University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A BIG FROG SWALLOWS A CHILD

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 1:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-685
Tape 14, sides 1 and 2

A girl is always getting lost and it is difficult to understand her speech. One day, she disappears and does not return for years. She is swallowed by a frog, and that dramatizes her initiation into adulthood: when she emerges from the belly of the frog, she is a woman.

Ithi intsomi...kweza kudala manyange mandulo...kwathi emzini umfazi wazala...wazala intombi...wazala inkwenkwe...wathi lo mfazi aba[827] ezele le ntombi yakhula le ntombi...yakhula le nkwenkwe...wahamba umntana...ehamba uhambo...lo mntana ebutemtem'...ingumntana ongagqibekiyo kakuhle...uhambe wahamba wahamba lo mntana ezi mini ehamba...wad' es 'ke wanokulahleka...walahleka kuba lo mntana uyasisuka isithuba esingangokokuba kutshon' ilanga kuvel' usuku lwesibini ehambe uba...uhambile ke lo mntana lowo lowo uyintombazana yaye igama lakhe inguMvulazana...ngoku ke uthe akuhamba lo mntana...ehamba le nto yakhe iqhel' uba yiloo nto...wad' es'ke wafika 'sixekweni sithile...uthe akufika kweso sixeko engahambi kundawo inamzi ehamba kundawo engenamzi...ahambe nje esihla enyuka ehamba kundawo kungekh' umzi kuyo...uhambile ke...njalo...uthe ke kolo hambo lakhe[828] ...wadibana nesele...uthe akudibana neselo elo...eli sele lamginya...lithe lakumginya isele lahamba lakuhlala[829] ebuseleni balo...njengoko ilisele...ufuniwe ke umntana...efunwa ngako konke ezinini ngabantu bakowabo...kuba lo mntana ebeye[830] alahleke afunwe kakade...athi akufunwa ke ad' es'ke ke ngeli xesha kuviwe nto ndawo ad' abonwe...akaze abonwe lo mntana...kuhanjiwe ke kufunwa yena kufunwa yena akaze abonwe lo mntana...kuncanyiwe kwahlalwa nje...waye enomnakwabo lo umnakwabo yena ke ukhulile ngokukhula kwakhe...uthe akukhula umnakwabo lowo...hayi wanomfazi yena...kwahlaleka yangumzi wabanzi[831] 'se kwancanyiwa ngomntana owayenguMvulazana...walahlekayo...ngoku 'se kukho bantwana bambi bakhoyo ekh' apha...akusekho nent' ecinga ngaye konke ebomin'...kuhleliwe ke kulo mzi uthe ngenye imini umnakwabo...wathi hee noko isisimanga le nto...kuba uthi umntu nob' ulahlekile na aye abonwe noba ubolil'...ndinodadewethu owalahlekayo...ndisemncinci nam...kodwa yayinguye owaye ngaphambili kum...'zang' avakale; nomkhondo wakhe...loo nto iyandixaka...akusekho nandawo na singenza ngayo ikhe siqonde loo nto...kanene ke bathe bakudibana abantu bathi hayi bo noko le nto uyithethayo ayikhanyi kuth'...kuba akukho nto ingenza nto ngaloo nto kuba elo xesha lidala lide...elo xesha lidala lide...ke uthetha uba kunokuthini...hayi nditheth' uba noko isithukuthezi...isithukuthezi sihleli somntu wakho owalahlekayo...naxa sonwabile naxa 'de sikhule sibe ngaka...isisimanga le nto yomntakabawo owalahlekayo...hayi le nto yangumwangalala...kwathiwa hayi ngabanye hayi uv' ukonwaba...yint' ebeyicinga ngantoni int' endala kangaka...uthe ke kulo mzuz' ungako...kuba uMvulazana lo wayeginyiwe lisele...lamginya ngaphakathi...xa wayesihla ezo ntlambo...ke ngonje ke wafik' entlanjen' ithile...wath' akufika kweli hlambo...waginyiwa lisele...ke akuphum' aph' eseleni...laqonda isele elo emzini walo...hayi bo ndikhohlwe kukuhlala ngoku...ndikhohlwe nakukuthini...ndiza kuyithini le nto...lahamb' isele...lingcambaza likhohlwe kukuhamba njalo kuba umntu umdala lo...u— ungaphakathi esiswini...lihambe lahamba ke isele elo lafika endleleni...esiphambukeni...iindlela zine...enye indlela isihla...enye indlela inyuka...enye indlela ikhweza...nenye indlela ikhweza...lithe lakufika apho...kwaye kusiza igqiza lamakhwenkwe...amakhwenkwe lawo ayevela emtshotshweni into yakwaXhosa umtshotsho yint' ekuthiwa ngumtshotsho...kanti loo nto kuxelwa into yokokuba kuditywana apho ziintombi namakhwenkwe ubusuku bonke kokwahlukwana[832] ke ngonje kusasa ngomso...ngoku ke amakhwenkw' abuya khona emtshotshweni aph'...abona eli sele lingaka athi amakhwenkw' akufika apho...yho yho yho yho lisele eliyintoni eli lingaka lakhe lakho[833] elingak' isele lingangedlu...hayi madoda l'[834] elibethwayo...azikhulule ke iintonga amakhwenkwe ukuya kubetha isele elo athe ke xa elinga ukuphakamisa uba eza kubetha kulo...lithethile isele lathetha igama elithi

andililo isele[835] ...
andililo isele...
lokubethwa...
ndililo kodwa isele...
kodwa mna ndimithi...
kuba ndimithi uMvulazana...
kamama katata...

kuthe kwaba bantwana bangamakhwenkwe...kwakho umntana othi...imbi le nto ithethwa leli sele ndiyayicaphukela kuba lithetha ngodadewobawo...okuthiwa walahleka...e— singekazalwa thina eyintombi...hayi suka masihambe madoda atsh' emka amakhwenkwe...lihambile ke isele elo...ukugqitha apho...lenyuka lingcambaza njalo ngendlela...lenyukile lihamba ngendlela enyukayo...lifikile esiphambukeni...futhi apho indlela isihla indlela inyuka indlela ikhweza indlela ikhweza...macal' omane...kwaye kukho abafana abezayo...kwa abafana bavela kweyabo into yabafana...naleyo yabafana intlombe...ngegama lesiXhosa...behamba neentombi ezo...bathe bakufika apho bathi yho yho yho yho 'zange silibene isele elingaka...isele elid' es'ke libengangenkomo lisele litheni na eli...kukhulule umfana wamnye...wathi hayi malibulawe eli...noko sakuthi kanti sibona into esiza kwenzakala yiyo...usukile ke umfana wokuqala...wanokuya...ufuna ukugalela abethe eseleni...lithethile isele...lathi hayi bo

andilosele
andilosele
andisele lakubethwa...
kuba ndilisele
kodwa ndimithi...
ndimithi uMvulazana...
kamama...katata...

ubuye umva umfana wathi hee eli sele alicaci uba lisele...niyayiva na le nto...ee...niyazi na uMvulazana uba kulowa walahlekayo na ekhaya...walahleka ekhaya nathi sisebancinci...e— engumntana naye...eli sele lithi limithi lithi limith' uMvulazana...hayi bo masiliyeke lihambe...masihambe indima yethu...uba le nto lithumelo ilungile bahambile abafana...lahamba isele...linyuka kwa indlela leyo...lithe eli sele laba[836] linyuka loo ndlela inde injalo...lifikile kwasesiphambukeni...ee...zaphinda zane iindlela kuba kukhw' enye enqumlayo...lema...kwaye kusiza amadoda avela etywaleni...amadoda lawo ehamba nabafaz'...evela ezindywaleni zawo...lithe laba[837] limile isele afika amadoda...kuthe indoda yokuqala yathi yho yho yho yho...mh! isele lakhe lakho[838] elingaka noko liyoyikeka eli sele...noko asilosele lokuyekwa eli...hlez' ithi kanti siyenzakala...ithe enye indoda hayi liyeke...khawume ndilibone...yalijonga leya indoda...yathi hayi malibulawe...malibulawe mase silibulala...iyile leyo ke indoda...iphethe intonga yayo...ithe xa iphakamisa ingalo uba iza kubeth'...lathetha isele lathi

andililo isele...
andililo isele...
ndilisele kodwa
ndimith' uMvulazana...
ngokamama...ngokatata...

ithe le ndoda oo...hee kanti nguyis' omncinci kaMvulazana...oo...hee...hayi noko...ndiyaliyek' eli sele...maliyekwe madoda masihambe...kulungile...masihambe ngoku...andiyifuni le nto yeli sele mna elithethayo...athe amany' amadoda wankenenkene Lawo wenziwa kuhluth' utywala...yathi yona hayi...andihluthang' utywala kodwa le nt' ithethwa leli sele...hayi andiyithandi iyandivusela...wahamba ke amadoda egqitha onke nabafazi bawo...linyukil' eli sele...lahamba kwa ngendlela...lifikile isele elalini...lithe lakufik' elalini...lithe kumz' wokuqala ob' usendleleni lajika lajika labheka kulo mzi...lilingile okokluba lingangene emnyango...lithe lakuba lingena emnyango...kwabaleka indoda ehleli ngasemnyango yaya kuma entla yathatha umkhonto...yathi 'zange ndilibone isele elingaka...mfazindin'...yiza nozamiso...sibethe eli sele...lithe isele xa elinga ukuphakamisa umfo lowo...hayi...

andililo isele
andililo isele...
kodwa ndilisele...
ndaye ndimithi mna
ndimithi uMvulazana
kamama katata...

usuke lo mfo walila...kwakuthethwa le nto kanti nguyena yise kaMvulazana...ngoku walila...uthe akulila lo mfo walila lo mfazi kanti nguyena na[839] kaMvulazana...ngonje ke le nto yaxaka apha...abantu baphambana...baye beliyeka isele...usukile umfazi indoda isangqunga njalo...wathatha ukhuko walubeka ecaleni ukuba isele malihlale...lisukile isele lahlala ekhukweni...lithe lakuhlala ekhukweni yamangaliseka indoda uba ndiza kuthini na kweli sele ukuthetha uba akazang' athethe nesele...uthe umfazi 'se kaBani...mmm...ungabiz' abantu nje...bakucebise...ngoba le nto isixakile endlin' aph' sobabini...usukile ke umfo lowo...yabiza enye indoda emva komzi wakh'...wathi khawuz' aph'...ithe yintoni na...wathi hayi uya kuyiva ekhaya...isukile indoda yaya...bangene ke endlini bakungena endlini...ithe indoda yho yho yho yho undingenisa kundl' enje yhu yhu yhu yhu yintoni le mfondini yatsho yabaleka le ndoda[840] yaya kubetheka ngomva phandle phantsi[841] ...yaphakama yaphinda yaya kubetheka[842] ...waye esukela wayibamba wathi 's'[843] ukothuka...yima wathi ungathini undibizela isimanga...undibizela endlini yamasele...uthi ke lo hayi yima ayilosele...ewe lisele kodwa ndifuna ukh' uve into nam 'be ndothukile...into ungangayiva nomntu ohleli naye...uze nikwazi ukuyibalisa...ubuyile ke umfo lowo...wema phandle wath' andizi kungena mna andinakungena kundl' enjalo...wahlala phandle ngenxa yokoyika isele eli yena...uhleli ke phandle...uth' akuhlala phandle kwathiwa ke kumfo lo wasemzini...ewe ke...mntu wasemzini...khawuthethe uthini na...lithe isele...

andilosel'
andilosele lokubethwa...
kuba ndimith'
uMvulazana
kamama katata...[844]

wathi oo...ewe...ulilo isele ngoba sijongile ngamehlo...asingeke wenze[845] na ke...ke simbone uba nguMvulazana wantoni na lowo uth' ummithi...ewe apha thina sasinaye umntana wayenguMvulazana...ke wasilahleka kudala asisenaxhala ngaloo nto...lisukile ke isele lathi ndifuna ke ukuhlala entla kweziko...kwathi ewe hlala...lisukile laya entla kweziko...lafika ke lamkhupha uMvulazana weqengqelele...weqengqelele eyintomb' endala emabele sewile[846] ...kuba ngokuya wayesengumntwazanana[847] yomntana epampam kuba waye ngumntana olahlekayo ongalaziy' ikhaya oth' ub' umkile...angayaz' indlela yokugoduka...waze wafumanana neli sele ngolo hlobo...kuthe ke lakuba limbekile...baqalile k' abazali ukuhlakanipha ngelithi ke oo hayi bo...khanize nengubo...ngumntu wasemzini lo ayilosele...kweziwa nengubo ke entsha emhlophe lafika lambathiswa isele elo...kuziwe negusha...kwathiwa liyaxhelelwa isele elo livumile lavuma lisithi kodwa ke mna ke andityi nyama iphekiweyo...ukuze ke mna nindenzele inyama ekrwada uze niyikhande niyikhande ngamatye nenzele into yokuba 'ze ndikwazi ukuyiginya kuba nxa ingakhandwanga andiz' kukwaz' ukuyiginya...yenziwe ke loo nto yakhandwa loo nyama kwakhethwa inyam' engenamathambo ikhandwa isenziwa uba mayithambe liyiginya njalo isele...lithe ke lakuba lihleli njalo...kwathiwa ke ngonje ke unikwe ntoni na...kule nto nxa iyonk'...unikwe ntoni na kule nto nxa iyonk' lithe lona hayi...umvuzo wam kukubulelwa qha...osakubulelwa[848] ke sele...lithe ke liyahamba kwakusasa...phela 'ntsomi.


Notes

[827] aba: akuba.

[828] lakhe: usually lwakhe.

[829] lakuhlala: laya kuhlala.

[830] ebeye: uba aye.

[831] wabanzi: waba banzi.

[832] kokwahlukwana: kaye kwahlukwana.

[833] lakho: the full form is lakhona.

[834] l': lilo. The words, hayi madoda, are uttered with considerable force.

[835] lathetha igama elithi andililo isele: spoken at a measured pace.

[836] laba: lakuba.

[837] laba: lakuba.

[838] lakho: lakhona.

[839] na: nina.

[840] yabaleka le ndoda: with force.

[841] yaya kubetheka ngomva phandle phantsi: with force.

[842] yaphakama yaphinda yaya kubetheka: with force.

[843] 's': musa.

[844] This is one of the few times that Masithathu Zenani sings the song. Because she is apparently somewhat uncertain about her ability to sing, she generally chooses to chant and sometimes simply to state the words of the song.

[845] wenze: senze seems more accurate.

[846] sewile: selewile.

[847] wayesengumntwazanana: wayeseyitwazanana is the more usual form.

[848] osakubulelwa: osiya kubulelwa.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page