University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

JOJOTHWANE ATTENDS A BABOON'S WEDDING

Listen to this section

Date:    September 14, 1967
Time:    About 5:00 p.m.
Place:    At a beer party overlooking a steep valley in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    About forty women, twenty children, six men
Narrative 1S-646
Tape 12, side 2

Baboons wish to engage in human activities, and the baboon chief is about to marry his daughter to humans. They want Jojothwane to be their human go-between, to answer questions about human culture of which they are ignorant. But Jojothwane breaks the connection with the baboons, and the result is the death of the baboon chief and the scattering of the baboons to their natural habitats.

Kwathi ke kaloku ngantsomi[323] ...ewe...yangumfazi[324] nendoda...indoda...yalo mfazi wazala umntana wamnye[325] lo mfaz'...wazala umntana wamnye lo mfazi oyinkwenkwe igama lalo mntana yanguJojothwane...ngoku ke akaphind' amithe naye...wath' akub' engamithi lo mfazi...yaphinda indoda yathi hayi umele 'ze noko ndokuhlomele...wavuma lo mfazi...waze ke ngonje ke wathatha eny' intombi lo mfo...yangumkakhe wasekunene...wath' akub' emthathile lo mfaz' wasekunene wazala ke yen' abantwana babanintshi...abantwana...waze ke ngonje ke lo mfazi kwemkiwa ke kuye kwakuhlalwa[326] phay' ekunene yindoda...yathi yakuhlala phay' ekunene yamphanga zonke ke iinto zakhe...lo mfaz'...baze ke ngonje ke...babe behleli kanjalo labalela ilanga kakhuuuuuuuulu kwatyiwa iinongwe ezimbiwayo endle...kuyokumbiw'[327] endle bazoje...bahlala bahlala bahlala bahlala bahlala behleli ngolusizi...wabhubha una[328] kaJojothwane...washiyeka yedwa lo mntana kweli khaya engakhathalelwe ke nguyise kuba uyise uhleli phay' ekunene kulaa mfazi unabantwan' abanintsh'...wahlala wahlala lo mntana kuba ikulonina akalazi noba liphi na...akazang' aye kulonina...wathi ke ngokuhlala kabuhlungu njalo elambile engatyi...wacinga wacinga wacing' uba kwewo! noko...kwakusithiwa[329] kulomama kukula macal' angapha...ma'khe[330] ndihambe...nokuba ndiyinkwenkwe na ndiza kuhamba ngobusuku kuthi kwaba[331] semini ndilale...wathatha iintonga zakhe umntana...wahamba...waval' ekhaya...wabheka kwelaa cala lalisalathwa kusithiwa kulonina kukwical' elingaph' engalazi kodwa yena...wahamba wahamba wahamba wahamba wahamba ubusuku booooooonke ehamba...ath' akudibana nomnt' omdala...abuze ukuba akunakh' ukuyazi na intombi eyayendele ngapha enguna kaJojothwane...ath' umntu hayi andiyazi loo nto...wahamba lo mntanaaaaaaa...wath' kuba kukh' umraji...kuthi akubon' uba kuza kusa kube mhlophe...ambathe lo mraji ngaphezulu uba az' angengathi yindoda...wahamba wahamba wahamba wahamba wahamba wagqith' emzini...kusuku lwesibini...uthi emini alale...alal' ehlathin'...kuthi nxa litshonileyo ilanga...ahambe...wathi ke ngonje lo mntana...akuba ehamba...weva kuxokozela...wev' uba kwo! ngumgidi le nto...butywal' ixokozela yonke le lali...wayesiva isidima secala elona linomgidi uba leli wabheka ngasemgidin' apho...wath' akufik' emgidini...waqhusheka iimpahla zakhe phantsi kothango...wajikela ngaphambili...wazenza indoda...wazenza indoda yamanye amadoda...kumane kubuzwa ngabantu ungubani na wena...athi ke yena tyhini u— nitheni na ngoku ninxilile...nase[332] anandaz' ngonj' eli xesha...kuthiwe sela sela sela asel' asel' asel' kuba lo mntan' ulambile...wahlala ke kwala xa kusa kulo mgidi eqond' uba kuyasa ngoku ndiza kubonw' uba noko ndiyinkwenkwe andingowalapha...wemka wakhangel' indawo elityholo waya kulala kwelo tyholo...walal' aph'...kwala...ukutshona kwelanga...xa kuratyelayowavuk' etyholweni...wahamba...nanko eya kuwela umlambo omkhulu wathi xa ekulo mlambo engawazi negama lawo...wabon' uba ngaphesheya phaya...ukhona umlilwan' okhanyayo...hayi wawela wawela...wala nxa elunge nalo mlilo...kwathiwa heyi! heyi! ungubani wena...waqond' ub' asingobantu ezi 'nto zithethayo...heyi zinton' ezi 'nto...zaphum' ezi 'nto chasi...kule ndlu le ndlu i— ayiyondlu iludonga yindlu yengca namahlahla...wathi hayi ndim...ungubani yiz' aph' yiz' aph'...wathi kwewo! mandiye kuba hlezani[333] ndithi kanti ndakwenzakala[334] ngokubaleka...ngoba zizilwanyan' ezi...ayingobantu...waya...wath' akufik' 'afika[335] ...ezi 'nto zimdaka zonke zivukuvuku...ezi 'nto zinemisila zonke oo ziimfene zodwa...kwathiwa unguban' igama lakho...wathi ndinguJojothwane...ungowaphi...wathi ndingowa kude...uya phi...wathi ndiya kulomama...kuphi kulonyoko...wathi kulapha ngaphambili...mm kwabani...andiwaz ' umzi wakulomama...int' ekhoyo unomthi enkundleni...ndawoni ngaphezulu...oo khawungene uyabizwa yinkos'...wajika wangena waya engcangcazela umntana esoyika kuba akazi uba uza kwenziwani na akungena...wangena...uphethe ke iintonga zakhe...wath' akungena e— wathi ndim lo...yath' inkosi khanithethe[336] naye...thethani naye kuba intombi yam ndifun' ihambe ngomso...kwathiwa ke hlala phantsi ithi inkos'...kufuneka wen' uyokwendisa...uyokwendis' intombi yayo...ube ngunozakuzaku...wena mntu uwaziy' amasik' esiXhosa ngoba ke iyendisel' emaXhosini komkhulu...wathi oo...hayi kulungile...waye engatsho ngantliziyo esitsho ngokoyika ukubona uba akanayo indlela yokuyiphepha le nto...ezincama...wathi hayi kulungile...oo...hlala phantsi ke...wathi ke akuhlala phantsi wathi ninazo na ke izinto zesiXhosa endiya kuthi ke mna ndivele ngazo mna mnt' uza kuthetha namaXhosa...kwathiwa zinto zini Jojothwane...wathi ngamakhuko neengobozi neengubo neebhekile[337] ...nezitya zonke...nezidanga...yonk' into namayila...wathi i— inkosi oo...yiza nazo ke wena u— u— u— uzaziy' ezo 'nto thina qha sith' hambokwendisa[338] ...wath' imbola ikhona na...kuba kaloku kuaqatywa kuqatywe umzimba ube bomvu...kwathiwa yiza nembola Jojothwane...int ' esiyithethayo sith' hambokwendisa...wathi hayi ke...kulungile ndisakhe[339] ndokukhangela...yaye ke esitsho nje...utsho aph' angaziyo nanjengokuba eb' engaz' kade[340] ...waphuma...wath' akuphuma zathi bhence ezi 'nto...zonke phandle...ezi 'nto ke imitsi yazo uyabon' okokuba akangeze azishiy'...kuba yen' enyathele kakathathu...zona zinyathela kube kanye...wathi hee ndiya kuthini bethu...wajika...wawela kwa kulo mlambo waphindela kwelaa cal' eb' evela kulo...wabheka kulaaaaa mz' ub' unomgidi eb' ekuwo ngokuhlwa waze wazenz' indoda kuwo wath' akufika kulo mzi...ngokuhlwa njalo...'fika[341] waduka phakathi komz' apha kwezi ziqhu...ewe...aman' ukusela...kuthiwe ungubani na...athi tyhini!...nitheni na nifuna bani na le nto nilahlekelwe yintoni niman' ukubuza wa— wakhathaza kucala labafazi...wakhathazela kucala labafazi qho qho qho qho...wesuka...waya kundl' ebucala...akubon' uba oo kuyanxilw' aph'...wafika kuvaliwe kule ndlu...waqhaqha...wazam' ucango waluqhaqha...wath' akuthi oo impahl' ibekw' endlin' aph'...xa iyonke yeli khaya...'za 'unj'[342] ekh' apha kucac' uba kukho nomtshakaz'...umgidi lo ungowoduli lomtshakaz'...kwek'! wazifumana zonk' iinto zokwendisa...wath' ekoomagxa...wapeculula warol' amayila warol' izidanga warol' iiblankethe warol' amabhayi wathatha izonka zembola...wazibamba wazibeleka...wemka...wath' ukuya kuwela kulaa mlambo...wathi akufika pha' wathi nanz' iimpahla...kwathiwa ke ziphelele na...wathi iimbiza ningenazo nje...kwakuthini kuba edulini kuyaxhelwa...nxa ningenambiza...ithini loo nto...ize kanti aninazo neemela...iya kuthiwani loo nto...kwathiwa zaziwa nguw' ezo 'nto sithi thina hambokwendisa...wemka...wawela lo mlambo...laphum' ilanga...wajik' etyholweni walala...walala ke kweli tyholo ke...laya kutshon' ilanga kwala ngoraty' olukhulu...waphaya[343] ...komny' umzi ngoku kweny' ilali...akaya kulaa mzi eb' ekuwo...ngephezolo ub' unoduli...waya kweny' ilali...wafika kusahakazwa kusathiwa oobani abakabuy' emgidini...yho! pha' kwabani yaz' uba kuvaliwe...abakabuy' okoko 'be bey'[344] izolo...waqhwalasel' umz' onjalo...aye kulo mzi...wafik' apho kulo mz'...waqhaqh 'afik' kukh' utywala wabugalela phantsi wathwal' imbiza...wavul' ityes'[345] wathath' ibhoz'...wemka...waya kutsho pha'...wafika kulaa mz'...oo...Jojothwane zanele ke ngoku izinto hayi zanele...kulungile ke uduli maluhambe ngomso...kwasa ngomso...wathi ke kufuneka niqabe ke...naye kufuneka ke nihambe kuratyele kakhulu...ningacac' uba nihamba ngamanqin' amane...ngoba kaloku niya kubonw' uba ninje niluduli lweemfene...kufuneka kaloku phaya nibe ngabantu abafika 'se kumnyama...'ze kubonakale mna ndedwa...nxa ndiphakamile...kwakhona ke kuza kuthiw' uduli malubheke endlin'...kufuneka nishiywe ngulo mnt' angahambi nani...uba nihamba nam ke ndinikhuse...oo hayi kulungile siya kuva ngawe Jojothwane...kwahanjwa ke...kwakusa...ngoratya...nako ke wabaphathisa ke bamphathisa ke ezi 'nto zinxulile ziman' ukufund' ukuhamba ngeenyawo zombin' ith' 'uba[346] imfene iyakwazi kad' ukuma ngeliny' ixesha ziman' ukwenza loo nto ziphinde zidinwe zihambe ngamanqin' amane zade zakufika[347] kulo mzi 'hlal'[348] entla komzi...cwaka ke...ziman' ukuthi k' ezi mfen' apha o-o[349] athi hayi bo nakuvakala[350] ...musan' ukwenza le nto thulani kuthethe mna ndedwa niyavakala ngoku...zithi cwaka ke...hayi ke wez' umntu...oo kuphunywa phi hayi hayi bethu siphuma kude mhmh...hayi sicel' indawo noko...mhmh...nentomb' inkosazana le...icela indawo apha komkhulu...ooo! kwek'! iya kuthiwani bethuna le nto...mm kwebhekw' endlini...yabuya lo mfo wathi hayi ke kulungile...landelan' emva kwam...wath' uJojothwane hayi hamba...hamba wena sixelele nje indlu leyo siza kuya kuyo wathi ke hayi ke yiley'[351] 'sekugqibeleni[352] ...ooo 'ahamba[353] ke umfo wangena...wahlala ke phandle ngokunqena uba abantu basemzini bahambe izinja zibatye...wathi ke 'bonani[354] ke yibani nje ke ngonje yibani sisichuku...nikhuse ke ndiza kuyithi naa ingubo le anganibon' uba nibafitshane ninje ooo kulungile Jojothwane wayithi naa ke ingubo kwahanjwa ke kwakungenwa[355] ke kulaa ndlu...kwathi kwakungenwa ke kwenziwa kwalaa raladiya[356] ke yoduli...yathi ke yakwenziwa bajikela ngapha' ke bonke...wathi ke kungabikho nomnye k' othethayo niviwe amazwi enu amazwi enu aza kwaziwa ukuba nizinyamakazi...kufuneka kuthethe mna ndedw' ekh' aph'...yaye k' kuza kufik' umntu apha athi uzokubolek' iintombi...ngonje ke iintombi ke xa zibolekwayo ke ziya kulala nabayeni...ke kufuneka ke nditheth' int' 'oba isiko lakowethu iintomb' aziy' ebayenini zingekabonwa...oo hayi kulungile ke Jojothwane...kaloku Jojothwane 'be sifun' int' 'oba ke kaloku usifundis' iint' ezinjalo asizaz' iinto zamaXhosa...bahlala ke...ooo...kuza kuthundiswa ke futh' aph'...ke kufuneka ke ndichaz' int' ethi eyomthundo imali iphuma kwakugqityw' umtshato...kusuku lwesibini...ngesiko ke lakuthi'...oo kulungile ke Jojothwane...'ahlale...bafik' abantu...nqo nqo ngaphakathi...mm ahlala pha' amankazana neentombi...kuvelwa phi ke atsh' uJojothwane...hayi siphum' endlini ewe hayi sizokuthundisa ewe...yiloo nto...ooo...hayi uxolo...uxolo loo nto siyayazi...asiyikhanyeli ikhona ayinqabanga ngokwesiko lapha' komkhulu...intombi le yenkosi siyizisileyo aph' isiko lakowayo...izinto zonke ziphuma ngalo mhla 'be kutshatwa ngezolo...zonke nemithundo yen' ihleli...kanene ke nithunda ntoni nina ziintombi watsh'uJojothwane...hayi thina yisispeni[357] ...nina ke mankazana yisheleni...oo...niphelele k' apho bakhon' abantwan' abancinci yitiki[358] ...oo...hayi ke kulungile kuyaziwa...hayi ke baphuma ke bahamba baxel' uba ke kutshiwo ke kulaa ndlu yathi k' inkosi hayi ke hlalani nxa kunjalo...abayi ndawo aba bantu kwahlaleka ke kwasilwa k' ekh' apha ke...kwaziswa intlama...endlin' yoduli...e— uduli malusile siyasilisa...hayi sixoleleni ngezi zinto...azenziwa lisiko loo nto kaloku mntu ngamnye unesiko lakowabo...oo akunanto ke yabuya k' intlama...bagoduka nayo uJojothwane...wayisa kulaa ndlu wabuy' waza kuhlala...ngonje ke ooo intombi yenkosi iya kubonwa ke ngomso...kuze kuxelwa loo nto...hayi kulungile...ngoku ke kuza kusa ke ngomso...kutshatwe kuphum' udul' olu...luphume phandle kwandul' uba kutshatwe 'qale[359] kubonw' intombi...oo kwalile xa kuthiwa ngonje intombi mayiphume...amadoda azalise umzi umz' uliqhiza ngabantu kuziwe komkhul' eludulini nasemgidini ongako...kwe[360] thu ilifu lalinye...ayana ngaluhlobo yana yana yana yana umhlaba wavulek' oonogumbe uthango lwazala lwathi tu ngamanzi...yath' inkosi awu! hayi noko intombi yenkosi ayinakutshon' eludakeni...e— khanigoduke iya kubonwa mhla lasa kodwa k' inkomo le yona njengoko 'be 'se nize kuyo ingas' k' ibanjwe noko kubanjwe laa nkab' intsundu...kwakutshatwa[361] ngenye...ukwenzel' int' 'oba nok' iziphakathi zimke ziyifumene int' e'be ziyizele apha komkhulu...notywal' obu bukhutshwe basele...hayi ke kwakhutshwa k' utywala kwasiw' utywala nasedulini kwatshatwa...kwathiwa ke namhlanjeke akukho nt' iza kubizw' eludulini kuba kaloku ke 'se kutshatelwa ilizwe eli kwakutshatwa[362] uduli mhla lisileyo...oo yangen' inyama eludulini...yathi yakungen' inyam' eludulini zayingxamel' iimfene...iluhlaza...zathi oo! Jojothwane oo![363] wathi hayi bo niyabona ke mna ndase ndiphume phandle ndixel'ub' ekh' apha luduli leemfene ndaye ndiyazi ke mn' uba niya kudutyulwa...oo hayi hayi ke hayi ke siyekile Jojothwane zatsho zahlala...ooo ngonje ke kwakuba kuhleliwe kwaphekwa ke inyama wayinqunqa uJojothwane k' wayipheka wagalela ityiwa wayiphek' inyama yavuthwa zingcangcazela iimfene zifuna le nyama ikrwada aziqhelanga kuphek' emaweni...ziqhel' ukuty' inyama ekrwada...hayi bo wathi hee! kuya kungen' umntw' apha nihlafuz' inyam' eluhlaza...yekan' inyama ndiyipheke...ooo kwala ngokuhlwa wath' uJojothwane niyabonani ke ngoku...kufuneka le nkom' iphekwe yonke simke apha...kungekasi kuba kaloku aniyi kukwazi ukubonakala pha'...ikhe nangena kolaa thango nakuvingcelwa nakufel' ekh' aph'...umnt' oya kusinda ndim kant' andukusinda[364] kwakuqalwa ngam...kuba kwakuthiwa 'be kutheni n' uze ndize nent' enje ndingumntu ke mna....mm! hayi kulungile ke Jojothwane...kuba singenzakala mayiphekwe...yaphekwa ke ngonje ke le nyama yonke ke ngobu busuk' ophul' eny' aphek' eny' ophul' eny' aphek' eny' ezi mini eyigalel' eyipholis' eyikhupha naphandle...zath' ezaa bhekile zangxalwa le nyama eziya 'be kuthiwa kuzokwendiswa ngazo nezaa ngobozi yonke laa nto...yangxala le nyama evuthiweyo netheni kwala ebusuku...wathi uJojothwane...wathi uJojothwane masihambe...masihambe ngoku...lixesh' eli...awu ewe masihambe ngoku kulelwe ngoku akukhali nenkuku...oo bakhulula la mkhusane...'be kwenziwe buraladiya kwabotshw' inyama kwahanjwa nanko ke kukhwezwa amagibe...wathi ke uJojothwane xa bakude kufuph' wathi ke balekani ke ngoku...mna ke ngoku...ndahlukene nani ndihamba eyam indlela endandiyihamba kakade...balekani ke ngoku...oo...oo zabaleka k' iimfene zaswantsula zanyalasa...wal' uJojothwan' uba zithi gunxu...wathi ekhay' apha luduli leemfene! ekhay' apha luduli leemfene![365] wath' umntu yintoni le imemezayo zayezikhonkoth' izinja...heeee khaniye kukroba kulaa ndlu...kwakukrotywa[366] kulaa ndlu tyhini! ucango luphay' egumbini akusekho nt' endlini aph' int' eshiyekileyo yimbiza yodwa yodwa yodwa yodwa akukho nyama akukho mntu...kwo! wath' umntu vingcan' amazibuko...vingcan' amazibuko kwaphunywa k' emimangweni ke macala kuvingcw' amazibuko kusithiwa nang' umkhos' usitsho komkhulu...ee yab' inkos' isithi ndingathini n' ukuhla' 'hla'[367] ndixhelele isimang' inkomo yam...wemka ke yen' uJojothwane ngezakhe iindlela ngoku zahamba zona iimfene...kwalile xa kusay' uJojothwane wajika ngazakh' iindlela...waya kukroba ezimfeneni...wafika iimfene zihleli...wakufika[368] wath' akufika wathi nisindile...zathi sisindile Jojothwane...utheni wena uze usixele ngok' uba siludul' 'eemfene[369] wathi hayi 'be ndinenzela icebo leba manisinde...ningalandwa anaziwa kakade nalapho nanivela khona...hlalan' abacing' ukuz' ekh' apha...hayi ke 'se nimyeka yatsh' inkos' mmm kuthe kwakubon' uba kutshiwo ke kwahlaliwa k' apha noJojothwane...wathi ke ngonje uJojothwane ee inyama yenkosi k' e'be ndiyiphathele yon' ithamb' eliphakathi nali...e'be ndifun' uba iz' ikh' itye inyam' epholileyo khaniyibeke...yathathwa ke yaya kubekw' embizen' entla...ziimfene...kwalalwa...yasuk' imfene...inkosi leya ib' iphathelw' inyama yanyongoba kulelwe...yanyo— ayidikwanga yanyongoba yanqik' esaa siciko kancinci...yatya laa nyama yayitya yayitya yashiy' ithambo limhlophe yaphinda yayibeka phay' embizeni yacika yaya kulala endaweni yayo...yaya kulala endaweni yayo...yathi yakulala phay' endaweni yayo kwasa ke ngoku kusasa...kuza kuthi ke kwakusa ithi khanizis' aph' idende lam...kuthe athi k' uJojothwane yintoni ke leyo...uxel' inyama yakhe kaloku Jojothwane leya ub' umbekele...mm!...wesuk' uJojothwane war— wanqik' imbiza...tyhini! ityiwe yintoni le nyama...imhlophe nje lithambo...zathi iimfene ityiwe nguwe Jojothwane asicingi thina uze siyithath' inyama yenkosi ityiwe nguwe ikwa nguwe wen' uth' uph' inkosi kanti uphind' uyitye...oo! zamngxamela zangcangcazela aph' iimfene...zangcangcazela inkos' iman' ukuth' hayi hayi hayi hayi hayi hayi zifun' ukumbulala...hayi hayi hayi khanimyek' uJojothwane khaniqonde lityiwe yintoni na idende lam...hayi bo hayi hayi nguJojothwane...wath' uJojothwane heee nina aninagqira...ningakhe niyokuvumisa nje nivumisele le nto yale nyama...nandul' uba nenze into kum khaniqale niye kuyivumisela kuqala...ize nithi nxa nibuy' egqireni niyenze ke int' enifanele ukuyenza...andiyi kukholwa nxa ndibek' inyama phaya iz' ith' kwakus' ingekho kuthiwe ikum kant' ib' ibekwe ndim...oo unyanisile sinal' igqira zatsh' ezinye...uyeva ke nkosi uba uthi masiye kuvumisa...ewe...ke masiye kuvumisa...zaqokelelana masihambe...masiye kuvumisa...ooo siya kuthini ke ngoku ke nxa siya kuvumisa ke wath' uJojothwane mayingashiyeki kaloku inkos' umhlola ngowayo...kwathiwa hayi inkosi kaloku ayikwaz' ukuhamba kuba yaluphele hayi mayingcambaze mayingcambaze akukho mntu uya kuze aye kuvunyiselwa engekho...uya kubuzelwa ngubani...kwok'! yangcambaza...yangcambaza ke yafika ke kanti ke kuvunyiswa esizibeni emlanjeni...ku— kuhlalwe phezu kwelitye...isiziba sibanzi unmtu ke utheth' atheth' atheth' athethe atsibe ke...lowo ke ungenayo loo nto uza kuya kutsho ngaphesheya...lowo ke unukiweyo uza koyel' afel' aph'...kwathiwa ke makuvunyiswe ke ngoku wath' uJojothwane vumisane kaloku kwathiwa Jojothwane vumis'...wath' andikwazi qalani...qalani kaloku nindiqalele...yaqala k' enye...yathi

gwence[370] gwence uyo! lo mlimandlela...
ndenziwe nguJojothwane uyo! lo mlimandlela...
uty' idanda[371] lankosi[372] yethu uyo! lo mlimandlela...

yatsiba leyo...yakutsho[373] ngaphesheya...wathi yenzani nonke yenzani nonke nigqibe...siya kugqibela thina nenkosi...uJojothwane lo ke sikhon' isikrokro sokuba noko le nyam' ityiwe yinkosi le...w— uyayikrokrela nt' ekhoy' akafun' kuyithetha...yakhwel' enye...

gwence gwence uyo! lo mlimandlela...
ndenziwe nguJojothwane uyo! lo mlimandlela...
uty' idanda lankosi yethu uyo! lo mlimandlela...

yatsiba yatsho ngaphesheya yashiyek' inkos'...khwela nkosi...hayi ma'khe kwenz' uJojothwane...wakhwel' uJojothwane...kwathiwa ke wath' uJojothwane ke mna ndiza kuzibiza na nd— ndibiz' igama lam na kwathiwa ewe kaloku sonke kufuneka sibiz' igama lakho...

gwence gwence uyo! mlimanalela...
ndenziwe nguJojothwane uyo! lo mlimandlela...
uty' idanda lankosi yethu uyo! lo mlimandlela...

watsiba watsho ngapheshey' uJojothwane...zaqala zadana...zadana zathi hayi noko ngoku...itheni le nto wath' uJojothwane khwela nkos'...ngomhlol' 'akho...hayi nob' ib' iyekiwe hayi ayinakuyekwa yaqal' ikwekwe yarol' ibhunguza yathi ndixolel' ukufa ngoku...ndixolel' ise[374] ndife ke ngoku...aya— ayinakuyekwa le nkosi mayikhwele kaloku into yenzeke ngayo yakhwel' inkosi...yathi yakukhwel' inkosi...

gwence[375] gwence uyo! lo mlimandlela...
ndenziwe nguJojothwane uyo! lo mlimandlela...
uty' idanda lankosi uyo! lo mlimandlela...

yatsiba!...yathi yakutsiba yabheka phezulu yabuya yeza ngentlok' aph' esizibeni...yatshona ngentloko...yaya kumil' ezantsi...ayaphuma tu ubom kwahlaliwa kwahlaliwa kwahlaliwa hayi kwacac' uba ifile ngoku...heee!...zaqala ke ukuthi oo! uxolo ke Jojothwane...'se zilila ke ngoku...uxolo ke Jojothwane...noko 'be singazi nto inkosi leyo nxa ib' inokuzixela ithi ityiwe yiyo inyama yayo...'nge[376] kungeziwanga apha...yiyo es'k' yavuka yayibiza ke usixolel'...ngoba sosincede[377] kakhulu...sixela uxolo ke kuwe ibe ke namhlanje siyahlukana abamawa baza kubhek' emaweni kuba sifelwe yinkosi yethu...abezixhobo bay' ezixhotyeni abamadobo babhek' emadotyeni abamahlathi babhek' emahlathini batsho be[378] qhabalala ke...wahamba ke uJojothwane yena...waya kulonina...waya kufika kulonina phela phela ngantsomi.


Notes

[323] The audience reacts to the haughty way Masithathu Zenani pronounces the opening formula. And she responds, haughtily, Ewe!

[324] yangumfazi: yaba ngumfazi.

[325] wamnye: waba mnye.

[326] kwakuhlalwa: kwaya kuhlalwa.

[327] kuyokumbiw': kuye kumbiwa.

[328] una: unina.

[329] kwakusithiwa: kwabe kusithiwa.

[330] ma'khe: mandikhe.

[331] kwaba: kwakuba.

[332] nase: nasuke.

[333] hlezani: also hlezeni.

[334] ndakwenzakala: ndiya kwenzakala.

[335] 'afika: wafika.

[336] khanithethe: she says, nganithethe.

[337] neebhekile: ibhekile, from Afrikaans beker, beaker.

[338] hambokwendisa: hamba uye kwendisa.

[339] ndisakhe: ndisaya kukhe.

[340] kade: kakade.

[341] 'fika: wafika.

[342] 'unj': kunjalo nje.

[343] waphaya: waba phaya.

[344] 'be bey': babe beye.

[345] ityes': from Afrikaans kis, chest.

[346] ith' 'uba: ithi kuba.

[347] zakufika: zaya kufika.

[348] 'hlal': zahlala.

[349] o-o: she imitates the sounds made by baboons.

[350] nakuvakala: niya kuvakala.

[351] yiley': yileya.

[352] 'sekugqibeleni: isekugqibeleni.

[353] 'ahamba: wahamba.

[354] 'bonani: niyabonani.

[355] kwakungenwa: kwaya kungenwa.

[356] raladiya: iraladiya, from Afrikaans.

[357] yisispeni: from English “six pence.”

[358] yitiki: from English “threepennypiece.”

[359] 'qale: kuqale.

[360] kwe: kwathi.

[361] kwakutshatwa: kuya kutshatwa.

[362] kwakutshatwa: kuya kutshatwa.

[363] oo!: again, she imitates baboons.

[364] andukusinda: andiyi kusinda.

[365] ekhay' apha luduli leemfene! ekhay' apha luduli leemfene!: these words are shouted.

[366] kwakukrotywa: kwaya kukrotywa.

[367] ukuhla' 'hla': ukuhlala ndihlale.

[368] wakufika: waya kufika.

[369] siludul' 'eemfene: siluduli leemfene.

[370] She sings this song.

[371] idanda: idende is what she calls this choice piece of meat earlier.

[372] lankosi: la plus inkosi; the definitive article is dropped from this possessive construction for purpose of emphasis.

[373] yakutsho: yaya kutsho.

[374] ise: ukusuke.

[375] This time, when she sings the song, she imitates an ancient chief with a quavering voice.

[376] 'nge: kunge.

[377] sosincede: use usincede.

[378] be: bathi.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page