University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A SNAKE IS CRUSHED BENEATH A ROCK

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 3:30 p.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-657
Tape 13, sides 1 and 2

A youth releases a snake from beneath a rock, and the snake then wishes to kill him. The youth asks a cow and a horse for help, but they refuse. Finally a fantasy imbulu tricks the snake and it is again trapped under the rock. The youth goes on to struggle with Nine-feathers, and out of that struggle secures his future.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...emzini...kukho umfana...umfana ongafuni kuzekelwa nguyise efuna umfazi...kwabonakala okokuba uyise ufuna azisebenzela...wathetha nabanye abafana ukuba masokufuna[689] umsebenzi...ngokuba utata akafuni ukundenzela umfazi...ndiyayibona loo nto mna uba uyafun' uba ndizisebenzel'...bavumil' abafana baluthabatha uhambo olu...bathe nxa behamba ke belelo qela balilo...beva esithubeni kukho into ethi phantsi kwelitye...phantsi kwelitye...uthe yena lo mfana wayeqokelel' abanye...ikhw' int' ethi phantsi kwelitye...niyayivani na le nto iman' isithi phantsi kwelitye...bathi abanye...hayi asinamsebenzi neent' ezithi phantsi kwelitye thina...siya kufun' umsebenzi thina....usixelel' izinto esingazikhathaleleyo...eziphantsi kwelitye...yaphinda le nto yathi jonga khangela phantsi kwelitye...khawukhangele phantsi kwelitye...wathi kuba bebetshaya abany' abo...zathi zakuqhuma ezo nqawe zabo bahamba...wasuka wajonga ke yena...wayibona le nt' ithe thu kancinci...wabon' amehlo la...yathi sus' eli litye...lindishicilele...wanosizi walisusa kanti yinyoka le nto ilapha phantsi kwelitye...ishicilelwe lilitye wayisusa ke...ngoku ke wahamba yamlandela ke inyoka leyo...ngoku ke ifuna ukumtya...ithi yima uthi uza kwenzani na...kudala ndihleli phaya ndilambile ndiza kukutya...uyabaleka ke ubaleka ukutyiwa yile nyoka...itheni na le nyoka ngonje ndithi ndakuyinced' ifun' ukunditya'...wahamba ke lo mfana...uyokudibana...nenkomo...imazi yenkomo endala...isitya iyodwa ingaboni nkomo yimbi ibhityile...wathi nkomo nkomo khawundincede...khawundinyathelele...le nko— le— le— le nyoka i— iza kunditya indisukela ndakugqiba ukuyinceda...ngonje le nyoka ib' iphantsi kwelitye ndathi ndakunqik' ilitye ishicilelwe lilitye ngoku ifun' ukunditya...ithi ke inkomo bunjal' ubulungisa...buya naye umntu ubona 'se ndiyint' ehleli ndedw' apha nje...ndandikade ndiyimazi yenkom' esengwayo eyohlisay' ethandwa ngabantwana...kutyiwa kum nezapholo ndathi ndakubhitya ndakuphelelwa ngamasi ndalugqoth' olubekw' apha lodwa...andicingwa ngoku noze[690] ndinqandwe kuse kunqandw' ezinye ndishiyw' apha mna...kuthiw' andiyont' yakwenza nto...hamba...nam ndilapha nje bubulungisa...zihambele...wegqitha umfana lowo akasababoni abaya kuba bamshiya pha' elibele kukumamela laa nto...ngonje wahamba yedwa...uthe nxa ekude kanjaqo...wabona ihashe...eli hash' limil' apha...lithe qwa...lityaf' oko kwalo licac' uba lihash' elidala nalo uyile kulo...wathi hashe lathi hnn...ndincede ndisukelwa yinyoka aph'...ib' itheni inyoka ib' iphantsi kwelitye ke phantsi kwelitye pha'...ndaze ke mna yathi mandiyivusel' ilitye...ndaliphakamisa ngonj' ith' ifun' ukutya mna...lathi ihashe hayi mfo kabawo undibona ndilapha nje ndandiphala phambili mna ndandibotshwa ndodwa ekalini[691] ...ndodwa qha...ndiphala phambili kwakuba ngathathwa umbalekiso babuye neemal' ezinkulu ngam...kodwa ndithe ndakuphelelwa ngamandla ndalubondovu ndanje ngoku ndalahlwa...abasandityis' nalaa mbona ba'[692] bekade bendityisa yena bandijonge nje ndiyint' engasaqandwayo e'se ijongwe nje noba ndifil' abanakukhathala...ubulungisa bunjalo...bus'ke bujike naye umntu...nditheth' ukuth' ungazibonela mhlob' 'am andinamancedo kuloo nto nam...ugqithile ke umfana lowo wahamba...uthe akufika wafika wabona intwana emdakana ihamba ihamb' ikhalis' inkingi...wathi 's'[693] ukundishiya wena ukhalisa inkingi...yema le nto...kanti ke le nto...yimbulu...ithe imbulu ungubani na wena...hayi ndingumntu wasemzini...ee ndithe ke mna ngoku ndase ndathi ndihamba nabanye ndabona i— into ethi phantsi kwelitye...phantsi kwelitye jonga...phantsi kw— ndathi ndakujonga ndafika mna ndabon' amehlo la na...ngonje le nto yathi phakamisa ilitye ndaliphakamis'[694] ility' eli yaphuma...kant' yinyok' ithi ishicilelwe lilitye ngoku ifuna ukunditya...ndakugqib' ukuyivusa elityeni...ithi imbulu ubudeng' obu ub' unani na wena...uze uthi inyoka ishicilelwe lilitye uyaz' okokub' inyok' ity' umntu...use uyivuse endaweni yoba nawe 'nge[695] use wayixhola pha' phantsi kwelitye...yafa...bunjalo ke ubulungisa...uze uphinde uthi wakuba ulilungisa uphind' ube dom[696] ...udom mfana...ke ndithi mna kuwe ma'khe sihambe siyeke izokufika apha le nyoka nam ndikho ke ndiyibone yek' ukuyibaleka...umile ke umfana lowo...yaza kufik' inyoka...yathi imbulu hee nyoka yintoni ufuna ntoni...hayi ndilambile ndifun' ukutya lo mntu utheni hayi ndifuna uyandishiya ndihamba naye...'be kutheni kuqala...hayi 'be kuphantsi kwelity' apho 'be ndikhona...ke ndahlala khona ndashicilelwa lilitye liphi elo litye...ma'khe siqond' ility' eli kuqala uba unyanisile na akayi kuphind' akushiye ngoku ndikho nje...bemkile ke babheka apho kwelo litye...bakubonisana[697] ngelity' elo...bathe bakufika kwelo litye kwaye kukude ke ngonje elityeni bade baya kufika...wathi ke nali elo litye...yathi imbulu kungoba ub' utheni ukuhlala kwakho apha...u— ngokuya az'[698] akusus' lo mfana...khawulinganise...yangena ke yalinganisa yalinganisa ukuhlala kwayo uba ib' ihleli kanje...ihleli ke kanjalo...wath' ility' eli bona 'be lihleli kanjani...yath' inyok' umzimb' ubuhlungu...wathi hayi liza kubekwa kancinci ndili— ndifuna ndilinganiselw' uba 'be lihleli kanjan' eli litye apha kuwe...walibeka ke lo mfo wathi 'be lenjenje...eli lity' ukuhlala kwalo...yathi qakatha imbul' yakhwela ngaphezulu...yathi shicilel' inyoka le ifel' apha uboyishicilel'[699] inyoka uboyishicilel' ub' uthe kakad' uz' unqik' inyoka kant' akunaqondo...hamb' uhamb' uye kule ndaw' ub' usiya kuyo...wahamba ke balandelelana...ithi ke imbulu uza kundinika ntoni na kuba ndikuncedile ngoku wena ub' uza kubulawa yilaa nyoka...uyivusileyo wathi mayize kuwe iza kukubulala...hayi ndiya kunika[700] mhla ndabuya...uyawazi umzi wam...hayi uza kundixelela...bahambile ke benje[701] njalo ukuya kugqitha emzini wembulu...bafik' imbul' inabantwana bayo apho bebabini...wathi ke nangu ke umzi wam jonga ke nab' abantwana bam uboz'[702] uthi ke xa uvel' emsebenzini uzokugqitha[703] aph'...undixelel' int' ondibulela ngayo...uhambile ke umfana wabheka emsebenzini...engabanga 'sababona[704] njalo ke...abo wayehamba nabo...ufikile mzini uthile ke wesinye isikhulu...wafika wathi ufuna umsebenzi int' ekunayo wayehamba neqela ngonje ke washiyeka...akasaliboni nokulibon' uba labheka ngaphi na engenakuphinda alibone...kuba bahlukene ilanga lonke kwade kwalilanga lesibini...ngoko bengakhange bamlinde ndawo...uthe umnumzana lowo ndiyavuya mfana...nxa ufuna umsebenzi umsebenzi apha ndinawo...ke njengoko ke ufuna umsebenzi...ndifuna ke mna ndikuqesha ngolu hlobo...uyokundifunela iintsiba zibe mbini kuNtsiba-zilithoba...uNtsiba-zilithoba ewe uphi uya kuhamb' umfuna...ukumahlath' amakhulu...uze neentsiba ezimbini...uya 'ba[705] uwugqibile umsebenzi umsebenzi ongangeshumi leminyaka usebenza uze uzokwamkhela ngexesha libe linye...uhambile ke umfana...lowo...eziphatbele umphako njalo efuna loo nto waphatha umphako wogcado kunye neenkobe...wahamba ke efuna lo msebenzi efuna loo ntloko...le ntloko— le ntloko zilithoba...wahamba wahamba ke...ehamb' ebuzisa...udibene kuqala neziphunzi zisilwa zodwa kungekho mntu...wathi tyhini! hee! ndaze ndazibon' iziphunz' zisilwa...yint' eya kuthiwani na le nto...wahamba...wadibana nexhegwazana...lathi eli xhegwazana khawundosule amehlo la mntanandin'...uhluphekileyo nam ndihluphekile ngale nto yala mehlo wam anje...uthe kuba lo mfana ululamile...akagezi uneentloni uhloniphile umnt' omdala uyamoyika waya wafika wamosula...wamosula ngedyas'[706] ...uthe eli xhegwazana iyarwexa le nto undosula ngayo amehlo wam abuhlungu...umosule ngesandla sakhe wamosula kakuhle wagqiba uthe ke uyabona ke mntan' 'am apho uya khona ndiyakwazi ungandixelelanga njalo wena uya kwaNtsiba-zilithoba...uya kufun' iintsiba zibe mbini...apho akubuyi mntu kwaNtsiba-zilithoba akumntu wakhe waya waze wabuya...ke uze wenze le nto wena kukho umthi...umthi omkhulu kwaNtsiba-zilithoba...ngeluck[707] nethamsanqa ub' ufik' elele uz' uth' ungayang' endlini ub' akumboni uye kulo mthi ufike usike kulo mthi ufak' epokothini[708] ...uze ke uye ke endlini uz' uthi ke kuba kuza kuthiwa apho endlini uvela phi uza kuthi wena uze uthi wena uzokufun' umsebenzi...ungatsho ke ukuthi uzokufuna iintsiba uba ngab' ukhona...az' ath' ubi akakho uxele kulo mnt' ukhoyo ungumfazi uthi uzokufuna iintsiba e— ezo uzibale ke ezo ntsib' uzifunayo...uhlafune ke kulo mthi u— kancinci ungawuhlafuni kakhulu uzosule ngawo...uwugcine ke lo mthi...nxa athe wafika uza kufun' uba nilwe phandle.. .uz' uphume ke uza kuphuma nezakhe iintonga...eza kukunika ub' akunantonga ezakhe iintonga...afun' uba nilwe...loo nto ke u— umbetha kube kanye umntu afe ke wena uz' uthi ke phambi kokokuba uphume phandle uqal' ulume kulo mthi uginye kuba yena nx' aza kulwa nawe uza kuqala kulaa mthi aqal' alume kuwo aginye uba ke kuqale kwaluma yen' uya kufa...uba ulume kuqala akub' ufe[709] ...wathi ke umfana enkosi ke makhulu[710] ...enkosi ke makhulu uba undixelele int' endingayaziyo...ndingawazi nalo mzi...ndingazange ndiye nalapho andimazi nalo mntu nob' unjani na...nto nje mna ndifuna umsebenzi...ngokuhlupheka endinako...kuba utata akafuni ukundenzela umfazi...ndiyambona ke utat' uba ufuna ndizisebenzele kuba yena wayezisebenzele uze abe naye umama...ke ngoku ke 'nge[711] kuba ndizama loo nto...wahamba ke umfana lowo...wagqithela...uhambile uthe ke nx' ekude kufitshane...wabona ngalaa mthi...wawubona lo mth' ub' uxelwa leli xhegwazana...lisithi kukh' umthi omkhulu omde kulo mzi...int ' ekhoyo awunagama...ngoku ke wahamba wabucotha eqwalasel' uba ngaba akakhona loo Ntsiba-zilithoba apha nob' ukhona...ndiya kulifumana[712] kanjani na ixolo kulo mthi 'be kuthiwe 'ze ndisike kuwo...hayi wangcambaza...wangcambaza wangcambaza eman' ekrobakroba ngamacala...wade wangena wathi ngqo waya phay' emthini wasik' amaxol' amabini wawafak' epokothini...wahamba wabheka endlini...uthe akufik' endlini wabulisa kumfazi okhoyo lo mfazi uhleliyo apha...wavuma kancinci lo mfazi waphakamis' isandla...wamalathisa wamalathis' emva kwakhe wasiyalaza isandla uba ungathethi kakhulu...wathi ungumnt' ophuma phi na waye 's'[713] ewuva umrono lo wale nto uba mkhulu gqithi ngathi kugquma ulwandle...uba niyathetha apha aninakuvana kakuhle nxa ningamemeziyo uyafundekela kodwa ulele...wathi ungumntu ophuma phi waxela uba ndihambele apha ndizokufuna umsebenzi yintoni...hayi ndifuna iintsiba wathi lo mfazi yhu iintsib' ezingaphi wathi lo mntana ndifuna zibe newagqithisa kulaa nto 'be kuthiwe zimbini wathi ndifuna zibe newathi oo mhm!...wathi jikela ngapha watsho wamgquma...wamgquma wathi ndiyayoyika le nto ngathi 'se iza kuvuka le ndoda wahlala yena lo mntana apha...uvukile...khuphululu!...le nto ineentsib' ezinintsh' entloko yathi ngubani l' unukayo apha kunuk' ivumba lomntu...wathi lo mfazi hayi ngulo mnt' uth' uzokufun' umsebenzi...wathi uphi loo mntu...wathi nguye lo wamvelisa...wathi yaa sihlangene uzokufun' umsebenzi...mm hayi uwufumene...watsho waphuma phandle...waphuma phandle wath' akuphuma phandle waphuma neentonga zakhe neentonga e— ezize zakhe zane zambini komnye zambini komnye wathi masihlangane...wabe lo mfana 's'[714] elumile kula mthi wawuginya...yesuka le nto yaya pha' kulaa mthi yafika yaxabela...yahlafun' yaginy' yathi masihlangane...wath' ukusuka lo mfana wasuka wagalela yafa yaphola ngoko...yathi yakufa le nto...wathi lo mfazi heee! kumhla 'khe kufik' umntu ekhay' 'apha...ondincedileyo...kuba ndikruqukile kukuhlala nale nto int' ety' abantu...ndikruqukile...ndincedwe ndancedwa ngumntan' o'b' evela phi bethuna lo ukwazileyo ukuyichana le nto ibagqibile nj' abant' abahamb' ekh' apha le nto kuba kuthiw' iintsiba zayo zinenzuzo ke kumane kusizw' apha...wazincothula ke umfana iintsiba zalishum' elinambini wahamba ke wagoduka uthe k' akufika ke kwelaa khehlekazi lalithetha naye...elosula...lathi mntan' 'am...ndlela-ntle...akuboni ke uba ngoku uyifumene[715] umsebenzi uwufumene ngaphezulu kwendlel' o'b' ufuna ngayo...soz' ub' uphind' usebenze ubom nobom...uqgibil' ukusebenza namhlanje...andiqond' uba nomntana wakho uya kuze asebenze...zingaphi ezo ntsiba...wathi umfana zilishumi...wathi 'be nditshilo akunabo[716] ke ngoku makhulu...akunaw' amehlo ndikosule watsho lo mfana...wath' ungandosula mntan' 'am...waphinda wamosula wamosula ngesandla wamosula wamosula wamosula wamosula esosul' eli xhegwazana...wahamba ke umfana wagqitha kwa kwezaa ziphunzi zilwayo zibini...wagoduka umfana ngqooo...wayofika kulaa mzi uthe akufika apho wazifihla iintsiba ezisibhozo wavelisa zambini...wathi hayi ndibuyile ke nkosi ooo ubuyile mntan' 'am ewe...uzifumene ke ewe khawuthi ndibone...wathi wazibona...uthe akuzibona wathi lo mfo kwek'! andinakuthetha nawe ndindedwa...kufunek' usapho lasekh' apha luphelele...nxa ndiza kuthetha nawe...mfana...lala...kuba abanye abakho bahambe iindawo zabo baza kubuya ngomso...khawukh' ulale ndifuna baphelele bonke abasekh' apha nxa ndiza kuthetha nawe ngomsebenzi wakho ke ondisebenzele wona...ulalile ke umfana lowo...kwasa ke kusasa kuthe kwakusa kusasa bakhona ke abantwana basekh' apha xa bebonke...uthe ke ukubhekisa kunyana wakhe omkhulu ubuyile ke umqeshwa wam mfo wam[717] ...uthe ke bakub' befikile ke mfana wam omkhulu ke hayi ubuyile umfana o'be ndimqeshile ekh' apha efikile...ngoko ke ndifuna ke nibone ngamehlo wenu...oo kungako ke...nisazi nokwazi ke nina...ngawo wonke lo mcimbi...watsho ke wazithatha ke iintsiba ezo zikaNtsiba-zilithoba zombini...watsho wazibeka phantsi wathi nangu ke umsebenzi walo mfana...khanindixelele ke uba ndingamnika ntoni na khanithethe ngokwenu bafo bam...bathe ke ukuphendula abafana hayi tata le nto ingangawe kuba into yolu siba lulunye zingembini lulunye ayinakukwazeka ukuthethwa sithi ngokuba siye sibone njengoba ke usazi nawe...asiyazi int' esingayithethayo thina kuloo nto...siya kumamela leyo uyithethayo sivume leyo uthetha yona...uthe ke uyise...ke bantwana bam...ndiyakhwelela ekh' apha...ndishiya ekhay' apha ke lo mfana ngumzi wakhe lo uwugqibile ukuwuthenga wonke nempahla yawo...ke mna ndiya kuzakhela owam ndiya kunakhela eyenu...ngomsebenzi awenzileyo...ngoko ke kufuneka nje ke 'khe sicele igumbi apha kuye sikwazi ukuzilungiselela kundaw' esiza kwakha kuyo...kube njalo ke ukuthetha kubhekiswa emfaneni...waze ke umfana wathi ndiyeva bawo...wathi ke mfana ke lo mzi ngowakho wonke yonke int' elapho yeyakho...nantoni na nentsimi negadi[718] yonke into ekh' apha nemfuyo u— uyithathe yonke into esekh' apha into engeyam[719] apha sisitya sam sokutyela kwa kunye neengubo zam zokulala...qha ke kwakunye neento zam e'be 'se ndizilimile zaze zavuthwa e'se ndizithathile...ezi ndizilimileyo ziphaya zingekavunwa zize zakho zona ungandipha ngokwakho entweni...nxa sukuba ndiyicelile ngelo xesha...ngoko ke ndifuna ukuboleka enye indlu ndibe ndihlala kuyo ke...uthe ke umfana hayi ke tata...noko...akungede uhlale engxinanweni ecaleni ngokungathi unguye ogxothiweyo o— akugxothwanga kuba undinikile yonke intsebenzo yam hlala njengoko ub' uhleli wakhe ukwakha oko kwakho uphume wakuqondakala ukuba ungaphuma ugqibile kakuhle uye nakuloo ndawo uya kuyo 'se igudile nto nj' endingayithethayo mna kuwe tata ndingathi ndibonele intombazana...wena uyaziyo imizi yalapha kuba akuncedi nto ukuthatha intombazana ngebala 'ze kanti umva wayo awulunganga kufuneka uyazi kwasesinqeni ke ndithi kuwe ke tata ndifunele qha intombi...uvumile ke ukhehle lowo...wathi hayi kulungile ke mfo wam...umthathele ke intombazana leyo ngokubona kwakhe nangomzi ukuwazi na— nokwazi abantu balo mzi nezimilo zabo...wayithatha ke loo ntombi...hayi yeza ngoduli intombi leyo yangumfazi womfana wangathi ke unguye umolokazana wakhe kuba nomntana uzithobile uzithobe phantsi kwakhe lo mntu ngathi uzalwa nguye...bahleli ke bonwabisene kakhulu apho nomolokazana lowo ebahloniphile abantu abadala...ebenza abazali bendoda yakhe...ngoko ke wawakha ke umzi wakhe lo mntu kakuhle...wade walima nokulima nezilimo kulaa mzi wakhe engekayi uye 'se kungekho nto ingekhoyo ehleli apha nalo mfo wakhe wabasiso isihlobo sakhe 'se engekho apha 'se esemzini wakhe...kowabo kwakhe 'azange[720] waya wahlala apha usukile ngexesha elikude ehamba nomkakhe lowo...waya kubona uyise...wathi ke akufika ekhayeni...hayi tata ndizonibona...oko ndaya emsebenzini...ndaya nje mna emsebenzini...inyanga ibenye kum ndanomfazi kwak— kwakuloo nyanga kuba ndathi ndafumana umsebenzi onzima...osisitokwe[721] wobom ngaloo mini ndithe ke ndakuba ndisindile apho ebomini ndayifumana yonke ke into e'be ndingenayo injalo nje tata nxa ub' ungengotata 'nge[722] ndisithi ndingaphezulu le kude kuwe ungasoze ufike kum nabani na nonyana wakho engasoze afike kum ndifuna ke ukh' uye kuwubona umzi lowo wam...uba uyintoni na ukh' uwujonge akukho nto ndingenayo ndaye ndifuna nokukwaxulela[723] izinto ongenazo ungahlupheki ndisekho ubulele ke uyise lowo wathi hayi ke mntana ndiyabulela mntan' 'am naxa ngokuya wena ndingakufuneli mfazi...'be ndisafun' uba ukh' ukhule nam umfazi ndimfune 'se ndiqabukile...'be ndifuna mna ukh' ukhule ndingengakuba ndiyayicaphukela loo nto yokuba mawube nomfazi...ke waya ke uyise waya kubona umzi wonyana lowo...ufike ngokwenyani watilata kulo mzi wath' esezantsi wab' esentla ezi mini ebukela le ayeke le wath' esezintangweni kwaye kukho nezisemathanga ezingabuyiyo zona ezihlala apho zodwa kuse kuye kukhethwa leyo ikhethwayo wath' elapho lo mfo esenza yonke into umkile ke apho wanikwa iimazi ezintandathu ngunyana wakhe ezisengwayo uba ziyokumondla[724] wathi goduka nazo tata ungatyi ukutya ngaphandle kwamasi loo nto use umdala wabulela uyise esiva kamnandi njalo wagoduka wahlala ke umfana lowo onwabile ewongene kakhulu nomz' owayesebenze kuwo bethathene ngokungathi bangabantu a'be besoloko bengabant' abanye kakade phela phela ngantsomi.


Notes

[689] masokufuna: masiye kufuna.

[690] noze: nokuze.

[691] ekalini: also ekarini. From Afrikaans kar, cart.

[692] ba': babe.

[693] 's': musa.

[694] ndaliphakamis': she says, ndayiphakamis'.

[695] 'nge: unge.

[696] dom: from Afrikaans dom, stupid.

[697] bakubonisana: baya kubonisana.

[698] az': aze.

[699] uboyishicilel': ube kuyishicilela.

[700] kunika: the u is long here: kukunika.

[701] benje: benze.

[702] uboz': ube kuze.

[703] uzokugqitha: uze kugqitha.

[704] 'sababona: esababona.

[705] 'ba: kuba.

[706] ngedyas': idyasi, from Afrikaans jas, overcoat.

[707] ngeluck: from English “luck.”

[708] epokothini: from English “pocket.”

[709] akub' ufe: akuyi kuba ufe.

[710] A brief pause here.

[711] 'nge: kunge.

[712] kulifumana: she says, kuyifumana.

[713] 's': ese.

[714] 's': ese.

[715] uyifumene: uwufumene seems more precise.

[716] akunabo: akunabo ubuthuku.

[717] There is a brief interruption here.

[718] negadi: igadi, from English “garden.”

[719] engeyam: nge is the Hlubi form. Xhosa: ye.

[720] 'azange: akazange.

[721] osisitokwe: isitokwe, from Afrikaans stuk, place.

[722] 'nge: ndinge.

[723] nokukwaxulela: nokukuxulela.

[724] ziyokumondla: ziye kumondla.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page