University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A DESPISED CHILD MARRIES AND THRIVES

Listen to this section

Date:    September 13, 1967
Time:    About 7:00 p.m.
Place:    Outside, in a kraal in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    A large audience of about fifty men, women, and children
Narrative 1S-627
Tape 12, side 1

Nomehlomane's father has taken a new wife. This wife gives birth to children, all of whom die except one. Then the wife dies as well. Her child is alone and is despised by Nomehlomane. The dead mother comes out of the sea, and gives her child a stick that, when beaten, provides food. But Nomehlomane discovers this, and she steals the stick. Now the orphaned child becomes thin and ragged. She is taken away in a fog by a doctor. Later, the child marries, then returns home, and she and Nomehlomane are reunited.

Kwthi ke kaloku ngantsomi...kwathi ke kaloku ngantsomi...yangumfazi...nendoda...wazala umfazi iintombi zambini...ezi ntombi zaba[142] zimbini...enye intombi yayinguNomehlomane[143] enye intombi yayintombi[144] nje...ezi ntombi ke zakhula...zithe zakukhula ezi ntombi...zaxabisana zikhulile njalo uthe uNomehlomane lo wathandwa kakhulu yena kuba into uyibona nangemva nangaphambili...zahlala zahlala ke zikhulile zinjalo ezi ntombi...zanokwenda ke ezi ntombi...zenda zendela ndaweninye zithe zakuba zendile iintombi ezo...namhlanje zaxabana zithe ukuxabana leya intombi ize kuNomehlomane...yafika yeba entsimini yakhe keba amathanga...kanti eb' eyiphile ngezolo...ngoku ke uNomehlomane uyayibona ngala angasemva ukwalaph' entsimini naye kwelinye icala...uthe ke uNomehlomane akuphuma entsimini aye kudadewabo lowo ath' ungathini na ukuba emasimini ube umbona ube amathanga...uthi k' omnye hayi khange ndiyenze loo nto uthi 'be ndikubonile 'be ndikho emasimini...ngoko ke baqumbelana ke hayi ke wacela uxolo omnye zihleli k' ezo ntombi ezo...kwalile ngenye imini yabhujelwa yindoda enye intombi enguNomehlomane yafika ke yakuba ibhujelwe yindod' ingazalanga njalo yagoduka...yaya kuhlala kowayo...kowayo yakuba ifikile...ifike kowayo kukho umfazi omtsha ongumtshakazi...umfazi ongumtshakazi kayise...waze ke ngonje loo mfazi wazala wath' akuzala wafika uyise lo 'se ehlala kulaa ndlu yala mtshakazi engahlali kule...yakowabo...wahlala uNomehlomane wanabo ubukhwele yile nto akayithanda kodwa engathethi...into yokuthi afike uyise ngoku 'se ehlala kweny' indlu...wahlala wahlala lo Nomehlomane...lo mfazi ke mncinci unabantwana wanomntana oyintombazaka uthe akuba nomntana oyintombazana wafa omnye umntana...waphinda wafa omnye umntana...kwashiyek' umntana wamnye...uyise lowo ke wanokuva int' embi ngumkakhe lowo ufelwayo...ngonje uhleli wahlala kanjaqo lo mfazi kwagula yena...ugule wagula waze wade wafa kwashiyeka lo mntana wakhe ke ngonje apha ekhaya...wahlala ke lo mntana...wahlala kabuhlungu ke ngonje lo mntana kuba akananina uhleli nalo nina mkhulu...lowa wayelahliwe nguyise...ngulo ngoku uhleli nalaa ntombi yakhe ibuyileyo ekwendeni ibhujelwe yindoda...wahlala lo mntana waye engumntana ophethwe kakubi ingumntana ekukhutshwa kuye e— isixhiba sokokuba yena wayekad' ehleli kakuhle...wahlala lo mntana wabhitya lo mntana waliroqololo waswela lo mntana engambathiswa engatyiswa etya[145] neehagu[146] etya nezinja akutyiswa naye...uyalusiswa...uthe ke lo mntana kwaba[147] kudalo kunjalo wahlala wahlala elila esezinkomeni...kwakho inkom' emjameleyo...wathi azi 'b'[148] indijonge ntoni le nkomo kangaka yasoloko imjamele le nkomo le nkomo imjameleyo ke yeya lapha kowabo...hayi wagoduka yena enjalo 'soloko yamjamela ke le nkomo yonk' imihla le 'solok' eyibon' imjamele...hayi wahlala wafika ekhaya afik' elambile enjalo kuthiwe pheka apheke yiy' emlanjeni ay' emlanjeni...kukrwelwe iintshela zigalelwe pha' atye nezi hagu eqaqanjelwa enjalo lo mntana walile ngenye imini wahamba lo mntana wabheka elwandle...wathi akufik' elwandle kuba umzi wakowabo ukude kufitshane nolwandle...wath' akufik' elwandle pha' wab' ezula phezu kolwandl' olu ufuna ukuzoyelisela...e— efuna noba emke nolwandle afe kanye bhetele[149] kunale nto ayiyo...wab' ezula wab' ezula wab' ezula wath' esazula-zula njalo...wabona kusithi gqi! unina...unina lo wafa kudala...walila...wath' unina yintoni mntan' 'am...uzokwenza nton' apha...'s'[150] ukucinga int' embi ucinge ukuzibulala...mna andizange ndafa...ndathi nxa ndandifile njalo ndathathwa mna zizinyanya emangcwabeni ndaza kufakwa apha...ke apha ngonje 'se ndibuye ndathathwa kanjaqo kuba ngoku ndiyintlanzi ngoku ndiza kulotywa...ke yenza le nto...kufuneka ke ndikunike intonga...oze uyigcine uze le ntonga uze laa nkom' iman' ikujamela uz' ubethe yona ngayo...ke loo ntonga ungaz'[151] uyokufika[152] nay' ekhaya...watsho wamthatha wamhlamba wamhlamba wamhle...wamnxiba kakuhle...wamthambisa waphinda wathi x' aza kuhamba wazithatha waphinda wambhuq' udaka wamdaka wamnik' amadlakadlaka wakhe wahamb' umntana...hayi ke ngonje lo mntana akufik' ezinkomeni...yamjamela le nkomo...wathatha laa ntonga wayibetha...wath' akuyibetha kwaphum' ukutya...kwaphum' amasi...kwaphum' inyama kwaphuma mingqusho yonke into waty' apha lo mntan' 'aty'[153] 'aty' 'agqib'...wath' akugqib' ukutya waziyek' ezi 'nto...azatshon' ezi 'nto waphinda wayibetha zatshonel' ezi 'nto wabona zingekho wagoduka wath' akufik' ekhaya ke ngonje akatya lo mntana...kuthen' ungatyi nje sidengendini...hayi 'be ndity' intlaka...intlaka yintoni...yint' e'b' iphum' emngeni...ndayitya...ib' iphuma kulaa minga...kwo! esi sibhanxa ngoku senz' izinto...mmhm...nditya zona kaloku...wahlala ke lo mntana...uthe kwa kuloo nto ehleli ngolo hlobo...kwavakala okuba kukho umdlalo...oza kubakho...ke lo ndlalo lo uza kubakho o— ngowebhotil'[154] engathathekiyo...kuthiwa kukhw' ibhotile ayithatheki...kudal' ibonwa isebaleni...iba ngathathwa ayithatheki...iya kuthiwan' int' enjalo...kanti oyithathileyo kuthiwa laa mzi lowa ungowesika umnt' oyithathiley' uya kuba ngumfazi walaa mzi...oo! ma'khe siye apho...masiye thina lahamb' ivukuvuku ke lona laya kwalus' kub' alizi kwenza nto kuloo nto...kwahliwa nje ke ngabant' abaphucukileyo...kwayiwa apho...washiyek' uNomehlomane...uNomehlomane akushiyeka ubheka pha' ezinkomeni...ukhangela le nt' 'okokuba yintoni na le nt' ityiwa ngulo mntana le nt' ath' akufik' aph' ekhay' angatyi...noko mna ndakuyibona[155] ...kuba mna ndibona ngemva nangaphambili...kwahanjwa ngabanye wahlal' uNomehloman' apha wahlala lo mntan' akatya...walus' aph' ezi nkomo engatyi...engatyi walal' uNomehlomane...wath' akuhamb' akumjong'[156] akubon' uba oo ulele ngoku...waya kulaa nkomo...wafika kulaa nkomo...wafika wayibetha...zaphum' zonk' iint' ezityiwayo watya...kant' uNomehloman' umjongile ngala ngasemv' amehlo...uyambona...watya wagqiba.. .wathi akugqib' ukutya wayibetha zatshona ezi 'nto...wahamba lo mntana waya kufihla le ntonga kulaa ndawo aya— aya— afihla kuyo wamjong' uNomehlomane...wamyeka wabuya wath' akubuya wavuka wahlala wancokola naye...wath' iphi na le ntlak' uyityayo uya kuyitya nini...'se siza kugoduka nje...wathi ke yena lo mntana hayi andiyiboni...ndifuna yona wathi ooo! ufuna yon' uzula nje ewe ndifuna yon' ayikho namhlanje...wath' uNomehlomane oo ingathi noko namhlanje ayubakho[157] ngoku ndikhoyo...hayi wahlala yena lo mntana...kwalile ke ngexesha lokugoduka bagoduka...bathi...bakufik' ekhaya kwabuywa phaya emdlalweni watheth' uNomehlomane nonina wakhe...heee mama...ndiyibonile into endingazange ndiyibon' emhlabeni...kanti lo mntana engatyi nj' ekh' apha unentong' efihlwayo intong' enokutya afik' abethe ngayo...le ntonga kuphume ukutya konke...ndibone nendawo ayibeke kuyo...ndibone nale nkom' ayibethayo...ooo injalo loo nto ewe kwezaa nkomo zakokwabo...yho! hay' itshitshile loo nto namhlanje...uya kutya ngaqhinga limbi.. .wahlala ke lo mntana.. .hayi yena akayazi le nto ithethwayo ngaye...wasuka ke uNomehlomane nonina baya kule ndawo yale ntonga... ayikaxelwa k' apha kuyise le nto...bafika bayithatha le ntonga yalo mntana babuya nayo...bayifihla...ngonje kwasa kusasa kwas' umntan' ehamba neenkomo...akaya uNomehlomane...wahamba lo mntana waya kulaa ntonga yakhe...wabhuqa wabhuqa wabhuqa efuna le ntong' ayibonakali...hee! ngaba ndiyitheni...ayeke aphind' aye akhangele nakweziny' iindawo hayi bo! ayikho hee! ngaba ndiyitheni.. .wahlala lo mntan' elambil' aph' efuna le ntong' akaz' ayifumane...hayi namhlanje wagoduk' enjalo...wafik' ekhaya watya neehagu...kwathiw' uyatya namhlanje neehagu...ewe...'be ndiqhel' ukutya kakade neehagu 'zange[158] ndithini...wahlala lo mntana wahlala wahlala wemka lo mntana waphinda waya kufuna le ntonga...wesuk' uNomehlomane...wabetha kule nkomo kwaphuma ezi 'nt' ezityiwayo.. .kwatyiw' ekh' apha wabuya lo mntana...wabuya kutyiwa...ezibona uba zezaa 'nto ezi...wathula yen' akathetha...bayithatha ke intonga bakugqib' ukubetha kuphinde bemke boyifihla[159] kundawo yabo abayaziyo wahlala lo mntana wa— wabhitya lo mntan' apha...kwala 's' eliqotho lo mntana...ehlala enje kule ndawo kwathi thu inkungu...kwathi kwakuthi thu le nkungu...yeza le nkungu kuye yeza yeza yeza le nkungu ingaligqibanga lonk' ilizw' eli...yeza yeza yeza le nkungw' eyijongile...yafika le nkungu...yema apha phambi kwakhe...yathi yakuma le nkungu yathetha le nkungu ak— akaboni mntu...ubon' inkungu le yodwa...kutheni ubhityile nje...wathi ndifanel' kub' andityi...ungavum' ukuhamba nam ngoku...wathi ke yena ndiye phi ndikuse kundawo oza kutya kuyo...hayi ndiyoyika kuba ndingabethwa ngutata...kuba utata a— angandibetha kuba ndiyalusa...hayi akanakukubona uyihlo...uya kukubona uyihlo ngos'ke[160] uthande wena...hamba sihambe...ndiza kuzithini k' ezi nkomo...wathi zigoduse...wazigodus' umntana iinkomo...ngoba ulambile...wazigodus' yahamba le nkungu...yahamba le nkungu ihamba naye ngokw' agodus' ezi nkomo...yahamba le— isisiqhu nje le nkungu...e— yahamba wafik' ekhaya wanikwa ukutya...okuya kugalelwa phay' emikhumbini yeehagu akatya lo mntana...yas— yath' inkungu ngena...wangena wangen' aph' enkungwini akabonakala kwabonakala le nkungu yodwa...wemka ke wemka ke umlibe loo nto leyo wemka ke nale nkungu kwathi nya ke ngoku engekho lo mntana kwalalwa kwas' engekho...hee uye phi lo mntana...wath' umntu 'fan' ub' uyofuna[161] laa ntonga kulaa ndaw' kuba kalok' uyalamba...kwathi bhazalala ke kuba kudingek' umntu owalusayo ngonje akakho...kwaya kufunwa lo mntana phay' endle...kwezaa ndawo alusa kuzo hayi bo! akakho...yaphel' icawe kufunwa lo mntana akakho...kwalandwa kundawo yakulo nina wakhe...hayi! azang' abekho apho...bamncama bahlala...kuhleli ke kwahlaleka ke engekho njalo...ngoku lo mntana kanti ke laa nkungu yona njengoko wayehamba nalaa nkungu...uthathwe ngumntu olitola...umntu owamphuphayo...onjengatola owaphupha umntana onje ohleli kanzima...waya kumthatha ngenkungu...wahlala k' ekh' apha lo mntana ngonje ke apha uhleli wayintomb' uphucukile wenz' izinto nezinye iintombi...wahlal' apha wad' es'ke wenda apha lo mntana elapha walotyolwa waneenkomoNOTES[162] elapha wad' es'ke wanabantwana nasemzini wakhe engumntana wasekh' apha...kuzokuthi kudaleni ngoku...wanako ngonj' ukucinga ngekhaya kuba kaloku ikhaya eli lona lifanele kukwenz' izinto kuye ez— elalingazenzanga...hayi bo ndiyacinga ekhaya...uya kuthini...uya kuya kubani hayi...noko ngonje andisento nabo...andisabakhathalele ndingasenanto ndiyifunayo kubo int' endinayo kufuneka noko 'khe ndokuvela nje...hayi ke kulungile xa utshoyo...kodwa ke 'nge[163] kubhetele ub' uhamba nomyen' 'akho...hayi ndiza kuhamba naye...hayi ke yahlala ke intombazana yacebisana ke nomyeni lo wakhe uba masiye ekhaya ukh' ubone lo mzi...yayingo wasekhaya... hayi wavum' umyeni... bahambile ke baya kwelo lakowabo kwakhe uthe k' akufika kowabo wafika ke ngonje ke engasaqondwa kaloku 's' engumfazi 's' engunina wabantu...mm!...banqonqoza ngaphakathi molweni ewe...bahamb' izandla...hayi bahlaliswa kakuhle njengabantu basemzini...bahlala kwabuzwa imvela hayi ndivela ekhaya ewe...hayi noko ndikhumbule uba 'khe ndizokumbona...nanjengoko ndahlukana nani ndisemncinci...mm ndisenalaa maxolo...ndisitya neehagu...noko ke ngoku ndiyacinga kuba ikhaya likhaya...yho! kanti ngulaa mntana wam sithi wafa walahleka...yho yho yho yho yho yothuka le ndoda yathi oo! yini mntan' 'am...lo uhamba naye ngumyen' 'am...yho yho yho yaphinda yaya kubamba okwesibin' isandla...iphindaphinda ngonj' ukumbamba...oo kanti ngumyen' 'akho lo ewe...oo uyintoni mntan' 'am hayi ndinabantwana...ndinabantwana...'se ndinabantwan' a'se bebadala lo myeni ke wathini hayi walobola...walobola kumzi endazilahla kuwo endathi mandigcinwe kuwo ngenxa yokuhlala kwam kabuhlungu apha ndathi mandigcinwe ngulo mntu...umnt' ophi kwelo zwe ndendele kulo...u— u— ungumnt' oyintoni...hayi ngumfazi walo mzi...wandigcina...oo! hayi mntan' 'am ukholisile wabuyekeza ke uyise ukuthetha nomyeni lowo...ezichaza ukuba hayi ngumntana wam lo...lo mntana wafelwa ngunina esemncinci lo mntana walahleka...ewe loo nto ke noko ibuhlungu yaye indoda 'se imbandaza kuba noko le nto ngonje ixube nehlazo...inguy' umnt' ohlazekileyo kuba lo mntana lo uyazichaza ezi 'nto phambi komyeni lo kanti ke umyeni yena eb' engazi okokuba lo mkakhe akayontombi yalaa mz' eb' emthatha kuwo...hayi ke bahlala kakuhle ke waxhelelwa ke umyeni bayicela ke indlela yokugoduka...bayinikelwa bagoduka kuthe ke umyeni lowo wafuna ke ngonje okokuba noko ayokwenza ukukhwe bakhe uba mabuzole makase iinkomo ebukhweni bakhe wavuma umfazi lowa wazisa ke iinkomo ebukhweni umyeni...uthe akuzisa ke iinkomo hayi wamkelwa ke nasebukhweni yaqala ke ngonje le ntombazana yathandwa gqitha wathi uMehlomane[164] wathi ufuna ukumka nodadewabo...ayokumsebenzela emzin' 'akhe kuba yen' uyinkazana akendanga...uhambile ke uNomehlomane lo wayethathe laa ntonga khona 'ze lo mntana emke nje wahamba nayo ke le ntombazana waya kutsho nayo emzini wakhe hayi k' apha dade ndifuna noko ndikugcinel' abantwana...kuba mna ndimdala...ndaye k' andendanga...sos'ke[165] ke somane[166] undikhangela izinto endizisweleyo...kuba ke nok' akunakundiqesha ndingudadewenu...ewe hayi wavum' udadewabo wahlala apho ke ngonje ke akuba ehleli apho udadewabo hayi yena wamphatha kakuhle akwabikho nt' ikhoyo wamambulela wamthini wamthengela naye wangumnt' ophucukileyo...wahlala impala kwadadewabo kanje ngokungathi ngumnt' ohleli nentombi yakhe yaba iyaphela leyo intsomi.


Notes

[142] zaba: zakuba.

[143] yayinguNomehlomane: yabe yinguNomehlomane.

[144] yayintombi: yabe yintombi.

[145] etya: esitya.

[146] neehagu: ihagu, from English “hog.”

[147] kwaba: kwakuba.

[148] 'b': ukuba.

[149] bhetele: from English “better.”

[150] 's': musa.

[151] ungaz': ungaze.

[152] uyokufika: uye kufika.

[153] 'aty': watya.

[154] ngowebhotil': ibhotile, from English “bottle.”

[155] ndakuyibona: ndiya kuyibona.

[156] akuhamb' akumjong': akuhamb' seems to be a false start.

[157] ayubakho: ayiyi kubakho.

[158] 'zange: andizange.

[159] boyifihla: baye kuyifihla.

[160] ngos'ke: ngokusuke.

[161] uyofuna: uye kufuna.

[162] waneenkomo: waba neenkomo.

[163] 'nge: kunge.

[164] uMehlomane: uNomehlomane.

[165] sos'ke: se usuka.

[166] somane: se umane.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page