University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A JEALOUS WOMAN ATTEMPTS TO KILL HER CO-WIFE

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About noon
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women and fifteen children
Narrative 1S-652
Tape 13, side 1

A woman is jealous of her co-wife, and this senior wife repeatedly attempts to kill her junior. She feeds seemingly poison pumpkins to her, but the junior wife thrives. When the senior wife sprinkles the junior wife's blankets with poison, a fantasy voice warns the intended victim. In the end, the senior wife gives up.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...yangumfo wathatha abafaz' ababini...abafazi ababini omnye yangomkhulu omnye yangomncinci...waze lo ngencinci...waze lo umncinci umfaz' wakhweletelwa ngulo mdala...eshiywa[485] lo mdala ngulo mncinci...kanti lo mdala umfazi ofuna ezi 'nto ezingenisa ashiye lo umncinci...wamitha ke lo umncinci umfaz'...wazala...wathi engumdlezana njalo...wahamba ekhoba kwabanye lo esithi ndingamthini na lo mfazi lo kuba ndifuna afe...ngoba uyathandwa yindoda yam...le nto ndiyayicaphukela...uthe omnye athetha naye...mkhelele ithanga ukuze ulipheke...uthi kuye lo mthi ngoko kwenza ukuba amabel' ohlise...ufun' uba usana lukhule uze umenzele...uz' ungakufaki ke wena kowakho umlomo...umphakele atye...uyenzile loo nto lo mfazi wahamba emini yonke efuna ehlathini...efuna lo mthi akaze awubone...wabuya uphindile wathi kwakusa waya kubhululu wakhe...wathi ukuli phi na kanye ihlathi lo mthi...kuba ndilifune kakhulu kweliya...andikhange ndiwubone ndilijikelezile elaa hlathi...ndilijikeleza ndifuna lo mthi andiwubonanga...ngaba kweliphi na...uthi lo yiya kwelaa hlathi likhulu uz' ukhangele kanye phaya phantsi kweliwa...uya kuba khona...uyile ke apho umfazi lowo...wafika wakhangela wakhangela wakhangela...walibona ithanga...walikha wathi akulikha...wagoduka nal' ufikile ekhaya...waliseke—sebenza walisebenza walisebenza...walipheka...waguba wagalela wabadlisa esithi uyabona ke dadewethu namhlanje...ndikuzela nokutya okulungisa igazi losana...usana lakho[486] lukhule...libe nokuhlutha kuba lo mthi uza kwenza wohlise namabele...owavuya umdlezana yiloo nto...endincedile sisi kuba waye esitsho kumkandoda wakhe lowo xa embizayo...esithi ungusisi wakhe kuba inguye umfazi omdala...uyenzile ke loo nto wayophula imbiza leyo wagalela kakuhle esityeni...wath' akugalela kwesi sitya wakupholisa o' kuty'[487] ub' az' akutye kakuhle lo mdlezana wamnika...wath' akumnika watya umdlezana...kwok' kumnandi oku kutya emhlabeni kumhla ndikuvayo...'zange ndikuv'ukuty' oku nje...uthi sisi uthi sisi ukutya ub' uye kundithathela phi na...hayi ndiyokuthathela ngapha ndivile...ndeva ngomnye uba umdlezana uye atyebe uze[488] nosana lukhule...umdlezana utyiswa oko kutya...igama lako sis' oku kutya ngubani...hayi lithanga igama l— olithanga ewe...yho yho yho limandi...ye wethu sisi khawulive nawe...wathi hayi hayi andinakutya nawe kalok' imbiza yokuqala...ndakutya nawe kwenye imbiza...kanti ke yena esitsho nje...utsholo le nt' uba esazi okokuba akugqiba ukulitya uza kufa...akafuni kuyifaka yena le nto apha emlonyeni...watya umdlezana wagqiba akafa...kwasa kusasa engafanga engendavo nendaw' ebuhlungu...engeva nto konke eziva ephilile njalo as'ke namasi lawo amaninji[489] nasemabeleni...oo sisi uyoya nini na ngoku kulaa nto ngoku...uphindile waya wawugqitha kwakuye kubhululu wakh'...wathi ye ndimnikile ndimenzel'...akakazeli nikisi...uth' akeva nto...hayi akakeva nto...akatsho ukuthi uyalunywa...hayi kangatsho...akatsho nokuthi kukhw' amahlaba...hayi...akarudi nokuruda hayi ke wethu 'fan' ukuba ukhe eliselitsha elingekabi nastim'...kufuneka uye kanjaqo uz' ukhangele elikhulu eselingathi lidala...ungaling' ukhe litsha kakhul'...waphinda waphathelela ukuya kwakulo elo hlathi umfazi lowo...uhambile wahamba 'hambe washiy' amanye 'hambe washiy' amanye ekhangela elidala elona liza kumenza afe namhlanje...wade wafika kwelidala walikha...uthe akulikha elo lidala wagoduka nalo 'fikil' ekhaya...'fik' onwabile kakhulu namhlanje kuba uyaqond' okokuba uyigcalile le nto eli lidala...wath' akufika mhm yho wahlek' umdlezan'...tyhini hehehe sisi uphinde walifumana...ewe ndiphinde ndalifumana ndiza kuthini kaloku mntakwethu...ndifun' uhluthe nje...uhlala ndaweni-nye ulambile...yho hee kho hayi sisi...uthi limandi ke 'tana...oo...walipheka...walipheka...walilungisa kakuhle waguba...wabadlisa wazamisa waphaka akalifak' emlonyeni kub' esazi uba yinto yokubulala...wee...ufuna angafi yena...wathi k' akugqiba walipholisa wamnika watya umdlezan'...waty' umdlezan' isisu sasikhulu...wathi woo sisi eli lingaphezulu kwela izolo...tyhini tyhini tyhini tyhini mh mh nkos' sisimanga into kasis' eman' ukundizela nokutya kumandi kangaka...hee...hayi ke...waye umdlezana efudumala igazi kuba o' kutya[490] akutyayo kumandi ukutya intliziy' 'akhe icacile...kusile kwakusa akafa umdlezana...ahee akalunywa umdlezan'...akabi nanto akaruda[491] umdlezan' wahlaba nje onwabile...wathi lo mfazi ke hayi 'hamba[492] yedwa...hee bethu nithini...lo mdlezana utheni na le nto angafiyo...ngonje...waphinda waya kwakula bhululu wakhe...hee wethu laa mdlezana usahleli akafi...'be ndimnikile nangoku watya...'be lilidala kodwa 'be lilidala...kangafi tu...hayi bo uz' ukhe abe mabini uwadibanise uwaphek' omabini...akanakungafi ayicingi loo nto...uz' ukhe eliluhlaza ukhe elimhlophe ukwenzela into yokuba ngonje adibane...oo...walala ngalo mini...elala egaqile enxamele uya kukha eli— la mathanga...wahamba wawutsho kweli hlathi...wafika wafuna wafuna wafuna wafumana eliluhlaza walibelek' elo wafun' elimhlophe ngonje ebhadul' aph' ehlathin'...walibona walithath' elimhloph'...wahamba wazotsh' ekhaya...wafika wamphekel' umdlezana wahlek' umdlezan' esangen'...yoo sisi 'phind' walifumana...ewe ke mntakabawo kuba ndifuna utyebe nosana lukhule...oo walipheka lavuthwa egubile ezamisile akalifak' emlonyeni...wakema neentyapha...watya umdlezana wahlutha umdlezana lashiyeka ithanga wathi beka phaya ndakuphinda ndibe ndilitye ndakulamba...kwalalwa...akafa umdlezana...kwasa akafa umdlezana...was'ke watyeba umdlezana was'ke wamhle umdlezan' uyondliwa...waphinda lo mfaz'...waya kubhululu wakhe...hee wethu kutheni ungandixeleli uba kant' ufuna ndondle lo mdlezana...ndakubuz' ndakuthi kuwe ndinik' iyeza lobulala lo mntu unditshiyayo endoden' 'am uze ngonje wena uthi mandibe ndimphekel' int' az' abe etyeba...ndidiniwe kupheka ngonj' umnt' utyebile pha' akafi...lo mnt' akananayo intloko ebuhlungu...uhleli nje...yintoni le undenza yona...uthi ndiyamnika ntoni lo mntu uz' afe lo mntu...hee...hayi...ngaba le nto...makhe sihambe sobabini sokukha ngokwethu sobabini...bahamba...bafik' apha...bafika kukho abanye abawakhayo la mathanga...babuza kwabany' apha...niwakhelela ntoni ezi 'nto...athi yoo kukutya kwegaz' oku ngokutyebisa...waqala ke ngonje lo ukuthi tyhini...ngoku wawusithi le nt' iyabulala...itheni...ndibe ndithuthela lo mntu ndimondla kanti lo mntu ndiyamtyebis' endaweni okuba makafe...hayi hayi mna ndandive kuthiwa liyabulala ithanga lasemhlathini...ndandive kuthiwa liyabulala kukh' umfaz' ufileyo...ob' etye lona...ke mna 'be ndiba ke ingaba loo nto iya kuba njalo...ke ngoku xa ingenjalo ngoku iza kuthiwani...hayi mntakabawo soyeka...ngonje ke masenze eny' indlela...sakuthini...hayi ngoku makwenziw' eny' into...makhe sicing' eny' into esinokuyenza...wahlala...wafuna iyeza...ee liza kuthi ligalelw' ezingubeni...ukuze lo mfazi ukuze lo mfazi angafunwa yindoda yakh' angafunwa nangubani na ekhay' aph'...ulele umdlezan'...uthe umdlezana akulala wayiva le nt' uba wena uza kugalelwa into kuw' engubeni...uba uz' ungafunwa yile ndoda...umke ekh' aph'...ke loo ngubo iza kugalelwa loo nto yileyo waleka ngayo uz' uyithathe loo ngubo uyitshise...walala ke kunjalo...kuthe kusasa kuvuka seyigalelwe into leyo igalelw' elele...wavuka kusasa wayisonga kakuhle le ngubo wayithatha kakuhle...wath' omnye lo udadewabo l' ob' egalela wenzani na...wenzani uza kugodolisa usana nje mdlezana...uza kumgodolis' umntwana wenzani hayi andiz' umgodolisa...int' enayo ndisesusa le ngubo...uza kuyithini le ngubo...ndiza kuyaleka ngokutsha...wayithath' umdlezan' ingubo wayisong' wayisong' wayiqulatha waphuma nawo phandle...wayilumek' umlilo...uyitshisela ntoni ingubo le...hayi andifun' le ngubo...ndi— ndi— ndiyitshisel' ukungayifun'...andifun' ukwambatha le ngubo ngoku indiruqul'...kwok' yehaa ke sisimanga somnt' esi...waphinda waya kubhululu wakh'...sisimang' esi somntu...waya kwakh' ubhululu wakh' yee wethu uyaz' uba ngonje ndithe ndakugalela into ngoku kulaa mdlezana kulaa ngubo...wase laa mdlezana laa ngubo wayithatha wayitshisa phandle...lo mdlezana uxelelwa ngubani izinto eyizenzayo kuye...ngoba 'be ndiyenze loo nto elele...ndimva ub' ulele...ndacwashuza ndayigalela...ngonje uyavuka yena utshisa ingubo...hayi andimazi...ngoba ke mna andizange ndidibane naye 'be ndingenamxelela kuba nam ngokwam ndifuna emke...nam andimfuni umfazi omncinci kule yam indoda...andinakuyenza loo nto ndixelele umntu...ngonje ke wahlala...waphuma endlezanen' umdlezan' wahlala ngaphandle...kunye nabanye abantu...wakhula umntana...waba nokuncama ke ngoku lo mfaz'...uba— uba angenza le nto ingalungi uba angenza le into ingalungi...wahlala njalo engumntu njengoku oqumbileyo...okhohlwe int' ayenzayo...wathandwa yena lo mdlezana indoda yakh' kakhulu...kwangolaa hlobo lakhe[493] ebethandwa ngalo...wad' es'ke walumla waphinda lo mdlezana waba nokumitha...emshiya njalo udadewabo lowo...wanokuncama...yase yaphela leyo intsomi.


Notes

[485] eshiywa: Masithathu Zenani pronounces the word, etshiywa (ukushiya: ukutshiya).

[486] usana lakho: usana lwakho is the usual form.

[487] o' kuty': oku kutya.

[488] uze: ukuze.

[489] amaninji: amaninzi is another form.

[490] o' kutya: oku kutya.

[491] akaruda: there is a slow, deliberate movement throughout this intsomi, and particularly in this section.

[492] 'hamba: wahamba.

[493] hlobo lakhe: hlobo lwakhe.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page