University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
South African Voices

South African Voices: A Long Time Passed (2006)

Previous Previous section

Next section Next 

South African artwork

A BOY DRINKS SOME MEDICINE AND BECOMES PREGNANT

Listen to this section

Date:    September 13, 1967
Time:    About 6:00 p.m.
Place:    Outside, in a kraal in Mboxo (Nkanga) Location, Gatyana District, the Transkei
The Performance:    Related in Xhosa
Audience:    A large audience of about fifty men, women, and children
Narrative 1S-626
Tape 12, side 1

A mother bears a son, then becomes barren. When the boy is older, she sends him to a doctor for medicine to cure her barrenness. The boy drinks the medicine, becomes pregnant, and bears a child.

Kwathi ntsom'...indoda...nomfaz'...wazal' umfaz'...wazal' inkwenkwe...akaz' aphind' amithe lo mfaz'...wahlala ke ngoku engamithi tu...uhleli wahlala wahlala lo mfaz' engamithi...intliziyo yakhe yabuhlungu yile nto yokungamithi kuba ngonje uyakhul' akanamntana...wafuna umntu okwazi ukunyanga umntu amithe...ngoku ke wath' ab'[124] efikile kulo mntu wathi umntu lo z'[125] uze kulithatha iyeza ke...andikalikhi ngoku...kuthe kwakufik' ixesha...wathuma inkwenkwe ley' uba mayiyolithath' iyez' elo...iyile ke inkwenkwe yayolithatha iyeza...likanina...eli yeza ke kwedini unyoko az' alifake eziko...ath' alifak'[126] eziko ke...alibasele...ath' alibasele[127] ke alihlafune...aliginye...ungakhe ulinge ulitye wena eli yeza...hayi and' 'utya[128] yeza mna...yahamba k' inkwenkwe yakufik'[129] ekhaya...yathi ke yakufik' ekhaya ke...ayamnik' unin' iyeza yafik' engekho...yathi ke yakufik' engekho yath' yakulijong' eli yeza eli yeza lihle lifanel' uba mandi[130] ...yalifak' eziko...yavuth' iyeza yalitya...yahlal' inkwenkwe...ngonje ke wafik' unina...yamnika kunina...yamnika ke elibe lishiyekile...kuthen' le nt' alenze ngaka eli yeza libe lincinci kangaka...hayi andazi ke mna undinike elo...uthe 'ze ndilithini...uthe 'ze ulifak' eziko...ulitye...walifaka ke unina wenkwenkwe eziko naye...walitya...ngoku ke inkwenkwe ihambe yahamba yahamba yahamba...yazibon' iphum' amabele...yabon' iphum' amabele inkwenkwe...yamana iwacofa amabele tyhini ndiphum' amabele...yathi ke yakuba iphuma la mabele...isisu sasikhulu senkwenkw'...tyhini le nkwenkwe imithi ngoku...yahlala apha ke le nkwenkwe...imithi njalo...yasoloko i— i— iyayoyika le nto...yathi ngonje ukwambatha oku...yayiqhobosh' ingubo...yoyika le nto...yala mabele...kwakunye nesi sisu sikhulayo...yahlala yahlala yahlala zahamb' iinyangaaaaaaaaa...le nkwenkwe ikhulelw' apha esi sisuuuuu...ihlala yodwaaaaaaaa...ingavumi namany' amakhwenkwe ngonj' amabel' ayakhula...yasoloko iyinkwenkwe eman' ukuhambela bucala kwamanye...yahlala le nkwenkwe...zahamba zona iinyanga...awu ngonje le nkwenkwe ikhulelw'...ngoku yakuba ikhulelwe inkwenkwe yeva ilunywa...eyalunyw' apha le nkwenkwe isezimpahlen' isalusa...yathi hee...az' uba iyinto nale nto ndinayo...iyakuva k' ukushukum' oku komntan' aph' esiswini...int' ekhoyo le nt' ayiyitheth'...iyayifihl' ebantwin'...iyev' uba kushukum' intw' aph' esiswini...yahlala...yathi yakubona ukuba awu iyalunywa mpela ye— yem— yab— yemba...yemba phantsi...yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba yemba...yenz' indlu...kakuhle yayirolonqa yayirolonqa le ntoooooo...iyambaaaaaaaaaa...yemba yemba yemba...esidulwini...yalunywa inkwenkwe...yathi akuqond' uba hayi bo ndilunywa kakhulu ngoku...yangen' aph'...yazala...yazal' intombi...inkwenkwe...yathi akuzala lo mntana...yamvalel' apha...yafun' iinto zokuvala namaty' amakhulu yavala...yahamba yakwalus' iinkomo...yazigodusa iinkomo...iyasenga ke kowayo...ke...amaselwa akudala...yayisisikhumba senkomo...ku— kusukwe isikhumba senkomo sithungwe senziwe umlomo...yayingamasi amas' agalelwa kuloo nto...yahlala k' apha le nto...yahlala ngolu hlobo...yathi ke ngoku le nkwenkwe xa isengayo...yayiman' uba nobis' elubayo...ilube ilugalel' eselwen' iyolufihl' ingayi nal' endlini...ihambe k' ibhek' endlin' ifik' ithe ubis' olu...ihlale...ikh' ihlal' ihlal' ithi nya nangoraty' imke...ngoku sezivalelw' iinkomo...uye ph' uye phi na lo mntana...angene...ubuye phi...hayi be ndibhek' ethafeni...oo...aman' uzimela ke...eya kutyisa lo mntan' 'akhe...ahambe neenkomo...egushe olu bisi...ath' akufik' ezinkomeni phay' endle...ayotyisa laa mntan' apha...amncancise...amabele ngonj' aphum' amas' amabel' akhe...amncancis' amncancis' amncancis'...abuy' azokwalus'...wahamba...wabhek' ekhaya...wamkrokrel' unina lo...mmhmmm...utheni na lo mntana...utheni le nt' asuke wayint' enje...le nto ngoku as'ke lo mntan' andimazi lo...akahlal' apha...ikhona le nt' anayo...oo...hayi...'sekaBani...ndiyamkrokrela lo mntana...lo mntana andimazi utheni...unento yokuman' ukuthi nya...unento yokuman' ukuthi nya...hayi ikhona le nto...ayenzayo...hayi uz' ukh' umgade...uz' ukh' umgade ukhangel' ub' ubheka ngaphin'...wamgad' unina ngenye imini...wathi thu kuye...wathi thu ngasese wahlala ngapha kwetyholo...wasolok' emjongil' esalusa njalo...wambona ebhekabhek' ebhekabhek' ebhekabhek' ub' akho mnt' undibona yona...wath' akubon' uba oo andibonwa mntu...wambon' ebaleeeeeeka...eya kutshona...wath' akutshona walandela...akad' avele kuye...amv' eteketisa...Nqokazana Nqokazana Nqokazana...kwakhal' umntana...he he he heeee...wathi tyhini tyhini tyhini...'hle' nje[131] lo mntan' uzele...yho yho yho yho yho yho...hayi bo akavela...kwathi cwaka...kwacac' uba uyamtyisa ke ngok' umntana lo...wamthelekelel' uba oo uza kuphuma ngoku...wabalek' unina wemka...wagoduka...yaphuma k' inkwenkwe...yanqand' iinkomo...yagoduka nazo ngexesh' yaya kusenga...yeba olu bisi yaluba...olu lo mntana...yahlal' apha...akathetha nto unina...akam— akambuza nto...bahleli bahleli bahleli bahleli...apha ke...wathi ngoku umfazi lo...inkwenkwe ingekho...wabaleeeeka wakutshona kulaa ndawo...wath' aya[132] kutshona phayaaaaa...wafika wafuna wafuna wafuna wathi kwok' ndakuthini 'ze ndimbone lo mntana...wesuk' wathi Nqokazana Nqok— kwo! wakhal' umntan'...uqhele xa kutsho u— unina wakhe...owaya wafik' wamthatha yhu!...ngumntana ngumntana...lo mntana ubijelwe ngezizityan' ezidlakadlaka...wamthatha...wemka naye...wafika nay' ekhaya...wathi ke akufika nay' ekhaya...wahlala naye ke wambeka pha'...wambeka lo mntana...wamfihla ke ngonj' apha kunin' wamfihla lo mntan' uba angabonwa ngunina uba ebetheni na...wemka nabani na...yahlala le nkwenkwe yona ingazi nt' ub' umntan' akakho...kwalile emzuzwini omkhulu...yafika inkwenkwe yaza nazo iinkomo yafik' ekhaya...ingambonanga njalo umntana wayo...yafika ilila umntan' ingamaz' apha khona...yazisula iinyembezi uba singabonw' uba iyalila...ifike yasenga yasenga namhlanje ayaluba ubisi yalutha lonke...yahlala...yahlala entla kweziko kundaw' enomsi...uba ingacac' okokuba iyalila...uthe unina...yintoni na Bani...uliliswa yintoni...hayi andilili mna ndifa ngumsi...ke uhlalele nton' emsini kaloku...le nto uzibulala ngoms' itheni...hlal' apha...'s' ukuhlal'[133] emsini...hayi ndiyeke mna ndiyagodola...wahlala lo mntana aph'...uhleli ke...wathi unina hee! ye mntan' 'am...yintoni le nto ikuhleleyo ungayithethiyo...uya kuyithetha ngubani nto umelwe kukuyithetha ngonje...hayi akukho nto ndinayo mna mama...ndiyagodola...hayi 's' ukuhlal'[134] emsini kaloku...ndibon' ulil' amehl' ade abebomv' ulila...andilili mna...ndifa lungcum...ndinomsi...oo! wamyek' unina...wahlala...waphuma lo mntana...waphuma wakuhlala[135] phantsi kothango...walila kakhulu walila kakhulu[136] way' unina...uliliswa yintoni...hayi intlokw' 'am ibuhlungu...uya kundixelela nini le nto ikulilisayo...hayi intloko le ibuhlungu...kuthen' ungandixeleli nje kanti unentlok' ibuhlungu...hayi iyandiqala le ntloko le...ufike walila nje...wath' uliliswa ngumsi...hayi mama khawundiyeke mna ndihluphekile...uhlutshwe yintoni...hayi khawundiyeke mama ndiyakhathazek'...ukhathazwa yintoni...ndingathini ukufik' umntan' 'am engekho...umntan' owamthath' apha...ndandity' elaa yeza lakho...ngokuya wawundithumile...ndase[137] nda— ndase ndamith'...ndase ndaphum' amabele...u— u— umzale le— wamzal' umntana...ndamzala ke umntana 'be ndimfihlile...mm ndafik' engekho...hayi noko mntan' 'am suk' u'lila[138] umntana ndimthathile...uza kuzihlekisa ngamanye amakhwenkwe...inkwenkwe 'zang' ibenomntana...ndimthathile lo mntana...usendlini...iza kuba ngowam ungab' uphind' uth' unomntan'...yaqala yahleka ke ngok' inkwenkwe...kwamandi yahamba ke yabhek' endlini...ithe ke yakufik' endlini...yathi mama khawumvelise...uyis' 'akhe akakabikho...wamvelisa ke unina...yho! yahleka ke ngonje inkwenkwe...yee mama ndingamncancis'...hayi 's' u'mncancis'[139] ...uza kuncanca kum...kufuneka ke wena u— atshe amabele la...kalok' uyinkwenkwe...hayi ke yavuya ke ngonj' inkwenkwe kant' umntana lowo ukhona...yahlala ke ngonje le nkwenkwe...aphela k' amabele ukuvus' amas' ngoku...umntana lowo wancanciswa ngunina...ufikile ke yena uyise...wath' uyise akufika wathi ngumntana kabani na lo wesibini...mfazindin'...umfaka kuwe...wathi heeeeeee...ubona nje sim— u— sihleli nj' ekh' apha kanti lo mntana watya elaa yeza...ndandumthumel' lona...wamitha...kanti lo mntana sisity' amas' angekhoyo nj' ubisi uluthuthela kolu sana...ndimbhaqile ke ngenye imini...ndamba ke lo mntana izolo...ulilile nangok' alilayo apha 'se ndimbile lo mntana int' ekunayo wena andikakuxelel'...uthini na Nobani...uth' ikho loo nto...ewe ikhona Sobani mjonge nangoku...uz' umjong' akufika...hayi ke bahlala ke...hayi wakhula ke ngonje ke lo mntana...wakhula lo mntana lowo...uthe akukhula lo mntana xa eyintombazana...wase[140] lo mntana walitola...itola yintoni itila ngumntu othi akulala azi into eza kwenzeka...ayiphuphe...ibe njalo loo nto...ibe njalo loo nto...athi xa elele azi iyeza...amakavuke ayolikha eliza kuncede int' ethil'...walilo itola ke lo mntana waloo nkwenkwe...kwafuneka ke ngonje lo mntana aphathwe ngendlela entle...yafunda ukuthi le ndoda ndingasebenza ntoni na le...mm ngetola kuba lo mntana uqalisile...waqalisa ngent' ethi tata...iyeza inkungu eneliqhwa...ke impahla ebhityileyo...uz' uyifake endlini...iya kwenzakalisa iza kuza ngemini ethile yanjalo loo nto...uphindile lo mntana...wathi lo nyaka lo soze ibekho imvula konke...kufuneka um— umbona aphathwe kakuhle ngumnt' onaye yenzeka loo nto...uphindile lo mntana wathi umntu onendawo ebuhlungu...kufuneka e— ayokukha iyeza phantsi kweliwa...waze ke lo mntana waya kulikh' elo yeza...wathi ulibonile elele...enyanga umntu onendawo ebuhlungu...wayenza loo nto...wayokulikh' elaa yeza...kwakusa akuvuka wayinyanga lo mntu waphila...yenzeka loo nto...ke makube ke ulilo itola...itola ke yinto ke eyazi zonke izinto...kuphindekile kwangomkhwa walo mntana...wathi kukho umkhosi ozayo...ke lo mkhosi uzayo nina 'ze ningawungen'...ukuba uthe wanyathela apha...kufuneka ngokukhiwa lo mthi phantsi lwelaa liwa...'ze nihlambe ngawo nonke uya kunigqitha...yenziwa loo nto yenzeka loo nto...ngoku ke lo mntana ke ndifund' ukuthi ke ngaye ndifanele k' ukuthini na kuba ke...izinto azenzayo...ziyasixaka ezi zinto ezivela kuye elele izinto esingazaziyo...usixelela neento zakudala esingazaziyo ezamanyange ke ngonje ke...ndiniqokelelele loo nto ningabantu beli khaya...baphendul' abantu ngelithi...hayi kufuneka axhelelwe ibhokhwe emhloph'...ukuze loo bhokhwe imhlophe ibe lufele alandlalayo alale phantsi kwalo phezu kwalo...ukuze ke...aphinde anxitywe umngqi omhlophe wentsimb' emhlophe emqaleni nasengalweni...ukuze kub' emhlophe izinto azibonayo...uphupha into yena eza kwenzeka...ngoko ke wahlala ke lo mntana...lo mntana ke walo nkwenkwe yaze ke ngonje ke inkwenkwe leyo...yanokuphucuka kuba kwahanjwa kuye lo mntana ngabantu abanezifo ezixakayo...ath' ub' umnt' uzile...kweli khaya walala...athi lo mntana akuvuka kusasa...athi loo mntu lo ufanelwe liyeza elithile ekufuneka lokukhiwa kundaw' ethile...lenze ngohlobo oluthile...ithi le nto yakwenziwa...aphile lo mntu...ngok' ke kwazala ke ekhay' apha...yaphucuka ke inkwenkwe leyo yad' es'ke yaluka nayo...yad' es'ke ke yanomfazi nayo...ihleli naye lo mntana...kweli khaya...uthe ke uyise omkhulu...wathi lo mntan' umelwe kukwenzelwa...umzi wakhe ukuze izinto zakhe zibonakale kuba xa zixube nezi zalapha ekhaya az' 'ubonakala[141] ...wenzelwa ke lo mntana umzi...lo mntana k' uyintombazana...wenzelwa ke umzi wakhe ke...wahlala ke kulo mzi wakhe kunye nale nkwenkwe...yahlala kwa kulo mzi wakhe...bangabantu abonwabileyo...kulo mzi wabo phela...ntsomi...phela.


Notes

[124] ab': akuba.

[125] z': ze.

[126] alifak': akulifaka.

[127] alibasele: akulibasela.

[128] and' 'utya: andiyi kutya.

[129] yakufik': yaya kufika.

[130] mandi: mnandi. She regularly pronounces the word in this way.

[131] 'hle' nje: ihleli nje.

[132] aya: akuya.

[133] 's' ukuhlal': musa ukuhlala.

[134] 's' ukuhlal': musa ukuhlala.

[135] wakuhlala: waya kuhlala.

[136] walila kakhulu walila kakhulu: spoken with strong feeling.

[137] ndase: ndasuka.

[138] 'suk' u'lila: suka ukulila.

[139] 's' u'mncancis': musa ukumcancisa.

[140] wase: wasuka.

[141] az' 'ubonakala: aziyi kubonakala.

Previous Previous section

Next section Next
Go up to Top of Page