University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

VEL'EKHAYA OBJECTS TO HIS SISTER'S MARRIAGE

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 1:30 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-684
Tape 14, sides 1 and 2

The storyteller weaves a complex kinship web in this story. Vel'ekhaya, whose name suggests that he was born at his mother's house of birth rather than her home of marriage, is the son of his classificatory sister. This story is a working out of that relationship, to avoid the scourge of incest. The story is also a realistic account of the puberty ritual. The establishment of his legitimacy, his lineage, is of immense significance in his rite of passage, because it has to do with his identity.

Ithi intsomi...be ngumfazi...nendoda...wazala ke umfaz' lowo...abantwana ba'[797] babini...akuba ezele abantwana ababini...abantwana ke bobabini yayintombi nenkwenkwe...ngoku ke xa iyintombi nenkwenkwe ithe intombi leyo yanguye ke ongaphambili kwenkwenkwe...inkwenkwe leva yangemva...yakhula ke bobabini bekhula njalo...ithe intombi yakwenda...yanokuzala yona apha ekhaya...izala ingendanga njalo...izalele umntana oyinkwenkwe...ithe ke yakuzala umntana oyinkwenkwe...kwathiwa ke lo mntana nguVela-ekhaya[798] igama lakhe yena...ke lo Vela-ekhaya kuthe igama lakhe njengoko inguVela-ekhaya ungumntana kayise wentombi leyo...ngoku bahlalile ke bahlala kakhulu...ithe yakufunwa intombi leyo[799] ngamasoka...waze wanokuthetha umntan' uba 'se mdala lo unguVel'ekhaya...kwathiwa hayi bo usisi akanakho uba angenda...kuba nam 'se ndikhona...ke ngoku ke usisi umele uze ahlale aph' ekhay'...kuthiwe ke nguyise wentombi leyo...ungathini Vel'ekhaya ukuba uthi makangendi usisi wakho ngenxa yokubakho kwakho...kanti yena usisi lowo wakho uzalwa ndim...ufanel' uba aze ende uze ndibe nent' endiyifumanayo ngaye...kuba wena Vel'ekhaya andifumananga nto ngawe...uthe uVel'ekhaya hayi tata mna andifuni usisi ende ngoba kaloku mna ndithe ndaba ndikho wena wathi ndingumntana wakho...kanti ke nxa ub' ufuna usisi ende 'ngo ungatshongo[800] ukuthi ndingumntana wakho...'ngo uthe[801] ndingumntana kasisi...uthe uyise hayi bo Vel'ekhaya kalok' uza kuthin' uba ndithi wena ungumntana wam kanti ke ngoku ndilahla int' oba lowa wam umntana ayingowam...uthe uVel'ekhaya mamela ke tata nangonje le nto uyithethayo isaphikisa umthetho wakho kuba ngeze[802] athi usisi akuzala umntana ondim...mna ndinguVel'ekhaya...uthi ndingumntana wakho 'ze kanti ke ngoku usisi usamele kukwenda ndithi kuwe tata...usisi akanakwenda unokuhlala apha ekhaya kunye nawe kunye nam...uthe uyise omkhulu kaVel'ekhaya Vel'ekhaya usisi lo wakho ungumntakabani na...wathi uVel'ekhaya usisi tat' omkhulu ungumntan' 'akho...wena Vel'ekhaya ungumntakabani...nam ndingumntana wakho tata...kanjani Vel'ekhaya nxa ungavumiyo okokuba usisi wakho mandimendise...kanje tat' omkhulu...usisi uzele mna engendanga wandizalela aph' ekhaya...lithini na igama lam...nxa undithiyayo wena ngentombi yakho ethe yanomntana ingendanga...akutshongo na wena tat' omkhulu uba ndinguVel 'ekhaya...ewe nditshilo mntan' 'am uba unguVel 'ekhaya utsho uyise omkhulu...ke tat' omkhulu le nto uthi ngoku wena...ndithini na mna nxa ndithi usisi lo makangendi...u— uthethe wena hayi Vel'ekhaya int' ebanga ndithethe kukuba wena nxa wawunguVel'ekhaya yayingeyombangi yokokuba leyo ngoku intombi yam andinakuyendisa...ndandithetha ukuba wena uzalelwe ekhaya...intombi yam ingendanga...ndathi ke wena igama lakho unguye uVela-ekhaya...ke ngoku wena uma ngaphambili ekubeni uba usisi wakho akanakwenda loo nto ke indifaka isikhwira mntana wentombi yam...uthi ke kuVel'ekhaya...hayi tat' omkhulu 'be ndingazi mna okokuba wena ungaze uthi ngoku usisi makende nxa ndithi mna makangendi kuba mna ndikhona ndinguVel'ekhaya...mna 'be ndiba akazi kwenda uza kuhlala nje kodwa ke mendise ke tata usisi lowo umendise ke kodwa usaz' okokuba noko mna ndinaso isikhalazo...ngokuba abafazi abakhoyo ewe nje...bangabo oomama naxa bangabo oomama abanakufana nosisi ngokundiphatha...bona baza kundithatha ngokuthi ndinguye umntana wentombi...isele loo nto ihleli kuwe wedwa tata omkhulu okokuba mna ndinguye umntana ongengowantombi ngegama otshoyo wena...uthe ke uyis' omkhulu kaVel' ekhaya...hayi ke Vel' ekhaya noko uza kwenda yena usisi wakho...kodwa wena ungowam kuba wena wazalwa nguye engendanga wenzakalela ekhaya...loo nto ke mntana wam...yiphulaphule kuba ndisithi kuwe[803] ...uze ube nguVel'ekhaya nje yile mbangi yokokuba athi usisi lo wakho...abe nokumitha aph' ekhay' engendanga uze akuzale engendanga uze ube ngumntana okhoyo engendanga...ke ngoku ke wena ungumntana wam kuba kumhla namhlanje afumana okokuba ende ngesoka lakh'...oo...watsho ke uVel'ekhaya kulungile ke tat' omkhulu kodwa uz' uyigcine imithetho yam...isenokwenza okokuba kubekh' imbangeli kumaxesha ezayo...kuba usisi akugqiba ukwenda uza kuba nesazela sokokuba wayemzele umntana oyindoda...ekusukeni kwakhe ekhaya khona uze abe ngumfazi womntu...mhlayimbi phaya angazala...azale nabanye abantwana abangamadoda...okanye bangamphathi kakuhle...aqale ke abenokucinga ngam...mna mntana wayeqale wamzala apha ekhaya naxa ke ndingowakho njalo kodwa ke isisu sona sokumitha...sikuye usisi ndiyavuma ke tata omkhulu mendis'...kuhleliwe ke wacinga umfo lo into ethethwa nguVel'ekhaya umntana wentombi yakhe...uthe emzuzwini ekucingeni loo nto...wathi hayi noko...ma'khe ndibize amakhaya ukuze andiqaphelise ngale nto ithethwa ngulo mntana...kuba umntana uya 'ze[804] ayithethe into...ithi kanti ngoku ayithethayo isakuphinda ithethe 'se uyilibele...uwabizile ke...amakhaya lawo wakhe...kwazala ke emzini wakhe...ebiza bonke ke nabantu abangabantakwaboyise bakhe...nabantu abangaba kulonina wakhe...ikhehle elo...nabantu abangaba kowalo nxa bebonke...kuwelwa imilambo bethuthwa bebizwa...bexelelwa imini...uze bafike ngayo ekhaya...bafikile ke ekhayeni ngalo mini...bafika ngayo...uthe ke bakufika apho ekhaya wathi ke anikapheleli...ke ndifuna niphelel' ngokuba lo mntana undicikozele...wandicikozela izinto endingazaziyo mna...ke andifuni ukuphikiswa ngumntana ngaphandle kweqela...ngoko ke ndifun' uba nani nizivele...ukuba lo mntana uthini na apha kum...ukhona umfo ongekabikho ekhay' aph'...ongumntakwethu...ongunyana womkhuluwa wam...ke ndifuna kubekho yen' ingathi...uya kufika kuveki ezayo...umfo lowo ke kuveki ethe yakho ezayo ufikile onguQhusheka igama lakhe...uthe akufika yena wafika wathi hee ngaba ekh' apha yintoni na le...kuba ndincothuke kunto zam ezinintshi...ebe ndizicinga okokuba mandize zingandiphosi kule gem'[805] kuba izinto esinazo thina kweliya lethu ilizwe...zifun' uba umntu alungelelane nekhaya lakhe...ke ndikhona ke ngoku qhubani ke toro ndid' es'ke[806] ndibe ndinokukhululeka...kuthe ke xa kutshiwoyo kwathiwa Vel'ekhaya phumela phandle mntana wam...uphumele phandle ke uVel'ekhaya lowo...wathi ke akuba efikile apho phandle...kwahlaliwa ke ngamadoda...umile ke umntana lowo wathi ke uVel'ekhaya ukwenza kwakhe waya kuma ecalu kothango...ume nje engatheth' ethule...uthule wathula amadoda ethembiselana ngokuqala athethe exakiwe kukumqala ngentetho wahlala uVel' ekhaya engathethi naye ethul' kuthe emzuzwini omkhulu kakhulu kwabonakala kukho indoda ethi ngaba apha...sinokuba simele ntoni na ke kangaka ngoba e— nale nkwenkwe kudala ilapha sithule singatheth'...isukile ke indoda leyo inguyise wabo yathi hayi...andaz'...ngoba 'be ndiba mna...iza kuthi le nkwenkwe yakufika iyithethe into...ithe indoda yesibini awu 'be kuza kuthetha yona na kuqala...iyayazi na into emele kuyithetha...ithe nxa kusukuma enye indoda nxa ihlalayo leyo u— usukile uVel'ekhaya ecalu kothang'...wathi yimani bootata...khanime...yimani bootata ndimeleni noba ndingaka na mna...into ethethwa ndim apha 'be ndingayaz' okokuba nxa 'se nilapha nonke isafuna mna ngokuba int' ebe ndiyithetha mna...kukungafuni kukasisi uba usisi makendiswe ndisithi qha phaya kutat' omkhulu...tat' omkhulu umendisela ntoni na usisi ngokuba s'[807] ezele mna aph'...utat' omkhulu ke uyandigiba...undigiba ngezwi elithi mna ndinguye umntana walaph'...uthiwa ndim apha kubo...usisi lowo int' ebange mna ndikuranele ukwenda kwakhe kuba[808] mna ndingumntana oyindoda...mna mhlayimbi angathi ngokuya endileyo aphinde azale mhlayimbi...azale abantwana abangamadoda ize loo nto iphinde izokundikhubekisa apha kweli khaya...ndibe ke ndingakufuni ukuba ndikhubekisane naye utat' omkhulu lowo...kwa nosisi angahluphek'...akugqiba ukuzala mna...ndingakhange ndibe andivumanga uba makende kodwa be ndiqondisisa okokuba bayayiqonda na loo nto...bemazi na apho aya kwendela khona uba uya kuzala ntoni na...ke ngoku ke ndiyabona ukuba akuthethwa loo nto apha enkundleni kumiwe...kubekiswe mna ngaphambili ndaye ndibekiswa ngaphambili nje...ndithethe mva phay' ekhay' ndithethe xa 'be kugqitywe kusithiwa usisi makende...ndathetha eli gama...ndisathetha lona ke nangoku anditsh' ukuth' usisi...akanakwenda...ndithi qha bayaqondana ub' umzele na umntana oyinkwenkwe oya kuthi abe yindoda...besazi na apho aya khona uba akakumzala[809] na umntana oya kuthi abe yindoda...kubekho ubangiswano okany' aphathwe kakubi ngulaa mntana...ize ndithi ke mna...ndililungelo lakowabo...athi x' eza kum afike kungekho ndawo 'ze kanti yena ndiphuma esiswini sakhe...khaniqhawule kuloo ndawo madoda nditsho...kuthe ke esithubeni...kwakho ndoda isukayo...yathi isisithethi...niyamva na lo mntana kuba uyayithetha na le nto ayithethayo...iyangena na apha kuni entloko...iyangena na apha kuni entloko...nasezingqondwen'...uthe ke omnye oqalayo ukuphinda athethe wathi ewe iyangena into ethethwayo nguVel'ekhaya kuba uVel'ekhaya uthetha ngegama likayise wakhe...hee...ngoko ke...ithini loo nto...ithetha okokuba yicoseleleni into ethethwayo ngumntana eyithetha ngegama...eliya kuthi lilandele into eya kuthi ilandele...kungabikho[810] nto ilahlekayo kuzinto ezithethwa ngumntana ngekhaya lakhe waye lo mntana engatsho nokuthi ukrokrela uyise...engatsho nokuthi ukrokrela unina...nje qha ekrokrela into enye ekrokrela le nto yokokuba ende usisi wakhe 'ze[811] kanti yena ukhona...oo injalo loo nto ewe injalo...yatsho indoda eqalayo ukuthetha ukuphendula kwesi sithuba ewe injalo...nimele 'ze nithi uVel'ekhaya nithethe into yakhe ayithethay'...oo Vel'ekhaya uqonda ntoni ke wena noba uqonda int' okokuba usisi wakh' angendi noba uqond' int' oba usisi wakh' abe nendlu yakhe...hayi mna...usisi mna...andifun' ukuphikisa utat' omkhulu ngentetho nangendalo ayenzayo kwinzala yakhe int' ekhoyo qha 'be ndibeka lo mba okokuba usisi lo x' endayo bayiqonda na loo nto...ke mna andizihlambi apha kutat' omkhulu ub' andingumntana wakhe int' ekunayo ke ndingazihlambi nakusisi kanjalo kodwa ke ekubeni usisi makende mayikh' ihlaliswe phantsi le nto ndiyiqonde ahambe ke usisi yena ayokwenda...kuphindiwe ke kwathiwa ke kanjaqo amadoda lawo alapho enkundleni ma'khe[812] kubekho indoda eliphakamisayo izwi...iphindile ke yesuka ke enye indoda yamanye amadoda ezithethini apho yathi kulungile...kulungile le nto ithethwa nguVel'ekhaya iyakhanya...ngokuba abantu ababhinqileyo...iingqondo zabo zimfitshane...nxa ngaba unina lo kaVel'ekhaya yena eb' enayo le ngqondo kaVel'ekhaya le nto ib' ilungile kodwa ke ngenxa yobubhinqa loo nto iya kusebenzisa loo nto lo mntana uyakhanyisa uba siqond' okokuba le nto inekamva layo...ngoko ke nditheth' int' ethi ke mna Vel'ekhaya unyanisile...ndiza kutsho ndingayanga nje phaya enkosini ndithi unyanisile noba iza kuthetha nton' inkos' andikhathali...unyanisile ukutsh' ukuthi wena Vel'ekhaya usisi wakho nx' endayo mayicace into yokokuba yena ushiya wena aph' ekhay' kanti wena aph' ekhaya...ungumntana kayise wakhe kuba yena wayekuzalele ekhaya...kanti ke Vel'ekhaya...uz' ukhanyelwe yiloo nto mntana wethu...usisi wakho lo yintombi akendanga...injalo nje ke wena wamithwa waza akwahlawulwa ngoko wawumithiwe[813] ...ngoku ke kukhona ke uyihl' omkhulu aza kuzuza into ngonyoko...ke wena kufanele okokuba ube nokunyamezela...unyamezele int' okokuba usisi wakho makendiswe nguyise...ke kodwa ke Vel'ekhay'...icacelwa kwa yiyo indawo yokokuba naxa usisi wakho lo esenda...akalahlanga nto ngawe kuba ub' ungewakhe kakade wena...ub'[814] ungumntana kayise...kodwa ke iyonke loo nto nalapho usa'[815] kulungiselela wena...kuba unganakho ukumthatha apho uthiwa nguVel'ekhaya...ayinjalo loo nto...andikholwa mna uba loo nt' inganjalo...ngoba ke mna...ndinguye uVel'ekhaya ndingumntana oyinkwenkwe ekh' aph'...andizange ndibone nto ithi xa iza kwenziwa...kuthiwe makuqalwe kubizwe uVel'ekhay'...andazi ke okokuba nxa kwenda usisi...kwakuthi xa kukh' ingxaki kuye...ndibizwe...kuthiwe makuze uVel'ekhaya usisi eb' egula apha izolo eli 'khange ndixelelwe nto mna ngaye kuthiwe ndiza kwenza nto ngaye...kodwa xa kunamhlanje ndithetha...nithi wena Vel'ekhay' uya kulungelwa nanini na...andisakholwanga ke nangok'...ingathi kum niyandiqhwalelisa...andisayi kulunga...kodwa ke usisi yena ub' uyakholwa yiloo nto nam ndikholwa apho akholwa khona ndibe ndingasakholwanga noba utat' omkhulu athi kanti mna uya kundigxelesha ngokokuba ndiyiyo into emkhweletelayo ngomzi wakh'...ndibe ke nam ndifuna ukulunga ngotat' omkhulu...loo nto ke ihambile...ithetha ngolo hlobo kwabonakal' uba m— uVel'ekhaya lo...uVel'ekhaya uyaboyisa abantu ngokuchulazela ikhaya lakhe kwakunye nokuhlonipha uyise wakhe nonina wakh'...usukile usisi kaVel'ekhaya...wasuka weza enkundleni esiva yena ngendlebe esendlini...ehleli phambi komnyango...kwakunye nonina wakhe wasuka waya wathi tata tata tata tata khawume...le nto ndiyayiva...noba ndiphaya endlini...uVel'ekhaya ufuna ndingendi...kanti ke efuna ndingendi uVel'ekhaya ndiyambona mna asikuko ukuba akafuni ndende int' ekunayo uVel'ekhaya woyikisela into engathi nxa ndendileyo...ngathi kwabakho[816] into eya kuthi ngexesha imxake...okanye ngexesha ixake mna uze yen' ingamxaki...ize mna ndingabi nalo ilungelo lokungena kuVel'ekhaya...makusetyenzwe le nto ke mna nditsho...ukuba niyandendisa tata phaya kulaa ndoda...uVel'ekhaya lo mayibe nguye unozakuzaku...menzeni indoda umntana wam kuba ndimzalele kuni ungumnakwethu kuba ndimzalel' ekhaya...menzeni indoda ukuze kuthi xa kuthethwayo abe nguye unozakuzaku owayekho[817] mhla ndenda...lisuke lathi emadodeni ugqibile ntombazana...'be sifuna kade sive...umphefumlo wakh' ukuba wona ukuyiphi na indima kunto ethethwayo ekh' aph'...ke ngoko ke ngomso ke kuza kuthethwa ke kulungiselelwe ukwenda kwakho...ke kufuneka ke igama lobukhwenkwe kuVel'ekhaya maliphele...uze uVel'ekhaya...as'[818] azalukele ngamin' aluka ngayo ngoku kufuneka nje qha athethe umcimbi othethwayo apha...uze lo mcimb' ungalibaleki kaloku izinto ezithethwayo...ziye zibe nemini zikhunjuzwe...kufunek' abantu ababekho ngemini yokuqala mhla kwakuthethw' int' ethile...lo Vel'ekhaya wakho ntomb' 'am...usaza kubizwa ngamadoda...kuthiwe ke namhianje kuyint' ethile...ke ngaloo mini kwakukho uVel'ekhaya...azi kanene uya kulazi na izwi lokuqala...nelizwi lokugqibela...uya kuyazi na eyona nt' yayithethwa...isukile intombazana leyo...yathi ewe tata uVel'ekhaya uya kuyazi into eyayiqalile kuba nangoku nilapha nje kungenxa yakh'...akukhang' kubekho ndoda itshoyo ukuthi uVel'ekhaya lo uyintoni na...emcimbini wokwenda kukanina wakh'...engakhange atsho nangok' ukuth' uVel'ekhay' kwend' umama...uthi qha usisi angenda na ende ndikho...xa wayendizalele ekhaya 'ze kanti mna lo mcimb' andiwazi kungoba niyiqonda na le nt' ub' ukwenda kwakhe kwaba[819] yintoni na...uba uzele amadoda phaya aze aba nobangiswano naye okanye amphatha kakubi...umva wakhe uya 'ba[820] yintoni na nxa ndingazanga...ndithetha ukuthi ke mna ndiyayingqina...mna mntu wayemmithile lo mntana iinyanga ezilithoba ndingqina loo nto yokokuba inyanisile into ethethwa nguVel'ekhaya...yigcakameleni injalo nje yilulekeni...injalo nje yivoteleni[821] ...injalo nje yibekeni emagameni omzi uze nam ndihambe kakuhle uba ndiyamendisa[822] ...ngokuba nxa ndinokungavumi ukwenda...ngoku ndendiswa ngutata ndingaba ndiyamhlamba 'ze kanti ke...nam andinakhaya...kwakunye naye uVel'ekhaya akanakhaya utata x' angakhang' akholisane naye...itshilo ke intombazana leyo yatsho yawabeka loo mazwi...kuthe ke emva koba isitsho njalo wasuka uyise wathi hayi mntan' 'am pheza noko avakele...nje ukwenda oku senza intsika yebhinqa...isiko layo kufuneka yayame ngendoda...ngoko ke kufuneka wendile...ngoko ke ngoku uVel'ekhaya lo sifuna abe ngunozakuzaku uze azazi zonke izinto phaya ekwendeni kwakho...uza kusiwa noduli...uza kuguqa...ebuhlanti kududwe kulo mzi...kufuneka abafazi babolek' izikhaka...kuhanjiwe ke...zabolekwa izikhaka zabantu abaya kwendisa apho entsomini...ngoku ke kuthe kwakuba zibolekiwe izikhaka zafika k' izikhaka zabanela abantu boduli...kuthe ke xa kufunwa amadoda...afumaneka amadoda amabini...kwathi ke ngonje kula madoda mabini kwathiwa kufuneka ngoku uVel' ekhaya yena abe ngunozakuzaku...khona 'ze akwazi ukuyigcina imitheth' uvumile ke konke oko yena uVel'ekhaya wanguye ke unozakuzak' uhambile ke waya kuzakuza apho ezakuzela unina ke lowo...uthe apho ke akuba engunozakuzaku...sithe isikhumba senkomo yokuqala...okokuba kuxheliwe...somtshato kwathiwa singe[823] sikanozakuzaku...kubangiswene kwalapho ngeso sikhumba sikanozakuzaku...kusithiwa akukho sikhumba sankwenkwe sikanozakuzaku ngalo madoda mabini...alapho edulwini...uthethile ke umntwenyana[824] umtshakazi unina kaVel'ekhaya...usisi wakhe wath' hayi khona okokuba ngoku le nto niyiqala emva ngaba olu duli lunokuchitheka ngoba kaloku uze uVel'ekhaya abe lapha...yimithetha iqalele ekhaya...kwaze kwathiwa makabe ngunozakuzaku...isikhumba ke senkomo esiya sixhelelwe umtshato simele size sibe ngesakhe khona uze akwaz' ukuyigcina iyonke into...kaloku kwakuthiwe nxa kuthethwayo kuni...'san' uza[825] kuphazamisa ubundwendwe bethu emzini...nize kuxoxa ke ngokutsha kanti kwakuxoxiwe kwagqitywa...mnikeni isikhumba sakhe uVel'ekhaya...oo kubonakele okokuba kumadoda amabini...hayi mayiyekwe le nto esi sikhumba sibe ngesakhe[826] uVel' ekhaya lowo ngokuba le nto iyacac' okokuba iya kuxoxa id' es'ke ivakale aph' emzini kuvakal' uba abantw' aba balundwendwe basemzini...basenento abaphikisana ngazo phela phela ngantsomi.


Notes

[797] ba': baba.

[798] Vela-ekhaya: “He appeared at home,” i.e., he was born at his mother's place of birth (his mother's parents' home) rather than at the home of his father. His unusual birth is thus capsulized in his name.

[799] intombi leyo: i.e., his mother.

[800] 'ngo ungatshongo: unge ungatshongo.

[801] 'ngo uthe: unge uthe.

[802] ngeze: ngekhe ize.

[803] engendanga...kuwe: at a slow, deliberate pace.

[804] 'ze: kuze.

[805] kule gem': from English “game, taking turns.”

[806] ndid' es'ke: ndide ndisuke.

[807] s': se.

[808] kuba: kukuba.

[809] akakumzala: akayi kumzala.

[810] kungabikho: makungabikho.

[811] 'ze: ukuze.

[812] ma'khe: makukhe.

[813] wawumithiwe: wabe umithiwe.

[814] ub': ube.

[815] usa': usaya.

[816] kwabakho: kuya kubakho.

[817] owayekho: owaye ekho.

[818] as': asuke.

[819] kwaba: kuya kuba.

[820] 'ba: kuba.

[821] yivoteleni: from English “vote.”

[822] ndiyamendisa: niyamendisa is the correct form.

[823] singe: Hlubi form. Xhosa form: sise.

[824] umntwenyana: also umntwenyama, umntu wenyama, lit. the person of the meat, the person who is the reason for the rite.

[825] 'san' uza: musani ukuza.

[826] ngesakhe: Hlubi form. Xhosa form: seakhe.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page