University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Link to University of Wisconsin Digital Collections
Ecology and Natural Resources Collection

Page View

Bureau of Mines / Minerals yearbook area reports: domestic 1972
Year 1972, Volume 2 (1972)

Statistical summary,   pp. 1-39 ff. PDF (3.6 MB)


Page 7

 
 00 ' 4 ' 4 
— 10 as so as 1- oo as ~ -o CO e cc as ,~ -o as ~ to ' 4-0 ~ as ~ 00
as ' 4CO ~ co as CO as n as as 0 as as' 00 as as as~ooocc 00-4'4e'asasSOs-.00010-zieOo-.o-0SO-o,1-00000CO00000asasasCOas000000ase.ooCOCOas1-s
D~O 
-O ' 4 ooasccCO0000toCOcccctOasasasas000as as-.0o0000as00asCO0000ase~ooasoo00as~swas
~D' 
as as 0010 ~' 0 CO ~ as CO 001-500 as Co -~ as COO ~ 00CO 00 as ~' as -0
001O as 10 cooas as -0 as as 0 ~ 1000 ' 0 ~. 
as ~ 
     Cl) 
   0'0 
so   0u e 
 0 1-' 1-' 1-' - 1-' 4-~ 10 
10 ~ ' 4CO 00 1-'to00O .Jl00 -0 ~bDCO00asCO COCOtOb0~ ~aS cosocos-'s-s CO
~ ~ — e' CO asasccasotOoastoO0Co1010as0000~1-'-0-0as-as0te10c0-oCOe.
~ 
as CO~0 as1000as10,1-1010asas'4ooCO'4asCOooOo10-.0'4o-0Oo0010~,1-0010'41-'as10oo,1-COoasso-oo,1-
~' 0 — as sooo~10oo~ccas ~ ~..0 — CO 
to -o —~ as — — ' ~ 
to -o ~s-'~ 00 to-o ' 4COO — CO~.toasas — ~10as1-5CO—04-'
001- O~0000O00~ 0 
e' ~.ooCO0OoCO~asas0o CO-1toc01-ste10o~0o-4Oasasas10asestO'4-00oCOtOasO00asto
COcoas1-c000-o ~o 
-o asccocccc~to'4ccastoe.'4asoe.ooaso-4COo'4CO-4'4occ1-toasoo'4ase.,1-ooccasoooo,1-soCOas'4'4'4as'4
0' 
 ~0 CO00~as0 00OO00X0iCO~O00 0,~ 
 0 ~asCO010asoas0cc0o00~OotOas10as'4o ooasas00000 CO10OCOO-~h1-o0-40~1-as-0oCO~
~' 
0 COCOtoasoocO'4~oCO~sasasooooasCOCOtOo'4toasascc-9oo'4toCOo-oasoo-oasAs-s-oesCO~'as1c~oo1-s
' 4 
 as s-' tO tO 1-' 1-' 1-' to ' 4 0 ID ~ 
00 -o'4cc'4toCOasasas LOCO-Z1 -o-o'4toascc1-'4'4 teasas-4as0 ~-otoooCO'4~1--0'4as~1-'1-10
~ ~ 0 
10 ~ CO oo asas s-~-.o CO as 0000 ~ 00i0 as cc or' is. o 10001.0 asas-' 0000
as 00 CO CO to CO as o as as as 1-~ b 0 " soccas'4o00cc-oooo.asCOasoo'4oooo'4as~"4ooe.asccooas,1-COas00ccsoooooooo,r'.-oasoo~cc'4ooas,1--9oocc
 00 ~ -. 
 ~ E'u 
I ~ 1-0000 tO,1-COCO ~ ~.COtO'4 1-CO~COtOtO4-'te,1- LOCO1-' ~COCO1-0000~t~-'as00
PC' 
 I ~ ~. B 
 tO ' 4 ' 4 
 ' 40 00'4 asas — ~ ' 4 0 CO 1-'4'4 1-0000 — ~ 0' 
as ,1-tosoCOo.-o1-~1-asccn oCO-oasasto1-'oo ct~r'.10o-'-4-0 t'Ds0000as1-asas,1-00asas
1-'ccc000,-saso ~ ' 4 ~10 
CO 1000tOas10CO~.10O000as COOo10COO0Oas,1-tO0CO-I0oCO0oSOSOCOasCO0O0001010-0as00as1-'COCOasas~.oo
.—. 
I ~ CO0000 tOtOCO~b0CO CO1-'~1- ' 4CO001-'4-'tO~1-~ COCOtOCOCOCO~1-~'tOs-'
~ P1' 
I ~ 


Go up to Top of Page