University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A WOMAN'S BONES BECOME A TREE

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 1:00 p.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-654
Tape 13, side 1

In the process of undergoing a transformation, a woman moves into a fantasy world in which the real world is reordered. With the assistance of fantasy characters, she goes through a change. The central character must learn how to behave in the nether world, or she will be ruined by the evil force that lurks there. Helpers often show the woman the way and in the process train her. A bird makes it possible for her to participate in contests and, more beautiful than any of the other contestants, she succeeds and, in the process, escapes the efforts of her stepmother and stepsister to destroy her. When she is ultimately killed by them, a bird emerges from her head, then becomes the transformed young woman.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...yayindoda...enabafazi ababini...kwaba bafazi babini ke yayikwa[509] nguye omdala nomncinci...uthe ke lowo mncinci umfazi wasisithandwanekazi...wathandwa yindoda waze wazala umntana wamnye[510] oyintombazan' akaphinda azale...kuthe ke engaphindanga njalo ukuzala lo umfazi mkhulu yena enabantwana bakhe...bebanintshi...baye abantwan' abaziintombi bona bebabini bebadala kulo emncinci yena lo mntana walo mfazi mncinci...wahlala ke njalo lo umfazi...behleli naloo ndoda yabo...ithe indoda le yahlala kule ndlu yalo mfazi mncinci unomntana omnye yahlal' apho kuloo ndlu ithanda kakhulu lo mntana imhombisa isenza izinto zonke ihombisa nonina wakhe lowo kangako...njengabantu abathanday'...kuthe kunjalo behleli kwabonakala okokuba uyagula unina lo walo mntan'...lo mfazi mncinci wagula kakhulu ligule kangangoko indoda yaba 'ngasuka imthini hayi bo wagula waqinisa...tot[511] 'ba 'd' es'ke[512] kwabonakala esifa akabikho njalo[513] ...waba lo mntana ufelwe ngunina esemncinci kanjalo...wakhula ke lo mntana...yabuya indoda kulaa ndlu akufa umfazi lo yaza kuhlala ngonje kule ndl' inkulu ihleli ke kule ndl' inkulu...yad' es'ke ngonje kwabonakala imthanda nalo mkhulu umfazi kuba ngonje uyedwa...wathi laa mntana lowa ezaa zinto eb' ezitya zintle kokwabo ngokuya 'be[514] kukho unina akazifumana ke ngoku...wahlal' apha lo mntana...esitya mva kwabanye abanye batye bagqibe uya kuthi xa behluthi bedikiwe anikwe...okokuba aba bantwana abakushiyanga oko kutya akasobe[515] atye...wabhitya lo mntana wakhula kodw' ukukhula kona...wanguye umntana owalusiswayo walusa kupheka kwa yena kwalusa kwa yena ath' esezimpahleni abuye...impahla ayibeke kufitshane iinkomo ekhaya asebenze into yokupheka kuba kuza kuthi ukub' akuphekwanga abethwe...e— nangoko impahl' uba ayiphelelanga nasezigusheni uza kubethwa abethwe nguyise abethwe ngulo nina wakhe mkhulu...uhleli njalo ke lo mntana ehleli ngolo hlobo entlungwini yokusoloko waqaqanjelwa...wahlala lo mntana...kuthe kuse njalo kwalile ngaminazana ithile wahamba lo mntana...uhambe wahamba wahamba wahamba wafika phezu kwelaa ngcwaba likanina wahlala phezu kwalo walila...wath' akulila apho kwavakala kusithi engcwabeni thula mntan' 'am...'s'[516] ukulila kangaka...uya kundihlalisa kakubi ke ngoku ndiyahamba ndiza kuya elwandle kuba apha uza kuman' uza kuhlala kum...uze ngomso uye phaya ezantsi kwentsimi...uya kudibana nam khona wahamba wathula ke umntana...wathula akalila wamangaliseka phofu ngulo mntu unjengonina...ee wayemgqibelele[517] kudala unina akalila ngoku wathula wagoduk' uthe akugoduka umntan' kwasa kusasa waphuma...eya kwalusa njalo wakhumbula ngeding' elo 'be lixelwa ngunina waya apho phantsi kwamasim'...ufike esizibeni apho kwafika kwavela unina phaya esiziben' emanzin'...wavela wath' unina uyabona ke mntan' 'am...ndi— apha ndilotyiwe ndiza kutyiwa ndiyintlanzi...uz' uncede ungalili uz' wenze le nto...njengoba ndiza kutyiwa uz' uye ndiza kutyiwa kulaa mzi uz' uwachole ke amathambo la wam...ungawatyi wena ungawatyi wen' amathambo la wam...ungawatyi amathambo la wam uze uthi ke wakuba u— uwacholile...u— uwa— uwafake ebhotileni...uwafak' ebhotileni unga— ungawatyi...uze uyishiye kwalapho kuloo mzi lo bhotile...wavuma ke umntan'...watsho ke wamnika int' etyiwayo watya umntana...konke okulungileyo okubhetele watya wahlutha...uthe akugqiba ukuhlutha wemka ke umntana lo wagoduka nempahl' wafika ekhay'...akathetha nto ngale nto...waye engxoliswa apha kucac' okokuba upheke kade yilaa nto akhe waya pha'...engxanyelwa ebethwa nangempama hayi yena alile azosule...uhleli ke wahlala wahlala...wathi emzuzwini omde...kwakusa wahamba waziqhubela kwelaa cala iimpahla waye ebon' uba kuyatyiwa phaya wakhumbula kanene kutyiwa umama phaya kulaa ndawo waya kufik'...umane ephiwa inyama leyo ayithathe le nyama ayibambe nj' ayigcine...kuthiwe yitya ntombi hayi athi ndiza kuyitya...kwamane kujulwa kuye namathambo awachole...khukuza ntombi hayi ndiza kulikhukuza...waye ibhotile le eyipheth'...wawafaka aph' ebhotileni la mathambo...wayishiya apha ibhotile wahamba wathi akusithela kulo mzi wayilahla le nyama...wahamba waya ezimpahlen' iinkomo waziqhiwula wagoduka nazo wafika wapheka wenza yonke into apha walungisa akwabikho nto...kuthe kwakusa kwasa kulaa mzi kukho umthi umthi omde esingabonakaliyo isiphelo sawo umthi lo...lo mthi awubambeki...uth' umnt' akuya akuwuphatha ungavum' ungabambek' isandl' asihlali...hee ngumthi mni lo kusa ukho apha ub' utheni lo mthi[518] ...lo mthi ke uphume kulaa ndawo eb'[519] ebeke kuyo laa bhotile ayikho yona ibhotil'...ngulo mthi wodw'...ngumthi mni lo...wathi umnini-khaya lo sisikhul'...engenamfaz'...wathi hee lo mthi lo kufuneka ke ndibaqokelele abantu bonke...'khe[520] baze kuwubamba lo mthi ukuba ubanjwe ngumntana...oyinkwenkwe ndakumtyebisa[521] uyise wakhe...ukuba ubanjwe ngumntana oyintombi ndakumthabatha[522] ibe ngumkam[523] ...kwenjiwe[524] njalo ke ukuhamba...ukuhamba-hambisa elo lizwi ebantwini ukuba bayafuneka apha bonke nongaka nani na ngumdlalo...olingene wanke umntu nomntana nomnt' omdala...bayile ke abantu phaya bonke washiyeka yena lo mntana akhange abe uyile apho...uthe eshiyekile njalo wahamba waya kwalusa uthe akuya kwalusa apho...kwathi gqi...intaka...yathi le ntaka kuye...wena uhlel' aph' kanti kuyiw' emdlalweni kanti laa mdlalo lowa nguwe umntu oya kuwuchana yiya...kukho umthi kulaa ndaw' ub' ubeke kuwo laa bhotile awubambeki uze ke uye nawe...kufuneka uwubambe lo mthi...ina! nanz' iilokw'...wajonga lo mntana hee iyintaka nje...hayi...yaziphosa le ntak' iilokwe...wazithatha lo mntana...wahlamba wahlamba wahlamba wahlamba...wanxib' iilokwe ngoku wahamba...waya pha'...wath' akufika pha' wafika kuzele kuzele kuzele kuzele kuzele ngabantu...bebamba lo mth' ungabambekiyo...kwad' es'ke[525] kwafika kuxesha loba makubamb' amantombazan'...bagqibile abanye...agqibil' amakhwenkwe nabafazi namadoda makubamb' amantombazana...abamb' amantombazana onke aphelel' athi ngci! akwabikho ntomb' iwubambayo kwade kwaya naye...efikile aph' akaziwa...akaziwa nangabantu bakowabo...abamazi konke usisimanga sentombi entle engaziwayo noba nge[526] yaphi ingazang' ibonwe...wafika waya ufike wawubamba ke yena umthi wabambeka wahlala kuy' ewugcinile...ee...kwathiwa ke kulungile...kwabuzwa kuye uyintombi yaphi wena...wathi ndiye yasentshonalanga...wathi oo usuk' entshonalanga ngoku ewe...uze uve ngabani uba apha kukho umdlalo...hayi ndihamba ihambo yam...andizanga mdlalweni int' endinayo ndibona nje uba kukhw' abantu ndathi mandize...ndifika ingumdlalo ebe ndingezanga kuwo...ndiyegqitha...ndiya kundaw' endiya kuyo...oo khawundithi undinike igama lakho ntomba— ntombindin.'...wathi hayi andinikisi ngalo igama lam ndihamba indlela...wayiyeka intombi...ee— yemka umntu lowo ngoku eyiyekile wachithakala umdlalo...intombazana 'se ifike yapheka ekhaya 'se ifike yazikhulula ezo lokw' 'se ifike yambath' iinto zayo zidlakadlaka 'se ifike yazinqanda neenkomo zasekhaya...bafikile abantu bevela emdlalweni...yho! akubonanga nto roqololondin' kuba wena soz'[527] ubone nto...konke...int' oyaziyo zezi ntshela...akukho nt' uyaziyo...yathula yathi tu yona ayathetha nto...kuloo nto...kuhlalekile ke kwasa kusasa kufika kanjaqo isithunywa esithi' umdlalo uvukile ngumsesane namhlanje...kufuneka bonke abantu babe pha'...okokuba ungene enkwenkweni iya kutyetyiswa okuba ungene endodeni iya kutyetyiswa okokuba ungene emfazini uya kutyetyiswa okokuba ungene entombin' iya kuthatyathwa ibe ngumfazi...kuyiwe kanjaqo apho...begxalathelana[528] benjalo besiya kulo msesane nxa bebonke...washiyeka yena ehamba ekhupha iinkomo ezisa edlelweni...ufikile phaya edlelweni...wathi akufika yafika laa ntaka tyhini! wen' ulibala zezi nkomo...kanti laa mdlalo ngowakho...akukho mnt' uza kuyifeza laa nto phaya ngaphandle kwakho...hamb' ubhek' emdlalweni yatsh' yajul' iilokwe...wazithatha...wa— wavasa...wavasa wavasa wazinxiba...wahamba...wakuvela[529] kweliny' icala namhlanje...kwelaa cala wayethi[530] ukuphuma kwakhe ngalaa mini wabheka ngakulo wavela ngakulo...wafika kuzele...xa kanye kuthiwa makuze iintombi...se' ligqibil' iqela elinintshi...kuxa kungenwa ezintombini...ziyile zonke iintombazana awungeni umsesane...uthi kwintombi ongenileyo ubaleke...uthi kwintomb' ongangeniyo uqine ungangeni...ubaleke uqine ungangeni...ubaleke uqine ungangeni...ufike waya naye ke ngonje...wath' akuya wafika wangena kuyo umsesane...wahlala kakuhle...ntombazana uyintombi yaphi...ndiye yangapha...entshonalanga...kwewo! use[531] wafana nentomb' aph' eyayithe ingeyasen— i— ibheka ngapha ngenye imini e— esasidlala apha'...akuyiyo kodwa hayi andiyiyo mna 'zange ndize apha...uya phi ngoku hayi ndihamba indawo...andizanga kule nto 'be ndingayazi nale nto int' ekhoyo ndibone abantu aba ndathi mandigqith' aph'...ndikhangele kwenziwa ntoni na...igama lakho ke ntombi ngubani hayi andinikisi ngagama ndihamba indlela...ndihambe ndinikisa ngegama lam...andifun' igama lam libhalwayo ndihamba...wayekwa wahamb'...kuphindile kwakusa kwavakala uba kukho kanjaqo impinda ngoku sisihlangu esi sihlangu kufuneka okokuba ngoku esi sihlangu singene okuba singene emfaneni...uza kutyetyiswa...uba ngumfaz' uza kutyetyiswa noba yindoda iya kutyetyiswa uba yintombi iya kuthatyathwa ibe ngumfazi wale ndlu...kumkiwe kanjaqo ngabo bonke besiya apho bayiqhubile loo nto isihlangw' asingeni...asingeni siyangena asingeni siyangena singene koko sibaleke...zithe iintombi zakowabo ezingodadewabo lo mntana zazisika iinyawo zazigebhula ngemela zilungisel' uba zilunge kwesi sihlangu...hayi bo asalunga noko zancama singalunganga kodwa iinyawo zona zisikiwe...bagodukile ke njalo...bengagodukanga bencama bebuy' umva yafika le ntombazana kwakhona igqithil' entakeni yayo yazinxib' iilokwe yaza kufik' yavela kwelaa cala ib' itshone ngakulo xa imkay'...oo...yiza nawe ntombi yaya yafika isihlangu sahlala kumntu waso sangena yase[532] sakhe yayi-sizi[533] yakhe...oo ntombazana igama lakho...hay' igama lam ndinguMityi...oo uyintombi kabani...hayi utata ukhona kwalaph' ekhaya...phi ekhay' aph' nangoku ukhona...undawoni uyihlo...walatha umntana wathi uyabona laa ndoda...yiyo leya indoda engutata ngoodadewethu abaya 'be[534] besika iinyawo aph'...oo...yeka ke ntomb'...ndiyiyekile ke ngoku loo nto...ke iza kuthini ke loo nto kuba ke ngonje ke ndimfumene umfazi ngawe...hayi kulungile yiy' ekhaya uba umfumene umfazi ngam...wasikhuph' isihlangu wasithatha wasifaka endaweni yakhe...yamka intombazana yakutsho[535] ezinkomeni yafik' ezinkomeni yazinqanda ngokukhawulez' okukhul' yagoduk' 'afik' 'aphek'[536] ekhaya babuya babuya bebalisa beqhwalela benjalo bezisikile iinyawo bebalisa umdlal' abe bewubonil' oodadewabo pha' wena sidengendin' soz' ubone nto...uliroqololo nje lokuhlala aph'...akakhathala yena lo mntana wahlala...engenamsebenzi naloo nto...kuthe ke xa kuyiloo nto...wafika umyeni lowo wafika esithi ufuna intombi uzofilisha[537] ekh' apha ke ufuna umkakhe...zibiziwe iintombi ezo uba mazize nanku umyeni esithi unomkakhe olapha kuni uthe hayi...akakabikho kwezi zabizwa zonke iintombi zasekh' apha ezithandwayo iroqololo alikho liyokwalusa...wathi yena hayi alikabikho khanibize nelaa roqololo yintoni na leya...ayingomntu na lowa hayi asiyonto leya yinto nje l' emdakana eyalusayo hayi mayize kaloku nayo...hayi yeza tyhini tyhini wenzani...ungathi makuz' int' enje yeza intombazana ithe yakufik' wathi nguye lo ke ngumkam...ke ndiyalobola ngoku...walobola ke ngoko amashum' amabini enkomo watsho wemka naye umkakhe ngoko eroqololo enjalo kwathiwa 's'[538] ukumka naye kaloku siza kukulungisela aye kakuhle emhl' enempahla wathi hayi ndimfuna enje andimfuni enempahl'...wemka naye ke uthe akufika naye ekhaya wafika ke wamvasa wamxobula ezo ntsente wamnxiba ke kakuhle njengamkakhe...waye ke engasebenzi nto engumfazi wesikhulu njalo enezicaka zokupheka nezokuthini...engqengqe nje yen'...kungekho nt' ayenzayo...emhle gqitha etyebe njalo...kwalile k' esithubeni esikude gqitha...kakhulu...kwathi oodadewabo...wath' ndisakhe[539] ndobona[540] ...lo dadewethu phaya laa dadewabo wayesikwe iinyawo...waya way' apho kwadadewabo wafika tyhini molo sisi[541] ewe[542] wajika wathi sisi kuye ngoku...kanti ngumntana molo sisi ewe[543] ...tyhini! ehe! uvela phi mnta' kabawo yho yho yho yho wenz' ububele yho! ndivel' ekhay' ewe hayi ndize kukubona wethu injalo nje 'be ndifuna nokokub' akukho sikolobho[544] ndingasifumanayo na apha...noba kusegadini[545] noba kuphi na ewe...ndiswele...ndiswele konke ngoku oo hayi kulungile mandithi ke uba ufuna isikolobho kulungile usibali wakho uya kukuxelela into ongayisebenzayo hayi wafika ke bethu nosibali lowo wakhe eb' engekho...wabukela loo nto yosibali okhoyo...tyhini! ub' uvela phi...'be ndivel' ekhaya ndizonibona[546] sibali ewe hayi ndizonibona ndiyifuna nokokuba andingefumani sikolobha na ndihamba ze ewe oo...yho! uya kuthini sibali ub' usebenza kwadadewenu...hayi hayi hayi hayi sibali ndingasebenza kwadadeweth' kuba kaloku noko ke 'be ndingaz' kuhlala phantsi sihlale phantsi sonke...oo hayi ke kulungile ke sibali...uya kukukhombisa ke indaw' ongayisebenzayo ke aph' egadini kusasa wahlala ke...wenzelwa ke izibele kakhulu waxhelelwa neegusha[547] ebukwa ngusibali wakhe waye wamthengela nezint' angenazo wamambathisa uhleli ke kangangoko ehleli es'ke amane ebhala...as'[548] aman' ebhala...awu ebhalel' ekhay' uba hayi ndonwabile apha kwadade noko ndifumene nesikolobho andizi kubuya...athumele neemali kooyise babo kuba bahamba nzima bazizisweli xa kungoku...eman' ukubathumelela neebhulukhwe ezambulelwa ngusibali athumele kooyise yayinto elungileyo leyo kwalile ngenye imini wafika umoya ombi kudadewabo behleli njalo...mmm usibali engekho wathi hee hee wethu...kanene ngoku...nditsib' ekhaya...wathi omnye ungatsiba...kanene uba nditsibile ekhaya imali yam iza kwaphuka wath' omnye hayi noko ayinakwaphuka kuba usebenza kubantu bakho...oo hayi ndiza 'khe[549] nditsibe mnta' kabawo...noko ndiyabakhumbula...wakhululelwa ke waphatha imiphako emihle ephucukileyo ekuthiwa 'z'[550] ayinike abazali...hayi uhambile ke wakufik'[551] ekhaya wafika wachaz' uba wo! hayi lowa ungentla...'zange ndiwubone umzi otyebe kangakaya...ndithi laa mntan' akasebenzi phaya mama uhleli nje tata...ningase[552] noyike ikhe naya emzini kaMityi umzi wakhe uneento zonke zonk' uneenqwel' umzi wakhe...unezicak' uyaphekelw' akaphek'.akahlakuli akalimi uhleli nje kuse[553] bemane bephululana nale ndod' 'akhe...'se[554] besuke bakuhlola[555] yhu! ungas'[556] unqwene...wath' unina oo kulungile...hlala...akuzi kuphind' uye...kufunek' ez' aph'...iza kulunga wena le nto...kwahlalek' akaz' abuye ke usibal' akaz' abuy' akaz' abuy' akaz' abuyeeeeeee...tyhini! kuthen' engasabuyi nje ngoku udadewenu watsh' umyeni hayi andaz'...oo...ikade[557] ke...nam 'be ndifuna ke ndobabona[558] wena...ngoku...noko...athi umyeni wakhe uya kuhamba nabani...hayi kufuneka ndihambe...na— nabantu babe babini...uze ndobabona[559] ...oo kulungile...mm manikhwele ke makubotshw' inqwelo le nihambe ngayo wathi kulungile...wakhwela ke wazilungisela kangangoko imiphako wayiphathela oonina nooyise wakhwela ke ngonje ke...enqweleni apho yaqhutywa ke ngamadoda amabini...la madoda ke aye ayofika[560] ke ekhayeni...uthe esohlika babe 'se bemkhawulela bemohlisa ngokwabo enqweleni bembuka bemntantazelela loo nto konke konke engath' uza kucumka bengasambuki bengasambuki kusithiwa yhu yhu yhu yhu yhu yhu ube ngaka mkhulu mhle kwahlaliwa ke naye walala...wathi ke ufuna ukugoduka ke ngomso...ngoku ke kuthe kwakuba kungomso wathi unina khawuz' apha ndikutyobe akunazo na iintwala aph' entloko...wathi k' omnye yho hayi andinazo oo mntan' 'am ndiyakhumbula[561] nokukhe ndikutyobe 'ze[562] ndiqabuke...hayi khawungqengqe watsho wangqengqa ke phezu konina njalo wamhlikihla ke aph' entloko wath' akuhlikihl' 'amhlikihl'[563] 'amhlikihla le ntloko apha uphethe ke isilanda...isipeliti[564] esibukhali wasifaka aph' ebuchotsheni wasibethelela satshona...wafa...kwakho intaka ephumayo akufa yabhabha le ntaka waba yena efile aph'...yabhabha le ntaka kanti le ntaka ibubom obu bakhe yemka le ntaka yaya kutsho emzini wakhe ifikile emzin' 'akhe yangena egadini...yakhwela emthini egadini wabe umyeni lo elapha egadini yakhala le ntaka yakhala yamjikeleza yamjikeleza wathi hee yintak' etheni na le yiza kum aman' eyiqhwitha ikhwele nasegxalabeni...athi tyhini! hayi intak' etheni na le ikhwel' entloko iphind' imke le ntak' iphind' ize iphind' isuke le ntak' iyongen' endlini...ithe yakungen' endlini iyohlal' entla...izokuhlala ngasemnyango...wathi hee le ntaka inayo into eyithethayo andiyaz' uba yintakani na le...yemka le ntaka bahlala balala...lafika iphepha elithi umkakhe ubhubhile ngesiquphe kowabo...ayibonwanga nento anayo...ke abazi noba yintoni na 'khang'[565] axele nto ibuhlungu yaye la madoda ayehamba naye ambona wona 'se ebhubhile 'se kusithiwa yhu yhu yhu yhu utheni na lo mntu...az'[566] uba 'be sithi 'fan' uba ugcakamel' ilanga kule ndawo kuba amadoda la wona eb' ekwamanye amadoda ayothuka loo nto...usukile ke umyeni lowo neqela ukuya apho ebukhweni...ukuya kuva eso simanga wafika ke wangcatywa ke umkakhe lowo...wahlala ke kuloo ntlungu umyeni wagoduka zagoduka nezo nqwelo naloo madoda bafika ke bahlala ke ekhay' uthe esahleli njalo ekhaya...wacinga wacinga wacinga okuba hee! isisimanga le nt' 'ale[567] ntaka...le ntaka ke iyahlala kuye ithi nob' uphandle uhleli ize ifik' ikhale ikhale ichophe kuye ihlale phezu kwakhe...i— ihlal' esandleni...wade wayibamba wath' akuyibamba le ntaka wayityhila wayityhila waman' etyhil' aph' entloko waman' etyhil' aph' entloko wayivuthela wabon' isipeliti wasincothul' esi sipeliti...wath' akusincothul' esi sipeliti silaph' entloko...yajika yangulaa mkakhe...wathi tyhini yintoni...wath' omnye andazi ndabethelelwa isilanda ngumama omkhulu...wathi kum yiza ndikutyobe...ndazeke mna ndathi andinazo iintwala wathi yen' uyandikhumbula ufun' ukukh' andihlikihl' entloko...hayi ndade ndangqengqa...ndisithi mna ngokwam ndiyamxolis' undihlikihlile k' aph' entloko ndivile kodwa ukutshon' oku kwesilanda ndigqibele ngoko ke andazi uba kutheni na...oo...hayi kulungile...wathi ke uyabona ke andizi kuyixela ke le nto...phaya kowenu okokuba wen' ukhona uvukile aph'...int' endinayo ke ndiza kubiza laa dadewenu lowa usebenza aph'...ngulowa ofuna ibe nguye ongumkam ndiza kubiza yena wena ke ma'khe[568] ndiye kukubeka ke endawo ukh' uhlale apho iivek' ezimbini...wavuma ke unkosikazi wamthatha ke waya kumbeka ke kuloo ndawo kwadadewabo wahlala apho ke lowo...umbizile ke usibali wakhe...wabuk' usibali wakhe wafika apha...wathi sibali ndindodwa kaloku ndingathini na ukuthi ndindodwa kube 'khona[569] ungeziyo ekhay' aph'...ngoba kaloku ke ngonje andinamntu...mm hayi kulungile...kulungile sibali 'be ndise ndisiza...hayi ke wahlala kwo! wonwaba wamphatha kakuhle utyebe uyiloo nto...kokuya kutyeba wayehlala[570] apha ngokuya wayehlala apha...uthe ke enjalo...wathi emaboyini[571] makanqunqe iinkuni zalo mthi kuthiwa ngumnga...azinqunqa ke amadodana iinkuni zomnga wathi makubaswe umlilo omkhulu umlilo oza kwenza le nto kufuneka lo mntu lo...angabulawa azifele[572] ...kufunek' ajingiswe phezu kwalo mlilo walo mnga ungaka...azifele[573] ngexesha akufa[574] ngalo...wabaswa ke umlil' omkhulu ke womnga wabasa lo mlilo mkhulu mkhulu wabotshelelwa ke...akugqityw' ukukhululwa wahamba ze wabotshelelwa phezulu...wajinga phezu kwelo dangatya...wabomvu apho wakhala wakhala wakhala kwade kwaphela ukukhala wafa...wathi akufa ke wagcadeka ke waqineka kakuhle walugagadu wabomvu evuthiwe wathi ke akuvuthwa wothulwa waqangqululwa ke kwakhutshw' amathumba alahlwa kwashiywa isibindi nezintso...zabekwa kakuhle ke ezi 'nto zenziwa kakuhle zabekwa kakuhle entweni...zacikwa zaze ke ngonje kwanqunqwa inyama yakhe kakuhle yabhakwa[575] yabomvu yanqunqwa kakuhle yafakwa entweni kwashiywa intloko neenyawo nemilen— nezandla...zashiywa ke zona apha ezi 'nto zaphinda zenjiwa[576] njalo ke...kwathunyelwa ke umoya...zabekwa kwathiwa moya hambisa ebukhweni yiyo leyo inyama andibapha[577] yona...abantu abathi umkam...akuya kuba bona...bambethelela isikhonkwan' entloko...wahamba ke umoya wafika wayibeka le nyama...wathi nantso ke inyama eniyiphiwayo...niyiphiwa ngumyeni wenu wentombi yenu...uthi mandizise loo nyama...kwathiwa oo uz' ububele heke nkos' usincedile yatsho ke yaqhaqhwa ke inyama leyo...yabonwa ke azabonwa ke izandla neenyawo...uthe ke ngonje ke emveni koko kwaqikelelwa okokuba 'fan' uba yagqitywa leya yayisiwe kwasiwa ke ngonje le ntloko kunye nezi zandla kunye nezi nyawo zabotshelelwa zasiwa kwathiwa yisa ke moya yithi nantso k' intloko ziinyama zokugqibela ke ezo esinipha zona...wahamba umoya wafik' wazibek' iinyam' yathi nants' inyama eniyiphiwa ngumyeni...uth' yinyam' yokugqibela leyo...anipha yona...apho ebukhweni bakhe...ithe ke net[578] uba inqikwe inyama leyo...yhu! 'hle'[579] nje sitya lo mntan' 'ethu[580] na ezimin'...yho yho yho yho yho into eya kuthiwani na le balila ke ba— baneso sikhalo sabo bengazi kwenza nto kodwa z— zaya kulahlwa ezo ntloko...wabuya ke unkosikazi yena apho eb' ebekwe khona...'se igqityiwe ukwenziwa le nto wafika wayibaliselwa ngumyeni wakhe uba ndiyiphindisile into ababeyenzile ukuthi wakuya kuba bona...ndakugqib'ukubanceda kangaka ndibenzela iint' ezintle ndibalobolele babekuphethe kabuhlungu...'ze kanti loo nt' abakayiyek' ukuthi wakuya bakubulale bakufak' isiland' entloko...ndiyiphindisile bamtyile ke umntana wabo abamthandayo phela phela ngantsomi.


Notes

[509] yayikwa: yabe ikwa.

[510] wamnye: waba mnye.

[511] tot: from Afrikaans tot, until.

[512] 'ba 'd' es'ke: ukuba ade asuke.

[513] akabikho njalo: a euphemism for “death”: “she was no longer present.”

[514] 'be: kube.

[515] akasobe: akasayi kuba.

[516] 's': musa.

[517] wayemgqibele: wabe emgqibele.

[518] ngumthi mni lo kusa ukho apha ub' utheni lo mthi: a kind of chant.

[519] eb': ebe.

[520] 'khe: bakhe.

[521] ndakumtyebisa: ndiya kumtyebisa.

[522] ndakumthabatha: ndiya kumthabatha.

[523] ngumkam: ngumka wam.

[524] kwenjiwe: kwenziwe.

[525] es'ke: kwasuka.

[526] nge: the Hlubi form. Xhosa: ye.

[527] soz': akusayi kuze.

[528] begxalathelana:she seems to say, begxilethelana.

[529] wakuvela: waya kuvela.

[530] wayethi: wabe ethi.

[531] use: usuke.

[532] yase: yaba 'se.

[533] yayi-sizi: from English “size.”

[534] 'be: babe.

[535] yakutsho: yaya kutsho.

[536] 'afik' 'aphek': yafika yapheka.

[537] uzofilisha: uze kufilisha.

[538] 's': musa.

[539] ndisakhe: ndisakukhe.

[540] ndobona: ndiye kubona.

[541] sisi: a younger sister usually calls her older sister sisi. If an older sister calls a younger sister sisi, it is a sign of respect, and rare.

[542] tyhini molo sisi ewe: in a light, effeminate voice.

[543] molo sisi ewe: light and airy and effeminate.

[544] sikolobho: from Afrikaans skrop, scrub, maid-work.

[545] kusegadini: from English “garden.”

[546] ndizonibona: ndize kunibona.

[547] waxhelelwa neegusha: probably an exaggeration.

[548] as': asuke.

[549] 'khe: kukhe.

[550] 'z': aze.

[551] wakufik': waya kufika.

[552] ningase: ningasuke.

[553] kuse: kusuke.

[554] 'se: basuke.

[555] bakuhlola: baya kuhlola.

[556] ungas': ungasuke.

[557] ikade: ikakade.

[558] ndobabona: ndiye kubabona.

[559] ndobabona: ndiye kubabona.

[560] ayofika: aya kufika.

[561] ndiyakhumbula: ndiyakukhumbula.

[562] 'ze: ndize.

[563] 'amhlikihl': wamhlikihla.

[564] isipeliti: from Afrikaans speld, pin.

[565] 'khang': akakhange.

[566] az': uyazi.

[567] le nt' 'ale: le nto yale.

[568] ma'khe: mandikhe.

[569] 'khona: kukhona.

[570] wayehlala: wabe ehlala.

[571] emaboyini: from English “boy” (Xh. iboyi/amaboyi), meaning “servant.”

[572] azifele: her voice deepens.

[573] azifele: again, her voice deepens.

[574] akufa: aya kufa.

[575] yabhakwa: from Afrikaans bak; English “bake.”

[576] zenjiwa: zenziwa.

[577] andibapha: usually endibapha.

[578] net: from Afrikaans net, likewise, just the same.

[579] 'hle': kuhleliwe.

[580] 'ethu: wethu.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page