University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Verdenskrigen i billeder
(Feb. 1918)

Paa den Britiske Front,   p. 27 PDF (413.0 KB)


Page 27


VEKRENSKRIGEN I BILLEDER.
TPaa den Britiske Front: Amerikanske Ingenitrer i Arbejde.
Blandt de ferstb Troppeafdelinger, Anerika sendba tfl Europa, er et Kompagnl
af De Forenede Staters Haringenlorer, der allerede
udfoemr vardifuldt Arbelde poa don britialce Front I Forbindelse med Bygningen
af- lettb Baner Da nogle af de storste Ingonior-
bedrifter i do sidtot Aar er blevet plsnlagte og udfarte i Amerika, or dot
ikke overraskende at erfare, at diss. Miand er vid.
underligt dytipe.  Amnerikanske Hlerner or lige  raa vardifulde for
 de Allierede som armerikanake Penge, Soldater  g Sllbe.
Fotogrwetrne viser: (I) Jernbanemaskiner under Reparation; (2) 1 Arbeide
paa en lot Bane.
- w- - - --- -
i
i
i
I
rl-
I
I
I
f
11.
f
.
.
.
y ..


Go up to Top of Page