University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A CHILD IS BORN WITHOUT LIMBS

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 11:00 a.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women, fifteen children
Narrative 1S-651
Tape 12, side 2, and tape 13, side 1

A woman gives birth to twins, one of whom, Nginingini, is born without arms and legs; the other is a frog. The child moves to adulthood and, as she passes through her puberty ritual, to physical completeness. The frog makes this completeness possible; Nginingini's relationship with that frog symbolizes her relationship of harmony with nature and with culture.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...umfaz'...wamitha wazala emzini wakhe...wazala abantwana ababini...aba bantwana bangumhlola...aba bantwana...omnye umntana akabi namilenze...akabi nangalo...yayintloko[414] yodwa...nesisw' esi...omnye umntana yalisele...lanemilenze le yale isele...ngoku ke kwathiwa ngabafazi a'be[415] befukamisa...hayi noko imbi le nto...le yesele umntu azale isele...isel' eli lona noko malithathwe...liyokumbelwa[416] ...phandle eluthuthwini...kushiyeke lo mntana kuba ke yena noba akanamilenze noba akanangalo ungumntu...asinakukwazi ukumbulala...uya kuba seso sikade[417] asiso ke...ngoku ke...lathathwa ke isele elo...laya kufakwa ethuthwini lembelwa lagqunyelelwa...wahlala ke lo mfaz' nalo mntana wakhe emfukamile...wad' es'ke waphuma naye...lo mntana iintanga zakhe...zakhasa...akamele kukhasa yena...iintanga zakhe zaqingqa...akamele kuqingqa yena...iintanga zakhe zahamba...akamele kuhamba yena...wahlala njalo ke eyiloo nto ayiyo...oontanga bakhe[418] basebenza akamele kusebenza yena...kodwa uyintombi ese ide yandala eminyakeni...engenant' ayenzayo...enasiwe[419] oko wanaswa...kuba akahambi...kuba akaphathi akanasandla akananyawo...ngoku ke uze kuthi nxa kuseminyakeni ekude kakhulu...iintombi ezizintanga zakhe 'se zendile 'se zingabafazi...yena uyi— uyinto nje ehleliyo into etyiswayo ingqengqile njalo kuba useso sibhukubhuku...uthe ke ngoku kwakuba mzuzu...kwaya kulinywa emasimini ngoonina babantwana abo...wathi unina lo wavala emnyango kuba evalel' int' oba kungangeni iinkuku kuba iinkukw' azizi kukhutshwa mntu xa zingenileyo apha...kuba lo mntana akahambi...uhleli ke lo mntana aph' uthe esahleli yedwa njalo kungekho mntu...kwavakala...kusithi 'lo[420] mntana emnyango Nginingini!...Nginingini!...wasabela kuba ligama lakhe wathi hniii...ndiza kungena kwathiwa wathi yena ngena...yangena le nto yaba lilo isele lithe lakungena lathi yee Nginingini! wathi yena hnii kuthen' ungahambi nje...wath' andikwazi ukuhamba...utheni le nt' ungakwaz' ukuhamb' oontanga bakho bendile nje...umdala kangaka...hayi kaloku andinamilenze...iye phi imilenze yakho...hayi imilenze andinayo 'zanga ndibe nayo...unantoni le nt'ungatshayiliyo indlu ineenkukuma nje Nginingini umdala...hayi kaloku andinangalo...ziye ph' iingalo zakho hayi 'zange ndibe nazo...oo kanene wawuzelwe wedwa e— ngunyoko...hayi ndandingazelwanga ndedwa wawuzelwe nabani...ndandizelwe nesele...liphi elo sele...hayi elo sele lathathwa layokufakwa ethuthwini kwathiwa liyinto embi eyoyikwayo...oo kuthiwe liyint' embi eyoyikwayo ewe...ke lifakwe kwe— kweli thuthu njani hayi limbelwe la— labulawa...oo lafa ewe ungatsho nje ukuthi ufelwe ngumntakwenu...hayi int' ebange ndingatsho nam loo nto andizange ndiyibone...oo akuzange uyibone ewe...uva kusitshiwo ewe...uyiva ngabani loo nto uba wena wawuzelwe nesele...hayi ndivile ndandi— ndandiva xa bathethayo oomama bathi sasizelwe sababini[421] omnye waze walisele kwaze kwathiwa ke lo makafihlwe...oo...ndilelaa sele ke wawuzelwe nalo...ndim ke lowo wathathwayo waya ku— waya kungcatyw' ethuthwini...kuba kusithiwa mna ndisisilwanyana...kanti ndibhetele mna kunawe kuba wen' akuhambi...wena akukwaz' ukuzityela mna ndiyahamba nangoku khangela! latsho lath' isele tsi! gxada! tsi! gxada! akuboni ke uba mna ndiyahamba latsho latsiba phezu kwakhe latsiba phezu kwakhe lath' akuboni ke uba ndiyahamba...wena 'nceda[422] ntoni n' ukufana kolahlwa[423] mna ngent' enguwe enje int' ese— int' ese namalweyile[424] kanti indala kanti yona kuthiwa ingumntu umntu ikwa ndim kunawe...makhe ndikwenzele le nto...ngoba mna ndiyakuthanda...kuba sizelwe kunye...akunasizathu kum ngoba asinguwe owandifaka ethuthwin' emngxunyeni ngoonyoko ke mna ke ndiv' int' embi ukwahlukana nodadewethu...makhe ndithi kuwe Nginingini...ezi ngalo zophum'[425] ...zatsho zaphuma iingalo...wabon' eneengalo zakh'...makhe ndithi kanjaq' apha kuwe Nginingini le milenze yophuma[426] ...yaphum' imilenze...wasukuma uNginingini...wahleka wabaleka wenza yonk' into...waphuma phandle wabaleka wabhek' ebuhlanti...wabalek' wez' endlini wathi oo mntakamam' undincedile yhu yhu yhu yhu!...waqhwaba wathath' izitya wathatha umtshayelo watshayela aph' endlini wawathath' amanzi wahlamb' ezi zitya wathatha umbona wabek' embizeni wabasela waphek' iinkobe zavuthwa zathi zakuvuthwa iinkobe wakha waphothula...wathi utya ntoni ke wena mntakamama...lathi isele kaloku mna andinamazinyo andikwazi ukuty' iinkobe ungase[427] undenzele isidudu...kwo! ndiza kukwenzela ndiza kukwenzela mntakamama...watsho wathatha umbona...wamgraya elityeni uNginingini...wamgraya lo mbona wamnyela ngamanzi ashushu wamthatha wayicika le ntlama...wayisila e— akuqond' uba ibhetele ngoku wayicooooola wayicola wayicola wayicola...wasipheka esi sidudu wagalel' ityiwa...wasipholisa phandl' eququzela ebukela ukuhamba ngenyawo...ebukela ukuthatha into ngesandla...eman' ezijonga nezi nyawo zakhe nezi zandla ezibuka...wabeka kuye wathi yitya ke mntakamama...latya isele...latya isel' isidudu lahlutha lathi enkosi! undincedile ke...nam ndakunceda[428] ngeny' imini ke ndiza kwenza le nto ke Nginingini...ngoku ndiyahamba kuba a— abantu bayabuya emasimini...ndifuna ke bafike ndingekho apha uze nawe ungandixeli konke uba 'khe[429] ndakho baza kukubuza iint' ezinintsh'...baza kubuz' uba kutshayelwe ngubani na...uz' uthi ubhukulezile...baza kubuz' uba kuphekwe ngubani na...uz' uthi nguwe ubhukulezile...ungakh'[430] ulinge undixele konk' ukh'[431] wandixela soz'[432] uphinde ube nangalo...hayi andiyi kukuxela...oo ndiyahamba ke ngoku...ndiza kuzithatha ke ezi ngalo bafike uyilaa nt' ub' uyiyo...wathi ke hayi ke kulungile wathi ke hambohlala[433] ke esililini sakho wambathe kakuhle iingubo zakho...kundawo yakho ngoba kaloku ndiza kuthi ndakuzithatha kule ndawo ungakwaz' ukuya phaya endaweni yakho...wesuka k' uNginingini...wawuhlal'[434] endaweni yakh' wambatha iingubo...wangqengqa kakuhle...ee...lathetha ke isele lathi Nginingini ezi ngalo zotshona...zaphel' iingalo...Nginingini le milenze yotshona yaphel' imilenze...wa'[435] sesa sibhukubhuku...lemka ke isele...laya kuhlala ethuthwini lalo...bafika oonina...bevela emasimini...waqala esephandl' unin'...wathi hee! ngubani wethu na lo utshayeleyo aph' ebaleni...wesusa yonke into embi ekh' aph'...hee ngubani bethu ngaba kufike abantu basekhaya...wangena...wath' akungen' endlini tyhini! kutshayelwe endlini...ikho imbiza eziko...wanqika imbiza tyhini kuphekiwe iinkobe...wathi unina Nginingini! hnn? nguban' eb' etshayela apha...ndim...kanjani...hayi ndithe bhukulu bhukulu bhukulu bhukulu hayi bo njani...hayi ndabhukuleza wathini...umtshayelo be ndiwuphethe ngomlomo...hayi bo hayi bo hayi bo khawundixelele...hayi ke mna ndiyeke...andizi kuyazi enye into...kwaze kwaphekwa ngubani...ndim...wathini...ndathi bhukulu bhukulu bhukulu...hayi bo khawundixelele mntan' 'am...yintoni le nt' ungandixeleliyo hayi ndithi ndim...yaze zahlanjwa nguban' izitya...ndim...wazihlamba kanjani...ndibhukulezile ndathi bhukulu bhukulu...hayi ndixelele ndixelele ndixelele ndixelele...hayi andinanto yimbi ndabe[436] ndiyitheth'...ndiphelele kuloo nto...wamyeka unina enjalo...was'ke unina...le nto le...yamhlungisa yenziweyo endlin' apha angamaziyo lo mntu...eb' ezokupheka[437] aph' watshayel' apha uba ngubani na uphi na...hayi walala kunjalo wahamba...ke x' aza kuhamba...usuka enze ukutya atyise lo mntan' amtyis' amtyis' amtyis' amtyise...athi ke uhluthi athi ke ndihluthi...ayokukubeka[438] ke...atshayele ngokwakhe kuba kungayi kutshayela mntu...uyile ke emasimini...kuthe ke nx' ayil' emasimini njalo...kwavakala...kwakuba kudala...emnyango...Nginingini...hnnn...unabani...hayi ndindedwa...akumxelelang' unyoko eb' ekukwahlisa kangaka...ndimva nangok' eb' etheth' apha engxola esithi hayi bo hayi bo hayi bo ndixelele...hayi 'khange ndimxelele...ukholisile...ungaz' umxelele konke tu...ewe...mna mntakamama ndiyakuthanda...nangoku ke ndifun' uba upheke undenzel' isidudu 'khe[439] ndalala kakuhle ngokuhlwa ndihluth'...Nginingini ezi ngalo zophuma zaphum' iingalo...Nginingini le milenze yophuma yaphum' imilenze...wasukuma uNginingin' wathatha umbona...wagraya elityeni...wamnyela ngamanzi ashushu wambeka phaya...wathi akuqond' okokuba ithambile intlam' wayithatha wayisila wayicola wayicola wayicola wayicola wayicola wayipheka[440] isidudu wagalela ityiwa...wasipholisa wamnika...latya isele isidudu...latya lahlutha isele...wathi ke uNginingini kwo! ndiza kukha ndiy' emlanjeni...umama az' akh' afike kukh' amanzi namhlanje...wathatha i-emele...ubukela imilenze ubukela iingalo ubukela ukunyathela ukuhamba...way' emlanjeni...wafika wawakha amanzi wayithwala i-emele...weza nayo wayibeka...wapheka watshayela...wath' akugqib' ukutshayela wathatha ubulongwe wasinda indlu...wagqiba wahlala...babuthile apho imini yonke nesele bencokola lincokola nalo...esithi uNginingini hayi noko...mntakamama 's'[441] ukuya ngoku phaya kulaa ndawo masihlale sobabini...andisafun' ukwahlukana nawe ngoku...hayi akuncedi nto Nginingini kuba ukufika kwabantu...baza kufika bathi nali nali nal' isele bandibethe...kuba ndandibulewe...andibafuni nam...ndithanda wena kuba wen' akunasizathu...oo hayi ke nok' andiyi kuxola yile nto...ndise[442] ndibe nentliziy' ebuhlungu xa ungekhoyo...watsho uNginingini ebhekisa eseleni lathi isele hayi...'s'[443] uba nentliziy' ebuhlungu wena hlala...kulungile mna ndihlale kulaa ndawo...baza 'se[444] bathi xa bengekhoyo ndise[445] ndize undiphekele nditye qha ke ndigade bona kuba mna ndiyababona nxa bemkayo...ndibajongile...int' ekhoyo bona abandijonganga kub' abandikhathalele...oo hayi k' akukho nt'...injalo nje ke Nginingini...ngoku noko ngathi bayabuya...ndiza kuhamba...ke ndiza kuzithatha ke iingalo...hayi kulungile...lathi ke isele Nginingini ezi ngalo zotshona zatshona iingalo...Nginingini le milenze yotshona yatshona imilenze...lahamba isele lahlal' endaweni yalo...lathi lakufika endaweni yalo...labajonga nje bebuya bafika...uqal' ephandle unina...wathi yhu yhu yhu yhu hayi boooooo hayi bo hayi bo noko soz' uyibon' into enje hayi lo mntana makandixelele le nto yenza le nto ekhay' aph'...yini mntan' 'am Nginingini ungathin' ukungandixeleli le nto ibanga uba kube nje intle nje uyifihlela ntoni...hayi ndiyakuxelela mama ndithi ndim...nguwe kanjani ndithi ndiyabhukuleza ndithi bhukulu bhukulu hayi bo ayicingi loo nto...akunakukwazi konke ukwenz' izinto ngomlomo...uthi le emele ikhiwe ngubani...ikhiwe ndim uyikhe kanjani Nginingini ndibhukulezile yaze yathwalwa ngubani...ndi— ndimane ndiyityhiliza yaze yathin' iz'[446] ingawi phantsi nxa uyityhiliza...ayiwanga kaloku mn' uyandithand' uThixo ayiwanga kum...is'ke ingawi...khawenze ngoku ndikhoyo...khawuyityhiliz' ngoku ndikhoyo 'khe[447] ndiyibone...hayi ke andizi kuthunywa ngatshova[448] ...ndiyin— ndiya kukh' amanzi nx' ungekhoyo...and'ube[449] ndithunywe be ndingathunywanga nangoko...hayi khawenze ndibone ndifuna ke ndibone oku kwenza kwakho...hayi andizi kuyenza loo nto...oo hee lo mfazi wamyeka lo mntana...wathi kodwa le nto ikhona...noba ngubani na ke uman' efika akwenzele ath' uz'[450] ungandixeleli...kodw' ub' umele kundixelela ndikwazl ukumbulela umnt' ondenzela int' entle nxa ndingekhoyo...hayi akukho mntu mama ndim...oo mandikuyeke...wamyeka...kwala ebusuku nxa baleleyo wavuka unina...wathi Nginingini...hnnn...uhleli...ewe...mntan' 'am sisedwa ngoku sisobabini...khawundixelele le nto...intoni...ndikuxelele ntoni mama...ndixelele le nto imane ithi xa ndingekhoyo ekhay' apha ifike yenz' izinto ezintle mntan' 'am ndixelele...hayi mama khawundiyeke wethu...khawundiyeke...ndabe[451] ndikuxelele...khawukh' undiyeke ndaba ndikuxelele ngeliny' ixesha...hee ngumntu wa— waphi mntan' 'am lo uman' esiz' aph'...hayi mama khawundiyeke ndabe ndikuxelele...'s'[452] ukundingxamela ndabe ndikuxelele...andikaz' kukuxelela ngok' ungxamileyo...wamyeka unina wahamba kusasa wabheka emasimini...wemka namhlanje engabangasalungisa nto konke engamtyisanga nokumtyisa kuba eqhele ukuthi nx' ehambayo aqale ngokumtyisa wamyeka wahamba nje...wahlala lo mntana...waya kufik' emasimini yena unina...e— isele limjongile nangoku ahambayo...laphuma leza endlini lathi Nginingini...wathi hnnn uphants' ukundixela hn...hayi andikhange ndikuxele...hayi uphants' ukundixel' ebusuku...ndikuvile ngok' uthi wena kumam' 'akho...hayi yeka ndabe ndikuxelele utsholo nton'...utsholo nton'...ukuthi uza kumxelela...hayi be ndifun' andiyek'...us'[453] ab'[454] endifundekela nay' umama ab' etheth' 'be ndifun' ayeke andinakumxelela andicingi mntakabawo...oo...kant' ub' umxelele uya kuzonisela soz' ub' uphind' ube nangal' ube namilenze...injalo nje ke ndilambile ke mntakamama ngoku...noko...naxa ndithetha loo nto...Nginingini...ezi ngalo zophuma zaphuma iingalo...Nginingini le milenze yophuma yaphuma imilenze...wesuk' uNginingini wathath' umbona...wagraya elityeni...wamnyel' ngamanz' ashushu wambeka...wasuka wamcola ngexesha wamcol' wamcol' wamcol' wamcola...wamphek' isidudu wasigalela ityiwa wasipholis'...wamnik' isele latya isele lahluth' bahlala ke ngoku bonwabaaaaaaa...wath' uNginingini ehee ubona nje ke mntakamama...ndifuna ke ndokutheza[455] ngoku...az' akh' afike kukhw' iinkuni umama...az' akh' ayeke le nto yokuth' evel' emasimin' ediniwe...ab' eya kufun' iinkuni...hayi kulungile...kodwa ukuba akumxeleli kulungile...wahamba ke waya kutheza...watheza ke iinkuni...wafika nazo iinkuni wazibeka ke egoqweni...wathi ke akuzibeka egoqweni...wathi...ndifuna ke akh' aphumle ukhehlekazi...wahlala...bancokola bancokola kwo! noko ngowungemki[456] ...hayi ndiyahamba...baza kufika ngoku...kwewo! ndiza kuv' int' embi ke ngoku kub' umam' uza kub'[457] endinkqangis' aph' endinkqangisa endibuza izinto...hayi ndiza kuv' int' embi le nto 'nge 's'[458] uhlale kube kanye...aze afike ukho ndithi ndenziwe nguwe...hayi andifuni...andifuni konke bafike ndikho...ba'[459] bendingcwaba ngabom ethuthwini...andifuni konke...makahlale nawe unjalo...oo hayi k' akukho nto...Nginingini...le mi—...ezi ngalo zotshona zatshon' iingalo...Nginingini le milenze yotshona yatshona imilenze lahamb' isele lahlal' endaweni yalo...kuthe ke lisahleli njalo wafika unina...wathi hee! namhlanje ndafika kukhw' iinkuni egoqweni...nithe yintoni na le nto...ifihlwa ngulo mntana kweli khaya heeeee...noko sisimang' esi...hayi bo ndiza kuqokelel' amadoda...ndiza kuqokelel' amadoda akh' akrwitshwe lo mntana...imbi le nt' andenza yona...wangena...wath' akungena Nginingini!...hnn...ezi nkuni zivela phi...ziye kuthezwa ndim...ub' uyokuzitheza[460] phi...'be ndiyozithez' ehlathini...ub' uyokutheza kanjani...ndibhukulekile...wabhukuleka wathini...ndaqengqeleka...waqengqeleka wathini ndathez' iinkuni...wazaphula kanjani ndazaphula ngomlomo...wazibopha kanjani ndazibopha ngomlomo...wazithwala kanjani ndazityhiliza uzityhiliza ngantoni ngentloko...uhamba ngantoni ndibhukuleka ngesisu...ayikho loo nto...ayikho ayikho ayikho loo nto...uza kuyithetha namhlanje le nto imini yakho yile...uza kuyichaza athi kant' andicingi ukuyichaza...ungase[461] undibulale...oo yeka...makhe ndibiz' amadoda...wemka unina waya kubiz' amadoda...komnye umzi okufitshane...wathi ndibona esi simanga aph' ekubeni ndihamba ekh' aph'...kuyasetyenzwa umsebenzi oqinileyo...le msebenzi ke usetyenzwa ngulo mntana kanti lo mntana akakwazi ukuhamba ndakubuza kuye...uthi ezi 'nto zenziwa nguye akavumi ukundixelela...ndibe ndibona okokuba le misebenz' akanakuyenza khanifane nikhangele nani ukuba int' enje ingakwazi na ukusebenza olu hlobo...ndivuka nasebusuku...lo mntana...ndimqobisele...angavumi ukundixelela...nangoku ndigqiba kumbuza[462] ...akavumi ukundixelela...ambuzile ke amadoda lawo ke esithi hayi Nginingini...khawuphilise unyoke kule nto ayifunayo...kutheni mntana wethu okokuba unyoko ungamxeleli...le nto naye eyithanda nje...uyifihlela ntoni kunyoko...hayi...ndiyamxelela ukuba ndiyabhukuleza ngokwam...akukho mntu wenza le nto yenziwa ndim...umama us' ab'[463] endithe nca ngent' okokuba mandimxelele...akukho nto ndiza kumxelela yona kuba ezi 'nto zenziwa ndim...ndibhukuleze...athi amadoda ucing' uba ke ingakhe yenze ke na loo nto...ungakhe ulinge na ngo'[464] sikhoyo ukh' ulinganise e— le nto yakho uyenzayo...hayi andifun' ukulinganisa andithunywa ayenzeki nxa ndithunyiweyo...ithi 'ze yenzeke ndizenzele...hayi bo khawuxele mntana ezi ntsuku zonke ezi 'nt' uzenzayo uyabhukuleza...nax' usindayo uyabhukuleza...naxa usilayo uyabhukuleza...ewe...uyibambe kanjani imbokotho...ndiyityhilize ngentloko le...iphind' ibuye kanjani ukuza ngasesandleni...ndiphinde ndibhukuleze ndivele ngezantsi ndiyityhiliz'...khawenze into Nginingini ibenye kwezi zinto ngo'[465] sikhoyo...ukh' ulinganise noba kukutshayela ukh' ulinganise noba kukuthatha isitya...asoze[466] konke andicingi uku— ulinganisa ndithi ndenza xa ndingathunywanga xa ndithunywayo andikwaz'...ndifuna ukuzenzela nxa ndizenzela ngokwam...ndingathunywanga mntu...oo utheth' oba ke uxolele okokuba ubulawe kuba ke ngonje ke unyoko ebiza thina nje uyayoyika le nto ingathethwayo nguwe...kuba akayaz' uba isigqibelo sayo saba[467] yintoni na...hayi ningandibulala uba nifuna ukundibulala...kuba mna ndithetha int' eyaziwa ndim ndithi ndiyabhukuleza...andizi kuthetha eny' into...yatsiba ngoku enye indoda itsiba imoyikisa imkrwitsha yambamba emqaleni...hayi watatsalaza kwacac' okokuba nyani nyani angafa a— akanokuthetha...wamyeka wathi Nginingini uthi le nt' akuzi kuyithetha wathi ndith' andizi kuthetha nto ndiyithethile...ndithi ndiyabhukuleza...qha ke...uyekiwe ke njalo...kwemkiwa nomfazi lowo washiywa uNginingini...kwathiwa emfazini uyabona le nto yenziwa ngulo mntana wakho imele kuba nje...kufuneka ilalelwe ize ungambuzi umyeke ngoku...kufuneka thina madoda sibe nokuyikhangela le nto yenjenjenje[468] uhambe wena ngolaa hlobo lwakho ub' uhamba ngalo siza kuyikhangela thina...hayi kulungile...ngoko ke ngonje ke wemka ke umfazi kusas' wabheka emasimini waphind' akamlungiselela nto wamshiy' enjal' engamtyisanga...uthe ab'[469] emkile lafika isele...lathi Nginingini wathi hnnn...lathi wo! kunzima kuwe hnn...ubizelwa namadod' elali ngoku...ukrwitshwa nokukrwitshwa mntakamama...intliziyo yam yabuhlungu[470] yanjani...ndakuva ukrwitshiwe ndikuv' ub' uyakrwitshwa...ndaqaqanjelwa yintliziyo...yile nto yenziwayo kuwe ngala madoda ungenasono...us'[471] uman' ukuza kukrwitshw' apha...hayi...bafane[472] bakukrwitsha...injalo nje ke ndilambile mna mntakamama noko ngoku...wathi k' omnye ew' ufanele...ufanel' ukulamba...lathi Nginingini ezi ngalo zophuma zaphuma iingalo...Nginingini le milenze yophuma yaphuma imilenze...wasuka ke uNginingini...kanti ke amadoda nangaya ezantsi komzi ezantsi asithele ngothango...ayayiva[473] ngoku uNginingini ancokplayo neli sele ayayiva le nto...m— amadoda aya esiza kancinci ecotha ecotha ehamba bucala...lathi uyabona ke mna...asoze ndahlukane nawe...int' endingayifuniyo mna ngaba bafazi ba'[474] bendibulele...wena ndiyakuthanda Nginingini...ndingafa ngenxa yakho kuba ndiyakuthanda kuba sazalwa ngemin' enye sobabini...kungekho nto wawuyazi[475] wena...naxa kwakubulawa mna...oo...ngonje ke wasisila isidudu uNginingini...wasipholisa isidudu uNginingini esigalele ityiwa njalo ngoku ke latya isele...avingca amadoda emnyango 'se lihluthi isele...ath' akuvingca lataka isele lithe lakutaka walibamba omny' umfo 'ba[476] litakele engubeni...walibamba waligcina...wathi tyhini! Nginingini uhlale neli sele apha ewe...nindincede ningambulal' umntakamama lowo...ndineengalo nje nguye ndinemilenze nje nguye...oo leli sele eli ulifihlayo ewe leli sele eli ndilifihlayo...ndilifihlela okokuba 'be ningazi kwenza nto nina ngaloo nto...oo! yini ulifihle isele...eli sele lisel' elalivela phi...wathi lelaa sele elo ndandizelwe nalo ngumama...eliya ze lithathwe lokufakwa[477] ethuthwini...oo...aligcina amadoda...abuza kulo sele...hnn ee uNginingini lo uyintoni naye ngudadewethu sazalwa ngemin' enye...kwaze ke kwaze ke ndayakufakwa ethuthwini mna ngabafazi ndabulawa kwathiwa ndilihlazo...ngoba ndisisilwanyana...yen' akananto ke noba akanangalo...umele 'ze yena agcinw' kuba ungumntu noba akanazo iingalo...ufanele ukungalahlwa kuba usisidalwa mna ndilahlwe...ke ngonje ke mna andifanga ke ndakuba ndilahliwe ndahlal'...ndiyababona njengokuba bona bengandiboni nje...ndingene ke aph' endlini...ngokukhumbula udadewethu lo uba 'khe[478] ndimbone...ndafika ke s'[479] eyilaa nto ayiyo ndenza ke ilinge lokumpha iingalo uba abe nazo ahamb' afane nam...ndenza ke ilinge lokumpha imilenze uba abe nayo ahambe afane nam...ngoko ke ndathi az' angandixeli kuba abafazi ba'[480] bendibulel'...andibaz' uba abangendibulali ndife mpela na ke nxa kungoku...into ebibange ndithi makandifihle...oo hayi Nginingini...noko ub' umele mntana ukuyifihla le nto...nxa kanti ubuyalwe ngolu hlobo ngulo dadewenu...ke namhlanje ke sikubonile akuzi kuya ndawo ke hlala phaya ngakudadewenu...ungayi ndawo...umyeke ahlale nalaa milenze...nawe uza kukusebenzela...kangangoko ufuna ungaze utye ludaka uxelis' amany' amasele...utye ukutya okuphucukileyo owenzelwa ngudadewenu apha ekhaya ibe nonyoko eza kukwenzela...kuba kukho int' ecengwa kakhulu kuwe gqitha le yokokuba abe nemilenze udadewenu kunye neengalo...hlala ke...watsho ke lo mfo waliyeka ke isele lahamba lakuhlala ngakudadewabo...bebukana bephululana liphathe kukhwela phezu kwakhe...alisingathe lihlale kuye...aba bantu bayathandana bona babuyile ke oonin' apho emasimini 'se kuyiloo nto ke eli sele 'se lihleli aph'...wachazelwa ke unina lowo ngamadoda...umcimbi oqhubekileyo apha oze[481] salibona isele sathetha ke nalo kanti ke lona ke lilo eli livuse lo mntana iingalo nentoni...wabe unina s' engaseva nanye into kwezi 'nto zithethwayo...ngokubuka imilenze yomntana wakhe...ebuka iingalo zomntana wakhe...akeva noba kuthiwani na ngala madoda ayathetha nje akeva uman' esithi khawusukume Nginingini ndibone...khawusukume wethu khawuhambe khawuphume...sisakuchazela[482] kaloku ukuba silibonile isele...sabuza kulo hayi hayi hayi toro khanindiyeke khawuhambe mnta— khawuze neenkuni khawundikhelel' amanzi asukume ayowakha[483] ...tyhini tyhini tyhini tyhini umntan' 'am umntan' 'am...watsho walithatha neli sele ngoku lo mfazi waliphuza ngomlomo waliphuza walisingatha walambathisa walithanda kangangoko kwakhona[484] ngathi kukhon' acacelwa yint' oba wayelizele...kwaze ke ngonje ke isele alabisaphuma liye phaya ethuthwini lahlala endlini besenzela isidudu mihla miso...oko kwasa esi sidudu litya sona lona...alikwazi ukutya okunye ukutya litya isidudu...latyeba isele lalikhulu langaphezulu kwamany' amasele lakhazimla ibala lalo kuba litya ukutya okuphilileyo iphelile intsomi kweso sithuba.


Notes

[414] yayintloko: yaba yintloko.

[415] a'be: ababe.

[416] liyokumbelwa: liye kumbelwa.

[417] isikade: from Afrikaans skade.

[418] oontanga bakhe: the performer shifts concords, from iintanga zakhe.

[419] enasiwe: from English “nurse.”

[420] 'lo: kulo.

[421] sababini: saba babini.

[422] 'nceda: kunceda.

[423] kolahlwa: kuye kulahlwa.

[424] amalweyile: from Afrikaans, luier.

[425] zophum': ziya kuphuma.

[426] yophuma: iya kuphuma.

[427] ungase: ungasuke.

[428] ndakunceda: ndiya kukunceda.

[429] 'khe: ndikhe.

[430] ungakh': ungakhe.

[431] ukh': ukuba ukhe.

[432] soz': siye kuza.

[433] hambohlala: hamba uye kuhlala.

[434] wawuhlal': waya kuhlala.

[435] wa': waba.

[436] ndabe: ndiya kubuya.

[437] eb' ezokupheka: ebe eze kupheka.

[438] ayokukubeka: aye kukubeka [ukutya].

[439] 'khe: ndikhe.

[440] wayipheka: wayipheka intlama.

[441] 's': musa.

[442] ndise: ndisuke.

[443] 's': musa.

[444] 'se: kusuka.

[445] ndise: ndisuke.

[446] iz': ize.

[447] 'khe: ndikhe.

[448] ngatshova: from English “shove.”

[449] and' ube: andiyi kubuya.

[450] ath' uz': athi uze.

[451] ndabe: ndiya kubuya.

[452] 's': musa.

[453] us': usuke.

[454] ab': abe.

[455] ndokutheza: ndiye kutheza.

[456] ngowungemki: unge ungemki.

[457] kub': kube.

[458] 'nge 's': unge usuke.

[459] ba': babe.

[460] uyokuzitheza: uye kuzitheza.

[461] ungase: ungasuke.

[462] ndigqiba kumbuza: ndigqiba ukumbuza would also be correct, but ndigqiba kumbuza, like total negation, is more emphatic.

[463] us' ab': usuke abe.

[464] ngo': ngoku.

[465] ngo': ngoku.

[466] asoze: andisokuze, andisayi kuze,

[467] saba: siya kuba.

[468] yenjenjenje: in ye, y is the subject concord, e the relative particle.

[469] ab': akuba.

[470] yabuhlungu: yababuhlungu.

[471] us': usuka.

[472] bafane: bafumane.

[473] ayayiva: ayeva; Masithathu Zenani anticipates her own use of ayayiva, which occurs in proper context shortly.

[474] ba': babe.

[475] wawuyazi: wabe uyazi.

[476] 'ba: kuba.

[477] lokufakwa: liye kufakwa.

[478] 'khe: ndikhe.

[479] s': se.

[480] ba': babe.

[481] oze: owokuze.

[482] sisakuchazela: the men somewhat impatiently interrupt the excited mother.

[483] ayowakha: aye kuwakha.

[484] kwakhona: kwaba kukhona.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page