University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
The History Collection

Page View

Havenes skildvagt: den Britiske flaades utraettelige vagt
(191-)

[Foreword] Forord PDF (440.7 KB)FOIRORD. - 5 2>
TRE Aar har den britiske Flaade staaet Skildvagt over Oceanruterne.
Utraettet, uden Hvile og praegtig uforstyrret har den frembudt den
- ; ?   frygteligste Hindring for Virkeligg0relsen af de aergerrige tyske
For-
haabninger. Havde den britiske Flaade svigtet, var de Allieredes Livslinie
bleven
overskaaret, vilde Krigen, som Tyskland paatvang en Verden, der ikke 0nskede
den, vaere endt med dets sikre og hurtige Triumf.   Den  civiliserede
Verden
skylder allerede Officererne og Mandskabet paa- Den Store Flaade, Mineopfisknings-
skibene, Patruljebaadene og Mandskaberne paa Koffardiflaaden en uberegnelig
Gaeld; dem vil den sluttelig skylde sin Befrielse fra det natlige Mar'eridt,
som nu
trykker den.
. ' Takket veere den britiske Flaade er tysk Skibsf art nu bleven fejet
vaek fra
Havene; den tyske Slagflaade har-med Undtagelse af et ulykkeligt Fors0g-set
seg
henvist til sine Havne, den ubarmhjertige Blokadering er bleven draget twettere
iog
taettere om Centrairigerne, og de Forhaabninger, som de ha r bygget paa
, Under-
vanclsbaadsfelttogets uindskraenkede 'Barbari, ogsaa de opl0ser sig nu,
for' dees
0jne.  Takket veere den Britiske Flaade har de Allierede vaeret i Stand
til at
drage- Livsmidler og Kraefter til sig fra Klodens yderste Egne ; Transporten
af
Mandskab, Materiel og Ammunition til de forskellige Krigsskuepldser, paa
hvilke
deres Tropper operer, er blevet udf0rt uden   Afbrydelse; trods U-B'a'adenes
0delweggelser er Livsrorn0denhederne blevet fremskaffet til deres civile
Befolkninger,
og en forbavsende Reservestyrke er bleven skabt baade militaert og industrielt,
en
Styrke, som gor deres Vaabens sluttelige Triumf sikker.
Billederne i dette Bind fortaeller kun en ringe Br0kdel: af denne frygtelige
Historie; men-ufuldstaendige, som de er-giver de dog nogen Forestilling om
Livet
i den britiske Flaade, den mekaniske og industrielle Anstrengelse, som ligger
bag
den; og den overordentlige Gennemf0rthed i dens Arbejde. "De kan, med
fuld
Tillid, stole paa vort Marineforsvars Styrke og Virkekraft," tidtalte
den f0tste
Admiralitetslord i- Krigens f0rste Dage. Tiden har paa glimrende Vis givet
denne
Udtalelse Ret, og Historien vii sluttelig seette sit Segl paa dens Retfherdighed.
1e9pnjd h 


Go up to Top of Page