University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

CONCERNING THE GREAT HOUSE AND THE RIGHT-HAND HOUSE

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 2:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-688
Tape 14, side 2

The various kinds of houses in a homestead are discussed, including the subsidiary house and the “broom of the great house.” The relationship between the houses that comprise the homestead is explained. The chief in the area is getting old, and the people worry about who will be his successor.

Ithi intsomi...kwathi mzini uthile...lo mzi wawumkhulu kakhulu...ungumzi obanzi ingumzi onabantu abafazi ba'[871] bebathathu ngentombazan' enejezi[872] intombazana leyo yayilapho aba bafazi yayingemfazi yona kwaphela yayisiso isicaka esiphekela inkos'...kuhambe kwahamba kwahamba kwahamba kwahamba kwahamb'...esithubeni esimzuzu kakhulu...wathi umfazi omkhulu 'be ndifuna mna iqadi lam...ngaphezulu kokokuba kukho le ntombazana isiphekelayo ekh' aph'...uthe umfazi wasekunene wathi andikholwa ke mna yiloo nto wena uthi ufuna iqadi...enkosini apha...nxa kunokuthethwa le nto...ithi inkosi hayi kumelwe ize ibe njalo loo nto...ngokuba kaloku abafazi emizini apha...baye babebane babe— aba bafazi ke banamagama kuba iqadi linegama kuba ukunene kunegama kuba ixhiba linegama iyonke loo nto ngumnyani[873] wendl' enkulu...ke phazamisa[874] ukuthi ke ngoku mayenzeke loo nto ifunwayo ngulo mfazi kufuneka ke abekho ke lowo ufunekayo...ewe siyayibona yona intombi leyo uba yona iyinto nje kodwa yokupheka apha...ke kungathiwani na ke uba ize kubekho ke lo mfazi kuba engahlala kuyiphi na indlu ewe kaloku...umfazi lowo...watsho umfo owayengumhlali ngaphambili ekuthetheni apho ezinkundleni...nxa kwakucoselela intetho leyo wathi hayi kaloku lowo umfazi unokubekwa kulaa ndl' inkulu...igama lakhe yena abelilo iqadi kuba le nto iliqadi yinto ethi kwakuphela abantu kundlu enkulu...kuqale kuthiwe 'be kungasekho qadi na kakade...hee! ke ngonje ke kulungile ukuba angangeniswa kuwe...ke lo wesithathu satsho esinye isithethi sesibini...lo wesithathu yena umfazi iza kuba ,ngothini na...hayi kaloku...lo wesithathu yena ukukunene uzimele...satsho isitheth' sesithath'...uzimele lowo wesithathu umfazi akanant' athetha yona kungoba naye...ungokuya ayaze[875] abe neqadi lakhe...kwakunye nokokuba kungafuneka kubekho ixhiba ekuhambeni kwexesha ixhiba elo...kutheth' uba igama lexhiba yintoni na ngesiXhosa...igama lexhiba ngesiXhosa ngumnyani wendl' enkulu...ith' indoda ethethayo umnyani wendl' enkulu yint' ethini na ingumnt' othini na...into yithethe mfondini ivakale uba uthetha ntoni na kanye...hayi kaloku umnyani wendl' enkulu nguye umntu othi...xa kuphele aba bantu ize kuthiwe ke kungoba phaya 'be kungekho nto inokuba ngoku ingumnyani na kanti ke kuthethwa kuthethwa umfazi othe wanguNonje kodwa eyelelenise kunye neqadi...lendl' enkulu...oo loo nto ke igama layo uthi mfondini yintoni na...hayi kaloku...ndithi loo nto igama layo lixhiba ixhiba eli liphantsi kweqadi...ekanti lingaphambili kweqadi kuba lona alibangisani nanto liyiyo indlu nkulu iy'[876] ithi ngelinye ixesha loo nto kwakuphela aba bantu apha endlin' enkulu kuphathe ixhiba...ngokwakomkhulu kunjalo...ke iqadi eli iqadi eli ke lona liya kuya ke libe nokwayama layame indlela yokokuba...ngonje ke kungekho xhiba kuqale ke kumiswe ke intsika ngokwaseqadini ngeqadi elo...loo nto ke izanyiwe ke yazanywa ithethwa njalo...ngoku ke kuza kuthiwani ke kuba apha ke eqadini akukho mntana...apha ke kule ndl' inkul' akho mntan'...umntana ke othe wafumaneka ube sexhibeni...oo masihambise ke madoda...e— inkosi ke kuhleli ke kwahlaleka kwahlaleka kwahlaleka kuhamb' iminyaka ngeminyaka iminyaka ngeminyaka kukhulwa iminyaka ngeminyaka lide lifika nexesha lokwaluphala...waye ekhula umntana wasexhibeni waye lo mntana wasexhibeni ekhula nje waluka wayindoda wad' es'ke wanomfazi kuphethe le nkosi lifikile ixesha ke ngoku...emzuzwini inkosi leyo emva kweminyaka engamashum' amathandathu...kuthe ke ngonje makuthiweni...hayi inkosi noko imele 'ze ipenishele[877] ...kanene kuthiwe hayi noko isakwazi ukuthetha isakwazi noko ayikaphukaneki...mayikhe iyigqibe iminyak' esixhenxe okokuba ingayigqiba...ide ke ide ke yayigqiba ke loo minyaka ingamashum' osixhenxe emva kwayo...kwafuneka ke ngonje esihlalweni sayo xa inokupenishela makhe kubekho ke umntana obekwayo oo ingazalanga nje konke konke konke konke inkosi leyo...ithe ukuze ide ibe nomntana yanomntana exhiben' kulaa mzi kuthiwa unguwo umzi ongumnyani kundlu enkul' engaphezulu kweqadi lasekunene...kuyiwe ke enkundleni lilizwe lonk' liphela...eliphethweyo ngumfo lowo wasemzini...kuthe kwabe kufikiwe kwathiwa hayi silapha nje sime ngazo zozibini[878] ...okuba inkosi yethu ngoku noko yaluphele...yaye ke inkosi yethu yaluphele nje asisafun' ukuphathwa...siphathwe ngabantu esingabaziyo sifuna ke thina ukuphathwa ngabantu begazi oo! umnt' wegazi ngaba nguphi...umnt' wegazi unguye lowo ke uzalwayo uzalwa nguye...oo kunjengokokuba ke ngonje kumele 'ze ke kuzale apha ke kuzale ngabantu kuze kubekwa ke yona ke ngonje ke esihlalweni...iyavakala indawo yokokuba kaloku ke akukho nto ingaze yenziwe ngumntu ongenguye umntu wegazi...ke asinampikiswano kuloo ndawo...hambani ke 'ze sibe siqonde kodwa ke ngakhe niye kubiza abantu kwakukho umhlaba okwa[879] kusithiwa igama lawo ngumhlaba waseHohita[880] ...kuthiwe ke noko kumele 'ze[881] kuyiwe eHohita apho uXhosa wayesuka khona...uze kuthiwe kukwaXhosa...phambi kokuba siwuxoxa umcimbi lowo...makuye kubizwa amadoda amabini ay'[882] esele aph'...kuyiwe ke kwelo 'zwe afika abizwa ke loo madoda...eHohita apho enye indoda yayingeya[883] kwaMaya...enye indoda yay'[884] ikwayiyo indoda semaCireni...kufikiwe ke apho kwaze kwabuzwa ke imvelaphi...athe wona hayi siza ngawo umyalezo...od' es'k'[885] wafika kundlu zasemakhaya...othi ikhona int' efunekayo apha ekufunwa abantu abazi amasiko alo mzi ngemvela...ngoku ke siphuthunywe seso sigidimi sizele loo nto ke aph'...oo hayi kulungile ke nithetha ke ukuthi ke nifikile ke noko ke kunjalo apha ke noko int' ekhoyo...ayibanzi kakhulu naxa ibanzi kuba ifuna amadoda...kuba kaloku ke noko asingeze sithi siyiqhize[886] ngoku ayilohlebo loo nto...ahleli k' amadoda lawo kwad' es'ke kwakusasa...kwalile ke ngonje xa kukusasa...yahlangana ke intlangano leyo oo! thethani ke bafo baseHohita okokuba ngaba nazi ntoni n' iHohita eli lindawoni na kakade...isukile ke indoda leyo ke yona yakwaMaya ithe ukubhekisa ukuthetha hayi nkos' iHohita liphakathi kweKomani...uba uyaliqonda iKomani...le ndawo ke iliHohita iphakathi ke kweKomani kanye kakuhle id' es'ke ke ize eQamatha apha esitishin'[887] ...ithi ke inkosi ukubuza isitishi kanene ngesantoni[888] na asizazi thina mntwana ezo 'nto uba thina sasivele kungekho sitishi...savela thina sizihambela ngeenyawo sisity' amatshongo...sithi xa sibheka e— e— e— eRawutini[889] ...siye ngeenyawo eRawutini mntana wam...sihambe ngeenyawo iinyanga zife zithwasa...sisiy' eRawutini uthetha ukuba isitishi yintoni na uthe umfana lowo hayi tata...isitishi yinto ekhoyo esiqalayo nathi ukuyibona...kuthiwa igama layo isisitishi...loo nto iza uloliwe...e— ibuzile inkosi uloliwe yintoni na kuba kwa uloliwe andimazi mntan' 'am nithi nxa sithethayo isiXhosa...nisixelele izinto esingazaziyo...oololiwe ke zintoni na...uphendule umfana lowo wakwaMaya wathi hayi tata...yinto leyo ekhwelwayo yinto ekhwelwa ngabantu...yinto eyenziweyo andiyazi nam...esibe siqala ukukhwela kuloo nto...yinto ehamba phantsi loo nto ihamba phantsi...le nto inamavili...wabuza ukuthi leyo nto inyani na mntana wam apha kule motokali 'be ndiyibona i— kuthiwa ikulaa venkile yakuGatyana...hayi tata imotokali andiyazi kodwa ke i— i— yona le nto inamavili alukhuni ayi— ayifani nemotokali...oo kulungile ke mntan' 'am...ma'khe siyiyeke loo nto asizaz' ezo 'nto thina sifuna ukuthetha amasiko wethu...e— esiXhosa e— le nto uyithethay' iza kundiphazamisa...kuba andiyazi...uthe ke umntana hayi ke uxolo ke tata...'be ndingayazi mna loo nto uba ayikabonwa apha kwaGcaleka 'be ndiba 'fan' uba 'se ikhe yabonwa...noko ke nathi 'be siqala ukuyibona...ke sikuloo nto ke yokokuba ngoku ke ndilapha ke ngawo loo myalezo...kuthiwe masize apha...ke sizokhumbuza ngamagama athethayo...kuthiwa ikhona into ethethayo...ke khawutsho ke mfana okwenu ke ukwazi kuba niphuthunywe njengoko nisazi nina...isiko lemvela e— ekuzalweni kwethu thina emaXhosa...niyazi na okokuba umntu x' ezelwe waze wayindoda waze wazeka loo nto iye ihambe ithini na...uthi umfana yena ngoku wakwaMaya ewe tata...m— ndingakhe ndilinge nje ukuthetha ndingeze ndatsho ukuthi ndilichule kodwa int' ekhoyo ndiyazi okokuba indoda iye izeke umfaz' omkhulu...ithi emva komfaz' omkhulu...izek' umfaz' wasekunen'...ithi emva komfazi wasekunen'...izeke iqadi lendlu enkulu...ithi emva kweqadi izek' iqadi lasekunene...ithi emva kweqadi lasekunene izeke ixhiba...ixhiba ibe ngele[890] ndl' inkulu...ooo...yeka ke Maya mntan' 'am uyayazi loo nto okokuba ixhiba eli liye libe yintoni ke kule ndod' ith' inye abafazi bayo babe bahlanu...ewe kaloku tata...ngesizeko sesiXhosa noba balishumi abafazi basekuthandeni kwendoda[891] ...iye athi ke lowo ulixhiba kuthiwe ungumnyani wendlu enkulu...ewe qhuba mfana wam...uba ngumnyani kuba uye ahambahambe athini...hayi kaloku tata...us'ke athi ke uze alifumane elakhe ilungelo...ehleli njalo yena enguntemekwana kuloo ndlu yakokwabo inkulu...e— athi ukuze afumane ilungelo lakhe kungabikho mntu ekunene...uze kuphinde ke ngoku kungabikho mntu eqadini...khawuphinde mfana andiyiva le nt' uyithethayo oo! uxolo tata 'be ndiphazama ngokunene...ndithi uthi m— u— u— um— umfazi lowo angalifumani ilungelo lakhe xa endlini enkulu iqadi lingekho...uze athi ukuba iqad' elo lendlu enkulu lithe alabi[892] namntana uyindoda lize lithi ixhiba...liyibambe libambe iintambo zendlu enkulu...oo! oo! oo! oo! oo! kukhona ndivayo ke mfan'...e— lilonke ke uthini hayi kaloku xa lilonke ngoku...ndithetha ukuthi ke sizele ukwazi oko xa 'be sibizwa kusithiwa ma'khe sifike thina nantsi into ibambene aph'...sizokuchaza ke okweth' ukwaz' kunjalo ke...oo kulungile ke mfana...utsho ke lo mfana waseHohita bandla lonke ke nivayo...utshe[893] wahlala ke yena umfana lowo yesuka ke indoda ethile yakomkhulu...yesuka yathi ugqibile lo mfana...nangawathethanga amazwi uwathethile kuba thina sifuna isiko lesiXhosa lokuvela kwethu...apha ke ngoku se siqathwa ngabantwana kuba bona bekhanya ngaphezulu kwethu...kanti ke ezo 'nto ziya kumosha ukuhlala...kuba thina se[894] sibe ngababem[895] ...kuzinto ezenziway'o zakusasa ngoko ke imel' eze ithi kant' ilungile mfana khawuye ebuhlant' ukhangele inkab' etyebileyo...uxhelele aba bafana baseHohita umsebenzi wabo ngathi noko ugudile...usukile ke umfana wabheka ebuhlanti apho...watsho wabamba inkabi yebhokhwe emazinyo asibhozo...yeziswa ke endlini...ithe xa ingeniswa endlini...kwathiwa yingeniswe phaya exhibeni...ngenxa yokokuba into eze kuthethw' apha namhlanje...izokuthethwa ngenxa yendlu yasexhibeni...kufuneka ke izint' ezenziwayo zenzelwe phambi kwaloo ndlu...khon' uze[896] sibe siwunyanisile umthetho...uyile khona ke umfana nebhokhwe leyo...wafika wayixhela ke aph'...uthe kucala[897] lasekunen' emkhonweni webhokhwe...kwathiwa sika sika mfana umbengo usikele lo mfana waseHohita umojele umshwamise ngenxa yoba umntu x' exhelelwa kufuneka iqalwe ityiwe nguye inyama ngesiXhosa uze ithi xa ityiwa ngabanye...ibe 'se iviwe ngumnt' obe senzelwa...angayivi kunye nabanye abantu phela phela ngantsomi.


Notes

[871] ba': baye.

[872] ijezi: from English “jersey.”

[873] ngumnyani: umnyani, hlonipha for “sweep,” umtshayelo.

[874] phazamisa: I am not certain of the inclusion of this word as it is used here.

[875] ayaze: aya kuze.

[876] iy': iye.

[877] ipenishele: from English “pension.”

[878] ngazo zozibini: probably referring to iindaba.

[879] okwa: okwabe.

[880] Hohita: the royal residence, of Xhosa King Sagrili.

[881] 'ze: uze.

[882] ay': awaye.

[883] yayingeya: a Hlubi form. The Xhosa form is yayiyeka, a contraction of yaye iyeya.

[884] yay': yaye.

[885] od' es'k': ode wasuka.

[886] I am not certain of the meaning of the word, -qhize.

[887] isitishi: from English “station.”

[888] ngesantoni: nge, again, is the Hlubi form. The Xhosa form is sesantoni, in which si is a copulative, e is a relative particle, and sa is a possessive; hence, si plus e equals sesanto.

[889] eRawutini: Masithathu Zenani says, eRawuntini.

[890] ngele: the Hlubi form. The Xhosa form is lele (la plus ele).

[891] basekuthandeni kwendoda: lit., they are in the liking of the man.

[892] alabi: the performer says, alilabi.

[893] utshe: utsho.

[894] se: sisuka.

[895] ngababem: ababem, I am not clear about this, but the word is possibly derived from mbem.

[896] khon' uze: khona ukuze.

[897] kucala: kwicala.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page