University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A GREAT BIRD KEEPS WATER FROM THE PEOPLE

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 10:30 a.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women, fifteen children
Narrative 1S-650
Tape 12, side 2

During a devastating drought, a great bird drinks up all the water. Death is everywhere. The people go to get weapons, leaving a child behind. The great bird arrives, and the child converses with it, as the bird slowly moves towards her. The child mocks the bird, making it angrier. The people get back in time to kill the bird, and the child is rewarded. The drought has come to an end.

Kwathi ke kaloku ngantsomi...esixekweni esithile esinobubanzi yayizizikhulu zodwa ezazikulo ndawo...abantu abafuyileyo kakhulu impahla emfitshane iigusha neenkomo...yonk' impahla namahashe...yonk' impahla needonki...yonke into efuywayo...kuhlaleke kwahlaleka...kwathi kwesi sithuba...labalela kakhulu ilanga...kwaphela ingca...koma iimpahla zakhohlwa yint' eziyityayo...kwatsha imilambo...kwatsha amachibi kwatsha imithombo...kwasebaleni...kuthe nxa kunjalo ke...abantu batya ugcado besela imichamo...ngokuphela kwamanzi...kuthe xa kuyiloo nto...kwahlaleka kwahlaleka kwavakala ukuba le nto ikhoyo apha ikho nakwamanye amazwe...kukwanje...kuthiwa xa sivayo...kukho intaka...ekuthiwa le ntaka nguNtakanankulu igama layo...kuthiwa okokuba isele emlanjeni...lo mlambo uya koma...ukuba isele echibini elo chibi lakutsha[402] ...iyiyo le nto ekufuneka ke le nto...siqond' uba singayithini na...kuba ngoku kuyafiwa...umntu ome engaseli afe...impahla iyafa...akukho nt' iza kuba kho'[403] aph'...masifune le ntaka...sizame ukuyibulal'...ihlanganisiwe ke intlanganiso enkulu yokuthethwa kwaloo nto...kuphakanywa ngamadoda ngokuphakama...ibe yileyo ithethe izwi layo...kwathiwa ke kungoba[404] siza kuthini na...kuba le ntaba kuthiwa inkulu...ke intaka inkulu iye ixake mhlayimbi ingasixaka le ntaka...hayi...yaphakama enye indoda yath' kufuneka sibheke eMbo...siyokufuna izinamathi...izinamathi ukuze siyibinze singasondeli kuyo...hayi ke lavakala elo laloo ndoda...kuqokelelwene ke ngolo hlobo ngamadoda onke...baze bathi abafazi asimele 'ze sishiyeke kuba le ntaka kuthiwa nomntu uba imbonile iyamtya imbulale...kufuneka sihambe ke nathi nxa kuyiwa eMbo kuba eMbo kukude akuz' ukubuywa kule cawe...kwakubuywa kucawe ezayo...avumile ke amadoda ukuba ahambe nabafazi abo neentsapho...kubekho umntana oshiyekayo wathi lo mntana hayi bo mna andinakukwazi ukuhamba waye lo mntana emdala lo mntana eyintombi wathi ndivalelen' aph' ekhaya uza ingangeni...dibanisani iingcango zezindlu zonke nizidibanis' apha nizibophelele ukuze ingakwazi ukungena...ndihlal' apha ngaphakathi mna...awu! iya kuthini le nto ithethwa ngulo mntana...angathini lo mntana ukuthi makashiyeke yedwa hayi akavum' umntan' ukuhamba...kwathiwa mayenziwe loo nto...mayenziwe le nt' ithethwa ngulo mntana...kuba ngeliny' ixesha uthi kant' umntana...unonikelo oluthile...umntana nx' ethetha into...hayi ke zadityaniswa ke iingcango zezindlu zonke zalekwa zalekwa zalekwa zathatha umgama osuka emnyango obhekela phaya zipakishiwe[405] zimisiwe iingcango...ngoku ke kwamkiwa...kwathi ke kwakumkiwa kwalile ke ngonje kuveki yesibini...le babuya ngayo...yavakala le ntaka yavakala isiza...kwas'ke kwanyikima nomhlaba izizingqi zayo...woyika umntana aph' endlini...wangcangcazela umntana wabhek' entla wabheka phi ephatha kuziqhusheka[406] aphind' avumbuluke esoyika le ntaka...ifikile intaka...yafika yema...yema ekupheleni kweengcango...yathi le ntaka yakuma ekupheleni kweengcangw' ezi zipakishiweyo...yathi

abantu...abantu...abantu...baye phi...[407]

waphendula umntana ngaphakathi wathi

abantu...aba...abantu...aba...baye...eMbo...

yathi intaka...

eMbo...apha...eMbo...apha...bayokwenzani ke bona...

wathi umntana...

eMbo...apha...eMbo...apha...bayokufuna izinamath'...

yathi intaka...

izinamathi...ezi...izinamathi...ezi...ziza kwenzani zona...

wathi umntana

izinamathi...ezi...izinamathi...ezi...zizakubulala intakanankulu...

yathi intaka...

intaka-na-nkulu[408] le...intaka-na-nkulu le...yenzani yona...

wathi umntana...

intaka-na-nkulu le...intaka-na-nkulu le...yiyona ifince amanzi emilambo...

yasuka le ntaka...yaqhawula iingcango zane...yaziphosa phaya...ee...yaphinda yathi

ndith'...abantu...abantu...aba...baye phi bona...

wathi umntana...

abantu...abantu...aba...baye eMbo...

yathi le ntaka...

ndithi...eMbo...apha...eMbo...apha...bayokwenzani bona...

wathi umtana

eMbo...apha...eMbo...apha...bayokufuna izinamathi...

yathi intaka

izinamathi...ezi...izinamathi...ezi...ziza kwenzani zona...

wathi umntana

izinamathi...ezi...izinamathi...ezi...ziza kubulala intaka–na–nkulu...

yathi le ntaka...

intaka–na–nkulu le...intaka–na–nkulu le...yiyona ibe yenzeni ke yona...

wathi umntana

intaka–na–nkulu le...intaka–na–nkulu le...yiyona ifince amanzi emilambo...

yaqhawula iingcango zane yazijula pha' kwashiyeka zane...uba mayingene...yaphinda yathi

ndithi...abantu...aba...abantu...aba...baye phi bona...

wathi lo mntana

abantu...aba...abantu...aba...baye phi bona...[409] ndithi...abantu...aba...abantu...aba...baye phi...bona...

wathi lo mntana

nyi nyi nyi nyi nyi nyi...nyi nyi nyi nyi nyi nyi...

kwok'! yanomsindo yagqushalaza yaqhaqhazela yakhabalaza ibhekela phaya icaphuka inomsindo yaphinda yabuya...yathi

ndithi...abantu...aba...abantu...aba...baye phi...

wathi lo mntana

nyi nyi nyi nyi nyi...nyi nyi nyi nyi nyi...

kwo! yaphinda yanomsindo yaphinda yemka yagqushalaza kanti abantu 'se bekude kufitshane...bayeza bona...yaphinda yabuya...

ndithi...abantu...aba...abantu...aba...baye phi na...ke bona...

wathi lo mntana

nyi nyi nyi nyi nyi...nyi nyi nyi nyi nyi...

yajikel' emva kwendlu inomsindo iqhaqhazela yaphinda yabuya yazom'[410] emnyango...baye abantu besiza ngemva aph' emzini...bawuxhaga umzi amadoda ephethe izinamathi avela nazo eMbo zokubinza le ntaka...ee...axelelana okokuba zikhululeni ke ngoku izinamathi...aqala k' amadoda ema kakuhle achanayo...ngezinamathi...yaye ingawajongi nokuwajonga ngumsindo ifuna ukungena apha yathi

ndithi...abantu...aba...abantu...aba...baye phi...bona...

wathi lo mntana

nyi nyi nyi nyi nyi...nyi nyi nyi nyi nyi...

babinza amadoda ayibinza ngezinamathi...ayichana...yafa intaka...ithe yakufa kwaphuma amanzi amanintshi yazala imilambo...kwazala amachibi kwa'[411] yiloo nto kwadilik' iindonga ngamanzi amaninitshi aphuma kule ntaka...ayithathile ke intaka leyo baya kuyilahla...bengananto yokwenza kuloo ntaka...kungekho nto bayifunayo kule ntaka...ithe kwakuba njalo kwavulwa ke endlini wavulelwa umntana lowo...wathi akuvulelwa kwathiwa simele 'ze sithethe ngalo mntana...e— umsebenz' awenzileyo...mkhulu unceda...isintu sonke siphela kuba apha 'be singenampahla...'se sifelwe ngabant' abaninitshi ngenxa yokoma...bengaseli ke lo mntana kufuneka abenomvuzo ngento ayenzileyo...masikhangele uba umele ukuthiwani na...zaphakama ke kwakhona ke izitheth' ngokuncedisana ukuthi ewe kunjalo...kumel' ukuba ibekhona into eyenzelwa lo mntana kuba lo mntana usiphilise sonke ezweni...uphilise n' abe[412] bengekho apha n' abakhoyo[413] apha ke kufuneka lo mntana sikhuphe amashumi amabini eenkomo sikhuphe amashumi amabini eegusha sikhuphe amashumi amabini eebhokhwe sikhephe amashumi amabini amahashe senzele ukuba lo mntana ukuze lo mvuzo wakhe umsebenzele usebenze nekhaya lakhe ngoba lo mntan' akaqeshwanga int' ekhoyo yena wafuna ukungahambi...wathi makavalelwe...ngesingakhange siyifumane le ntaka xa wayehambile...oo...hayi liyavakala elo zwi sonke siyalamkela...simele kwenza loo nto...yenzekile ke loo nto ngomzuzu omfitshane...amadoda yayileyo yabeka yayileyo yabeka...kwad' es'ke kwanela ezinkomeni...kwaphinda kwabekwa kwabekwa ezigusheni zanela...kwaphinda kwabekwa kwabekwa ezibhokhweni zanela...kwabekwa kwabekwa emahashini anela...yachithakala ke intlanganiso leyo...kwaqala ke ngoku okokuba kuyokuthiwa amanzi...bavase ebantu basele bapheke batye...yaqala yaphuma ingca zahlambuluka neempahla zasela ebe 'se zifile ezinye 'se zikhohlwe nak' ukuhamba...kukubhitya zingaseli zingatyi zavuka zonke izinto ngenxa yalo mntana phela ngantsom'.


Notes

[402] lakutsha: liya kutsha.

[403] kho': khona.

[404] kungoba: kungokuba.

[405] zipakishiwe: from English “pack.”

[406] kuziqhusheka: ukuziqhusheka is the full form.

[407] She chants these words.

[408] Masithathu Zenani chants these words slowly and deliberately.

[409] The child is apparently mocking the bird here, repeating its words rather than responding to the bird.

[410] yazom': yaza kuma.

[411] kwa': kwaba.

[412] n' abe: nabo abe.

[413] n' abakhoyo: nabo abakhoyo.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page