University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A GIRL CUTS OFF A MAN'S EAR

Listen to this section

Date:    September 13, 1967
Time:    About 8:00 p.m.
Place:    Outside, in a kraal in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    A large audience of about fifty men, women, and children
Narrative 1S-628
Tape 12, side 1

An unusual fog carries the central character from her home. In an alien land, where she and her family are not known, she undergoes change: in a homestead not her own, she is brought up. She becomes a woman. In this remote place is a suitor who happens to be a member of a group of monsters. In her struggle with him, she cuts off his ear. When he later attempts to kill her, he mysteriously falls asleep, and she escapes.

Ithi intsomi...kulali ethile...esixekweni esithile mandulo...abantwana baphuma besiya kudlala...babeye[167] bemane bedlala kakade...benendawo abadibana kuyo...nxa bedlalayo...bedlalisa yonke into apho...besenza neenqwelo zemidongwe...besenza neembiza yonk' into besenza noonopopi abantu bedlalisa apho besenza amahashe abantwana...apho ke kuthe ngenye imini besadlala njengoko beqhelile ukudlala...kwafika inkungu...yafika inkungu leyo kwamnyama[168] kwathi mbe kuthe kwakuba kuthe mbe abayibona indawo yokuhamba...abayibona nendlela yokugoduka...babalekile besithi asiyonkungu le...yinto esingazange siyibone...babalek' abantwana...abanye baya koyela emaweni...abanye baya kungqubeka kumizi abangayaziyo abanye ngethamsanqa baya kufik' emakhayeni...kwabakho mntana ungazange yena ayokufika khay'...ewela njalo...wahamba wahamba lo mntana lowo...kwaba ngasa inkungu yahlala kuy' emehlweni...alale kuba ngasa inkung' ihlale kuye emehlweni yamkhetha lo mntana le nto eluhlwini labany' abantwana...wabaleka ke lo mntana ebamba njalo...wad' es'ke ke lo mntana...waya kufika mzini...kusuku lesithathu[169] ...wafika emzini lo mzi wath' akufika kuwo...wangqubeka kuwo wangena ngaphambili...kwabuzwa kuye uba ungumntana ovela phi na...wazichaza uba ndisuka kundawo 'be sidlala kuyo...kwase kwamnyama[170] a— ndifun' abanye...kwathiwa ke ufun' abanye phi na...andibazi...sise[171] saqhabalaka sabaleka...andibazi ke ndifuna abanye...kwathiwa ke kuye...ungowaphi mntanandin' singakwazi nje...wazixela umntana latsho ilizwe eli alixelayo alaziwa konke...yasisimanga le nt' ithethwa ngulo mntana...kwabuzwa uyise ukuba ngubani na...wamxela akaziwa konke nalo yise wakhe kwabuzwa okokuba kwelo lizwe akukho mntu ungomnye na mdala ngawumbize[172] wambiza umntana omnye umnt' omdala olixhego lomnye umzi...akaziwa konke kwabuzwa umlambo igama lomlambo weloo zwe lakho kusentwenini na wabiz' umntana awaziwa konke kwathiwa kulo mntana hayi hlala mntan' 'am...kwakungo lwesingaphi[173] na ngoko ke nanidlala...uze uth' ulahlekwe ngabanye nje ufun' abanye...waxela umntana kwathiwa oo toro 'hle'[174] nje kusuku lesine[175] na olu lo mntana ebhadula...ub' ulala phi na...wathi 'be ndise ndilale ndakudinwa noba kundawoni na...ndilale phantsi...utye ntoni...'zange nditye...wakhawulezelwa umntana lowo...ngokwenzelwa int' etyiwayo wanikwa akwehla ukutya emntaneni...usilelwe isidudu samazimba senziwa samanzi ukwenzel' int' 'oba 'ze[176] siginyeke...waginya ke umntana emana eginya ephumla...kudala engasatyi...wamana eginya ephumla...uye wathi uhluthi engekahluthi...waphinda wathi umfazi lo wasekh' aph' 'uba[177] 's'[178] emdala phumla mntan' 'am uze uphinde utye...ifanel' uba njalo loo nto kuba akusatyi kukulamba oko kukwenza loo nto...waphumla ke umntana wakhe wahlala kwaphinda kwaba[179] kudala waphinda wathatha esidudwin' eso watya wad' es'ke wahlutha ngenyani ke ngoku...kuthe ke ehleli njalo ke lo mntana apho...wakhula ke ngoku...wakhula ke wangumntwana[180] wasekh' apha ke naye umcholwa ocholweyo...wangumntana wasekh' apha...bemane bebuzisa ngaye okokuba akukho mntu ulahlekelwe ngumntana na...hayi bo ayavela loo nto wahlala ke lo mntana wamdala[181] uthe ke ngo'[182] nx' emdala eyintombi...wahamba nabanye...esenza iint' ezenziwayo...uhambile waya ezintlombeni...uthi ezintlombeni apho...kuba waye ngumntu omXhosa[183] umntu obomvu oliqaba...athi ezintlombeni apho nxa kuxhentswa iphele intlombe kugodukwe iintombi zihambe...ngababini nabafana...ube nomfana naye...ahamba naye wathi lo mfana kuye ntombazana ndiyakholwa nguwe ndikholelwa okokuba ndiya kukufilisha[184] ndifun' ube ngumkam...ithe intombazana leyo hayi ke kulungile...o— onga— okungaba ke uyandifilish'...uthe ke nxa kunjalo...lo mfana...hee— wahletywa apha wahletywa ngokuthiwa hayi bo ayingomfana laa nto...abafazi bayo bayemka...intombazana imalile...umfana ayamvuma ngoku yayiyeka ke yahlukana naye kuhlaliwiwe[185] ke ixesha elide kuhleliwe onwabile lo mntan' ephethwe njengabantwana basekh' apha...kanti ke ekhay' apha njengoba ekh' apha iintombi zimbini...ezi ntombi zimbini nj' abantwana balo mntu ba'[186] bebanintshi...kukho umntu oty' abantu...okwa ligama labo gongqongqo...oza ngokuba yena athi xa abantu bengekho...abon' uba lusapho lodwa aye iqela akayi kulo...kwathiwa ke ekh' apha namhlanje kubhekwa elwandle ke akuzukuvalwa[187] ekh' apha kuza kushiywa lo mcholwa...le ntombazana...kuza kubhekw' elwandle kwatsho kwahanjwa ke kwabhekwa elwandle apha...ekubeni kubhekwe elwandle...walala lo mntana apha kuthiwe ke uz' utshixe nxa ulalayo...akaxelelwa ukuba kukho into edla ngokuba nje...wayifihlelwa le nto int' enayo kwathiwa ke njengokub' uwedwa ke mntan' 'am uz' utshixe xa uza kulala...ube kuvula xa kukusasa...utshixe xa ulalayo...ungalal' ungatshixanga...kodwa ke siza kubuya...usuku luza 'ba[188] lunye siza kubuya...oo...bemkile ke...washiyeka ke umntana...wahlala ke kweli khaya yedwa...latshona ilanga...lithe lakutshona ilanga...wavala emnyango walala...walibala ukutshixa...wayilibala loo nto akatshixa wavala nje walala...kuvakele...kwavakala kusiza into wayiv' ub' ikho le nto izayo ingqingqizayo...usuke ke wathatha ibhozo elikhulu...elalisentla walithath' eli bhozo...waya ngasemnyango...saye isitshixo ngoku engasibon' eqond' okuba amathuba okufun' isitshixo...'s'[189] ephelile wabheka ngasemnyang' ufike wema emnyango yafika le nto yavula...ithe net[190] uba ithi thu nje ngentIoko...walahla ngeli bhozo wathi khithi indlebe yaza kuwa ngaphakathi yabuy' umva yathi yakubuy' umva wavala...kwakhon' ay' esitshixweni watsho watshixa ke ngoku...utshixile ke apho...walala ke ebomvu enjalo ligazi...walala...kwakusasa akavula nakusasa wath' akujonga tyhini! yindlebe le iw'[191] apha le nto indophela kangaka...akavula kodwa wahlala engavulanga esoyika ukuvula 'uba[192] akayazi le nto noba ayikho na apha ngaphandle...uhleli ke wahlala enje njalo...kwalile ke emva kwemini...bafika abantu bekhaya abavela elwandle...bafika ke etshixile...bathe kwa phandle njalo...yho yho yho yho ligazi lanton' eli lingaka yhu yhu yhu yhu yhu yintoni l' ib' isopha kangaka oo! bethu! az' uba lo mntan' akatyiwanga na...bathi bakuvula oo kutshixiwe wab' esithi yena hayi mama ndikhona...watsho wavula...wath' akuvula wathi hayi jongani ligazi lale nto ib' izondivulela apha...ndalibala ukutshixa kwaze ke kwafika into yathi le nto yakufika yafuna ukuvula ithe xa ivulayo ndathatha ibhozo...kuba isitshixo ndiyaqond' okokub' andi' 'ba[193] safika kuso... ndase ke mna ndathi ngokoyika ndalingisa kuyo yaz' ibhozo ke lanqumla le ndlebe...yi'[194] kuleli gazi ke lilapha...yabuy' umva k' ithe y— yakuba ibheke pha' ndivalile kwa' 'khona[195] nditshixayo...ndingavuli nje ke ndiyoyika ndithi 'fan' ub' ikhon' aph' emnyango...oo ukholisile mntan' 'am...yile nto igqibe abantwana bam le ngokuya ndandisithi uze utshixe...ndandicaphukel' ukukuxelela okuba kukho into egqibe abantwana bam apha...ikholisile ithi kanti yindlebe yayo leyo...oo hayi ke hlala ke mntan' 'am...wavaswa ke umntana kwagutyulwa ke wamhle[196] waphindel' ebuhleni bakhe zalahlwa nezo ndlebe kuhleliwe ke ngonje konwatywa ixesha lonke kuqhutywa yonke into eyenziwayo ngonje ke kuphindile kanjaqo kwakhona lo mntana waya kwa sentlombeni...kuthe apho ezintlombeni kwakho mfana ufikayo wafika lo mfana wafika kusasa uthe akufika lo mfana kusasa wahlala yen' akaxhentsa ejongile nje...ziphumile iintombi zathi zakuphuma ziphuma nayo le ntombazana weza lo mfana...wathi yintombi yaphi le indisolileyo...zabuz' iintombi uba ikusole ngantoni na...wathi yena indisolile le ntombi ngokuyithanda...zathi k' eziny' iintombi nge[197] yasekhaya...wathi ooo...wayibiza ke sondel' apha ke ntombazana yaye intlombe 'se iphuma ke ngonje 'se kugodukwa...kuthe xa kugodukwayo njalo wachula nayo intombazana le wayibambezela yasemva[198] ...zegqith' ezinye wayibambezela lo mfana wahlala phantsi wathi ma'khe sihlale...ndinent' 'okwenza[199] nawe ndifuna ukucokisana nawe wathi umntana ndiyashiywa ngabanye...yathi lo mfana hayi khawume...noko ukushiywa ngabany' uza kudibana nabo...ndisaza kuthetha nawe...uza kubafumana...wathi lo mntana hayi bo ekhaya kwakuthiwa[200] ndishiyeke phi...andinakuhlal' apha mna...hayi lo mfana wathi hayi ntombazana...noko 'be ndithetha le nto kuwe...endifuna u— ube ngumkam...ke andiyazi loo nt' 'okokuba ungade woyik' abant' abakushiyayo...nxa ndikuthandile kuba nokw' akunakundifihla unokuthi ngumfana o'b' ethetha nam...ofuna ndibe ngumkakhe...yathi ke le ntombazana ooo hayi kaloku kulungile uya kuy' ekhaya yaye ishiywa ngabanye 'se kukudala beyokutshona[201] kukudala...ke ngonje ke kulungile ke uthe ke lo mfana wasukuma wema ngeenyawo wathi ntombazana yathi intombi hnn ya— wathi uyandazi yathi intombazana hayi...wathi jonga eli langa uligqibelise namhlanje soze[202] uphinde ube ulibon' eliny' ilanga...yath' intombazana ngoba kutheni...watsho lo mfana e— eb' esithi ngumfana wesusa le qhiya kwavela laa ndleb' ingekhoyo wathi iph' indlebe yam...indlebe yam iphi...wathi lo mntana oo!...yini wethu...hayi khawume ke ndithandaze...uba ngaba uthi ndigqibelis' ilanga ngent' 'endlebe[203] ...wath' ungathandaza...hayi o— yaguqa le ntombazana...yathi ooThixo bakowethu 'ze babe nam ngokuba 'zange ndazi 'okokuba mna ndisus' indlebe yomntu...ndingazi noba ngumntu owayeza kwanzani na ke ngendlebe leyo yakhe ndayisusayo nje mna indlebe endingaz' uba ib' ingumnt' o'b' eza kuthini na umnt' ongazang' aphind' avuke ke kusasa azokutheth' int' 'endleb' azokutheth' int' 'endlebe namhlanje ooThixo bakowethu 'ze ndiqonde uba bandigcinile bangandigcina namhlanje babendigcine ngalaa mini ngokuya le ndlebe uze ndiyisuse...ke umfana lo yena wozela walala yasukuma intombazan' yambona uba ulele...yesuka yabhekela pha' kancinci yaphinda yamjonga yaphinda yambon' ub' ulele yabhekela pha' yaphinda yambon' ub' ulele yabhekela pha' yabaleka ke ngoku intombazana...yaya kuqabela kulaa ndawo iqabele abanye...oko ibalekile...ithe yakuba iqabele ifikile kwabanye i— ikhala ke ngoku beyilindile abayo bona bafike bayilinda yafika ikhala yathi yhu yhu yhu! ningathin' ukundishiya nomntu...umntu oza kundibulala...nithi[204] ngumfana umnt' ondibiz' indlebe was'ke wavelis' indlebe enye wathi mandijong' ilanga ndiligqibelise...kanti lo mnt' esithi nje ufuna ndibe ngumkakh' akafuni loo nto kwo! amawethu andigcine namhlanje...ayaqokela ukundigcina...wo! batsho ke ngonje noodadewabo bamncedisa entethweni ethi unyanisile masihambe mnta' katata...anawe amawenu...wothuka umfana...ewe...tyhini! akukho yimbi intombi yemka kudalo...hayi wagoduka...bahambile ke bakufik'[205] ekhaya bafika bayibalisa ke le nto ngonje kubazali...hayi ke loo nto leyo...yayiyo into ebhetele[206] bavuya besothukile njalo bavuya...watsho wathi ke lo mntana tata ke ngonje...'be ndifuna u— ukhe sihambe uyondifunisa ikhaya...ngoba ndiyaqond' oba ndakude[207] ndibe nento eya kude indihlele...noko ma'khe sihambe...mhlayimbi nxa sihambe sobabini singade silifumane ikhaya...uvumile umfo lowa wathi hayi kulungile ntombi...ndiya kukufunisa ikhaya...bahamba ke benza umphako lowo bahamba nentombazana leyo...behamba belala...befuna behambe belala befuna...bathi bakufik' endaweni abuze lo mntu uba hee mntan' 'am...kule ndawo ngaba wakhe wanyathela na...afanis' afanis' umntan' athi ingathi ndandigqithe kundaw' eyeya ahambe ke...bade bakufika[208] k' ekhaya bathe bakufik' ekhaya...bafika ekhona uyise ekhona unina lukho lonke usapho...babulisa...ubone ngoko unina uba ngumntana wakhe wathi yhuuuu! umntan' 'am...wothuk' emva uyise ukuthi oooo! az' ub' uvela phi na umntan' 'am...ngoku ke wayichaza ke imvela umfo lowo wasemzini uba ndafikelwa ngulo mntana esithi bebedlala...kwaze kwafika inkungu balahlekana ngokugoduka...ke yena wad' es'ke waya kungqubeka ekhayeni kusuku lesine[209] ..nxa efikile lo mntana...azang' akwazi ukutya wenzelwa isidudu samazimba...sehla nzima kwa sona samane ukuthi makaphumle umntana wad' es'ke ke waty' ad' es'ke ke wanel'...wanokuphila...lo mntana ke...uhlelwe ke zingozi ngeengozi...ndimshiyile kwelo khaya ndabheka elwandle...sakuba simshiye apho ikho yona into e'be siyazi thina noko sikhetha kushiya yena kunakushiya abethu abantwana...sathi makatshixe...wasilibala isitshix' umntana yakuba nokufika loo nto...kodwa wazilamlela ngos'ke athathe ibhozo kanti ke ngokudladlamba elila njalo...uthe nqile indlebe yaloo nto...ngoku ke uze kubonakala ke lo mntana ehamba ke nabanye wad' es'ke wanokufilishwa nges' endile yahletywa ke loo ntombazana yathi ke yakuba ihletyiwe loo ndoda kule ntombazana yayala...ngonje ke uphindile lo mntana waphinda wanomfana ambona efika entlombeni kusasa...wafika akaxhentsa wahlala...uthe akuphuma nezinye iintombi wambona esiza kubo wathi le ntombazana indisolileyo...yeya phi na zibuzile iintomb' uba yin— ukukusola kukuthini na wathi kukuba ndiyithande...ngoko ke waba ke uyayikhapha k' ekuphumeni kwentlombe uthetha ukufilisha...ushiyekile ke njalo ke yena...eshiyeka ehleli bamshiy' abanye bathe bakutshonela...usukil' umfana wema ngeenyawo...wathi jonga eli langa uligqibelis'...iphi indlebe yam watsho wavelisa laa ndleb' ingekhoyo umntan' uthe oo ndiyeke wethu 'khe ndithandaze 'be ndingayazi loo nto...uthe esathandaza njalo walalala lo mfana...uze azuze isithuba soba abekho...watsho k' umntana wacing' okokuba ndimfunis' ikhaya lakhe...kungoko ke ndigoduse lo mntana...ndiyavuya k' ukuba ndilifuman' ikhaya lakhe...babulele k' abanini-khaya...apho kulo mfo wasemzini...batsho bamnika ke inkomo ukubulela loo nto ayenzileyo ukugcina umntana wabo phela phela ngantsomi.


Notes

[167] babeye: babe beye, from babe sakuba baye.

[168] kwamnyama: kwabe mnyama.

[169] lesithathu: lwesithathu.

[170] kwamnyama: kwabe mnyama.

[171] sise: sisuke.

[172] ngawumbize: khawumbize.

[173] kwakungo lwesingaphi: kwabe kungu lwesingaphi.

[174] 'hle': kuhleliwe.

[175] kusuku lesine: kusuku lwesine.

[176] ukwenzel' int' 'oba 'ze: ukwenzela into yokokuba zise.

[177] 'uba: kuba.

[178] 's': use.

[179] kwaba: kwakuba.

[180] wangumntwana: waba ngumntwana.

[181] wamdala: waba mdala.

[182] ngo': ngoku.

[183] omXhosa: ongumXhosa.

[184] kukufilisha: from Afrikaans vrijen, court.

[185] kuhlaliwiwe: kuhlaliwe. Masithathu Zenani constructs a passive duplicative here.

[186] 'ba: babe.

[187] akuzukuvalwa: akuzi kuvalwa.

[188] 'ba: kuba.

[189] 's: ese.

[190] net: from Afrikaans net, just.

[191] iw': iwe.

[192] 'uba: kuba.

[193] andi' 'ba: andiyi kuba.

[194] yi': yiyo [le nto].

[195] kwa' 'khona: kwaba kukhona.

[196] wamhle: waba mhle.

[197] nge: Hlubi form. Xhosa: ye.

[198] yasemva: yaba semva.

[199] ndinent' 'okwenza: ndinento yokwenza.

[200] kwakuthiwa: kuya kuthiwa.

[201] beyokutshona: beye kutshona.

[202] soze: akusayi kuze.

[203] ngent' 'endlebe: ngento yendlebe.

[204] nithi: nisithi.

[205] bakufik': baya kufika.

[206] ebhetele: bhetele, from English “better.”

[207] ndakude: ndiya kude.

[208] bakufika: baya kufika.

[209] lesine: lwesine.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page