University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

CHILDREN PLAY HIDE-AND-SEEK

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 2:00 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-687
Tape 14, side 2

Children play a game called undize: “...say I'm the one who hides first. When I have hidden, the one who is to come and look for me says, ‘Shall I come? Shall I come?’ And I shall say ‘Yes!’ and when I've said that, the other one will come and look for me.” The game, when played, goes beyond these initial instructions.

Ithi intsomi[853] ...kwaba intsomi intombi nenkwenkwe...ahantwana baphikisana ngayo into...ezimini phambi konina noyise...uthe lo mntana xa iphikisana nonina noyise...ngento...usukile udadeboyise womntana...wathi kungathini na mntana wam ukuphikisana nomnakwenu ngento kangaka...kungoba nitheni na kwakuthiwa[854] nifuze banina ngesiyalo ukulahla izinto ezithethwayo ekh' apha nenze intando yenu...ngoko ke uyabona ke mntana womnakwethu ngoku mna andokuthetha[855] ndimele uze ndibiz' abantu nindixakile ekh' apha aninalo isiko...uthi umntana omncinci oyintombazana...hayi ngulo lo undimoshayo kuba mna int' ebe ndiyithetha 'be ndithetha int' yokokuba andinakuya kwintonjane...ndiye kwintonjane imvul' inetha...ngoba uze ungayi kwintonjane imvula ineth'...ewe...xa inethayo imvula ub' umele ukuyithetha kakuhle loo nto emakhwenkweni...umele 'ze— umele 'ze uyithethe kakuhle loo nto...emakhwenkweni okokuba akuyi kwantonjane...ngoko ke 'fanele ukuba uthini ke ngoku...kufanele uba sisuke kunye ke ngoku siye kuyimangala loo nto kutat' omkhulu kulaa ndlu...oo...uthe uba siye kutat' omkhulu kulaa ndlu ewe sinokuya kutat' omkhulu kulaa ndlu...kuba wena akulifezekis' idinga...ngoba ndiyabon' uba wenziwa yint' yoba wen' ungomdala kum...nangonje ke mna ndiya kuhamba ndihambe ndihambe ndihambe ndiyilahle indima yokuba mna ndimncinci kuwe...ngoba kaloku umntu omncinci komnye uze amoyike...umntu omncinci woyikiswa ngomdala...wena ke uthi wakubona abanye umenye ngam...masihambe ke nangoku siye ke...apho kuloo ndawo siya kuyo...hayi ke 'be ndisithi mna masiye kwantonjane...kulungile ke singaya khona...ngoku ke bakube befikile apho kwantonjane kuthiwe ke kwantonjane makwenziwe undize...uthi ke undize wenziwa ngantoni na itsho intombazana...ithi inkwenkwe undize kubekwa amakhuko emagumbini kwenziwe netyesi[856] iibokisi[857] zokuzimela...uza kuthini ke wena...ndiza kuthi kaloku mna ndaqalileyo ukuzimela ndithi

ndize na lalabula[858]
ndize na lalabula...[859]

athi komnye ewe ndithi ke ngoku ndakugqib' ukutsho ke eze ke loo ke eza[860] kum ke...kulo lalabula...ngonje ke oboniweyo athini itsho ke intombazana...ithi k' inkwenkwe kaloku oboniweyo...uya kuba ngulowo ke uya kuthi ke lowo ukuba ngaba uboniwe...kuqale ke ngonje ke kube ngulaa mntu ke u— u— wenza int' ayithandayo kulowa atike kuye wabona oo hayi andinakumenza ke mna...undize uba ngaba unjalo...loo nt' imele 'ze ingenziwa ke ngumntu owenza kunye nodadewabo...mandenze ke nabantwana belali...isukile ke ngonje enye inkwenkwe yenye ilali yathi hayi ufanel' ukwenza nam lo undize...ngoba kaloku ngoku andiafuni kwenza nomnakwabo oo hayi ke kulungile yenza naye benzile ke benza lo ndize...bathe xa benza undize lowo...isukile enye inkwenkwe yathi kule ithi kulowa ndimbonile nxa ezimeleyo ngokhuko...yabetha kuye yathi wenza na ngoku wath' omnye ndenz' undize oo undize nje njalo na...kutheni na le nto ngoku ukhwela phezu kwakhe...atsh' amadama[861] atsh' amadam' anamanz'...kutheni khwela phezu kwakhe nje...uyabona ke...sahlukene ke ukususela namhlanje...wawukade[862] wena...inkwenkwe yakuthi ungumlingane wam...ndibe ndakubona...ndiqale ngokukubona ngenye into izolo ngokw' akuyifuni into wena ukuyenza ngesimilo endaweni...ndikubonile nangoku siza kwahlukana uthe omnye oo sahlukana[863] ngaye phin' indlela now[864] ...hayi sahlukana[865] ngale yokukhwela phezu kwakhe hayi kaloku...kwenjiwe[866] njalo nangabanye nxa benza undize oo! hayi ke nam ke ndakumqala[867] akh' aqale...enziwe ndim ke undize uze ndiqond' uba unjalo...kanene le nto ingundize...yenziwa entwenini...hayi yenziwa kaloku loo nto ngabantu abahleli ekhaya...xa sukuba bonwabile ingabantwana baloo ndawo...oo kanene undize lo akenziwa na ngabantu abafikayo nxa eb' esenziwa...hayi kalok' undize asiyont' yandwendwe...yinto yabantu balo lali abadlalayo abantwana...ndimele 'ze ndimenze kaloku kunye nawe undiz'...ndithi ke mna ngoku ke ndakudinwa kungene wena...nentombi ke ayibinye kundize kuba nenkwenkwe ayibinye kundize...iba liqela labantwana kulo lali 'be kunjani ke...sakuba ngonje thina ke...siyiyekile le ndawo kandize...sibe ke ngonje sithatha int' yoba sidlale ngomnye umdlal' umdlalo nini...ngumdlalo mni lowo siya kudlala...ndithetha int' yoba kaloku iintombi zimele kwenza ukwebetsha...hayi mfondin' yatsho enye inkwenkwe kwenye...ukwebetsha yintoni hayi ukwebethsa kaloku kukunqindana kweentombi ngamanqindi...uze ke thina sithi uba siyadlala ngowethu umdlalo...sibe sinokuqula siqule ke silwe thina ngeentonga...kanti ke phofu kuthiwa ngumdlala...ewe kutshiwo kuthiwa ngumdlalo kuba kaloku loo nto sukuba kungaxatyanwanga kusenziwa isimo sendima yethu...uyayibona ke loo nto mfondin' uyithethayo uthi loo nto ingumdlalo 'khe[868] ndayibona kwaBani...ebakhwetheni...ndabona ukuphuma kwabakhwetha...ndabona abafana bonke baloo ndawo...ndabona besuka besahlulelana...ndabona bequla ndabona abanye bephoswa phantsi loo nto ayabi namthetho ayothukwa akwabikho mnt' ukhathalay' uthi yinto le...yinto embi...kwas'ke kwanconywa kwad' es'ke kwakankanywa umfana othile kwathiwa uligqibile ikhaba...ke noba ke uthetha loo nto ndifanele ke uba ndis'ke ndiyimamele...ndiyimamelele le nt' yoba 'khe[869] ndayibona int' enje ngamalinganiselo owathethayo...kodwa ke esithubeni sikandize noko akukho nto ikh' ide is'ke ibe negazi...int' ekunayo kuyadlalwa bas'ke babagxothe ababagxothayo abanye...abanye babathande ababathandayo...kodwa ndiza kuyeka ke kuba akukho nto ithi mandingayenzi into eyenziwayo...masiqale ke siqalise ke ngonje ngokudlala icekwa...ngoku ke kufuneka kubaleke omnye...abaleke abheke pha'...uze asukelwe ndim...athi x' esukelwa ndim...ndimdyobhe kuth' uba andikafiki kuye...athi ityholi[870] nxa ndiza kufik' eqond' okokuba yena eb' esediniw' engabon' uba ndikufitshane ath' ityholi ndimyeke...uba ndifikile kuye ndamdyobha...ndibe ndimdyobhile ke lowo...oo hayi mfondini mna andinakudlala ezo 'nto...yatsho enye inkwenkwe...ezo 'nto noko...zizinto ezincinci zezabantwana abancinci kakhulu gqitha...ndinento endiyizondayo apha kuba kukho intombi endiyifunayo le ntombi leyo inento yokuthi yakubon' abantu...ibe ngathi ayindithandi 'ze kanti nxa kungekho bantu iyakholwa ndim...loo nto ke 'be ndifuna yona mna ndiqondane nayo...ndibe ke ndiya kuyenza into eya kuthi...ikhathaze nakwabanye bakowabo kwayo...kuba kaloku nakwelaa cala lakowayo bakhona abafana...ekhona namakhwenkwe...loo nto ke kuza kuthiwa ke ndim ondimoshayo kanti ngulaa mntana lo ungena similo...oo utsho ngayiphi indlela ngolo hlobo...nditsho ngohlobo lokokuba kaloku nangoku izolo eli 'be ndinalo ke idinga ebe ndilibekile kuyo yade yathi iya kuya ayiyanga...kanti ke 'be 'se siyigqibile intetho yethu...ngoku ithe yakubona abanye abantu...yathi ayiyazi into efunwa ndim emva kwayo...kanti ke mna andiqali kuthetha namntu ngayo...kudala ndinabo abantu endithetha nabo e— behamba nam bayigqibe indlel' endithetha ngayo phela phela ngantsomi.


Notes

[853] Ithi intsomi: initially, this brief narrative does not really seem to be an intsomi, but in fact it does hold together quite effectively as a story, coupled with details about Xhosa children's games.

[854] kwakuthiwa: kuya kuthiwa.

[855] andokuthetha: andiyi kuthetha.

[856] ityesi: from Afrikaans kis or English “chest.”

[857] ibokisi: from English “box.”

[858] lalabula: a formulaic expression used in the game of undize, hide-and-seek.

[859] She chants these words.

[860] eza: esiza.

[861] amadama: from English “dam.”

[862] wawukade: wabe ukade.

[863] sahlukana: siza kwahlukana.

[864] now: she uses the English word.

[865] sahlukana: siza kwahlukana.

[866] kwenjiwe: kwenziwe.

[867] ndakumqala: ndiya kumqala.

[868] 'khe: ndikhe.

[869] 'khe: ndikhe.

[870] ityholi: I am not certain of this transcription. It seems to be a formula which protects the one sought after from the pursuer.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page