University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

A MAN PUTS HIS VICTIM INTO A BAG

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 2:00 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-686
Tape 14, side 2

A girl is in the corn field, keeping the birds from the corn. A strange being comes to her and takes all of her belongings. Then a boy comes along, and she gives him some sugarcane. The owner of the fields asks the girl why she has given away all of these things, and angrily puts her into a bag and takes her to be destroyed by some ogres. In the end, the girl is rescued.

Yathi intsomi...emzin' othile kwalinywa amazimba...ha! amazimba...amazimba ayetyiwa ziintaka...alindwa ziintombi...apho ngako konke elindwa loo mazimba etyiwa ziintaka...kwalile ngaminazana ithile...kwafika umntu othi niyalazi na iyez' lamazimba...ngoba nibulaleka kukulinda nje...mna ndinganenzela okokuba kuphele ukulinda...uthe xa utshoyo lowo...kwathiwa hayi asinaxesha laloo nto siqhele thina amazimb' atyiwa ziintaka uze alindwe ziintombi...ilindile ke intombi leyo ilinda amazimba njalo...ipheka isithini kuloo mazimba...ithe yakuba ilinda amazimba kwaye kukho inkwenkwe inkwenkwe le yona ingumalusi weenkomo...umzi lowo wona yayingumzi kaNtabatha igama uNtabatha igama lakhe...ngoku ke nxa kuhlelekile aph'...kuza kwala kudalo nje...ithi le ntombi ihleli apho emazimbini...iphekile kufike into...angayaziyo lo mntana uba yintoni na...ifike ithi ntombazana ntombazana mmm...kuphekwe ntoni aph' hayi ndiphekile...upheke ntoni ndipheke amathanga...nantoni ndipheke nemithwane...nantoni ndipheke namaceb'...nantoni hayi ndiphelel'...oo...ke...umgub' akuwugaleli ndiyawugalel'...uya kuwugalela nini ndiza kuwugalel'...yangxamisa intombi ukoyika le nto...ithetha le nto apha...kuba ayiyazi 'zang' iyibon'...yatsho yagalela umgubo...ithe xa iwugalele njalo umgubo lowo...yabhadlisa aph' izula...le nto ihleli...yathi yakugqiba ukuzamisa yathi le nto uphini[849] olu...lona ngolukabani...yathi le ntombi ngolam...yathi le nto hayi yithi lolam...yathi le ntombi hayi ke lolakho...iphindile le ntombi yaphaka...ithe xa iphakayo njalo...isitya sokuqala...iphakela le nto yona ngokwayo...nayo iziphakel'...yathi le nto esi sesikabani...yathi le ntombi esi ngesam...yathi le nto yithi ngesam[850] ...yathi le ntombi ewe ngesakho ke...iphindile ke ngoku yathi imbiza le yona yekabani...yathi le ntombi ibe ingeyam...yathi le nto ndithe yithi yeyam...yathi le ntombi yeyakho ke...ihleli ke le ntombi njalo...ezi 'nto[851] zonke zathathwa yile nto yazitya zonke...yahlala nje yona...igodukil' intombazan' ukutshona kwelanga...yakugqiba ukuqhumisela amazimba...kuba amazimba ayaqhunyiselwa...yathi yakufik' ekhaya ayayithetha le nto yoyika ukuyithetha...iphindile yabheka emazimbeni ekuseni...yafika yaqhumisa yahlala...ithe yakuba ihleli njalo...kwalile ukuthi futhu kwelanga yaphinda yafula izinto zokupheka...yazipheka...ithe isapheka njalo yavela le nto...yathi yeyi ntombazana...yathi yona hmmm...uphekile...yathi intombi ewe ndiphekile...upheke ntoni...hayi ndiphek' imithwane...nantoni...hayi nemifino...nantoni...hayi nethanga...nantoni...qha ke...oyafika yahlala le nto...ithe yakub' ihleli le nto njalo...ngoku yazamisa le ntombi kwakuvuthwa umgubo...ithe ekuzamiseni yathi le nto le likabani ezi zamiso...yathi le ntombi ngelam...yathi le nto yithi lelam...yathi le ntombazana lelakho ke...iphindil' intombazana yaphaka...esinye isitya...yaphaka esinye isitya...nanjengoba yona ibona into iyiphakela le nto...iphaka esayo...yaqala le nto yabuza esi sayo...ngesikabani ke eso...yathi le ntombi ngesam...yathi le nto yithi ngesam...yathi ke le ntombazana hayi ngesakho ke...oo imbiza le yona iza kukrwelwa ngubani...hayi iza kukrwelwa ndim yathi le nto yithi iza kukrwelwa ndim...kwalile xa kunjalo...yakrwela yagqiba yazinika le nto yatya...kwafika inkwenkwe...kanti ke apha kwaNtabath' kukho inkwenkwe eyalusayo...le nkwenkwe ngonje ke yahlala yancokola le ntombi le yakowayo...intombazana yathi kwok'! aph' emazimbeni kukh' amazele...intombazana imkhelel' umntana lowo...umalus' weenkomo yamkhelel' amazel'...amahlanu yamnik'...ngoku ke uyityile ke umntan'...ngok' kuza kufika uNtabatha ngexesha lakhe...e— o— owaluselwa iinkomo nonentsimi yakhe nenamazimba...akhiwe ngubani amazele alapha...akhiwe ndim...ub' uwakhelela bani...ndiwakhelela inkwenkwe ngenxa kabani...hayi ebethe uyawafuna ungathin' ukuwakha amazele...hayi ndiwakhe amahlanu yiz' apha ke...yatsho ke le ndoda yayithatha le ntombi yayifaka engxoweni isithi iza kuhamba nayo...iyise kuzwe lokuthengisa nakuzwe lokubulala yayityatha ke egxalabeni njalo ihamba nayo...ihambe ihamba ke...ithi iyisa emagongqongqweni ngoko kwayo...yahamba nayo...ifikile kumzi wokuqala...kwathiwa kulo mzi uvela phi na Ntabatha...nolu bhelukazi...lale ntombi yakho...uthe uNtabatha buza kuyo andazi mna...yathi intombi...

ndikhe mfe ntlanu...
ndikhe mfe ntlanu...
ndikhelela umalus' weenkomo zakhe uNtabath'...
ndikhelela umalus' weenkomo zakhe uNtabath'...[852]

kwathiwa gqitha...uhambile nalo ntombi m— e— uNtabatha lowo...waphinda wafika komnye umzi uthe akufika kulo mzi kanjaqo...e— wathi molweni kwathiwa ewe uvela phi Ntabatha nolu bhelukazi lale ntombi yakho...wathi yena ndivela ekhaya...ndithengisa ngayo ayiyonto le nto...buz' apha kuyo...mna andithethi...ithe intombi

ndikhe mfe ntlanu...
ndakha mfe ntlanu...
ndaye ndikhelela umalus' weenkomo zikaNtabatha...

oo...hayi bo...utheni lo mntu le nto athi umntu obesenza int' entle yakhe amatyathe athi uhambe efuna abulawe...hayi bo makegqithe thina asiyithabathi int' enjalo...uhambile kwaNtabatha lowo naloo ntombi...ufikile ke komnye umzi...kwafika ke kukho amadoda apho nabafazi kwabuzwa uvela phi na nolu bhelukazi nale ntombi yakhe Ntabatha...wathi ndivela nalo...buz' apha kulo mna andaz'...ithethile ke intombazana leyo ithe yakuthetha kwathiwa bambani ngazi— ngazine iziphanga apho kuloo ndoda kuba loo ndoda leyo akonanga lo mntu...ukhe iimfe ezintlanu ekhelela umalusi wakhe kanti ngoku yena uza kumtyatha egxeni...abe nguye umnt' ahamba naye efuna ukungathi wonile...zibambeni izandla macala omane kuye...ubalekile uNtabatha...wacacelwa kukuba ngoku yena unguye okubonwa isizathu kuye asibonwa entombini...uthe akuba ebaleka njalo...ubanjiwe...wathi akubanjwa ithe intombi hayi ningambulali kodwa myekeni...naxa kodwa endonile...kuthiwa intombazana leyo inayo ingqondo ingakwazi ukugcina umz' womntu...imele 'ze ithathwe ke ibe ngumfazi wasekh' apha apha kukomkhulu kuthandwa abantu...ngoko ke wemka uthatha— uNtabatha lowo elelo jacu...yahlala ke yona intombi emalungelweni aphezulu kunalawa yayisuka kuwo ayephantsi...phela ngantsomi.


Notes

[849] uphini: usually iphini.

[850] ngesam: sesam is more correct. The relative demonstratives in this section of this narrative are somewhat confusing. ngesam: sesam; ngesakho: sesakho; ingeyam: yeyam; ngelam: lelam.

[851] ezi 'nto: ezi zinto.

[852] She chants these words.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page