shwam shwam shwam shwam kanti kukh' usiba usiba anga— angalufakang' kub' utya yonke loo nto neentsib' ezi...kanti kukh' usibana oluwe phantsi...hhe emthini hhe hhe[960] sihlangen' hhe wal' umthi xa uthi tya tya tya tya...lesuk' olaa siba...le[961] phe phe phe phe lenye lenye...lathi

ntengu ntengu macetyana
az' ub' abantwana babant' aba benzeni
ndihleke namthi
gomololo...

we[962] gomolol' umthi...kwo! wasukel' olaa siba...walusukela walubamb' usiba walutya walugqiba...wagawula umthi hhe akukho ntaka ngoku hhe hhe taaaaa umvungulo kuye[963] umvungulo walaa ntaka...taaaaa umvungulo nxa asathi hhe taaaa umvungulo...wathi umvungulo rrriwu!...

ntengu ntengu macetyana
azi ub' abantwana babant' aba benzeni na
ndihleka namthi
gomololo

gomolol' umthi...wathi yintoni ke litshoyo akaze awubone ke ngoku...yintoni ke litshoyo...umvungulo ke akawuboni kalok' umvungulo mncinci kalok' awukho...akayibona konke le nto...hayi bo we[964] gomolol' umthi...waba ngagawula...wasuka lo mvungulo watheth' akawuboni...yathi intombi phaya phezulu Mbambozozele! Ntumntumshe![965] ...khanisikhawulezele...zeza izinja zakowabo ezimbini ezingamanges'[966] ...kuthiwa ke kukho izinj' ezingamangesi nezingamabhaku...nezingamatwina nezizingqeqe...ezi ke kuthiwa zingamangesi zincalancala zingaka zagalelek'...zamtya ke...udadebobawo lowo wabo...zamtya zamgqiba...washiyek' engamathambothambo zamhleza nje zingamqhawuqhawuli...ithath' ibele iye kulityela pha'...ilirutyul' elingumgqe...ithath' um— i— i— i— impundu iye kuyityela pha' inja ithath' enye ibele iyolityela pha' eny' izothath'[967] impundu iyoyityela pha' washiyek' engamathamb' emhloph' emhlophe mpe! udadeboyise wabantwana...heeee ngoku ke masihambe...wehlika ke emthini iintombi...uthe yaca ke udadebobawo phantsi zithe zakohlika iintomb' emthini waye elapha umnakwazo omkhulu ehamba nezinj' ezi zahamba ke ngoku naye zigoduka naye...izinja ezo nezi ntombi zibalisa ke indlela yokokuba zona zihambe ngolu hlobo...ziphikisene endleleni[968] ...ziphikisene nje yile incinci...yaye nale inkulu ngoku...'se ivum' ukuthi ndiphantse ukwenzakala okupheleleyo...ngenxa yokuba 'be ndimphikisa lo mntana...ndizokubona[969] mva loo nto...phela phela ngantsomi.


Notes

[898] This is a very animated performance throughout, filled with drama, humor, and ideophones. Masithathu Zenani's audience includes a number of children, and she includes segments calculated to delight them.

[899] labo: lwabo.

[900] bubune: two meanings seem possible here, “stale” or “in all four corners of her eyes.”

[901] bantana: bantwana.

[902] le intombazana inkulu: normally, this phrase would be le ntombazana inkulu; when the definite article is retained, the phrase is,intombazana enkulu. Masithathu Zenani retains the definite article and the subject concord for emphasis.

[903] 'bona: ubona.

[904] ob': obe.

[905] kuhamba: ukuhamba.

[906] izitrayika: from English “strikes” (“adventures”?).

[907] ngokwepali: from Afrikaans paal, “pole.”

[908] wase: wasuka.

[909] l' indala: le indala.

[910] kad': kakade.

[911] isile: from English “silly.”

[912] us': usuke.

[913] wamxhikriza: cf. -xhimfiza.

[914] wakuwa: waya kuwa.

[915] ngeyo: Hlubi form. Xhosa form: yeyo.

[916] sigebenga: sisigebenga.

[917] kwazizingqi kwangumoya kwayintoni: kwaba zizingqi kwaba ngumoya kwaba yintoni.

[918] gobo ngozipho: in a low voice.

[919] mntan' 'omnakwethu: mntana womnakwethu.

[920] Ideophones: zum: closeness. molokonco: clinging. vungu umlomo: ripped her mouth off.

[921] babanakwabo: bomnakwabo.

[922] salukala: siya kulala.

[923] sabakho: siya kubakho.

[924] l': le.

[925] bezise kahle linje ukusa: I am not certain that this is the correct transcription.

[926] cwashu cwashu: she whispers this.

[927] undimfikilela ntoni na: in a very excited tone, followed by audience laughter which persists sporadically throughout the performance.

[928] 's' ub': musa ukuba.

[929] masihambe: forcefully.

[930] hayi hayi ndiyeke...ube undivus': in a high voice, angrily.

[931] isileyi: from Afrikaans slee, “sledge.”

[932] The laughter continues.

[933] sakuthini: siya kuthini.

[934] kwesi sikade: I am not certain of this transcription.

[935] hayi vuka sigoduke akukho busuku: loudly, excitedly.

[936] Laughter.

[937] lakhali: labukhali.

[938] helele: she shouts this.

[939] layintlunyuva: laba yintlunyuva. Also, indunyuva.

[940] phetolo: phezolo. She pronounces it, phetolo, for emphasis, or is a hlonipha term.

[941] wasisibentele: waba sisibentele.

[942] Laughter continues throughout this part of the narrative.

[943] tyhini!: with excitement.

[944] eza: esiza.

[945] one: she uses the English word.

[946] She sings these words.

[947] hitsh': very rhythmically. hitsh': a variety of huntshu. There is much laughter.

[948] 'se ndilapha: in a high voice.

[949] sakuthini: siza kuthini.

[950] She sings, amidst much laughter.

[951] The laughter continues.

[952] bakutsho: baya kutsho.

[953] asihlangananga ngako yimbali ubabona phezulu: this is almost sung.

[954] isidemadema: from English “damn.”

[955] sakuthini: siya kuthini.

[956] kwe thu: kwathi thu.

[957] intengu: fork-tailed drongo (Dicrurus adsimilis). “Length 9-1/2 — 10-1/2 in....Iris red; bill and legs black....A common and very conspicuous bird which perches boldly in pairs or alone on prominent vantage points. Parties may be seen when numbers are attracted by quantities of insects such as flying termites emerging from the ground or when grass is being burnt. Like all drongos is noisy and aggressive, swooping at hawks, small carnivora, etc. Inhabits open-country, not thick forest” (Austin Roberts, et al., Roberts Birds of South Africa [Cape Town: C. Struik, 1978] 274).

[958] ye: yathi.

[959] Laughter continues.

[960] hhe emthini hhe hhe: in a deep voice.

[961] le: lathi.

[962] we: wathi.

[963] Laughter.

[964] we: wathi.

[965] Mbambozozele! Ntumntumshe!: these are the names of the dogs. Mbambozozele: “ribs are drowsy.”

[966] zingamangesi: greyhounds; lit., Englishmen.

[967] izothath': ize kuthatha.

[968] Slowly, deliberately.

[969] ndizokubona: ndize kubona.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page