University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

SIKHULUMA

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 2:00 p.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-656
Tape 13, side 1

In the beginning, Sikhuluma does not speak. Later, when, on a trip with ten other boys, he is struggling with his brother, Sitshalotshalwana, he does speak. If the boys listen to Sikhuluma, they live; if they heed Sitshalotshalwana's advice, they die. In the end, all but Sikhuluma are dead. Now Sikhuluma is ready to move to manhood, but he refuses to do so until he has a cape fashioned of the skin of a fabulous water monster. His sister lures the monster to their home, where it is slaughtered, and Sikhuluma now has his cape. He then goes to the forbidden place of Mangangedolo, where he seeks a bride. Mangangedolo attempts to destroy him, but in the end Sikhuluma overcomes Mangangedolo and returns home with a bride.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...indoda nomfazi omkhulu...wazala umfaz' wazala inkwenkwe...wazala umntan' ongathethiyo...kwabonakala lo mntana xa bebadala engakwaz' ukutheth'...zathetha iintanga zakhe...lo mntana uthetha ngezandla...into k' ayithethayo uyayalatha...nob' uthetha ntoni uthetha ngezandla akeva ngeendlebe...akathethi ngomlomo...uphindile ke walunyulwa ngexesha lokulumla...waphinda wamitha umfazi lowo wazala kwa umntana oyinkwenkwe...inkwenkwe leyo ke yona ikhulile...yafunda yona ukuthetha ngexesha...uyathetha yangumntana othethayo...igama lalo mntana wayengakwazi ukuthetha yayinguSikhuluma...igama lomntana okwazi ukuthetha nguSitshalotshalwana...bakhulile ke aba bantwana bade bangamakhwenkwe amadala...bathe xa bangamakhwenkwe amadala baye benoninamkhulu uyisemkhulu uyise kayise...laye ixhego elo lithanda ukuhlala phandle ngasebuhlanti ligcakamele ilanga...bahleli khona apho bebuthile bengamakhwenkwe amaninj'...kwagqitha iintaka...ezi ntaka zisithi thu kucala lasekhohlo zibheka kucala lasekunene...zigqitha zilinquma ziphinde kuphinde kuthi thu kwa ezinye kwakwelo cala...zibheka kwakwela cala...kuthe kuluhlu lesihlanu zigqitha...yathetha indoda enkulu le yathi awu hee awu...okuya yayisesithi singamakhwenkw'...'be zingeke zenze le nto iintaka...zigqitha phambi kwethu singamakhwenkwe kanti sihleli siyazibon'...asizibeth'...amakhwenkwe eli xesha ngaba anjani na...ingase ndivuke ndibe yinkwenkwe...uthe akuva loo nto uSitshal'tshalwana wabhekisa kwamanye amakhwenkwe...wathi niyayivani na le nto ithethwa ngutat' omkhulu...yaz' okokuba loo nto kufuneka sofuna iintonga sogibisela iintaka...asukile amakhwenkwe njalo...ayixelele inkwenkwe engakwaziyo ukuthetha enguSikhulum'...ayalathisa ngezandla...ayalathisa njengoko aqhele ukuthetha nayo ngolu hlobo kakade...ize ide iyive into ethethwayo ngokulinganiselwa ngezandla...isukile ke nayo...yathatha intonga yaye le nkwenkwe ingathethiyo ichana kakhulu...ngoko ke ahambile amakhwenkwe ahamba ezigibisela ezo ntaka ebheka kwelo cala zibheka kulo...athi akushiywa...ngomnye umhlambi kuphinde kuvele omny' umhlambi weentaka ngemva...usiza kwakuwo...uphinda ubheka kwakwelo cala...ahambile amakhwenkwe ebetha ezo ntaka lide latshona ilanga oko ebeqala kusasa...engajiki...athe akufika endaweni kwathiwa iidyongo[617] amakhwenkwe amancinci...makachole iinkuni abase sizokosa ezi ntaka sizitye...kuba iintaka ezi zinintshi ziyabasinda ngoku...kulaliwe apho ke...kwabaswa kojiwa ezo ntaka kwatyiwa zona kwalalwa...kwavukwa kusasa...kuvukwe kusas' iintaka zisenza laa nto 'be ziyenz' izolo...zisathi thu kweli cala zabheka kweli cala...aphindile amakhwenkwe athi masithabathe kwa umcimbi...aphinda ahamba neentaka ezo ehamba ezibeth'...ewela-wela imilambo ngemilambo...egqitha kundawo ngendawo...ehamba amazwe ngamazwe...ebetha ezi ntaka ezi ntaka azipheli ezi ntaka ziyegqitha kufike ezinye...liphindile ilanga latshona...ezibethile njalo iintaka...aphindil' amakhwenkw' athi masilale...siyoje ezi ntaka...makhwedin' cholani kutshiwo ke kuntwana ezincinci...zachola ke iintwan'...wabaswa umlilo lowo...kojiwa iintaka ezo kwatyiwa kwalalwa...kuvukiwe kusasa kwavuka iintaka zisenza olo ngcelele nanamhlanje...kuphindiwe kwathiwa masithabathe kanjaq'...kwaye ke kusongeza iintonga...'hambe zikhiwa zisongezwa...ezinye iintonga ziyalahleka njalo...kuba kuyagityiselw'...kuhanjiwe ke nezo ntaka...kuthe xa kuphiphiphi latshona ilanga...lakutshona ilanga kwabonwa umzi okhanyayo...kude kubo...bawubon' uba lo mlilo ukude kodwa masiye phaya kulaa mzi...sidiniwe kukulala engqeleni...makhe solala[618] kulaa mzi sicele indawo...kumhlanikezeni ke baze bayiva...ithetha le nkwenkw' ingathethiyo ingakwaziyo ukutheth'...ithe ukusuka kwayo...yathi hayi Sitshalotshalwana mninawa wam...'s'[619] ukubaqhubela kulaa mzi abantwana babantu...kuba kulaa mzi akulali mntu...waye laa mzi akungenwa...okokuba singaya kungena kulaa mzi...bakufa[620] abantwana babantu...usukile uSitshalotshalwana...wema ngeenyawo uthe x' ema ngeenyawo...athi amakhwenkwe onke yho! yaze yathetha inkosi...yho! bethuna...'hle 'nj'[621] ithetha kamandi na...sikholisile...sibethe ezi ntaka uze[622] side sive...u— ikwazi ukutheth'...uthe uSitshalotshalwana suka...suk' apha...uthetha ntoni esazi ntoni...animva ke ngoku uba uthi yena masingayi kulala phay'...akazi nto kaloku kumhl' athethayo...ngokw' alixhegw' angaka...'zang'[623] atheth' oko wazalwa...akayaz' int' ukuyitheth'...hambani sihambe nina...bahambile ke...wathula ke yen' akaphind' ndlela...atheth'...bahamba ke baya kulo mzi...bafikile kula mzi kungekho mntu bafika kuzizitya zodwa izitya ezinokutya zonke...aya amakhwenkwe la elishumi...linambini...zaye izitya ezi zilishumi...linambini...uthe akungena apho uSitshalotshalwana...wathi tyhini! az' uba siphantse ukungezi apha ngenxa kaSikhuluma...ofunda ukutheth'...az' atheth' int' angayaziyo...kanti 'hle'[624] nje sisindlekiwe...apha 'be sisaziwa...khangelan' izitya zethu...zilingana nath' nangoku zilishumi nambini...khangela inye...zimbini...ntathu...zine...ntlanu...thandathu sixhenxe sibhozo lithoba lishumi linanye nambini...akuboni ke...'be siphekelw'apha...masitye bafondin'...uphindile uSitshal'tshalwan'...wathetha wa— uSikhuluma...wathi hayi bo...'s'[625] ukutyisa abantwana babantu...oku kutya oku...ayikho kwaloo nto...kokomnikazi-ndlu[626] ...uza kufika ngexesha lakhe...'be ndithe kuwe...le ndlu akulali mntu kuyo...abantwana babantu bakufa[627] ...aphakamile amakhwenkwe athi vityo vityo vityo kwow'...yathetha inkosi ithetha kamandi...tshotsho iintaka zibekho...uze[628] side siv' ukuthetha kwayo...usukile uSitshal 'tshalwan' athi suk' apha...akayazi uS'khuluma...int' ayithethayo...nangok' nje uyabhuda...uth' izity' izezethu...ath' azityiwa...yityani nina...watsho wathath' esakhe watya...atya amakhwenkwe kuba naye amxabisile...kuba nguyena ebethetha...lo kumhla bamvayo etheth'...kuthe ke kwakugqith' u'tyiwa...kwalalwa...kuthe kwakulalwa...kwakulalwa ebusuku...waye ehleli yena u— uS'khuluma...engalalanga...alele onke amakhwenkwe noS'tshalotshalwana ulele...kwavakala umnt' ongenayo...wathi lo mnt' akungena...wathi yho yho yho yho...ngubani lo utye ukutya kwam...konke...ishumi lonke elinambini...oo ndizuzile...ndiza kuqala ngalo...ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo...ndigqibele ngale ntwana...imagqatyan'...uhleli ngalo lonke ke elo xesha uS'khuluma...uyimamele le nto...kulelwe ngamakhwenkwe...usukile yena...wamfikila enye inkwenkwe wayitsala...wayibamba...yothuka...yathi yokothuka...waphuma laa mntu...waphuma phandle...wabethetha aph' wathi vukani nonke avuka onke amakhwenkwe...wathi ke yenzekile ke into ebithandwa nguS'tshal'tshalwan'...apha ufikile umnini-ndlu...waze wabuz' okokuba ukutya obekulapha kutyiwe yintoni na kwakhe...ishumi lonke...elinambini...ngoko wathi uzuzile...ufumene...uthe uza kuqala ngalo eze ngalo eze ngalo eze ngalo uthe uza kugqibela ngam...ke...kufuneka ke nihlale ke ngoku...ningalali...nime ngeenyawo...thathani iintonga zenu sihambe...avumile amakhwenkwe...athi siyabulela oko ukuthethayo...usukile umninawa wakhe uS'tshal'tshalwana...wathi suka...inja'[629] nje...niyathanda int' ethethwa nguSikhuluma...engazi nto...efunda ukuthetha...kungekho nto ayaziyo...ngumntu obetheni lo ambona yedwa...aze...amve yedwa x' ethethayo...thina singaka singamboni...ufan' ebetheth' akazi nto lo...ath' amakhwenkwe hayi masihambe...kulungile...noba kunjalo...ahambile ke amakhwenkwe lawo...athe akuhamba amakhwenkwe...kwalile xa kusesithubeni abona indlela enkulu...indlela enkulu emhlophe...nelali...yemizi eminintshi...kungekho mntu kodwa ubonakalayo...kuloo mizi yonke...akukho mntu...akubonakali nje...akubonakali nkomo...akubonakali gusha...akubonakali nto kodwa kubonakala izindl' ezi zodwa...umzi wamnye...umz' othe kwabonakala kuwo uba ukhona umntu...yangumz' ongaphambili...wafika lo mzi unendlu emhlophe...kwaqhuma phambi kwendlu...kwabonakal' uba nguwo wodwa ke...umzi onomntu...uthe uS'tshalotshalwana...masihambe...ngale ndlela...siyokugqitha pha'...kulaa mzi...sinxaniwe ngoku...uthethile uSikhuluma kanjaqo...wathi hayi...Sitshalotshalwana...suk' uhamba[630] ngalo ndlela...ayihanjwa...abantwan' aba babantu bakufa[631] bonke...xa kunokuhanjwa ngaloo ndlela...mandithi loo ndlela leyo...inent' ende...egqibe abantu...kungekho mntu nje kule lali...bagqitywe yinto ehlala phaya kulaa ndlu...ee...siyabulela nkos'...atsho amakhwenkwe...uthetha kakuhle...kuba izinto zithethayo qho ziyenzeka...wathi umninawa wakhe uS'tshalotshalwana suka nibulela ntoni...wazi ntoni...akukho nto ayaziyo lo...hambani sihambe...watsho wangena endleleni...angena amakhwenkwe onke endleleni...wahamba naye uSikhuluma...endleleni apho...naxa kunjalo...kwalile xa bethathe isithutyana behamba...wafa eny' inkwenkwe...yaqungquluza aph' endleleni...bahamba sekungasekho uthethayo ke ngoku amakhwenkwe la sekubonakal' okokuba ayaqond' okokuba icala linye ngoku...aza kufa...kuphindile kwashiyeka isithutyana kancinci...ukusuka kuleyo inkwenkwe yaphinda yafa enye inkwenkwe...ayishiya iqungquluzile apho...ahamba...aphindile...kwashiyeka isithutyana...kwaphinda kwafa enye inkwenkwe...ahamba njalo...kuphindile isithutyanana emzuzwini kwaphinda kwafa eny' inkwenkwe...amane la makhwenkwe afileyo...kwabe ngoku uS'tshalotshalwana lo...s'[632] ebujala noko seqond' ukuba hayi igem'[633] iza kufika nakuye yokufa...kuba konke umntu onyatheleyo le ndlela...kuyabonakal' uba uza kufa...nongubani na...baphindile bahamba...bahamba isithutyana...yaphinda yafa enye yesihlanu inkwenkwe...bahambile kanjaqo...bawashiya edulile njalo apho endleleni...bengazazi nokokuba indlela le iya phi na...abasayazi indlela yokugoduka kuba icala ababevele ngalo...abalazi bahlukene nezaa ntaka...zazicacisa icala ababevela kulo...azikho ngoku ziphelile...ngabo bodwa abahambayo...yaye ezinye iindawo babezihamba kumnyama...bengazi ilizwe lingabonakali kakuhle...ngoku abalaz' icala lokugoduka...noba likweliphi[634] na icala...baphindile bahamba...yafa eyesithandathu inkwenkwe...bahambile kanjaqo...kwalile xa besesithutyananen'...yafa eyesixhenxe inkwenkwe...baye bekude kufitshane kulaa ndlu...icaca ukuba yona yiyo yodwa enomntu...kodwa ilali le inkulu ngokwakhiwa...kodwa akukho nt' iphumayo...baphindile bahamba...yafa eyesibhozo inkwenkwe...bahambile kanjaqo...umzuzu...yafa eyethoba inkwenkwe...bahambile...'se belusizi njalo...yafa— yafa inkwenkwe yethoba...baphindile bahamba...kwakhona...yafa eyeshumi inkwenkw'...kwasala bona bobabini ke ngoku[635] ...uSikhuluma noSitshalotshalwana...ngoku kusala umntu nomninawa wakhe...bahambile ke bona...wathi uSitshalotshalwana Sikhuluma mna ndiyaya kulo mzi...ndifuna ke ndibone le nto ibulal' abantu...le nto i— ifak' intw' endleleni...kufe abantu...kunye noba 'se ndifile.. .uthe iSikhuluma ukuphendula hayi noko mfo kabawo...sowuhamba[636] ...'s'[637] ukuba 'saya[638] ...kunye noba 'se sifile nathi...ukumka nabantwana babantu abangaka...ize kanti ngoku siza kubuya sedwa...mase sifela kule ndlela 's' ukuba 'saya kurola endlini into...uthe uyabona usandibhudela nangoku...undithetheleya int' yobubhanxa nangok' uwedwa...ndiyahamba mna hamba nobubhanxa bakho...mna ndiyaya ndifun' ukuyibona le nto...watsho waya apho...ufikile apho endlini...wafika into ilele...egumbini...wafika kukho umntu onengalo enye...onomlenze omnye...wathi lo mntu akungena engumfazi wathi oo oo oo oo...'azi[639] ngumntu otheni na lo...kwakhe kwakho umntu na kweli lizwe...uthe uS'tshal'tshalwana...ngamandla...suka...ndiph' amanz' mna...ndinxaniwe...wathi lo mntu omntan' abantu...yini kodwa ndiyakoyika ukufa komntu ndihleli...hayi phuma phandle ndiza kunika amanz'...wath' andizi kuphuma ndinik' amanz' ndisele...wakha...lo mfazi wamnika amanzi...wasela...wathi le nto ihlel' apha...yile nt' igqib' abantu le nto...ilel' aph'...wahlaba ngentonga kuyo...yavuka...into...yavuka yamaphula umqolo yamaphula kubini umqolo...yambeka phantsi...wafa...uthe uSikhuluma...waqonda ngok' uba umninawa wam ufil'...wahamba...yena...akaya pha'...uhambile...uthe ke xa ekwaNti[640] ...waphambuka kule ndlela...wahamba ngeyenyawo...uhambile ngalo ndlela yenyawo...uthe enxaniwe njalo...wawela umfulana wafuna amanz'...engawaboni...esimelela ngentonga...uthe x' esimelelayo njalo ngentonga...kwavakala kusithi phantsi eludakeni Sikhuluma Sikhuluma...uyasihlaba ngentonga...nyuka nang' amanz' entla kwakho...wayincothula intonga wayiphatha ngesandl' akasimelela...waya apho...ngasentla...wafik' ekhona amanzi wasela...uthe akugqib' usela waphakama...wahamba kwangendlela njalo ethe nqa uba yintoni na le ithetha phantsi kodaka...angayiboniyo...uthe esahamba kwathi thu inja yakhe ewayeyishiye ekhay'...yathi thu imanzi injalo ilambile irole ulwimi iheheza inja yeza kuye...yafika yambungezela inja leyo yakhe...yahamba ulandele emva kwayo...waqond' okokuba ukuze ndilibone ikhaya...ndiya kuhamb' emva kwale nja...mna ngokwam andisalazi noba liyindawoni na.. .uhambe emva kwenja leyo yakhe...uhambile ke nalo nja...latshona ilanga...walala ngokudinwa yalala inja ecalu kwakhe...kwasa wahamba nalo nja yakhe...uhambe wahamba wahamba imini yonke latshona ilanga...walala yalala ecalu kwakhe inja...uhambile kwakusa kanjaqo...yaye ngonje ebona ukuba tyhini! lizwe lam eli...int' ekunayo nje ndisekude ekhaya...uhambile...yahamba inja wahamba kwelakhe ngoku...ebona konke le nj' uba imkhokele ngokw' okuba makabheke ekhay'...ude waya kufika ke ekhay'...uthe akufika ekhaya wahlala phandle akangena ndlin'...walila...uthe akulila kuyiwe kuye...kwabuzwa nguyis' omkhulu...ebuza mm ngokuthetha ngezandla kuba ubuza ngokuthetha ngezandla kuba uyamaz' uba akakwazi ukuthetha...walinganisela walinganisela ngezandla ukuthetha walinganisela...wathetha yena...wathi hayi tata omkhulu...andandihamba nabo bonke basele ngemva...ngenxa kaS'tshalotshalwana...isiqu sakhe...usele apho yena ke ude wazisa entlonzeni...yento ebange abanye bangabikho...ngoko ke ndibuya ndedwa...ufanele ke uba wenze imbizo...baze kuva ooyise babantwana indlela yokungabikho kwabantwana babo...uthule ke akaphind' athethe...kwathiwa ke utsho uthe ke akuba esitsho...babizwa ke abantu abo beza ke abantu abangooyise babantwana abo kwatsho kwazala ke apho kwathiwa ke...mayiqhube ke inkosi into leyo...uphakamile ke uSikhuluma wachaza ukuthi ke ngomhlana othile...semka nemihlambi...yeentaka singamakhwenkwe alishumi...elinababini...ngath'...ngoku ke amakhwenkwe lawo wena akakho...onke kwakunye nomninawa wam...ube ngowokugqibel'[641] ekuqalekeni sithe kusuku lesithathu sabona umzi okhanye ngaphambili uthe uS'tshalotshalwan' makuyiwe aph'...ndiqale ngalo mini ukutheth'...ndathi akuyiwa kulaa mzi uba sinokuya...bakufa[642] bonke...uthe uS'tshalotshalwana waphakama uthe x' ephakamayo athetha amakhwenkwe...athi ayavuya tshotsho kubekho ezi ntaka aze ade eve nokuthetha kwam...ngoko ke kuthe nxa kunjalo...uthe yena aa! suka isidenge esingazange sathetha...asiyazi int' esithetha masihambeni thina...kuhanjiwe ke ndathula ke mna...siyolala ke kulo mzi sifike kulo mzi kungekho mntu...safika ezi zitya zodwa...izitya zibe lishumi enambini elilingana nath'...uthe uS'tshalotshalwana makutyiwe...nalapho ndithethile ndithe makungatyiw'...ok' kutya kokomntu wako uza kufika...abulele amakhwenkwe ukuthetha kwam...uS'tshalotshalwana uthe nangoko ndithetha into andiyazi andiboni na...uba ezitya[643] zezomntu obe esaz' undwendwe lwakh'...zilingene thina nangoku apha sisindlekiwe yityani nina watsho wathatha esakhe watya...atyile k' amakhwenkwe njalo...salala ke...mna andilalanga ke buthongo...balele bona ubuthong' ufikilele ke umnini-ndlu lowo...uthe yho yho yho yho ngubani na lo utye ukutya kwam apha ndizenzele...yaye ingoobani na bona aba...ndiya kuqala ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndize ngalo ndigqityele ngale ntwana imagqatyana waye exela mna...ndabe ndihleli ke ngok'...ndiyenzile ke inzame yokoba ndiyitsale inkwenkw' esecalu kwam...ndiyimfikile ndiyiruqe ndiyivuse...ithe yakuvuka ndathi makavuke onke watsho waphuma umntu lowo ebetheth'...ndayixela ke into enjalo...uthe ke uSikhuluma kwangoko ndiyaxoka ndithetha int' endingayaziyo yobubhanxa nangoku...akukho mntu apha...bekungathini na uze umntu aviwe ndim ndedwa...ize abantu bona balale...ndithe ke mna kuhanjwe...ngoku kuthathwe iintonga...akavumanga uthe makuhlaliwe akuzi kuhanjwa...ndithe mna makuhanjwe...athe amakhwenkwe hayi masihambe...sihambile ke...sibe nokubona ke...le ndlela...ke kule ndlela ndithe makungahanjwa ayihanjwa...uba sihambile bakufa[644] abantwana babantu...'uthe ke kwabulelwa ngamakhwenkwe...uthe kwangoko umninawa lowo wam wathi ndiyabhuda nangoku...ngoba nanguya umzi uqhuma...sihambile ke apho...kwa ukuba sithi cakatha endleleni...iqungulusile ke enye inkwenkwe...yafela apho sayishiya injalo...asebenze loo nto ke enza ugcelele...tot[645] uba 'd' es'ke[646] sizokufika kulo mzi...sithe nxa singa kulo mzi...wathi yena uyaya pha' ndithe makangayi...wathi yen' uyaya ufun' u'bona[647] le nt' igqib' abantu...kulaa ndlu...uyile andiyanga ke mna...uthe akufika apho wacel' amanzi...kuthiwe makaphume ngumntu ndisiva ngendlebe...uthe yena suka ndinik' amanz' andiz' u'phuma[648] ...usele...uthe akugqib' usela wathi yile nto le...igqib' abantu...wagalela kuyo ngentonga...ivukile ke into leyo yamaphula umqolo kabini...yambeka phants' ndihambile ke mna...ndahamba ndedwa ke...isithuba sokuqala...ndidibene nomful' endithe ndakunyola kuwo ngentonga...kwath' int' ethethayo ezants' eludakeni...yandibiza ngegama yathi Sikhuluma Sikhuluma 's'[649] ukusihlaba uyasihlaba ngentonga...nyukela ngasentla nanga amanzi ngasentl' nditsho ndayincothula ke intonga leyo...ndenyukela ngasentla ndawabona nyani amanz'...ndisele ke apho emanzini...ithe ndakusela apho kuloo manz'...ndavuka kuwo ndath' ukusuka kwam ndabona inja yam...isiza kum...endibungezela imanzi ndiliboniswe yiyo eli khay'...utsho ke madoda...u— e— uSikhuluma...ke savakala ke isililo sabafazi oonina babantwana kuba balapha...bayenza banzi ke loo nto ukulilela abantwana babo...kwaye kusithiwa ke ngamadoda hayi akukho nto...isemtwini kuloo nto kuba amakhwenkwe ayesenza indima yawo ewonke...xa efile...afile ke afela edinisweni lawo lokubetha iintaka wona ngokwawo engaqhutywa mntu eziqhuba...siyabulela oko afikileyo ke yena umntana lo wenkos'...asinde ke yena okokwakhe[650] ...sizokuyazi into ebange bangabikho abanye...yatsho ke loo nto ke kwahlaliwa kwachithakalwa ke ngamadoda...ayabi nanto yenza yona...ithe inkosi leyo ke emva koko ndifuna ukwaluka...ndifuna ukwaluka ndibe yindoda ngoku...oo kulungile ke nkos' kuphinde kwahlanganisa kwa amadoda kwathiwa umntana womnt' omkhul' ufuna ukwaluka...kwaba ke kulungile ke kuza kuthiwani na ke kuba amakhwenkwe akakho inkos'...ayizange yaluke yodwa ngokwesiko lakwaXhos'...kufuneka kaloku ibe nesekela ethontweni apho ngasezantsi nangasentla ibe phakathi...kuba ngumntan' 'enkos'[651] ...oo hayi kaloku kuza kuqwetywa...kuqwetywa nakumakhwenkwe ke amancinci kukhangelwe iidyongo esezibetele...yenziwa ke loo ntlanganiso kwazala ke...bawakhupha ke amakhwenkw' abo abafo...ukuthi hayi lo wam umntana makaluke...ngenxa uba k' inkosi yam nx' alukayo...akanakushiyeka nob' ungaka nani ulungile...ad' es'ke asanela ke...isandla amakhwenkwe eso senkosi...alilo ishumi...kwakhona elinambini...ngesekela...alukile ke ngoku inkosi leyo...ithe yakwaluka ke yanguye ke umkhweth'...kwaxhelwa izingqongqo zokuvala...ethontweni apho kuba ethontwen' labakhwetha kwakuvalwa ngofele lenkomo emnyango...kwakho ke amakhankatha angamadoda...kwakho ke ikhankatha eliyintombi eliphatha ukutya kwenkosi leyo ingumkhetha...elihlala khona phaya ethontweni...kuhambe kwahamba kwahamba ke engumkhwetha njalo kwathiwa ke ngoku amakhwenkwe makaphume ngoku ethontweni...ithethile inkosi leyo kanjaqo...iphinda ukuthetha kuba ibingasatheth' kanjaqo ithetha ngexesha ayithethi noba kunini na...ithetha mhla kufuneka ithethe into...iphindile ke yathetha yathi andiphumi mna apha ethontweni...ndiya kuphuma ngokuthi ndambathe ingubo yenabulela...uze ndi— ndibe ndingaphum' kubuziwe k' uba yintoni na ke leyo ngoku inabulela...yintw' eyintoni...wathi sisilwanyana somlambo esisemanzini ekufuneka sirolwe...ezants' esizibeni...sihlinzelwe mna ke 'ze sisukwe ibe yingubo yam...andinakuphuma ingekho loo ngubo...iya kuthiwani loo nto...engubani umnt' ongahamb' engena ezizibeni...i— iya kubonwa ngantoni loo nto...hayi mayenziwe loo nto makugrayiwe...izonka zombona...kuzale iingobozi zibentathu...zezonka eziphekiweyo...ukuze ke kuhanjwe...kuyiwe...kuloo ndawo...kuhanjw' kukhangelwa indawo enenabulela...ngubani ke umnt' ongayenzayo loo nto...ee loo nabulela xa iphumile ayimtyi na umntu ayinangozi na...wathi uSikhuluma lokokuba iphumile...yeza emtwini...iyamhlafuna imginya...angaphindi abekho kodwa ndithi qha ndifuna yona ingubo yayo...kwo! inzima le nto makhe kuthathwe emva ukuya kucingisiswa le nto...wath' andifuni ngcingane...ithathelwa emva ndithi makufunwe inabulela qha...ke amakhwenkwe ephuma nje ngomso...hayi kulungile mna ndakuhlala apha noba indlu itshisiwe...ndihlale soze[652] ndogoduke kodwa ingekho loo ngubo...kwathiwa ke kulungile ke kwemkiwa ke kwagodukwa...kwakuba kugodukiwe ke kwagraywa ke umbona...wagraywa ke lo mbona kwenziwa ke izonka...kwazalisa iingoboz' ezintathu nezonka eziphekiweyo zombona...ngoku ke kwathabatha udadewabo...lowa ulikhankatha ebehlala ethontweni emphekela...wathi ndiza kuhamba mna...ndiyokufuna ingubo yomntana katata...afuna ukuphuma ngayo...ndifuna ukuba loo nto iyatya abantu itye mna...iqale ngam...ndiyahamba ndiza kuphatha ezi zonka zingumphako wabantu abahambayo...kuhanjiwe ke...kwavukwa...wahamba ke lo mntana...zithwelwe ke ezi zonka...kuthe ke...xa kuphiphiphi...bafuna umlamb' omkhulu...baya ke kulo mlambo omkhulu...kufikwe kwajulwa isonka phakathi...kusithiwa nabulele nabulele...phuma unditye...kwathi cwaka...kugqithiwe kulo mlambo...kwathiwa ayikho kulo mlambo...kwahanjwa kanjaqo kakhulu...kufunwa omnye umlambo omkhulu...uphinde wabonwa umlambo omkhulu kwafunwa isiziba sawo esikhulu...kwayiwa kuso...kwajulwa kwa isonka sombona...kwajulwa kwa isonka sombona...sithe sakujulwa isonka sombona kwathiwa nabulele nabulele phuma unditye...ayikhange ibekho inabulel'...kugqithiwe...kulowo umlambo[653] ...kwahanjwa kwa ithuba elide...kufunwa kwa umlambo omkhulu...iwelwa imilanjana emincinci...enoko enezizityana ezibonakala uba noko ngeze zide zibe nayo le nto...kude kwakufikwa komnye umlambo omkhulu kwaphinda kwamiwa phezu kwesiziba...kwaphoswa isonka...kwathiwa nabulele nabulele phuma unditye...ayaluzile amanzi eso siziba...ayaluzek' ayaluzek' ayaluzek' ayaluzeka...emdaka abe bomvu abe hlaza...uthe lo mntana uyintombazana balekani...ke nina nonke niphathe ezi zonka...uze kodwa nisoloko nisenjongweni yoba nindibone...bahambile ke...bahambile ke babaleka njalo...besoloko ke bemana...ukujonga bemana ukujonga...bathe ke xa kunjalo...yaphuma inabulel'...wabaleka ke umntana oyintombazana yakuphuma le nabulele...kwaphuma into enkulu ngohlobo angazange alubone...ayingangahashi[654] inkulu...ayinganga ntoni inkulu le nto kakhulu...kanga ngokokuba uba inokungena eluthangwen' oluhlal' iinkomo...ingaluzalisa yodwa...babaleka[655] ke lo mntana...ithe njengoko ibaleka emva kwakhe...ee ingabaleki ngamendu...ithe chu yona ngokuhamba kahle...abalek' abalek' abaleke athi xa ikude...ahlale...ithi yaba[656] kufitshane abek' isonka phantsi...abaleke...ithi yakufika kwesi sonka...ime isihlafune isiginye...iphinde ithathe imsukele...kodwa yona ayibaleki ihamb'...wad' es'ke ke...wakufitshane kuloo madoda emlindile...athe la madoda akubona le nto athi awu hayi thina asinakuhlal' apha...le nto ide ibekufitshane kud'...hayi thina siyahamba...yile nto...sala nayo wena wedwa int' enje...kanti le nt' ingaka yho yho yho yho...emka amadoda...amshiya umntana...wathi umntana...kodwa noba niyandishiya...'ze nithi[657] ...xa nikude kakhulu...nizame ukundijonga uze nindazi xa ndityiwe yile nto...ukuze nikwaz' ukuxela ekhaya uba hayi ndityiwe...nisoloko noko nikundawo eyenza nibone...uba ndim lowa...avuma ke amadod' emka...uhambile keumntana...wayilinda...inabulele...yeza inabulele yeza ithe xa ikufitshane wabek' isonka phants'...waphinda wahamba wayishiya wabaleka....wafik' esonkeni yasihlafuna isonka eso...yakugqib' usihlafuna[658] yaphinda yalandela...uphindile yena...waphumla...yakufitshane waphinda wabeka isonka phantsi...yaye iphela ke...le ngobozi...ayiphetheyo...kwasala sasinye...wabaleka...yafika yatya esi sonka...wabaleka waya kufika kula madoda...waphinda wagalela le ngobozi yazala...aye ehamba amadoda njalo...la madoda imasikiz' le nt' akafuni nokuyibona le nto iyoyikek'...uphindile umntana...yaba kufitshan'...wabek' isonka phantsi waphinda wabaleka wahamba...waya kuhlala kude...wafik' esonkeni...yatya into...wahamba umntana...uthe umntana akufika emadodeni...wathi hambani nigoduke uze nithi...apho ekhaya...makubolekwe umpu...makokufunwa[659] umpu...ukuze le nto idutyulwe...umnt' angasondel' ayidubule ikude...enoba lo mipu minintshi...ilungile...kuba ayaziwa le nto...noba iya kungenwa na...ngumpu...babalekile ke amadoda ahamba amshiya umntana lowo...wahamba umntana...washiya isonka phantsi yaba kufitshane into...waphinda wabaleka...waye ke ngoku sekude kufitshane nasekhaya...athe akufik' amadoda ayichaza intetho yentombazana...hayi ke...kwathe kwangoko kwabolekwa imipu yangxashwa kwanzima...kwanguxhaxhaxha ekhaya apha...amadoda onke ephethe imipu...angaphethanga mipu ephethe izikhali...kuhlaliwe ke...kwalile ukutshona kwelanga yabonakala intombazana ivela...isiza...kufitshane ekhaya...yathi yaba isiza yathi iyeza laa nto...ifikile ke ngoku ekhay' ifike intombazana leyo yangena eluthangweni ekhay'...yathi amadoda makangene endlini...le nto iza kungena eluthangweni kuba ifunana nale ntombazana yona iyibonayo ngamehlo...ngenani ezindlini inganiboni ngamehl'...ize ithi yakungena xa ifulathel'...ingena eluthangweni isiya kum 'ze niphume ke nezixhobo ezo zenu...nibe ke nisebenz'...ndiza kuphuma ngezantsi mna eluthangweni...evile ke amadoda angena ezindlini apho onke ke...ifikile ke intombazana...yathi ke yaba imile njalo enkundleni...ayibona ke amadoda evele ngeentunja ezincinci ukujonga le nto...akhalile ke kwakhala nabafazi kwakhala nezinja kwabaleka yonke into ekha' 'pha...ukuthi thu kwale nto...zabaleka izinja zakhwela...nge— ngele...yabaleka yonke into ekulo mzi kwabaleka neenkomo ukuza kwale nto...kuba le nto yint' efana yodwa engazange yabonwa...bakhala abantu endlini bengaphakathi bevalile...hayi ayonda nto ngabo konke bekhala ingabakhathalele kakubi...yajongana nale ntombazana yayintombazana yaya kungen' eluthangwen'...yangena le nt' e'thangweni[660] yashiy' isonk' intombazan' yaphuma ngezants' eluthangweni...baphuma abantu 'phuma kwentombazana eluthangweni...baphuma bonke nezi zixhobo zabo...badubule ke kuqale amadoda alishumi enambini...edubula adubul' aphelela lawo amadoda...ishukuma into isafuna ukuhamba...kuphume amanye amadoda alishum' elikwa nambini...adubul' aphelela lawo...kwabonakala noko ngoku iyangxwelereka...ishukumela phantsi...ayinakuphakama ihambe...abinzile abinza ngezikhali...kwakhona amadoda ekude njalo...kwabonakal' uba hayi iyoyiseka...yanokuthi tywa ngoku latsho latyoboka uthango...laphuka...adubula njalo eqokela ide yaba inokufa into leyo...kwangenwa ke ngamadoda...yakuqondakal' uba ifile yahlinzwa ke...loo nto...ithe yakuhlinzwa k' akugqitywa ukuhlinzwa yacandwa iingubo iphume iingubo ezintathu...ezifunekayo...njengokuthetha...ekuthiwa kufuneka ke elaa mkhwetha...isekela lakhe lambathe ingubo efana naye...'ze liphinde kwalo mxhak' ungentla...ambathe ingubo efana kwa neyakhe...zantathu ke ezi ngubo zasukwa ke ngamadoda...inyama leyo yaloo nto ikhutshwele ngaphandle...kuba abayazi noba' iyint' engatyiwayo na...noba yint' e— etyiwayo noba yint' engatyiwayo...bayilahle ngaphandle inyama leyo yasisisulu sezinja...neehagu...loo nyama...zayitya...inyanga yonke kwavel' inyanga yesibin' ingapheli...ityiwa zizinja zonke zelali...neehagu zonke zelali...kuthe ke ngoku ke...emzuzini apho ke zisukekile iingubo kwayiwa ke ngoku emkhwetheni apho...kwakhona ke kwenziwa umagwaza...wokuya kuthatha umkhwetha...ngabafana...wathathwa ke...egqunyiwe ngalo ngubo...yaphendulelwa le ngubo kuba le ngubo ithi xa uboya bungaphandle bayo...kungasondeli nto kweli khaya zibaleke zonke izinto iyoyikeka...kufuneka ayambathe ngoboya...baze nje njalo ke ezo ngubo zabo...beza ekhaya...kufike ke kwahlaliwa enkundleni...kwahlalwa ke enkundleni...kwathathwa ukhuko kwandlalwa apho...bahlala kulo...kusokiwe ke ikrwala ngabantu...basoka bonke abantu besoka inkos' besoka e— nekhankatha besoka nesekela besoka nelo lingasentla...kwandula ke ngoku uba bonke ke mabeze apha njengoko babelishumi enambini...basokwa ke ngonje bonke...kwaqala ke ngonje kwafuneka uba babheke endlini...kuyokuhlalwa endlini bazokwenzelwa int' etyiwayo bazokuqaba imbola njengesiko lesiXhosa...umntu x' evela ethontweni...hee hayi...wathetha uSikhuluma...andiyi mna endlini...mabaye abany' endlin'...mna andiyi endlin'...ndiza kuhlala aph'...soze ndiye endlin'...ndakuya xa ndinomfaz'...awu...yintoni ngoku leyo...ikhon' int' enjalo umntu ongayiyo endlini oya kuthi ukuze aye endlini abe nomfazi...kanti oko lo mntu wahlala engazang' atye...uza kuhlala apha angabhek' endlini...akaphindi ke athethe...uthetha one[661] loo nto...angaphind' athethe uya kuz' aphind' atheth' into ngemini athetha ngayo...siza kuyithini le nto bethuni...ngoba ke ngok' akaz' kuphendula...uba uthethil' uthethile...akaphind' athethe...kwok' inzima into...noko...yale nto...kodwa ke ifanele abantu makahambe amakrwala abhek' endlini...ahamba ke amakrwala...aya ke endlini amanye...afika aqatywa imbola...aphakelwa atya...enzelwa zonke izinto zobukrwala ombelelwa afundiswa neentlombe zokuxhentsa...wahlala yena ngasebuhlanti...kusiwe ukutya kuye...ngasebuhlanti...uthe uSikhuluma andityi ndithe kuni...ndakuthi uze nditye ndibe nomfaz'...ndifuna umfaz'...ke ngoku mna...ndifuna intombi kaMangangedolo[662] ...kuthiwe awu kwaMangangedolo kungayiwa kanjani na...kuba abantu baphelele khona abafuna iintombi zakhona...umyeni akabuyi...apho...akangaphind' athethe uSikhuluma kuba akathethi yen' uya kuthetha ngexesha lakhe...athetha ngalo...ulele apha engatyanga...kusile kusasa...kwathi kwakusa kusasa kwabizwa amadoda...kwathiwa uth' ufuna umfazi ke kufuneka abantu ke abaphumayo naye nanjenganini...bocela[663] intombi leyo yakwaMangangedolo eso simanga sisifumanayo ekhay' aph'...uze athi ngoku lo mntana ufuna intombi yakwaMangangedolo...kuthiwe ngamadoda ewe xa atshoyo kulungile...akukho mnt' uya kulahla inkosi yakhe...kunjalo nala makwenkwe ayefile...ayengafanga ngenxa yakhe...waye wavusa...kodwa afa ngenxa yokudela izwi lakhe...thina ke asinakulidela izwi lakhe siya kubakhupha abethu abafana...bahambe naye...bocela loo ntombi...apho abona khona...bakhutshiwe ke abafana...babahlanu...baze ke njengoko bona bebathath'...bekwesisihlanu yanguye lowo wesithandathu yangamasekela lawa ke...yangabantu abasibhozo...bahambile ke...ukutya kwaMangangedolo apho...balile xa besendleleni...badibana nempuku...impuku yegqith' indlela...ithe yakuyigqith' indlela yaphinda yabuya yem' endleleni...yathi Sikhuluma...wathi yena hnnn...hayi mntan' 'enkos'...ndihlinze...undifake...aph' engxoweni...ufel' olu lam...uhambe nalo...ize inyama le yam...uyifihle apha esicithin'...ndiya kukunceda kundawo oya kuyo...uthe yena...ndiza kukufaka engxowen' 'am...yintoni le ndiya kuyo...ithe impuku uya kucela intombi wena...kwaMangangedolo...uyabona ke kwaMangangedolo jonga ndikwalathise uyabona laa nduli...isentla komzi uthe yena ewe...ziintloko eziya zabantu abamane beya kucela intombi...iintloko zenu ziza kubekwa phaya...kulaa nduli...ke okokub' undifakile engxoweni...ndiya kukucebisa naxa uphaya...uthule uSikhuluma...wathatha imela wayihlinza impuku...wayihlinza 'yihlinza...wathatha inyama yayo wayifihla...wathatha ufele layo walufaka engxoweni[664] ...wahamba ke indlela leyo yakhe...uhambile ke...ithe impuku...xa bakufitshane emzini...yathi Sikhuluma uyabona ke...phaya...niza kusiwa endlini...entle...kakhulu...uze ungavumi uz' uthi wena...anihlali kundl' entle...uz' uthi ke wena ufuna ukuhlala kulaa ndlu...ikhulek' amathole...naleya ilala iinkuku...kuza kuzisa ke ukhuko olutsha...uz' uth' akulandali...uth' ufuna isicangca somdlezana esidlakadlaka...kuza kuziswa ke ukutya...ezityeni ezitsha...namaceph' abematsha...uz' uthi akukutyi...uz' uthi wen' utyela esityeni esivusayo...akutyeli kwisitya esitsha...ngoko ke phaya...unganyatheli entukwini unyathele engceni...ungakulingw' unyathele kundawo...engenangca...kuza kuthiwa ke phaya kusasa...manidibane...ebuhlanti...abayeni...uze ungene esangweni...uz' uthi ke xa niza kuphuma uyokuphuma ngezants' ungaphind' uphum' esangweni...uz' uthi ke phaya xa kuthiwa molo...uthi mmhmmm...ungathi ewe...uthi mmhmmm...oo...kulungile ndifake ke engxoweni...wamfaka[665] ke uSikhuluma impuku leyo engxoweni...wahamba ke...uhambile ke okunene...uthe akufika ke kulaa mz'...wahamba ke ngendlela...enengca...akanyathela engceni...wafika wahlala enkundleni kwindawo ehlala abayeni...ufikile umnini-mzi...umve ngesingqi lo Mangangedolo...idolo likhulu...wafika wangqisha wangqisha wangqisha...wathi molweni bayeni bentombi[666] ...bathi mmhmmm...ndithi molweni bayeni...mmhmmm...kunjalo na...anikwazi ukuthi ewe...bathula bathi tu wathi ndiyabulisa...molo kanye wena myeni...wathi mmhmmm...wathi aa!...bayeni bambi aba...wathula ke uMangangedolo...wancokola ke nabo ebuza ukuthi nivela phi...uchazile ke uSikhuluma wathi hayi ndivel' ekhaya apha ndize kufuna umfaz'...wathi ke...uza kuzikhethela iintambi zasekha' pha' zininji...ke mazize zizobulisa...ebayenini...zibiziwe ke iintombi zaza kubulisa abayeni...uzikhethele ke u— uSikhuluma umkakhe wathi yileya ke eyam inkosikaz'...wahleka uMangangedolo wathi haha...ndamva umyen' otshoyo...hayi ke ndiyabona myeni...sakudibana sakubonana...khawutsho ke utsho ngantoni...wathi nditsho ngeenkomo ozifunayo ziza kuxelwa nguwe ngentombi yakho...wathi unazo iinkomo ezingamashumi asibhozo...ongazikhupha ulobole le ntombi yam...wath' uSikhuluma...nangaphezulu koko biza iinkomo ozithandayo ngentombi yakho...wathi ke kulungile ke ndifuna ezo zingamashum' asibhozo...wathi ke sozifumen'...uthe ke umfo lowo ke hambani ke...nokulungisel' abayeni ziintombi...e— zihambile ke iintombi zemka ebayenin'...isukile laa ntombazana yabamba isandla...kumyeni wayo...wasibamba uSikhuluma isandla wasibamba engasibambi...engaqondi noba makabe akaz' ukufa na yiloo nto kodwa wasibamba isandla...imkile ke intombi...zahamba ke zalungisa phaya iintombi ezo...indlu yomyeni...zayitsho...yantle...indlu eziza kulala kuyo...iintombi...uthathiwe ke...umfo...kwathiwa makayokuthatha.abayeni...abase endlini...umkile ke nabo abayeni abo...ebasa endlini...uthe uSikhuluma akuthi thu emnyango...wathi hayi khona...andingeni kule ndlu mna...kutheni ungangeni endlini uhlala phandle ungumyeni onjani...wathi hayi...mna ndizange ndihlale endlini enje...ezasekhaya izindlu zineentsika...zizindlu zenziwe nge— ngodaka iindlu zasekhaya zi— zineentsika zifulelwe ngengca ngaphezulu...n— koko ke...phantsi silala namathole thina neenkuku...ndiseni kundlu elala amathole neenkuku...kwathiwa yho yho yho yho yho yho yho...'zange simbon' umyen' onj' ekha' pha' ngomny' umyeni lo...wathul' akaphind' athethe...usiwe ke kuloo ndlu ingxushungxushu inomgquba ineentakumba ineencukuthu ilal' amathole...ilala iinkuku neehagu ziyangena...kwaziwa nokhuko olutsha...kwathiwa kwandlalelwa umyeni...wathi hayi...mna andilandlali ukhuko olunje...ndifuna isicangca somdlezana esidlakadlaka...ekhaya alandalwa ukhuko olunjalo...andinakulala phezu kokhuko olunje...kodwa yeha ke...noko ngomnye umyeni lo sibaqhel' abayeni ekha' pha'...'zange siyibone into enje thina...kwakuthathw' ukhuk' oludlakadlaka...walubekelwa phantsi wahlala...bahlala kulo...iingubo ezi ke zabo...baziphendulele...baziphendulele bazambethe ngoboya...uboy' obu bungakubo...abaziguqulanga...mmmm 'zange sibabon' abayeni aba nje...'be sibona kwangento yokuth' abayeni bambathe izikhaka...aa wahlala yena uSikhuluma...kwazisa ukutya...ngezitya ezitsha...amacephe mahle matsha...kwabekwa...ukutya...wathi hayi goduka...noku kutya kwakho...asityeli thina ezityen' ezihle ezinje siyazoyika...thina sityela kwizity' ezimdaka...ezivuzayo...namaceph' abemdaka...asizaz' ezi 'nto zinje asinakutya ngent' ezinje...heeeee...'zange[667] sibabon' abayen' abanje...yeny' into noko le...ngumyeni waphi na l' unje...'hambe bembombomzela bethetha...sisimanga nokw' es'...hayi bo...utata namhlanj' uhlangene neny' into...int' endingayaziyo isekh' apha namhlanje...nxa ina naku ukutya abayen' abakufun' oku kutya bathi bafun' izity' ezivuzayo kulaa ndlu...kwok'...yaqala yasisimanga le nt' ekh' aph'...nasebafazini nasemadodeni...kwathathwa izity' ezivuzayo...kwaphakwa ukutya...asiw' amaceph' emdaka...wangena watya...oko waphuma ethontweni kumhla atyayo...watya...hayi watya wathi akutya apha...ee...wagqib' ukutya...kwathiwa ke abayen'...ngoku...bayafuneka ebuhlanti...wathi kulungile...ndivile...wahamba...babhek' ebuhlanti bangena esangweni bafike bahlala...kwathiwa ke hayi kuzokubonwa[668] into enitsho ngayo...ekufuneka niyithethe emadodeni ngoba kaloku ngokuya...'be ninam ndedwa amadoda engekho...watsho uMangangedolo ukubhekisa kuye...ngoku imyeni lowo...uphendule uSikhuluma wathi ewe kulungile bawo...nangoku ke ndisatsho ndithi amashum' asibhozo nawo enkomo...ndifuna intombi yakho...iyokuphemba ekhay'...oo hayi ke kuvakel'...hayi ke ningabheka ngasendlini yaye apha esangweni...'se kuthiyiwe...uba azathi x' aphumayo...bafele apha esangweni...usukile...ngoku...wabheka ngezants' eluthangwen' wokuphuma[669] ngezants'...kwathiwa tyhini tyhini tyhini kutheni le nt' uphuma ngezantsi wathi ekhaya sinjalo...asingen' esangweni siphinde siphum' esangweni...singen' esangweni siphume ngezantsi...kwathiwa yeha ke...noko ngabany' abayen' aba...sisimanga le nto...namhlanje...laba ke alisebenzanga elo yeza likaMangangedolo esangweni...kwalile ke ngokuhlwa ngoku baya kulala...yathi impuku...Sikhuluma...ndikhuphe apha engxoweni...undixhome phaya phezu komnyango...ukuze ndinigadele...ngoku...kuza kusetyenzwa ngani xa nileleyo...iintombi ziza kuza aph'...zizolala nani...ke...umfan' kufunek' alale neyakh' intombi ibe ngulowo alale neyakhe intombi...ukuze ke ngoku ke...nenze le nto...'ze bath' abafana aba bonke bona...bathabathe iinkciyo ezi...bazifake kubo...bathi baziboleka aph' ezintombeni...ize bathi lisiko elo labo...wena ke nomkakho 'ze nihlale nje ningenzi nto...hleze ke ndilale ke...uba ndilele...uz' uyiphethul' ingubo...uba ngaba ndilele uphethul' ingubo le yakho...uboya bube ngaphandle...oo kulungile...kwangokuhlwa ke zangena iintombi...kwathi zakungena k' iintombi...yayile ntombi...yaya kwambatha kumyeni wayo...yayile ntombi yaya kwambatha kumyeni wayo...zenza loo nto zonke iintombi...yesuka le ingumntu wenyama...yaya kwambatha kumyeni wayo uSikhuluma...yahlala bathi abaya abayeni...hayi ke ziintombi...sinesiko esinalo thina aph'...siye sibe nedindala idindala niyalaz' idindala...zath' iintombi hayi asilaz'...yintoni loo nto idindala...wathi idindala ngumfana othi a— anilungise...asukume alungis' iintombi...athath' iinkciyo...azifak' ebayeni...ke kuza kusuk' omnye apha kuthi ke azenze elo dindala...usukile ke omnye apha kubo wazenz' elo dindala zavum' iintombi...zathi kwo noko simanga...'zange sibe nje sihlale sinabayeni...'zange sibabone abayen' abathath' iinkciyo bazinxibe...'manga le nto...ninga banye nokw' abayeni...nokuba ngaba ebengemhlanga lo myen'...ungesaliwa yile ntombi...sezenzelele kuba emhle...imikwa yakhe hayi asiyiqond'...hayi kunjalo ntombi...zakhululwa ke iinkciyo zafakwa kubayen'...bahlala bona...uSikhuluma...nomkakhe abenza nto...kulelwe ke...bancokola balala...bathe bakulala...wesuka uMangangedolo...nento yakhe...abulala ngayo...le anqumla ngayo iintloko zabayeni...isabile[670] yebhozo elikhul'...wasuka wathi gqi gqi gqi gqi...wem' emnyango...wath' akum' emnyango kule ndl' yabayeni...yath' impuku...buya buya Mangangedolo...buya nabo ukuthi obo buya nabo...oo wabalek' uMangangedolo...wangqisha wangqisha wangqisha wangqisha wafika kulaa ndlu wath' mmhmmmm...az' ukuba kuhleliwe kulaa ndlu kuse kuthiwe buya nabo Mangangedolo...buya nab' ubuth' obo...masenze k' eny' indlela balale...benza benza iinto zabo abazenzay' ukuba mabalale...'ze ba— ba— babe nobuthongo phaya...balale bazenza bazenza...makuye wena ngoku mkam...oo way' umfazi wakhe...amabel' ewaphose ngemva...wangqishiza ngqish' ngqish' ngqish' ngqisha...'fik' wam' emnyango...wathi engekangeni...yathi impuku buya nabo mkaMangangedolo ubuthi ob' buya nabo...wo wabalek'...tyhini tyhini tyhini yaz' uba kuhleliwe kulaa ndlu...kus'ke kwathiwa buya nabo mkaMangangedol' ubuthi...yath' indoda 'be ndikuxelel'...kuhleliwe kulaa ndlu ngabany' aba...yaz' uba ke ngonje kuza kusa...besahleli...mmm...hayi ke...kwathiwa makuye inja...kukho inja ke enkulu...inja yakhe ejinga izitofile neebotile le nja...inamaphoc' ineento zonke...khawuye ke nja yam makuye wena ngoku hayi ke uba basinde kule nja...ingaba bancamekile...oo yaya ke le nj' ivukuvuk'...yafika le nja yem' emnyango...yathi nhu nhu...ya— yathi cakatha...aph' emnyango...yath' impuku buya nabo nja kaMangangedolo...buya nabo ubuth' ob' buya nabo...wesuka ngoku umyeni wayijika ingubo yakhe...uyayibon' okokuba le nja yona iza kungena ngetshova...yaye ke lufele olu aluthethayo...le mpuku alunakwenza nto kule nja...wajik' ingub' 'akhe...uboya bangaphandle...wathi ke kuba ulele ngezantsi yena...ekugqibeleni abanye bangasentla...yathi nhu...yathi nhu...ye[671] cakatha...yafika kuye...yesuka ingubo...yenabulele...yesuka yayishwabanis' yayishwabanis' yayishwabanisa le nja yayenza izitokw' izitokw' izitokw' izitokw'...yayinqunqa yonke yonke yonke nemilenze yayinqunqa...yayibopha yaya kuyibeka phambi kwendlu...kokwayo yabuya...yazivuthulul' iingubo...yaza kwambatha kumnikazi-wayo...balala...kwakusasa...kuthe kusasa...kwakuvukwa ziintombi...zavuka zathatha iinkciyo zazo zaphuma...zakuphuma...zaphuma 'se kusisimanga kokwazo...kusithiwa simanga le nja asaz' uba inqunqwe yintoni na ke nayibona na le nja kulaa ndlu...zathi iintombi 'khange iye...kuba zona 'be zilele...azibonanga kungoku 'se zilele...'khang' iye le nja phaya...ngab' inqunqwe yintoni 'be sihleli nje thina...ngokuya be kuye utata 'be sisahleli simvil' utata abayeni belel'...thina sihleli...inja le yona 'khang' iye...awu nguhlola lo...abayeni banjani...hayi masikhe sibe— sibangenise ngeny' indlela ngoku...ngoku ke...bayekeni balale...kukusasa ke...kuza kuvukelwa iinkomo...ebuhlanti...kwathiwa ke...e— sihambele apha kubayeni...ukuba kuza kuziswa ukutya uba mabatye...kufuneka baphume neenkomo...abayeni basekhay' apha...bayalusa...kufuneka bayokwalus' iinkomo...isiko lasekh' aph' linjalo...wathi uSikhuluma kulungile sifuna wona lo masiko wenu anjalo...ewe...kweziswa ke ukutya ngeza[672] zitya zivusayo...batya ke bagqiba...kwathiwa ke mabahambe ke...baye ebuhlanti...bokhupha[673] iinkomo...kwathiywe...kwathiywa ezants' kulaa ndawo...babethe bakungen' esangweni...abavum' ukuphum' esangweni bakuphuma[674] kuyo kwathiywa kuloo ndawo...namhlanje...kuthiwe ngenani ke nikhuphe iinkomo...bangene abayeni ebuhlanti bazikhupha iinkomo ngesango...bathi bakugqiba uzikhupha[675] iinkomo ngesango...baphuma ecalu kwesango...entla abaya ezants'...kutheni ngoku...naphuma kweny' indawo...kanti nanithe nina niphuma ngezants'...wathi uSikhuluma sihamba nelethu nani hambani nelenu thina senjenje ekhaya...kwek' ningabany' abayeni...sisimanga esi...hambani nokwalusa ezo nkomo ke...kukho ke ithafa elikude ekhaya kakhul'...kwathiwa hambani nozalusela[676] kwelaa thafa...bahambile ke nezo nkomo...bakuzalusela[677] kwelo thafa...kuthe kwelo thafa yaye ingxowa kaSikhuluma ikuye...e— nofele lempuku likuye...ithe impuku Sikhuluma nifile ke namhlanje...ee...uyayibona laa mazi yalaa nkomo...le inamabel' amakhulu...wathi yena ewe...kufuneka ke 'ze ningene pha' phantsi kwayo...nonke...nonke noba sibhozo ningene pha' phantsi kwalaa nkomo niyibambe nasemilenzeni abanye bayibamb' emsilen'...abanye bayibamb' entanyeni...niyigcine...kuza kuthi thu ilifu...e— elo lifu elo...kuza kududuma ke...nithunyelwa ngaloo nto nguMangangedolo kuba nimoyisile ekhaya...ufuna ke ngoku...nibethwe lizulu aph'...uze azonithatha apha nifile...liza kugqitha ke...niza kubona ke lakugqitha niza kubona abafazi abezayo neengxowa...bazothatha iintloko zenu...oo kulungile...laqalisa ilifu ukuthi thu...lala xa lithi thu ilifu eliya...babamba laa nkomo...bayibamba laa nkomo...bonke...abanye bayibamb' entanyeni abanye bayibamba ngeempondo abanye bayibamba ngemilenze abanye bayibamba ngemisila bangena phantsi kway' bayibamba nangamabele le nkomo...yema inkomo bahlala...laduduma ke izulu elingako eligqithileyo[678] ...ezinye iinkomo zabethwa[679] lizulu zafa apha...lagqitha lasa lathi nka kwaphum' ilanga...kwathi kwakuphum' ilanga ngoku kwathi thu abafazi bephethe amasak' engxowa...bathe bakufika bathi heeee mmhmmm le mvula eheee ayinifumananga...int' engaka yemvula...eheee nisindile...uthe uSikhuluma ub' uba ub' uba[680] wena ulapha nje...uzokuthatha iintloko kum...uya kuncama...uya kuthatha amalongwe akuthatha[681] ntloko kum...hayi tyhini wenzani umyeni...'be sizokuchol' amalongwe batsho bachola amalongwe abafaz'...bagodukile abayeni neenkomo ezo ukubheka ekhaya...yeeee bakufika ekhaya wathi uMangangedolo hayi ndiyaninika umfazi wenu...hambani ekh' aph'...umkhuphile umfazi lowo...emkhupha umfazi uba makahambe nabayeni bakh'...ithe inkosi leyo hayi kulungile 'be ndifuna oko kudala ndisekh' aph'...mmm...bahamba ke...nomyeni...umfazi...nabakhaph' abo...zakhapha iintombi...zikhapha abayeni bazo...iintomb' ezo zasebukhwen'...zijikile esithuben'...hayi siyajika sibal'...hayi kulungile...zijikile ke zonke ezo ntombi...kwahanjwa ke ngaba...lo mfazi wabo...kwalile esithubeni...walibala...uSikhuluma...wanyathela kundawo enomhlaba...kanti wayeyaliwe yimpuku uba angaze awunyathele umhlaba...anyathele kundawo enengca...kuba kwakuzondwa nonyawo lakhe...uhambile uMangangedolo wahamba emva kwabo...efuna unyawo lalo myeni...ude walubhaqa...kulaa ndaw' athe kanti unyathele elunyaweni wathi kwo heke...ndalubon' unyawo lakhe...utsho walukha...waluthatha unyaw' olu emhlabeni apho...ufike wenza iinto zakhe zobugqi bakhe...wasebenza ekhaya...sa— zalaa myeni...wawaneka umhlaba lo...ewanekile njalo wolu nyawo...kuthe kwangoko esenje njalo njalo...wathi umyeni mmm...ndenzakele...yathi impuku ewe wenzakele unyathele umhlaba wena...uyilibele into endandikuxelele...wenzakele ke yona nto ndingena kuyinceda ke yileyo...'se yenziwe...ndiza kuyithini ke into enjalo ngoku...wathi hayi ndim ndilibele...yava int' embi impuku kakhul' yiloo nto...ukumnceda kangaka umntu ize kuthi segoduka...kanti kukhon' aza kufa...usukile uSikhuluma...waya kulaa ndaw' wayifihla kuyo inyama yempuku waithatha...wayibeka esikhumbeni sempuku...impuku yavuka...yathi molo ke Sikhuluma noko...nob' uyafa...wathi uSikhuluma ewe yahamba k' impuku...iindlela zayo...uthe uSikhuluma ke njalo behamba...wath' umzimb' 'am uwile...uthini nkos'...umzimba wam uwile...uwe kanjani ubuzwa ngumfaz' wakhe...uyambuza uwe kanjani...umzimba wam ubheke ezants'...ndiyasindwa ziingubo...yatsho yawa ingubo yakhe...uthe chola chola nonyana...yacholwa ngomnye wayiphatha...bahamba...wathi intloko yam ibuhlungu...uthini nkos'...ndithi intloko yam ibuhlungu...yawa intonga...chola chola nonyana...yacholwa ngomnye wayiphatha...bahambile...waphinda...wathi isinqe sam sibuhlungu...nemilenze yam ibuhlungu...neenyawo zam zibuhlungu...ya— sawa isidla sakhe...chola chola nonyana yacholwa ngomnye waphath'...wathi kunjalo ke ndinxaniwe ngoku...kwabe ke kubonakal' uba ngoku hayi...uyayoba...uhambile...kukho ichibi elingaphambili...waya kwelo chibi...ufike kwelo chibi...wasela...wasela...usele watshona...watshona mpela...akabonakala...balingile ukungathi...bafuna ukungena...uba mabamrole nob' ufile na...hayi bo abamboni...bas'ke babona iimpofu...kwaphuma iimpofu iinto ezinampondo apha echibini...bahambile...uhambile ke lo mfazi elila njalo...indoda yakhe ifileyo...uthe yena kwewu andiyifuni le nto kuba andifun' ukuphindela ekhaya...wahlala phants'...wathi makhe sihlale ke ndilinge...amacebo katata ndiyawaz'...kaloku ezi ntw' azenzayo...uzenza sikho...singabantwana bakhe asinanto singayaziyo...kunto zakhe[682] ...heee...wathatha isitofile...umtshakazi lowo engxoweni yakhe wasivula...walumeka umlilo...satsha isitofile wasiphosa echibini...sithe sakutsha wasiphosa kweli chibi...kwaphuma iimpofu...zaphuma ezi mpofu...wayibamba enye impofu...wathi thezani nibase le mpofu...apha...le mpofu inkosi yiyo le kule mpofu ilapha phakath' esiswini kule mpofu...oo utsho wathi ewe yiyo le kule mpof' inkos'...kwabasiwe ke apho ngabo belusizi aba bantu...bonke apha...int' ekhoyo belilela phakathi kuba ngamadoda...babasa ke umlilo wamkhul'...bathe ke impofu leyo bayinqumla...intamo...bayihlinza...yavela inkos' yavela ihleli igula...ingaphilanga...uthe yojani le mpofu niyitye...yojiwa...yatyiw' apha ngabo bonke bayitya...akayitya yena nomyeni wakh'...uthe xa kunjalo wathatha ilahle kulo mlilo waphinda wavul' isitofile...wavuthela wathi hamba moya hamb' okuchitha[683] lo mhlaba nanko umhlaba wenyawo lwenkosi...wanekiwe ngutata ngasebuhlanti...uz' ube sisaqhwithi xa sowufikile[684] uhambile ke umoya ungabonakali njalo...kungekho moya...uthe wakufika phay' ecalu kothango...wasisaqhwithi wemka nawo lo mhlaba ubotshi— u— wanekiwe kweso siziba...wemba nawo wawusaraza wakusilahla[685] kude neso siziba...uthe uMangangedolo esendlini wathi kwo esi saqhwith' asimkanga kwawu asindimoshanga kodwa wangquvela waya ecalu kothango...uth' akufika wafika s' engasaboni nasiziba...s' engasaboni namhlaba...wathi kwewu...waphil' uSatan' uphilil' apha khon'...okanti ke inkos' iphilile nce...yanje ngoko yayinjalo yagoduka nomfazi wayo ithe yakufika ekhaya...yahlala kwa phandle...ngasebuhlanti...yathi umfazi makahlal' ecalu kwendlu angangen' endlin'...abantu bon' bangene endlin' isekela layo...lakuhlala[686] nayo phandle ngasebuhlanti...omabini amasekela...kuyiwe ke ngabantu...bakugqib' ukungena abo bathi inkos' iphandle...kwayiwa ke kwabuzwa nkos' uya kungena nini na kaloku endlini yathi andingeni endlini ngaphandle kokuba ndibe nendlu yam...ndiya kungena endlin' 'am...andinakungena ndlin'...awu nkos' indlu leyo uya kuba nayo nini kuba indlu iyakhiwa...gqitha loo nto lixesha lide ukwakhiwa kwendlu...iintsuku ngeentsuku iinyanga ngeenyanga kusakhiwa indlu...wathi eyam ayikwakhiwa nyanga indlu iya kwakhiwa...ndis'ke ndingene...yitshoni kulo mfazi khanibuze kuye uba ufuna indlu enjani na...kuyiwe emfazini wakhe ecalu kwendlu...nkosikazi khawutsho ufuna indlu enjanini na...ufuna engaka nani na...ufuna ibe ndawoni na...uthe umtshakazi ukuphendula hayi bawo indlu mna ndifuna ibesentla kwesibaya...ndaye ke le ndlu noko ndifuna ibenkulu kuba izakuba nosapho...ngoba ndiza kuba nabantwana...kuba nani niza kuhlala kuyo xa nithanda...kuba le ndlu ndiza kuyakha ngokwam ngohlobo endithanda ngalo...oo kulungile ke...iya kwakhiwa nini ke...wathi ndifuna imvume...qha ndiyakhe...kwathiwa kulungile ke yakhe...uhambile ke umtshakazi lowo...wafika wavula isitofile sakhe...wathatha into engabonwayo ngabantu...wayibeka phantsi...wathi bhekelani phaya...babhekele phaya abantu wayibeka into...wesuka naye...wabhekela phaya...uthe bonke abantu mabajonge calanye[687] ...abantu bajongile calanye...ngecala elifulathelisayo...bathe ukuphethuka kwabo...baphethuke 'se iyindlu eneminyango emithandath'...ngoko kwakuzwa loo nto yasisimanga usukile wangena wathi masingene endlini...bangena endlini...bafike apho endlini kungekho mandlalo ungekhoyo zikho zonke izint' ezifanele kwandlala nezo kuhlala phantsi...nezoba ungasukum' nezoba ungalala...nezoba ungambath' nezoba ungatya nezoba ungahlambi...kuthe ke hayi ke siyibonile ke indlu...wathi xelelani ke inkos' ingene endlini...indlu yayo ikhona...iyokuxelelwa ke inkos' isukile ke ecalu kothango...kunye nabaxhagi bayo yaza kungena ke endlini...yaba ke ngoku ihleli endlini 'ayo yayinkosi ke...ithe kwakusa ke yanikelwa ingubo yayo ukukhululwa uyise...ebukhosini...uba makapenshelwe[688] kuphathe unyana...kwakusa kwayimbizo engako kwakhululelwa unyana wakhe...wayiyo ke inkosi waphatha bahlala ngokonwaba phela ngantsomi.


Notes

[617] iidyongo: from Afrikaans jong.

[618] solala: from sokulala, from siye kulala.

[619] 's': musa.

[620] bakufa: baya kufa.

[621] 'hle' nj': ihleli nje.

[622] uze: ukuze.

[623] 'zang': akazange.

[624] 'hle': sihleli.

[625] 's': musa.

[626] kokomnikazi-ndlu: “It [ukutya, food] is that of the female owner of the house.”

[627] bakufa: baya kufa.

[628] uze: ukuze.

[629] inja': injalo.

[630] uhamba: ukuhamba.

[631] bakufa: baya kufa.

[632] s': sele.

[633] igem': from English “game.”

[634] likweliphi: like plus e plus liphi.

[635] kwasala bona bobabini ke ngoku: spoken slowly, deliberately.

[636] sowuhamba: 'se uhamba.

[637] 's': musa.

[638] 'saya: usaya.

[639] 'azi: kazi. Kazi is derived from ke uyazi na ukuba.

[640] ekwaNti: the word has come to mean “in the middle of nowhere.”

[641] ngowokugqibel': ngu plus o plus ukugqibela.

[642] bakufa: baya kufa.

[643] ezitya: ezi zitya.

[644] bakufa: baya kufa.

[645] tot: from Afrikaans.

[646] uba 'd' es'ke: ukuba kude kusuke.

[647] u'bona: ukubona.

[648] u'phuma: ukuphuma.

[649] 's': musa.

[650] okokwakhe: okukokwakhe.

[651] ngumntan' 'enkos': ngumntana wenkosi.

[652] soze: sokuze.

[653] kulowo umlambo: Masithathu Zenani retains the definitive article of umlambo for emphasis.

[654] ayingangahashi: ayingangahashe is a more common form.

[655] babaleka: correctly wabaleka.

[656] yaba: yakuba.

[657] 'ze nithi: maze nithi.

[658] usihlafuna: ukusihlafuna.

[659] makokufunwa: makuye kufunwa.

[660] e'thangweni: eluthangweni.

[661] one: English “one.”

[662] Mangangedolo: lit., “mother of as high as the knee.”

[663] bocela: baye kucela.

[664] ufele layo walufaka engxoweni: efele lwayo....

[665] wamfaka: the performer personifies the mouse: “he put him.”

[666] Masithathu Zenani gives Mangangedolo a slightly lowered voice throughout.

[667] 'zange: asizange.

[668] kuzokubonwa: kuziwe kubonwa.

[669] wokuphuma: waya kuphuma.

[670] isabile: from French, sabre.

[671] ye: yathi.

[672] ngeza: ngeziya.

[673] bokhupha: baye kukhupha.

[674] bakuphuma: baya kuphuma.

[675] uzikhupha: ukuzikhupha.

[676] nozalusela: niya kuzalusela.

[677] bakuzalusela: baya kuzalusela.

[678] laduduma ke izulu elingako eligqithileyo: in a slow, deliberate, lowered tone.

[679] zabethwa: the word is spoken roughly.

[680] ub' uba ub' uba: she repeats the phrase, the full form of which is ukuba uba, i.e., ucinga.

[681] akuthatha: akuyi kuthatha.

[682] kunto zakhe: kwizinto zakhe.

[683] hamb' okuchitha: hamba uye kuchitha.

[684] sowufikile: se ufikile.

[685] wakusilahla: waya kusilahla.

[686] lakuhlala: laya kuhlala.

[687] calanye: ecaleni elinye.

[688] makaphenshelwe: ukupenshele, from English “pension.”

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page