University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A GIRL IN TROUBLE PLAYS HER ISITOLOTOLO

Listen to this section

Date:    September 15, 1967
Time:    About 10:00 a.m.
Place:    Along a path in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About five women, fifteen children
Narrative 1S-649
Tape 12, side 2

A girl, a musician, is a thief. Because of her thievery, her father beats her severely, and then turns on his wife when she intervenes on behalf of her daughter. Neighbors then punish the father. The angry wife tells her husband, “...the beating that you received was your own fault. You were thrashed because you had beaten me on the head. A wife is never beaten on the head by her husband.” The husband apologizes, and they live in happiness.

Kwathi kaloku ngantsomi...esixekweni esithile kwakho umzi omkhulu...kulo mzi ke kwaze kwabakho[379] umntana oyintombazana...lo mntana waba lilo[380] isela kakhulu...kwaye ke ngelo xesha amaselwa ayesenziwa ngezikhumba zeenkomo...zibotshelelwe emqaleni...kuthi xa kuza kuthululwa amasi kukhululwe intambo kuqala...uthi umntu akugqiba ke ukuthulul' aphind' ayibophelele loo ntambo...loo ntombazana ke yayililo ichule lesela...ingabhaqwa...isiba kuyo yonke ilali...kuthe ngenye imini yafuna isitolotolo ikwaz' kakhulu ukusikhalisa isitolotolo eso...ithe ke ngenye imini yahamba...yaya kutheza...yagqitha komnye umzi yabeka iinkuni ecaleni komzi lowo...yangena phakathi yafika yathulula iselwa kulo mzi...yalitya yaphind' yalibophelela yahamba...ube esiza umnini-mzi oyindoda wathi kwo! laa mntana ephuma phaya nje...undimoshile ke kulaa ndlu...uthe akufika wangqola ngeselwa elo wafika lingenamasi...wamlandela semkile neenkuni zakhe waya kufika...kowabo kuthe akufika kowabo wathi ndiza apha kulo mntana...'khe[381] nokubona[382] nina into ayenzileyo phay' ekhaya...wabuza uyise wentombazana leyo wenzani na lo mntana.. .hayi lo mntana lo utye iselwa ndimbonile x' ephumayo endlini ndisekude nekhaya...hayi bo angathini...uze[383] ungamsukeli...uze[384] umzele ekhaya kant' umbonile...hayi kaloku ndithi kuwe 'be ndisekude nekhaya ndambona nx' ephum' endlini...wathi uyise ke ntombazana ikhona loo nto ukhe wayibona wena...hayi uyaxoka 'khange ndiye mna phaya 'be ndiyokuthez' be ndithwele iinkuni ziphi...ezo nkuni...nazi phandle...hayi ayibonakali mfo wasemzini le nt' uyithethayo...ngoba lo mntana ziz' ezi nkuni[385] zakhe phandle...uyamtyola ke namhlanje nokuba lisela na...uthe ke akutsho njalo...wagoduka esithi kodwa uya kuz' ahlal' ahlal' ahlale abone...wathi kulungile xa enokubona...ihambile ke indoda leyo yagoduka wahlala yena lo mntana kanti ke nakw'[386] eli khaya uyayenza le nto akabonw'...lo mntana ke int' eyaziwayo kuye yile nt' okokuba uyabetha isitolotolo usikhalisa kakhulu isitolotolo...ukub' oku akabonwa nx' ebayo...wahlala wahlala lo mntana...kwalile kwiminyaka eseyigqithe kakhulu kwelo xesha...wabhaqwa komnye umzi...esalibophelela iselwa elo...uthe x' elibophelela njalo wangena umfazi walo mzi wathi wenzani wenzani wenzani ke...wathi hayi 'be ndilambile...ub' ulambile uyintoni ekhay' aph'...hayi 'be ndilambile 'be ndiya kutheza...ub' utheni 'z'[387] umke ungatyanga kowenu...hayi 'be kungekabikho nt' ityiwayo ekhaya...oo sowundiyeka[388] mama...sowundiyeka...sowundiyeka...ndikuyekele ntoni...watsho lo mfazi wabheka emnyango wavala ucango wathatha intonga ukuba makambeth'...uthe ke yeka ke mama 'khe ndikukhalisele isitolotolo...watsho ke wasirola ke engxoweni wathi ke umfazi lowo khawusikhalise ke ntombi...wathi[389] ...oo mntan' 'am hayi ke noko ndiya kuxolela...kodw' ungaze uphinde ngeny' imini...'hle' nje[390] usikhalisa kangaka isitolotolo...ewe mama...kwo! sapha nantsiya umcephe ndikuthululele...imandi le ngom' 'akho...wayithatha ke umcephe umntana wamthululela ke wasela waze ke ngoku walibopha ke eli selwa wahamba...ugodukile ke wathi akufika kowabo...walandela umfaz' lowo uthe akufika ekhaya wathi uyaz' uba lo mntana ube iselwa na phaya ekhaya ndambamba...ke ndithe ndimbambile njalo uxolo wathi mandimxolele soze aphinde ebelambile...umke kowabo engekafumani nt' ityiwayo...ngoku ke wathi oo yini wethu mama yeka ndikukhalisel' isitolotolo...ndivumile ke wasikhalisa ndamxolela...angaz' aphinde ke kodwa lo mntana aphind' aye phay' ekhaya...ngoba lo mntana uya kufundisa abanye abantwana...iindlela ezimdaka...wabulela ke uyise womntana hayi ke ndiyabulela nkosikazi kodwa ndifuna ke ndimohlwaye ngoku ukhoyo...ndikruqukile...zizinto ezenziwa ngulo mntana...watsho wathatha intambo yengca...wambamba wambetha uyise umntana lowo kakhulu embetha ezimpundwini...esithi ubela ntoni oo! yini tata pheza tata pheza pheza soze ndiphinde...soze ndiphinde ndibe ndiyeke wethu tata...wathi ubela ntoni ungcolisa igama lam ugathin' ukwenz' int' engazange yenziwe ekhay' apha ngumntu...uhlola ntoni ufuze bani mntanandini...wambetha kwad' es'ke ke kwakhalima unina womntana...wathi hayi noko myeke ngoku umgqibile...uya kuhlala ngantoni na lo mntana nxa unombeth' iimpundu zigqabuke zibe nje...yatsiba ke indoda leyo ukubetha umfazi isith' emfazini ungathini ub' uthi ndakubetha umntan' esenz' int' embi...uthi wena makangabethwa uyayithandana le nto yenziwa ngulo mntana...yambetha kakhulu ke umfazi lowo waze lo mfazi wagcuma...ziinduma imbethe nasentloko wanokumka ke umfaz'...wabheka kowabo...uthe akufika kowabo wafika wabonisa abantu bakowabo ukubethwa kwakhe yindoda imbethe entloko iinduma...kwahlaliwa ke kwathiwa 's'[391] ukugoduka...ize ide ifike ngokwayo ekh' apha le ndoda...ikubethe ngolu hlobo...ihleli ke indoda leyo inexhala isoyika ukuya ebukhweni uya[392] kuphuthuma umfaz'...kuhambeke kwahambeka kwahambeka yade yanesithukuthez'...yade yaya ke ngoku yazincama...ithe yakufika yabekwa phandle...kwathiwa makuye abafazi bodwa...kungabikho ndoda iyayo kulaa ndoda...ngoba laa ndoda ayinasimilo akufuneki kuyiwe ngamadoda mayiyokubuzwa ngabafazi...baqokelelene ke abafaz' nabafazi belali...kusithiwa ufikile umyeni wale ntombazana...lo 'beyibethile[393] yizani...beza ke abafazi bathe bakufika abafazi...kwathiwa masombuza[394] baphatha iintonga aba bafazi...kufikwe kwemiwa phambi kwakhe kwathiwa ye! uvela phi wena...wathi lo mfo...awu kutheni...le nto...ndibuzwa ngabafazi...kwathiwa ye! wena uyintoni...uyindoda...ndandiba[395] ndiyindoda...hayi k' akuyondoda...ungomnye umfazi...udibene nabany' abafaz' ke namhlanje...abaya...wawubabeth' iinduma...kufuneka ke 'khe sizibethe iinduma namhlanje...watsho wesuka umfazi wokuqala...wagalela entloko endodeni...yaya kuwa...yanoduma nayo...yavuka yathi awu ndinathin' ukubethwa ngabafazi...ay' amadoda evele emnyango engayi esithi ebafazini msikeni...msikeni...bambetha ke abafazi wabaleka ke umyeni...washiya nezo ngubo ehamba ze...abafazi bembetha bonke...waya kufika ke kowabo...eyiloo nto...ekhohlwe nakukwambatha ehamba ze enjalo ebethwe ebukhweni bakhe...kuphindiselwa into yokokuba wayebethe umkakhe...uhleli ke umkakhe apho ekhaya...uthe umkakhe akuphila iinduma...wathi hayi bo ndiya kufuna ukugoduka...ndinabantwana ekhaya...laa ndoda ayinakuphinda ize aph'...wathi uyise hlala phantsi...kuba laa ndoda sifuna iinkomo kuyo kuba ikubethile ikuhlawule...hayi ndakube[396] ndize ndisaya kukroba tata noko abantwana bam babodwa...watsho wahamba ke umfazi lowo wagoduka way' emzini' 'akhe...uthe akufika emzin' 'akhe wafika indoda leyo isagcuma njalo zezaa nduma...yabuza indod' uba namhlanje uyabuya na...wathi yena ewe ndiyabuya...kanti uyabuya nje ziph' iinkomo zam ngoba 'be ndingeze ndibethwe ndibe nje kant' usaza kuza wena ekh' apha...wathi umfazi hayi ukubethwa wena ubethwe ngenxa yakho kuba int' ebanga ubethwe...yinto yokuba wandibeth' entloko...umfazi azang' abethwe entloko yindoda...ke loo nto ke ub' uphindiselwa...xa 'be kusenjwe njalo...'be kungachithwa nt' 'oba[397] ndingendeli kuwe...oo...utheth' uba ke ngoku ke ungahlala nam ekh' apha 'ze kanti mna ndiyint' enje ebethiweyo kowenu kanti uza kuphind' ube ngumfazi yam ndixolele okokuba ndithathe umfazi wumbi kunawe...goduka ndifuna iinkomo zam...watsho ke umfazi wagoduka...wafika kowabo wafika wathi hayi laa ndoda ithi ifuna iinkomo zayo...kuba yayibethiwe ekhay' aph'...ayaz' okokuba ndingabe[398] ndiphindele kowayo...ke uthini watsho uyise uthini ke wena ntombi yam...hayi ndifun' anikwe iinkomo zakhe...oo ufun' anikwe iinkomo zakhe ewe...uya kuthini ukunikwa iinkomo zakhe akugqib' ukukubulala...uyingxwelera az' anikwe iinkomo zakhe...hayi ke ub' akanikwa iinkomo zakhe tata ngaba ke ndiza kuhlala apha kuba laa ndoda ndiyayibon' uba ayisafun' iphind' indibone emzini wakowayo...hayi hlala phantsi kulungile...sibone...yahlala ke intombazana kowayo...bezile ke abantwana bayo...abancinci...bebelekene...bazokufika ekhayeni...bathe bakufika molo mama ewe hayi bo mama siphuthume wena...uthin' uyihlo...hayi uthi makuze thina...kuba yena uyoyika ukuza apha...godukani ke bantwana bam nithi apho kuyihlo andinakugoduka apho...kufuneka eze ngokwakhe uthi utata ufun' ub' andihlawule akhuphe iinkomo...'ze nimchazel' loo nto nam ndiya kufuna ukugoduka...bagodukile ke abantwana abo bafika bathi bakufik' ekhaya...tata umam' akavumi ukubuya...uthi uth' utat' omkhulu ufuna iinkomo...zoba[399] wawumbethile ukhuphe iinkomo ezimbini...kuthiwa ke uya kuth' az' abuye uye ngokwakho use ezo nkomo...oo hayi ke kulungile ke bantwana bam...kusasa ndiza kuzisa ezi nkomo kuba iinto zam ziyonakala...ndifuna abuye umfazi wam...sasixabene ngoko noko ngoku andisaxabananga kwasa ke kusasa kwasa ibiza enye indoda isithi ndiqhubise ezi nkomo...ndifuna uya[400] kuthatha laa mfaz'...bahamba ke naloo ndoda beqhubisana ke ezo nkomo zimbini...ufikile wahlala enkundleni...kwabuzwa ke imvelaphi wathi hayi ndivel' ekhaya ewe hayi noko ndizokucela uxolo apha kubawo...ngesono endandisenzile...ewe...kaloku ke noko into xa unomsindo uyithatha kakubi uz' uthi wakuxola...uphind' uyiqonde ewe ke ngoku ke ndizisa ezi nkomo zombini ukuba noko akandiboleke unkosikazi lowo wam izinto zam ziyonakala...ewe...hayi noko bawo ndizohlwayile nam ngokwam ndakuqonda imbo into endiyenzileyo ndaphangelwa ngomsindo ewe namhlanje ke ndiyalucela ke uxolo...oo...hayi ke mfo wam...okokuba ucela uxolo mna ndihleli ndinalo uxolo nguwe osisigebenga sokubulala intombi yam...makhe ndikuboleke ke kancinci...kodwa ke sakuhlangana[401] ...uba uthe kanti akukaziyali...'se ndikubonile okokuba akukukhonzana nomntana wam...ndiyakuboleka ke...kodwa ke uya kubuya alandele...goduka ke uya kuza yena kuveki ezayo...yagoduka ke indoda leyo ibulele...yasiphakamis' isandla apho kuyise ukubulela...yagoduka yathi yakuba igodukile kwalile ke kuveki ezayo kwalungiselelwa ke ukugoduka kwentombi leyo...yenzelwa zonke ke izinto ezintle zoba igoduka kudala isekhayeni...igodukile ke kuloo veki yaya kufika ekhaya...hayi yafika indoda yonwabile...bahlalisana ke ngoku kakuhle ngoxolo becengana...nendoda imcenga umfazi okokuba angaxhibeki yaphela intsomi.


Notes

[379] kwabakho: kwaba khona.

[380] lilo: lilona.

[381] 'khe: the full form is makhe.

[382] nokubona: niye kubona.

[383] uze: ukuze.

[384] uze: ukuze.

[385] ziz' ezi nkuni: zizo ezi nkuni.

[386] nakw': nakulo.

[387] 'z': ukuze.

[388] sowundiyeka: se undiyeka.

[389] wathi: at this point, Masithathu Zenani takes out her own isitolotolo, and plays a tune on it. It is a small instrument held in the hand, a part of the instrument placed against the performer's teeth. With her finger, she then plucks the instrument, producing vibrating sounds.

[390] 'hle' nje: kuhleliwe nje.

[391] 's': musa.

[392] uya: ukuya.

[393] 'beyibethile: ebeyibethile.

[394] masombuza: masiye kumbuza.

[395] ndandiba: ndaye ndiba.

[396] ndakube: ndakubuye.

[397] 'oba: yokuba.

[398] ndingabe: ndingabuye.

[399] zoba: zokuba.

[400] uya: ukuya.

[401] sakuhlangana: siya kuhlangana.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page