University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A BIRD DEFECATES AMASI

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 1:30 p.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-655
Tape 13, side 1

A captured bird attempts to liberate itself by boasting that it defecates amasi (curdled milk). Each time it is asked to do provide this milk, it moves closer to its freedom.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...yayindoda...nomfaz'...wazala umfaz'...umntana...wangumdlezana...kwaye kwakuhlakula...waya ke emasimini...waya kuhlakula...umfazi lowo nendoda yakhe...bahlakula ke...bahlakula k' emasimin'...nomfazi lowo...bagoduka...kuphindile kwasa...kwasa kusiya umfazi esithi indoda idiniwe...wakuhlakula[581] umfazi...uthe akuhlakula wagoduka...kwafika intaka...emkile njalo...yafika yema kulaa ndawo 'be behlakula kuyo...yagqusha ngenyawo phantsi intaka leyo...esithi

tyani bale ntsomi
chithithi chithithi...[582]

kwatsho kwema ukhula kulo ndawo akwabonakal' uba bekuhlakula...wagoduka ke umfazi...egodukile njalo yena...kuthe kwakusa kusasa kwasa ke indoda esiya nayo...ihamba nomfazi wayo...ifikile emasimini apho...yabuza uba ub' ukuhlakula ndawoni na kanye...wathi umfazu ubuza nje...uba be ndihlakula ndawoni na...iphi leya...'be siyihlakula sobabini indawo...wathi ke iphi ke le yakho yayizolo...wathi ayikho naleya 'be sihlakula sobabini...sokubuz' int' endimangalisileyo[583] ...yesuka indoda yambetha umfaz'...yath' ulibele kukuhiliza uth' uhlakule kanti 'khange uze emasimin'...wahamba ke umfazi...ekhala...yahlakula ke indoda...ihlakule yahlakula yagoduka ke ukutshona kwelanga...ithe yakugoduka ke ukutshona kwelanga...yafika ke ekhaya balala...kusile kusasa baphinda bayokuhlakula...bafika ingekho indawo 'be behlakula kuyo intaka ibuye yafika kwa ngoko busuku...yathi

chithithi chithithi
tyani bale ntsimi...

yaphinda kwamila ukhula...e— uthi ke ngoku umfaz'...iphi na ke ngoku indima yethu yayizolo...wawundibethile laa mini...uthi ke oyindoda hayi mfazi ibonakele le nt' uba ikhona into enza le nto...makhe kwenjiwe[584] ndimangalisileyo: ndimanalisileyo nam. nje...makumbiwe apha phantsi undigqumelele...ugalele iinkozo aph' esandleni...undishiye apho...wayenza ke loo nto umfaz' wayigqumelela ke indoda leyo...wavelisa isandla eso...wagalela iinkozo zombona esandleni...wasa nomhlaba uba 'ze ingaqondi le nto uba ngumntu le nto ilapha...wagoduk' umfaz'...kwasa kusasa yafika intaka...yathi

chithithi chithithi
tyani bale ntsimi...

yaze yabona ezi nkozo...yaya kwezi nkozo yafika yachola kwezi nkozo isitya iinkozo ezi...wayibamba umnumzana intaka ley'...wathi ye ndiyifumene le nto...isoloko isona apha...sibangahlakula iphinde imise ukhula...'hle' nje[585] yile ntaka na...ithe intaka hayi ndiyeke...ndiyintaka enya amasi...nawe lo ndingakunika amasi...ithe indoda khawenze...'khe ndibone...yagalela intaka amasi...esandleni sendoda...yawasela indoda iwafunxa amasi lawo esandleni...wathi phinda ntaka yaphinda intaka...wathi phinda ntaka ndinxaniwe yatsho intloya intaka...wathi yeka ke ntak' 'am...ndiza kugoduka nayo le ntaka...namhlanje ndiyifumene intaka eya kondla usapho lwam...uhambile ke umfo lowo egoduka...uthe akufika entla komzi xa ephezulu umzi usezantsi le...wamemeza ukuba hlanganisani imiphanda...uthe umntana ovileyo...ithini na utata le nto ngathi uyatheth'...waphinda wathi ndithi hlanganisani imiphanda...uthi umntana mama uthi utata makuxhelwe laa nkomo...ufuna ufike apha 'se iyinyama...wabiza amadoda umfazi yaxhelwa loo nkomo...kuthiwa kumenyezwa nguye...ngutata lowo...uphindile...akehla yena wathi ndithi qokelelani imiphanda...kumiwe ngamadoda kwathiwa uyathetha laa mntu pha'...kwamamelwa[586] uba uthini na...waphinda wathi ndithi qokelelani imiphanda...kuthiwe oo hayi uthi makuxhelwe laa bhokhwe laa nkab' 'ebhokhwe[587] inkulu...afuna afike 'se iyinyama...yaxhelwa loo bhokhwe...ithe ixheliwe njalo waphinda wamemeza...wathi ndithe qokelelani imiphanda...wathi umntanana omncinci wathi uthi utata makuqokelelwe imiphanda...kwaphinda kwathulwa wathi ndithe qokelelani imiphanda...beva ngoku abantu bonke uba utsho...bayiqokelela ke imiphanda leyo...uze kufika ke ekhaya kusazele ngabo bantu kuba 'be kuxhelwa...wafika wathi yinyama yantoni na leyo...ixhelwayo ekh' apha...kwathethwa kwathiwa hayi 'be siba thina uthi makuxhelwe laa nkabi inkulu...siyokubizwa ngumfazi emakhaya...naxa 'se simamele nathi ngonje...us'ke wangath' uthi makuxhelwe laa bhokhw'...uze sibe siyayixhela le nto...iviwe ngulo mntana mncinane...uze sive uba uthi makuqokelelwe imiphanda...oo...nindimoshile ke...'khange ndatsho 'be ndithe makuqokelele imiphanda...kuhleliwe ke njalo yaphekwa ke inyama leyo kuba 'se iyiyo inyama...yaba iyatyiwa ke yaphela inyama...uthe ke umfo lowo...entakeni wayixhoma phezulu ethala entla endlini yakh'...waphinda wathi khawutsho ke ntak' 'am...ukutsho ngentloya 'khe[588] sithole amalungu...yenje njalo intaka yakhupha intloya yodwa wazala umphanda...basela abantu bonke abebe kweli khaya banela...uphindile umfo lowo wathi khawutsho ingqaka...'kha[589] ndenzelwe umvubo...yaphinda intaka yenza loo nto...yazala ifatyi yingqaka...kuphothulwe kwavutyiselwa bonke abantu...batya banela...bagodukile ke abantu bashiyeka ke umntu nosapho lwakhe...kwakunye nentaka yakhe ekhaya...uthe ngenye imini...wafuna ukuhamba ke...wathi usatsiba indawo...ukuze le ntaka ingachukunyiswa...ize ke ngoku kungabikho mntu uthetha nayo uba mayenze into...ndingekho...kuvunyiwe ke njalo...phambi kokokuba ke emke...wathi mayikhe yenze ke izalise umphanda...kuba le ndawo aya kuyo ikude...akazi kwandula abuye...yenzile ke intaka leyo ukuzalisa umphanda ngengqaka...wahamba ke umfo...ewushiyile umyalezo lowo woba ize ingachukunyiswa intaka leyo...uluhambile uhambo lwakhe washiya ke umfazi lowo nosapho...umkile ke umfaz' ekhaya...waya kutheza...bashiyeka abantwana ekhaya...kwazalwa ke ngabantwana belali...kuba abantwana 'se bebutha ekh' aph'...ngenx' yalaa masi manintshi kangaka na na[590] ...atyiwa na liphi na ixesh'...uthe ke babe[591] behleli abantwana bathi eny' intwana kweny' intwana yho! thina aph' ekha'[592] sinentaka enya amas'...ke thina nangoku singafane sithe mayisenzel' intloya ingasenzel' ilanga lishushu...uthe omnye umntana khawutsho khawutsho mfondin' ikh' iwenze ngoba nam ndinxaniw'...watsho umntana wathi khawunye ntak' katata...aa...ukwenze intloya sisele sinxaniwe...iphendule intaka leyo yathi uba ndiyintaka kayihlo...ngokh'[593] undithathe undibek' aph' entla kweziko...wayothula umntana intaka...wayibeka entla kweziko...wathi khawutsho ke ntak' katata intloya sisele...sinxaniwe...yaphendula intaka yathi uba ndiyintaka kayihlo ngokh'[594] undithathe undibeke ezantsi kweziko...wayithatha umntana intaka wayibek' ezants' kweziko...wathi khawutsho ntak' katata intloya sesele sinxaniw'...yaphendula intaka yath' uba ndiyintaka katata wakho ngokh'[595] undibeke phay' ebaleni...wayithath' umntana...waya kuyibek' ebalen' intaka...khawutsho ntaka katata intloya sinxaniwe...yaphendula intaka uba ndiyintaka katata 'akho...ngokh'[596] undithath' undibeke phaya esangweni...wayithath' umntana wayibeka esangweni lothango lobuhlanti...khawutsho ntak' katata intloya sinxaniwe...yaphendula intaka uba ndiyintaka kayihlo...ngekh'[597] undithath' undixhome phaya exhantini...wayithatha umntana intaka wayixhoma exhantin'...trrrrrrrrrrrr yabhabha intaka yemka...bakhala abantwana yhooooooo ooo yini ntak' katata buuuuuuya ntak' katat'...buuuuuuuya ntaka katata...buuuuuuuuuya ndiza kukuxhoma...yemka yaya yakutshona[598] apho bangaziyo...bahleli abantwana babaleka abantwana beminye imizi bagoduka...bayibona uba le nto ngoku ukufika kwabantu...baya kubethwa badityaniswe naba bantwana...basekh' aph'...bashiyeka abantwana bobabini balapha ekh' aph'...uthe oyintombazana umntana...oo wazifaka phantsi kweenkuni egoqwen'...wathi oyinkwenkwe waya kuzifak' ezants' emthonyameni ebuhlanti waziqusheka khona emgqubeni...kwahlaleka ke...wabuya unina ezinkunin'...wafika wazibeka iinkuni...wathi akungena endlini akabona mntana...wathi akujonga akayibona nalaa ntaka...wathi oo az' uba[599] le ntaka iye phi n' ikhululwe ngubani na aph'...beye phi na bona abantwana basekh' aph'...uvelile phandle wanokumemeza abantwan'...akwabikho mntan' usabelayo...usukile ngelinye ixesha...wabheka ekoyini[600] wathatha izembe wacanda...uthe x' ecandayo njalo...kwakho int' ethi 's'[601] undixabela...uza kundixabela mama...wajonga wajonga tyhini ngulo mntana uyintombi iphantsi kweenkuni...wamthath'...wamngenis' endlini wavala...wathi uphi umnakwenu wathi andimaz' 'be ndiqale ndazimela...ibithulwa ngubani intaka ibithulwa nguye...'be kukho bani 'be kukh' abany' abantwana 'be bezokubutha...ngabo abo bathe mayothulwe hayi...nguye othe aph' ekhaya kukhw' intaka nangoku bona bangasela kub' ilanga lishushu...ibenzel' intloya waze ke wathi ke mna imenzele yathi ke yon' intaka...uba ndiyintaka kayihlo nge undothula undibek' aph' entla kweziko...wayothula ke...kwo! nindenzile bantwana bam...azi ndiza kuhlala phi na namhlanje...wafika ke usokhaya[602] indoda ngoko umfazi esammangalisekile njalo wafika kuloo nto wafika wabona naye uba kuyiloo nto...umfazi untlinintlini endlin' apha nomntana lo uyintombi uyalila phof' akabethwanga...wathi kutheni na...yintoni na le yenzekileyo...uthe umfazi umonakalo apha intaka imkile...ithulwe ngaba bantwana...andiyazi nalaph' ibheke ngakhona...uphi ke lo uyinkwenkwe hayi andimazi...nalo uth' akamazi ub' eqale[603] wazimela yena:..uhleli ke umfo lowo...esithi ithulwe ngubani ke...wathi ke lo mntana ithulwe ngulo uyinkwenkwe ayithulwanga ndim tata...wena...ub' usithini...'be ndingatheth' into mna 'be ndihleli ithe yena uza kuthi mayisenzele intloya ilanga lishushu...yaze ke yon' intaka yabhabha wayibek' exhantin'...wabheka ngaphi hayi...andimaz' nob' ubheke ngaphi n'...ithe ke indoda leyo yanqanda iinkomo...yazingenisa ebuhlanti iinkomo ezo...yasenga...ngoku ithe isenje njalo wath' umntana...yho yandinyathela yandinyathela yandinyathel' inkomo esiqulubeni...wamva uba nanko umntana ezantsi ebuhlanti...enyathelwa yinkomo uzigqume ngomgquba...wayityhila loo nto wavuka umntana...wavuka ekhal' wathi 's'[604] ukukhala ndingekakubeth'...wathula umntan'...waya naye endlin' uthe akufik' endlini wabuz' uba iphi na intaka...hayi tat' intak' imkile 'be kutheni...'be sithi mayisiphe intloya...kwaze kwathini...yaze yathi mandiyothule uba ndiyintaka katat'...ndayothul' yathi ke mandiyibek' emnyango...ayandinik' intloya yathi mandiyibek' enkundleni...ayandinik' intloya...yathi mandiyibeke esangweni...ayandinik' intloya...ithe mandiyixhome exhantin'...ndayixhoma ke mna yase yabhabha yemka...oo...'be ndinganiyalanga ke...nxa ndimkayo aph' okokuba 'ze ningayichukumisi...le ntaka ndaye 'be ndingawakhuphanga amasi awuzalisa umphanda...'be niwagqibile wona...hayi tata 'be singawagqibanga...ke 'be kutheni 'ze[605] niyothule loo ntaka...tu...'s'[606] ukuthula ndithi 'be kutheni na uze niyothule loo ntaka kant' amas' asekhona...hayi tata soyiyeka[607] le nto 'be si— silibele thina sifuna intloya...iphi ke ngoku intaka yam...ayikho tata...hamb' uye kuyithatha ke...ndiya kuyithatha phi na tata...yathatha ke le ndoda intambo yambophelela emqaleni lo mntana...yaya naye phezu kweliwa...yamthoba apho waya kuwa esizibeni ezantsi...waba ke uyafa...yabuya ke indoda leyo yahlala nalo mntana ekhaya...kwalile ngenye imini lo mntana nxa ebheke emlanjeni wambona umnakwabo lowo ehleli phezu kwelitye esithi

Dindi Dindi[608] mntakamama...[609]

molo wathi ke yena ewe...utheni na wethu...hamba sigoduke...hayi kaloku Dind' andingebi salunga ukugoduka 'se ndingowalapha akuziboni na iinwele zam zinde nje zazikade zimfitshan'...wathi ke yena ungathini ke 'de uz' ugoduke wathi hayi andinakugoduka konke futh' uz' ungandixeli ekhaya...uba ukhe wandibona umam' usahleli na Dindi...wathi ewe usahleli umama...utat' uthini Dindi...hayi akathethi nt' utata...oo kulungile ke...watshonela ke emanzini wahamba ke lo wagoduka...wafik' ekhaya wahlala wama'thi[610] ehee...ath' unina yintoni...hayi asiyonto mama...ahlal' ahlal' athi ehee...unina yintoni hayi mam' asiyonto...ubone ntoni na Dindi emlanjeni...hayi ta— a— mama andibonanga nto int' enayo...andiyazi nob' iyathethwa naloo nto yintoni yona...ndimbonil' umntakatata lo naniyokumjula phaya...uhleli...ub' ehleli phezu kwelitye wandibulisa ndeva sesithi molo Dindi mntakamama...ke mna ndavuma...wabuz' uba wen' usahleli na mama ndath' uhleli wabuz' ub' utat' uthetha ntoni n' tat' akathethi nto...ebethe ke z'e ndingamxeli...oo...umbonile ungakani na...wathi mkhulu...ndimbonile mkhulu...ebembethe ntoni...hayi ebengambathanga...ebehamba ze...utshone ndawoni utshone kwalapho esizibeni ecalu kwelo litye...elaa litye liphakathi esizibeni...wathula k' umfaz' wayeka...ufikile ke uyise womntana wadibana naye umkakhe...yathi ke intokazi le ukuyixelela indoda...ndifumana izimanga ngalo mntana ebebheke emlanjeni...uthi umbonile umnakwabo...wambulisa uve embiza ngegam' esithi molo Dindi mntakamama...ke uthi ubuzile uba wena uthetha ntoni na...xa kanti usekho umntan' 'am...makwenziw' icebo abuye...yintaka ebinganga ntoni na engade kuncanywe umntana wam...ekuphela kwakhe ngento yentaka...'be sikade sisitya kakade ekh' apha le ntak' ingekho nangoku sisawaty' amas' ngok' ingekhoyo...makuzanywe indlela...kuphuthunywe umntan' 'am pha'...siza kumthini ke...xa esesizibeni...hayi makwenziwe ilinge...lokokuba agadwe kuthi nxa kuye lo emlanjen' arawulwe az' arintyelwe...oo hayi ke kulungile...mandiluke ke intambo yedadangule uze sikwaz' ukumrintyela...lwakhiwa ke idadangule into ekhiwa endle...emadotyeni nasemahlathini...yalukwa ke yayintambo ende...engayilungelayoloo nto xa isenziwa...uyile ke umntana lowo emlanjeni...wafika ke wakha amanzi wahlala...wathi oo yeha ke umntakamama engasaveli ndimkhumbula...tu...akaz' avele lo mntana...wahlala lo mntana apha emlanjeni uvelile...wavela ngentloko yodwa...uthe akuvela ngentloko yodwa waphakamis' isandla engathethi waphinda watshona wahlala yena udadewabo...esithi oo yini umntakamama angabi satheth' nokutheth'...kanti ke ebeye athethe nam...ndakuxoliswa[611] ntoni na ke ngoku xa angathethiyo nokutheth'...waphinda wavela wahlala phezu kwelitye elo wathi molo Dindi wena uthe ndakuthi uz' ungandixeli kowenu...kanti ke mna ndajulwa...ndalahla esizibeni...uyavuya...uba uya kuphind' uthethe nam...soze ndiphinde ndithethe nawe wenze int' embi...oo yini mntakamama...thetha nam...'be ndincekelelwe ngumama...ndingazi mn' uba loo nto uya kuyiva nawe uba ndikuxelile...khawuze wethu 'khe ndibulise...kwath' uba abantwan' aba bayakhumbulana bona weza weza kuye waphuma aph' emanzini wambulisa...wath' uyabona wena ndinamanwele nangoku kukhw' int' ehlathuzelayo ingathi bakhona abantu abaza kundirintyela ngoba wen' undixelile...kwalukwa intambo ekhaya wathi uDindi hayi 'khange bahambe nam ndihambe ndedwa abakho apha ndibashiye ekhaya...wathi Dindi bakhona...Dindi bakhona...ndiyabeva bakhona...hayi abakho...inene ndibashiy' ekhay'...akukho mntu aph'...baye besondela ke bona abantu aba...wasukuma wathi hayi bo Dindi bakhona Dindi bakhona wathi hayi abakho...uthe esatsho njalo ke yafik' intambo ye[612] gintye yamrintyela...bamtsala ke wakhala ke engavumi esithi ndiyekeni ndiyekeni ndiyekeni 'san'[613] ukundis' ekhaya ndiyekeni...bamtsala bona bamtsala bambamba bamruqa bems' ekhaya...wafunquka wafunquka wonke umlambo...ulandela loo nto ulandela okokuba etsalwa lo mntana sesuka[614] sonke esa[615] siziba sifikile ekhaya...sangena nje endlini asegqitha uza[616] kum' entla...waye yena engaphakathi wavaleka umnyango...akwabikho ndawo yokuphuma...konke...utshone wonke umzi emanzini...utshilo ukuthi ke tata sebenza kuba nguwe ondithathileyo ndalapha...ndithini na ke mntan' 'am...ukusebenza andiyazi into endingayenzayo...wathi tata sebenza ub' uyaz' int' oya kuyenza xa undithatha emlanjeni ngoku umlambo ulaph'...awunakumka apha lo mlambo ufuna ukumka nam...ndingumntu wawo womlambo...wathi ke uyise...iza kuthiwani na le nto mfazi uyayibona na...uthi umfazi ewe injalo loo nto khupha inkomo emdaka ihambe...ubuye umva umlambo lowo...uthi uyipha ikomkhulu...uyitshilo ngegama wathi ethatha ke yiyo leya ke ithokazi elimdaka elimlazakazi mkhulu umke nawo undiboleke umntana wam...xa ndandimsa khona komkhulu ndandingaz' uba nimgcinile ndiyabulela...ubuye umva umlambo yangena inkomo emdaka yehla yehla yehla nesiziba eso ukubheka emlanjeni...wahlala ke ngoku umntana kowabo akabisabuz' sixhiba uyise emntaneni wakhe...wasevuyela nje qha kuphela uba ephinde wabuya phela phela ngantsomi.


Notes

[581] wahlakula: waya kuhlakula.

[582] She chants these words.

[583] ndimangalisileyo: ndimanalisileyo nam.

[584] kwenjiwe: kwenziwe.

[585] 'hle' nje: kuhleliwe nje.

[586] kwamamelwa: usually kwamanyelwa.

[587] laa nkab' 'ebhokhwe: laa nkabi yebhokhwe.

[588] 'khe: makhe.

[589] 'kha: makhe.

[590] na na: extended, as much as thaaaaat!

[591] babe: bakuba.

[592] ekha': ekhaya.

[593] ngokh': nge ukhe.

[594] ngokh': nge ukhe.

[595] ngokh': nge ukhe.

[596] ngokh': nge ukhe.

[597] ngekh': nge ukhe.

[598] yakutshona: yaya kutshona.

[599] az' uba: azi ukuba.

[600] ekoyini: from Afrikaans kooi.

[601] 's': musa.

[602] usokhaya: uyise wekhaya.

[603] eqala: ubeqale.

[604] 's': musa.

[605] 'ze: ukuze.

[606] 's': musa.

[607] soyiyeka: 'se uyiyeka.

[608] Dindi: her “pet name.”

[609] She chants these words.

[610] wama'thi: wamana ukuthi.

[611] ndakuxoliswa: ndiya kuxoliswa.

[612] ye: yathi.

[613] 'san': musani.

[614] sesuka: sa isuka.

[615] esa: esiya.

[616] uza: ukuza.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page