University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A BABOON BECOMES CIRCUMCISED

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 12:30 p.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-653
Tape 13, side 1

This tale is a humorous view of the male circumcision ceremony, with a woman masquerading as a man, and in some respects the story has to do with the sorting out of female and male functions. The story builds on a dualistic pattern: first, a baboon is circumcised, and then a man is to be circumcised. This is because of a plot the man devises to save himself from the baboons. When it is his turn to be circumcised, he sends his wife, disguised as a man. The baboon, not fully comprehending the difference between men and women, assumes that she has been badly circumcised.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...emzini othile kwalinywa amasimi...amasimi achumileyo...esixekweni...ngabo bonke abantu kula masim' amasim' ayegqitywa ziimfene...iimfene ezo zazitya umbona zakufika emasimini...ziyigqibe intsimi yomntu...ziwathathe amathanga zimke nawo...kwalindwa ngabantu bezoyika njalo kodwa belinda...bemane bezoyikisa iimfene ngebhanti...kusithiwa imfene iyayoyika inyoka...umntu athathe ibhanti ayijingise zibaleke ke iimfene...kodwa zimjonge kuba zinengqondo athi akutshonela ziphinde zibuye zizokuty' umbona...ngoku ke kwakho indoda ithile yacinga icebo layo yodwa...yathi yona ezimfeneni apho hayi bafondin' noko niyandimosha...zema iimfene...khanime madoda ke ndisondele...zema iimfene...wasondela lo mfo kuzo wathi ngaba niyintang' inye na akukho ongomdala na apha kuni...zabuza iimfene omdala kanjani...wathi lo mfo akukho 'se iyindoda na kuba noko indoda inokuyivela enye indoda ingayimoshi kangaka...yathi inkunzi yemfene indoda yintoni indoda...yathi indoda leyo indoda ngumntu owalukileyo owayek' uba inkwenkwe ajike abe indoda...yabuza imfen' uba ukwaluka oko kuyintoni na...hayi ukwaluka oko...yiza ndikubonise yatsho indoda...yeza imfene yayibonisa isithi kodwa ke andifuni ukukutyhilela ndifuna ukukuxelela ngomlomo...ukuba yindoda kukwaluka ngemela uze uthi wakwaluka ngemela uz' ube ngumkhwetha uze uthi xa ungumkhwetha uphume...uthi ke wakuphuma kuthiwe ke uyindoda...ubuye ke ngonj' emakhwenkweni uhlale namadoda uzokuba[494] nomfaz'...yathi imfene oo loo nto ke yenza ntoni...wathi ke lo mfo loo nto yenza ixabiso...uqale ke ngonje uxabiseke kuthiwa xa kuthethwa nawe kuthethwa nomnt' omkhulu...ngoko loo nto ingenzeka okokuba xa uyindoda ndikwazi nokuthi ndakubona[495] noko ndingakudubuli ndingakufunzi nangenja ndis'ke ndubuz' uba ungab' ufuna ntoni na mnunzan'...uthethe kakuhle ndikukhelele umbona uhambe xa uyindoda...oo yathso imfen' hayi kulungile ke...mandaluke ke...yathi ke indoda leyo...ndisitsho nje ke nam ndifuna ukwaluka andikaluki kodwa ke kufuneka ndiqale ngawe uze ndikubonise...ubone kuwe xa ndenza le nto uze nawe kum...oo ivumile k' imfene yathi ke sakuhlangana[496] ke phaya ke ekulaa ndawo ndihlala kuyo...ixela eliweni...uba zihlala emaweni emiqolombin'...ithe ke indoda leyo ke ndingaya kufika nini na ke ukwenzela loo nt' uba siqhube lo mcimbi wethu...yathi ke imfene hayi kungalunga kaloku ngomso...uvuke uye soqhuba[497] umcimbi...isukile ke indoda ngomso lowo yaya apho iphethe imela iyilolile yaba bukhali...ifikile ke apho emfeneni yathi ke phumela ngaphandle emqolombin'...iphumile ke imfene yaphumela ngaphandle yathi ke indoda leyo hamba uye kuvasa[498] kuqala...kuqala kuhlanjwe umzimb'...yahamba ke imfene yakuhlamba[499] umzimb' yabuya...yathi yakubuya ke yathi mazibhekele pha' ke ezinye iimfene zabhekela pha'...yathi ke yangxatha...yangxath' imilenze 's'[500] ukuyidibanisa...yahlala k' imfene yangxatha...yabamba ke yabamba yabamb' apha ngaphambili yayisika yabeka phantsi...yathi ke uyabona ke yithi ke ngoku yithi ndiyindoda...yathi ke imfene ndiyindoda...kwo 'hle' nje[501] le nto ibuhlung' kangaka na...yathi indoda le ewe ibuhlungu kakade singamadoda nje ezweni apha yiloo nto...ngonje ke namhlanje ke uphumil' ebukhwenkweni...kufuneka ke uhlale apha ke kangangenyanga ezimbini...'ze ndizokukukhupha...kufuneka uziselwe apha ukutya ngabanye bakho...ungayi kubo...yahlala imfene...yahlala apho ke yodwa ke ingayi kwezinye...zimane ziyisela ke into etyiwayo...ihleli kangako ke ingumkhwetha igama laloo nto...kusithiwa kusiwa ukutya emkhwetheni...ngoku ke...kuthe emva kwenyanga ezimbini ezo yabonakala indoda ikhumbula okokuba makhe iye phaya emfenen'...iyokuyikhupha namhlanje ibheke kwezinye...iyile indoda leyo oo molo mhle ewe lawu...mm uvela phi hayi ndivel' ekhay' ewe...hayi kaloku ndizele int' uba ngoku ndikukhuphe kuba kaloku ngoku kufuneka uyokuhlala ebantwin' uyeke uba ngumkhweth'...oo ndiza kuba yintoni ngoku...hayi ke ngoku uza ke uthi le nyanga yodwa ube likrwala...oo...ndiza kuba likrwala kule nyanga ewe...uze ube indoda ke...emva kwenyanga leyo kuthiwe ngoku uyindoda uphelile ubukrwala...hayi ke yahlala ke imfene...yonwabile...yade inyanga leyo yaphela yafika indoda...yathi hayi ke namhlanje uyindoda ke ngoku...kufuneka ke kubekwe usuku lo kwaluswa mna ke ngoku...yathi ke imfene ewe kulungile...okukuthi[502] uya kundizela nemela leyo...uze uyilole...yathi ke indoda hayi ndiya kuyilola imela...igodukile indoda...yathi yakufik' ekhay' yathetha nenkosikazi yayo...nkosikaz mm hayi...phaya ndiza kwaluka ke...ndiya kwaluka ngomso...ndiza kwaluswa yimfene...wath' umfazi tyhini tyhini suka uza kwaluswa yintoni[503] ...waluka kudala nje...uza kwaluka ntoni ngoku wena...hayi kaloku...amasim' am angenzakala imfene pha' ndiyixokisil' ubon' intsim' 'am ingasatyiwa nje ndixokise iimfene ndathi mazaluke...ndathi ke nam andikaluki ndathi ke makuqalwe ngazo kwakugqityelwa ngam...ndingenzakala ke nali icebo...kufuneka kuye wena unxib' iibhulukhw' ezizam wena ufake idyasi[504] yam uhambe uye phaya uze uthi wakufika phaya ke...uthi ke uzokwaluswa uphathe nenxowa yam le nenqawa yam le...uhamb' utshaya...uthi ke uzokwaluka ke ngoku uze ke uthi ke wakugqiba ukuvasa...uhlale ze...uz' ungayikhulul' ihempe...uze iwabone amabele...uz' ungawukhulul' umtla ukhulul' ibhulukhwe yodw'...uze wangxathe ke uyangxathele uthi mayikwaluse...wathi umfazi loo nto iya kulunga na...ayikwazi na le mfen' kukudala ngaka nje uhamba kuyo...hayi ayizi kundaz'...kuba kaloku andizange ndikhulul' ayiz' kuqwalasela loo nto...suk' uqabe wen' ubuso obu...ize ingakwaz'...hayi ke wanxib' umfaz' wabuqaba ke ubuso...wahamba ke wawutsho khona apho ezimfenen'...wathi akuba efike ezimfenen' molo molweni nonke bethu ewe...ewe tyhini nivela phi ke Bani...hayi kaloku ndize ngalaa nto yoba kaloku senze laa nto...oo namhlanje uyiphethe ke imela ewe...ndiyipheth' uyilolile kodwa hayi ndiyilolil'[505] ...ndilole kwa izol'...kulungile kalok' hamba uye kuvasa[506] ...wahamba k' umfaz'...wayokuvasa yalandela ke imfene...yafika ke yathi khulula kaloku wakhulula ke umfazi iibhulukhwe wayiyeka umtla nehempe...wathatha ke isitshetshe eso wanika imfene...siloliwe sibukhali sinjalo...yasondela ke imfene wangxatha k' umfaz' yath' imfene yho! yho yho yho yho yho! ngubani lo[507] waye kwalusa kakubi kangaka ekwenzakalisa wakugrumbula wonke hayi hayi hayi hayi hayi andinakulunga ukukwalusa...usowenzakele sowenzakele[508] hamba hamba hamba akunanto akunanto mfondini ugqityiwe wena ngok' ugqotyiwa...wanxib' umfaz' iibhulukhwe zakhe wahamba waya kutsh' ekhay'...wafik' ekhaya wathi hayi ke Sobani...ndalukile...wath' kube njani ke...hayi ndithe mna ithe imfene 'se ndigqityiwe...yas'ke yabaleka yathi ngubani na lo undaluse kakubi kanje wandigrumbula...hayi ke yandiyeka...ngoko ke ndigqityiwe ndisindil'...kwak'! undincedile mfazi wam...undincede kakhulu kuba 'be ndiza kugetyengwa ziimfen'...kuba imfene ayikwaz' ukwalusa...ib' iza kundisika...uyabona ke ngok' ibhetele le nt' uba nomfaz' ondwebileyo kuba ke ngoku ndisindile...yaphela ke le ntsomi.


Notes

[494] uzokuba: uze kuba.

[495] ndakubona: ndakukubona is the full form.

[496] sakuhlangana: siya kuhlangana.

[497] soqhuba: siye kuqhuba.

[498] hamba uye kuvasa: she says, hamb' okuvasa.

[499] yakuhlamba: yaya kuhlamba.

[500] 's': musa.

[501] 'hle' nje: kuhleli nje.

[502] okokuthi: oko kukuthi.

[503] tyhini tyhini suka uza kwaluswa yintoni: these words are uttered excitedly.

[504] ibhulukhwe, idyasi, and ihempe are derived from Afrikaans words.

[505] kodwa hayi ndiyilolil': a change of voice without pause to indicate the other speaker.

[506] hamba uye kuvasa: she says, hamb' okuvasa.

[507] lo: the words following are delivered deliberately, painfully.

[508] usowenzakele sowenzakele: use wenzakele 'se wenzakele.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page