University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Haeng I: Britiske kvinders arbejde i krigstid
(191-)

[Foreword] Forord PDF (465.7 KB)FORORD;
T er ingen Overdrivelse, men den n0gneste Sandhed, at sige, at
-havde Storbritannien ikke haft sine Kvind'er og deres Arbejde-
vilde Tyskland nu have vundet Krigen. Thi, havde de ikke
svaret paa de uvante Krav, som deres Land har stillet til dem, vilde
Britanniens industrielle Anstrengelse vaere ramlet sammen, og dets
Haere i Felten vilde vaere blevet lammede. Omtrent tre Millioner
Maend er blevet draget bort fra britisk industri for at tjene under Fanerne,
25 Procent
af den mandlige Arbejdskraft, som sysselsaettes i de kemiske Fag og Maskinfaget,
er
taget til Haeren, den normale Stab paa Kontorer, i Fabriker, paa Jernbaner
og Ekvi-
peringsforretninger er blevet ribbet lige til Benet ved Krigens bydende Kald.
 Havde
Britanniens Kvinder vaeret ude af Stand eller uvillige til'at traede 'ind
i de ledige
Pladser, vilde Krigen f0rst vare tabt i Vaerkstederne og sluttelig i Felten.
-    Men Britanniens Kvinder har ikke svigtet. Snarere har de optaget
Hvervet,
hvortil de ikke f0r havde skuet hen, med en Energi, en Begejstring og en
Virkekraft)
der har vaeret et af Historiens Vidundere. Nu er der omtrent 900,000 britiske
Kvinder, som er sysselsatte i Krigsindustrier, og af disse er flere end 600,000
direkte
sysselsatte med Ammunitionsfabrikation. Paa Skibsvaerfter og i Jernst0berier,
i
kemiske Fabriker og Maskinfabriker arbejder de ustandseligt Dag og Nat. 
For
halvandet Aar siden var to -Tredjedele af de 500 Processer, som foregaar
under
Ammunitionsfabrikation, hvormed de nu er optagne, aldrig blevet udf0rte af
nogen
Kvinde. Britanniens Kvinder leverer den Spaerreild, uden hvilken deres S0nner,
deres Maend og deres-Br0dre aldrig kunde haabe at ryste de tyske Linier.
Men det er ikke alene i Henseende til Ammunitionsarbejde, at britisk Industries
' Udseende er omformet ved at blive udvidet med kvindeligt' Arbejde. Som
Postbudde
og Politi, som Bagere og Arbejdersker ved Landbrug, som K0rere af Motorvogne
og
Omnibus-Kondukt0rer-i naesten hver Syssel, hvorpaa man overhovedet kan taenke-
"haenger" britiske Kvinder nu muntert "i" medens deres
Mandfolk er'borte., I sin
st0rste N0dsstund har Britaninien kaldt paa sine D0tre. Det har ikke kaldt
forgawves.
Ved deres Flid, deres Anstrengelser og deres heltemodige Offer har Britanniens
Kvinder frelst deres Land og frelst Verden.
%9ftd    t4
"  I   '         i  I    I     :     . 
         i     -,   -,  ..    .  I         
 11    .                              
                I      I      I  "  
                                  I
I
I
I
I


Go up to Top of Page