University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

ANIMALS OF THE EARTH MAKE A POOL

Listen to this section

Date:    September 18, 1967
Time:    About 1:00 p.m.
Place:    In a home in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    Thirty men, women, and children
Narrative 1S-683
Tape 14, side 1

Various animals are tricked by a fabulous creature, an inkalimeva. They are meant to guard a pool created by the animals. With its musical instrument, an inkingi, a stringed instrument, it lulls the guards into a deep sleep, and then the inkalimeva drinks the water. Finally, a tortoise turns the tables on the inkalimeva.

Ithi intsomi...yaye izinyamakazana zonke ke zomhlaba...zaqokelelana ke...ngoko kwazo ziza kwenza ichibi lokuba zisele kuba kungekho manzi...zemba ke...ngokumba elo chibi...laba nobubanzi ke iinyamakaz' ezo zonke zomhlaba...zilimbile ke ichibi elo...zalimba zalimba...elo chibi langako...zithe zakuba zilimbile ichibi elo...yana ke imvula enkulu...lazala ichibi...zaye zona iinyamakazi ezi zomhlaba...ziphethelwe yenye inyamakazi kuzo...egama linguye umfene...ngoko ke zithe zakuba zihleli apho ezi nyamakazi...zanokuhamba-hamba ke...kuba zifuna into yazo eziyifunayo...zifuna na ntoni na ke emele 'ze zifun'...zithe ke xa zihambayo ke zishiye enye ibenye ekhaya...uba iz' ikhangele ichibi elo lazo uze lingagxojwa nto...zihambile ke...ngenye imini...zathi ke zakuhamba apho ke zashiya enye inyamakazi yazo...uba iz' ilinde ichibi elo...ukuze ikhangele leyo into eyakuthi iphazamise...zithe zakuba zihambile ke njalo...kwafika ke inyamakazi ethe yona ayabikho emqumbini wentlanganiso...ifike yona apho...ngoku...ifika kushiywe phay' ekhaya...umvundla...uba mawulinde...yafika ke le nyamakazi...kuthiwa yona igama layo yinkalimeva[774] ...ifike yathi ke yona yathi wesi! wena mvundla...ngaba nguwena ke oshiyweyo apha...uthe ke wona umvundla ukuphendula ewe nje kushiywe mna...kanene wena...ub' uphi na nkalimeva xa 'be kuqokelelwene...sisenza umsebenzi ongaka...hayi kaloku mna 'be ndingekho...'be ndingekho kaloku mna nkalimeva...eb— ndi— ndi— ndisendaweni ebe ndixakwe yiyo...uhleli ke wona umvundla njalo u— uncokola nenkalimeva leyo...ekanti wona umvundla lo ub' ulapha emcimbini wokokuba kugqitywe int' yenziwayo ngabanye bakowabo...uthe ke xa kunjalo ke wathi ke unkalimeva[775] hee mvundla...ke wena abanye baye phi na ngoku...uthe ke umvundla ukuphendula hayi abanye kaloku bahambe indawo bayofuna izinto...abayozifuna...yath' inkalimeva wena utheni ungafun' izinto nje ngaba wena akunguye na ubhululu[776] wabanye le nto uhleli apha...ithe ke ukuphendula engumvundla inyamakazi yathi hayi into yokuhlala kwam apha...ndihleli kaloku mna ukuhlaliswa...kuthiwe 'ze ndigcine...ichibi eli ndikhangele umntu oza kusela apha...uba anga'[777] ngubani na...yahleka inkalimeva yathi ha ha...utheth' uba ngoku wena ugade mna na...kuba ke mna ndiyafika ngoku ngaba ke wen' ugade mna na...yathi ke le ingumvundla hayi andigadanga wena...ndikugadile nawe okokuba unesenzo kunto ebe kufuneka ndiyigadil'...kodwa ke mna ukuhlal' oku kwam apha andigadanga wena...kanti ke uba ngaba isenzo sakho sikundima yokugada kwam ngaba ke nawe ndikugadil'...uhlekile unkalimeva wathi hee mvundla...zingath' iindlebe zakho zinde kangaka...njengokuba ungumcwangele...uthi kanti ezimini uhlalele into yokugada mna na...hehee nants' inkingi...uyayazi inkingi ukh' uyive xa ikhalayo...wathi umvundla hayi andiyazi loo nto...andizange ndibone...watsho ke wakhalisa umrubhe...into andiyazi umrubhe into andiyaz' umrubhe wawukhalisa ke u— unkalimeva lo mrubhe...uthe ke akukhalisa lo mrubhe unkalimeva...wath' umvundla awu hayi khawusondele noko le nto itheni itsho kamandi nje...uthe umvundla sondela sondela maan[778] sondela...hayi itsho kamandi le nto...yathi inkalimeva yee mvundla uyabona uya kuphosana nento...ob'[779] ungath' ungafumana into ngayo kuba wena ngoku uva iingom' ezimandi...azi ezi ngoma zam zimandi...zingaka nani na kula manzi amandi uwagadileyo...wathi u— u— u— unkalimeva...khawusondele nawe ngakum mvundla...wath' umvundla hayi 's'[780] ukundisondeza ngakuwe ndithi yiza ngakum...'khe[781] ndive le ngom' 'akho...wade weza ke unkalimev' esondel' esondela kancinci...wathi kanti nawe sondela...wasuka ke umvundla...wamkhawulela unkalimeva lowo...wasondela ngakuye...uthe ke akusondela ngakuye wathi yee itsho kamandi le ngom' 'akho ithini kanti...wakhalisa ke unkalimeva...e— wathi hee uyaz' ukuba le ngom' 'akho ithi

ginci ginci...
ginci ginci[782]

kamandi...oo...itsho kamandi uyayiva wathi omnye ewe ndiyayiva...wathi oo hayi ke injalo...injalo nje inene ma'khe sihlale kule ndawo ke ndikukhalisele...nyan' ungalala apha nxa ndikukhalisela le ngoma kakuhle ngendlel' engangxamanga ndikukhalisela ndihleli phantsi ungalala ikhala kamandi...iyabalalisa noomakhulu...wathi umvundla awu hayi inyani le nto iyavakala...batsho bahlala kwath' kuba kukho umthi...osecalu kwechibi elo olilindayo...wathi yiza apha sihlale kule ndawo...waye lo mthi ukufitshane phantsi ingamagqabi...umthunzi wawo ungangcosanga uphantsi...bahlala phantsi...uthe bakuhlala phantsi...wahlala ke ngonje ke nomvundla lo wakhalisa ke unkalimeva le nto yakhe...wozela umvundla walala...uthe wakulala umvundla...wesuk' unkalimeva wasela amanzi lawo...eli chibi ke linantoni linento yokuthi ub' umnt' usele libonakale uba 'be kuselw'...wasela kakhulu gqith'...uthe akusela kakhulu akabisaya pha' kuye...ukuya kumvus' uba ndisele...wasela nje wagqiba wahamba wagoduka...uvukile ke ngesithub' esikude le nexesha...wath' akuthi khuphululu[783] ...tyhini! uph' unkalimeva akakho wath' akuth' echibini...ek! liselwe ichibi kakhulu azi ndiya kuyithini na le nto...wahlala ke...uhleli...wath' akuhlala apho...kwabonakala zibuya iinyamakazi...zivela apho 'be zivela khona...zifikile ke iinyamakazana ezo zithe zakufika zathi tyhini amanzi wethu aselwe kangaka...atheni egqitywe kangaka nje...ngaba umvundla lo eb' eye phi na...oo mvundla a— atheni amanzi wethu aze aphel'...uthe umvundla ukuphendula hayi inene ndithe ukusuka ndalala kuba mna ewe phof' ufikile unkalimeva...kodwa ke ekuncokoleni ndithe ukusuka ndalala...andimbonanga ukumka kwakhe...kukhiwe iintswazi zomthi...umthi ogama lingumdubi[784] ...umdubi igama lomthi ngumdubi zakhiwa iintswazi...waphinda ke ngonje ke kwathiwa kweziwa kuye kwathiwa. makakhe abethwe kuba yena akatshong' ukuthi woyisiwe ngumsebenz'...ubethiwe ke kakhulu ngamandla...wabethwa ke wagqabhuka nentethe wathini na...wayekwa kwalalwa...kuthe kwakuba kulelewe...kwathiwa...kumele 'ze kuthiweni na ke ngoku kuba yena umvundla woyisiwe...ngumcimbi wakhe...ngoku ke kumele 'ze kuthathwe umpunzi...e— kubekwe yena xa simkayo ngomso...uthathiwe ke umpunzi lowo kwakuba kusile kungomso kwabekwa yena...kwahanjwa ziinyamakaz' kwathiwa nawe uz' uxele ke ngonje umvundla...sifike apha kuyidemesha[785] kanti nina nibekiwe niyavum'...uhleli ke ngonje k' umpunz' kwahanjwa...ifikile inkalimeva ngexesha layo...yathi

gwinci gwinci...
watsh' uMlimandlela
gwinci gwinci
watsh' uNomalila
gwinci gwinci
ndifun' othethayo
gwinci gwinci
nank' umntu ndimthanda
gwinci gwinci...

wathi unantsika u— umpunz'...hee ngubani na l' utshoyo kuba 'zang' ayive ingoma yakh' wathi oo...ngaba yile nto kuthiwa igqiba la manzi ihlangene nam...wavela ke ngoku yena unkalimeva wathi molo mpunzi...yathi ewe...hee namhlanje nguwe izolo ib' ingomnye ingumvundla iindlebe zakhe zinde gqith'...kanti nawe ke mpunzi iintungo zakho zinde int' endiyithandayo...nawe noko ngathi singadibana...uthe umpunzi ewe kaloku singadibana nkalimeva okokuba kukho int' esidibanisayo uthetha uba wena ngowaphi na...ithe inkalimeva ndingowalapha 'zange ndibekh' edingeni...ke ndingazange ndibekh' edingen'...ndandixakekile...xa ndandixakekile ndandingatshong' ukuthi abakowethu bonke nxa balapho mn' andiyonto...ndiyabona njengokuba nina nisithi nj' andiyonto apha emcimbini wenu...kodwa ke...molo mfo wethu khawusondele wethu 'khe sitheth' iinto zethu apha ndikukhalisele nale nkingi...uhlalile umpunzi wathi hee...loo nkingi yakho...ub' uyithatha phi...uthe yen' unkalimeva hayi yeyam isika yayiyeyam kakade...wathi wawuyenzelwa ngubani...wathi unkalimeva hayi ndandizenzel' kuba kaloku thina sasizenzela iinkingi wen' akunayo na mpunzi...wathi andinayo watsho umpunzi ukuphendula kunkalimeva hayi andinay'...wathi ke sondela...kukho ke lo mthi basondela ke kulo mthi wasondela umpunzi...bahleli ke kulo mthi ke...bathe bakuhlala kulo mthi wayikhalisa le nkingi yakhe...wayikhalisa wathi yee wethu ubona nje ilanga xa lishushu ingase nilale ngomhlana...uthi omnye hayi mna andifun' ukulala ngomhlana hayi mna ndifun' ukulala ngomhlana 'khe lingene ilanga esifubeni li— libe mandi...injalo nje loo nto ilanga likucubhule uze uphuphe kamnandi[786] ...oo ndiya kuphupha kamnandi...watsho umpunzi ukuphendula apho unkalimeva...ewe uya kuphupha kamnandi xa ulele ngesisu...kanti ke noko ukulala ngesis' akufani nokulala ngomhlana...ngoba xa ulele ngomhlana ilanga liya kungena esifubeni liye esiswin' likucubhule lide liye nasezinyawen'...batsho balala ke ngemihlana leyo apho emthunzini bathe bakulala ngomhlana esithunzini wazilalisa unkalimeva...waqala waron' engalalanga njalo...waron'...wathi umpunzi hee nkalimeva nkalimeva kh— khawuvuke...'khe[787] ndibuz' eny' into...wath' unkalimeva mrrrrrrrr rrrrrrrr rrr[788] ...hayi nkalimev' ulele na...mnn mn mn mn mn mnmnn...oo hayi 'cac' ub' ulel' unkalimeva oo hayi ke kulungile wamyek'...wahlala umzuzwan' uth' akuhlala umzuzwana wahamba way' echibini kuba kakade eb' efuna amanzi...watsho wasela kakhulu wasela phay' emanzini...eli chibi ke linaloo nto lithi kwakuselwa ngumnt' omnye libonakale...wasela wemka akaphinda eze apha azolala aph'...wothukile ke unkalimeva emzuzwini okude...wathi akothuka yhu! amanzi aselwe...injalo nje umpunzi akasekho...yint' endakuyithini[789] na le wahlala...zifikile ke iinyamakazana zonke zomhlaha...zithe zakufika...zathi mpunzi ungathin' ukuthi umde kangaka ungaka...uze ungayiboni into eyenzekileyo ecalu kwakho...hayi umele kubethwa...bathatha iintswazi zomdubi...lo mthi ngumdubi...ngumthi ongumdubi ngumdub' igama lawo...bambetha bambetha bambetha bambetha bambetha bambetha ebethwa ziinyamakazi...wagqabhuk' intethe wayiloo nto...umkile ke yena enjalo akugqitywa ukubethwa ke umntu uyagxothw' kuba akalungisanga agxothwe ke...kuba uya kudemesha nabanye...kuhlalekile ke uthe emzuzwini kanjaqo...hayi masihambe...kuba asizi kungahamb'...kuba iinyamakazana ezi zonke ezi zonke ziyazingela zizingela int' ezimele kuyitya azilimi kaloku...zahamba ke zemk' zathi xa zimkayo...siza kushiya bani namhlanje...kub' aba bantu bonke sibashiyayo apha badom[790] ...ngubani n' onokushiyeka aph'...uthe umfene igama lakhe...wathi hayi noko 'be kumele ke kukhangelwe kwe zimfitshane iinyamakazi kushiyeke zona...ezi zinde azincedi nto...kuthe ke kulo mzuzu unjalo kwabonakala kusithiwa ke khanitsho ngubani na oqonda okokuba yen' angashiyeka...kuthe ke ngonje ke kweso sithub'...oo...hayi ke kungashiyeka bani...hayi kunqashiyeka...wena...kuxelwa ke inyamakazana emfitshane eliphuth'...ithe inyamakazi eliphuth'...nxa ithi ndingashiyeka...kwashiyeka kwashiyeka ke ngoku...ufudwana[791] ufudo ufudo into eba lufudo emlanjeni...ibe nentamo ende uroqololo...lathi ufudo int' enuka kakubi...lathi

qutsu nqutsu
ndingufudwana...
qutsu nqutsu
mna ndingashiyeka...
qutsu nqutsu
mna ndingambamba...

kwathiwa tyhini tyhini tyhini tyhini tyhini...le nto eli roqololo ingashiyek' apha libambe le nto...hayi khalimshiy'...khalimshiye ufudwana nx' atshoyo...kwathiwa ke hayi ke kulungile makakhe ashiyeke ufudwana 'khe[792] kubonwe le ndima yakhe...kwashiywa ke ufudo olo lashiyeka ke ufudo zahamba ke iinyamakazana...kuthe ke akuba ufudwana eshiyekile...wahlala ufudwana...ufudwana ke uthe yena wacinga wacinga wacinga wacinga wacinga yedwa apha...engathethi namntu...wacinga wacinga wathi kwek'!...njengokuba mna ndingaka...ndiyile nto ndiyiyo...ndilolu fudo...mandihambe...kwaye kukh' ilitye...elilapha phakathi echibini...wangena ufudwana apha echibini...wahamba waya kuhlala phantsi kwelaa litye...lilapha phakathi enxwemeni lechibi ecaleni aph' echibini kukhw' ilitye...wahlala phantsi kwelo lity' ufudwana...uth' akuhlala ufudwana phantsi kwelitye...wafika unkalimeva oqhele ukusela la manz'...wathi phala phala phala phala phala[793] ...oo! akukho mntu...phala phala phala phala...akukho mntu way' endlini...wath' akufik' endlin' oo! akukho mntu...wajikelez' ichibi...oo! akukho mntu...wajikeleza wonk' umzi...oo! akukho mntu...oo! ndiza kusela ngoku...wasela wamyek' ufudwana wasela...wasela wagqiba unkalimeva wath' akugqib' ukusela unkalimeva wahlamb' umzimb' wawuhlamba kwalapha kant' eb' esela kwalaph' kanti nentsila uyihlamb' aph'...wahlamb' umzimba...uth' akugqib' ukuhlamba umzimba...wath' kub' uyalaz' ixesha lokubuya kweenyamakazana...alikabikho ngoku...wahamba...wahlal' ufudwana emjongile...waya kwelaa litye...wafika wanaba phezu kwalo...walol' intsente yenyawo...ehleli aph'...ehlel' ufudwan' akambon' yena...uthe ufudwana wesuk' wamthi xhakamfu[794] ngomlenz'...ngok' anabileyo...wathi sihlangen'...wathi oo! hayi fudwana ndiyeke tor' inene ndakukuph'[795] int' ongenayo wathi hayi tana uba ngaba uya kundipha into ongenayo...akufani nam mna mntu apha ndishiyweyo ndimele 'ze ndithi okokub' andiyenzanga int' ebe ndishiyelwe yona ndibe nokwenzakala kodwa ngoku wena ngathi sidibene...ndiyakubona uhlamba nje 'ze kanti kuyatyiwa kanti wena uyahlamba...nentsente uyigalel' aph' kanti kutyiwa aph'...ngonje uthi akugqib' ukusela uphind' uhlamb' intsente...yonk' into yakho nemiphakatho uyihlamb' apha kanti siza kutya...sidibene ke ngoku wathi oo yini fudwana hayi ndiyeke noko hayi ndiyeke...yaye lithe nama ufudo elo roqololo elo roqololo lathi nama roqololo labantu laziphambanisa iizipho...ngoku ke zafika iinyamakazana...zifikile ke e— ebanjiwe njalo ngufudwana...zithe zakufika iinyamakazana zathi zimbona lo mntu usisigogo...wathula akuzibona zisiza...zathi zakufika zathi awu! uyibambil' ufudwana...ewe...wathi zakufik' iinyamakazana zema zingathethi...wasuka ufudwana wathi

quntsu nquntsu
mna ndingufudwana
nquntsu nquntsu
kanti ndiyibambile...

kwo! kwathiwa halala! heke fudwana ewe 'be sikwazi thina...kuba kade wen' ungumntu wamanzi soze uxakwe ngumntu...awu! mfo kabawo heke fudwazana zatsho zayithath'...ziyithathile ke iinyamakazana zonke zomhlaba inkalimevana[796] leyo zithe zakuyithatha ke inkalimevana...zathi ke yona hayi mayitshiswe kuba azifuni nto ngayo...yatshiswa ke yabulawa yatshiswa ngomlilo phela phela ngantsomi.


Notes

[774] inkalimeva: lit., crab-like with thorns.

[775] Note that the animals in this narrative are regularly placed in the um-/aba- class, although Masithathu Zenani frequently reverts to their usual classes as well.

[776] ubhululu: from Afrikaans broer, brother.

[777] anga': angaba.

[778] maan: from Afrikaans man.

[779] ob': obe.

[780] 's': musa.

[781] 'khe: ndikhe.

[782] ginci: she sings these words.

[783] khuphululu: in a low voice.

[784] lingumdubi: umdubi, “Combretum caffrum (Combretum salicifolium). Bush-willow: umDubi (Xhosa); umDubu (Zulu)...of the Eastern Province and the Transkei. It is never found far from water, and with its crooked light colored stem, and thick, drooping foliage, it is a common sight overhanging streams or in damp spots in the south-eastern part of the country. The leaves are long and narrow — up to 4 inches long and 1 inch wide...” (Eve Palmer and Norah Pitman, Trees of South Africa [Amsterdam: A. A. Balkema, 1961]) 244.

[785] idemesha: from English “damage.”

[786] She usually pronounces the word mandi, but in this narrative she gives it both pronunciations, mandi and mnandi.

[787] 'khe: ndikhe.

[788] A low rumble.

[789] endakuyithini: endiya kuyithini.

[790] badom: from Afrikaans dom, stupid.

[791] Apparently the buck is too big; for some reason, it is not fitting for this task, but the performer moves elliptically to the tortoise.

[792] 'khe: kukhe.

[793] phala phala phala phala: diminishing to a whisper on both occasions that the word is repeated.

[794] xhakamfu: gruffly.

[795] ndakukuph': ndiya kukupha.

[796] inkalimevana: by now adding the diminutive suffix to the word, the performer further belittles the creature.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page